Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

advertisement
Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu
Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(data)
(miejscowość)
...........................................................................................
..........................................................................................,
dalej zwanym Pożyczkodawcą,
a
...........................................................................................
..........................................................................................,
dalej zwanym Pożyczkobiorcą.
§1
1. Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy oprocentowanej pożyczki pieniężnej
w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).
2. Wydanie przedmiotu pożyczki nastąpi w ciągu . . . dni od zawarcia niniejszej umowy na rachunek
bankowy Pożyczkobiorcy nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§2
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
od otrzymania przedmiotu pożyczki (uznania jego rachunku).
2. Oprocentowanie pożyczki wynosi . . . . .% w skali roku.
3. Spłata
pożyczki
wraz
z należnym
oprocentowaniem
nastąpi
na rachunek
bankowy
Pożyczkodawcy nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§3
W przypadku niedokonania zwrotu przedmiotu pożyczki wraz z oprocentowaniem w terminie
określonym w § 2 ust. 1, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie
w wysokości . . . . .% w skali roku.
§4
1. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczkobiorca (Zastawca) ustanawia na rzecz
Pożyczkodawcy (Zastawnika) zastaw na stanowiącym jego własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................
2. Przedmiot zastawu, o którym mowa w ust. 1, został wydany Pożyczkodawcy, co też strony
niniejszym kwitują.
3. Koszty przechowania przedmiotu zastawu ponosi Pożyczkodawca (Zastawnik).
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Koszty zawarcia umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, ponosi Pożyczkobiorca.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
....................
Pożyczkodawca
....................
Pożyczkobiorca
Download
Study collections