Społeczeństwo w transformacji : ekspertyzy i studia

advertisement
http://rcin.org.pl/ifis
http://rcin.org.pl/ifis
SPOŁECZEŃSTWO
W
TRANSFORMACJI
Ekspertyzy i studia
pod redakcją
Andrzeja Rycharda
i
Michała Federowicza
Warszawa 1993
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk
http://rcin.org.pl/ifis
Projekt okładki
Ewa Strumiłło-Chamiec
Redaktor
Barbara Gruszka
Redaktor techniczny
Ewa Nagajewska
© Copyright by Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1993
ISBN 83-85194-72-X
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
pok. 231, tel. 26-52-31 w. 97
Wydanie I.
Objętość: 12,65 ark. wyd., 12,5 ark. druk.
http://rcin.org.pl/ifis
Społeczeństwo w transformacji : ekspertyzy i studia.
Red. A. Rychard, M. Federowicz. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 1993
Spis treści
A. Rychard • Społeczeństwo w transformacji: koncepcja i pró­
ba syntezy ............................................................
5
AKTORZY TRANSFORMACJI:
ICH INTERESY I DZIAŁANIA
Uczestnicy życia gospodarczego
Wpływ przekształceń ekonomicznych na sytuację gospo­
darstw domowych ................................................................... 23
Nowa rzeczywistość ekonomiczna (Lidia Beskid) 23 • Zróżnicowanie
sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (Róża Milic-Czerniak) 25 • Zmiany struktury źródeł utrzymania gospodarstw domo­
wych wiatach 1985-1992 (Joanna Sikorska) 27 • Zachowania obronne
(Róża Milic-Czerniak) 32 • Aktywne i pasywne postawy w kreowaniu
własnej sytuacji materialnej (Zbigniew Sufin) 34 • Grupy szczególnego
zagrożenia sytuacji materialnej - ludzie starzy, niepełnosprawni (An­
tonina Ostrowska) 37 • Nastroje społeczne wobec zmian sytuacji mate­
rialnej (Lidia Beskid) 42
W. Pańków • Model działania aktorów społecznych w przed­
siębiorstwie ....................................................... 45
M. Federowicz • Aktorzy i mechanizmy zmian ustrojowych
w gospodarce ............................................ 52
Dylematy interesów ekonomicznych
W.W. Adamski • Zróżnicowanie postaw i interesów wobec
prywatyzaqi i kapitału zagranicznego ... 63
W. Zaborowski • Pozycja ekonomiczna, gotowość do akcep­
tacji gruntownej zmiany społecznej a orien­
tacje proegalitarne ................................... 69
http://rcin.org.pl/ifis
Społeczeństwo w transformacji : ekspertyzy i studia.
Red. A. Rychard, M. Federowicz. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 1993
I. Białecki, B.W. Mach • Orientacje społeczno-ekonomiczne
posłów na tle poglądów społeczeństwa .............
78
Uczestnicy życia publicznego
J. Kurczewska, K. Staszyńska, H. Bojar • Blokady spo­
łeczeństwa obywatelskiego: słabe społeczeń­
stwo obywatelskie i słabe państwo ............. 84
P. Gliński • Aktywność aktorów społecznych ...................... 97
TWORZENIE I ODTWARZANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA:
INTERESY, STRUKTURY, KULTURA
W. Zaborowski, W. Adamski, I. Białecki, M. Federowicz
• Dylematy transformacji .........................
W. Wesołowski • Transformacja charakteru i struktury
interesów: aktualne procesy, szanse i za­
grożenia .................................................
H. Domański, A. Firkowska-Mankiewicz, K. Janicka, A. Titkow • Społeczeństwo bez reguł .....................
W. Narojek • Tworzenie ładu demokratycznego i rynku:
inżynieria społeczna demokratycznej prze­
budowy ..........................................................
A. Jawłowska • Kierunki zmiany kulturowej i jej kon­
sekwencje społeczne ................................
http://rcin.org.pl/ifis
111
119
143
170
186
Download