Teoria i zadania do tematu 42- napięcie warunkiem przepływu

advertisement
Teoria i zadania do tematu 42- napięcie warunkiem przepływu prądu
1. Dwa ładunki elektryczne oddziałują ze sobą przez pole elektryczne , oddalają się lub
przybliżają , wykonując przy tym pracę W.
2. Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch nośników ładunków
elektrycznych pod wpływem pola elektrycznego.
3. Umownym kierunkiem prądu elektrycznego jest kierunek ruchu ładunków dodatnich,
tak w metalach, jak i w cieczach i gazach.
4. Prąd elektryczny w metalach polega na ruchu ładunków ujemnych (elektronów).
5. Prąd elektryczny w cieczach i gazach polega na ruchu jonów dodatnich i ujemnych.
Na końcach przewodnika musi istnieć różnica potencjałów zwana napięciem
elektrycznym U.
6. Napięciem elektrycznym nazywamy iloraz pracy wykonanej przez pole nad ładunkiem
q przy przeniesieniu go z jednego punktu pola do drugiego przez wartość tego
ładunku:
U = W/q
7. Jednostką napięcia jest 1 V (wolt) –napięcie między dwoma punktami przewodnika
wynosi 1 V , jeżeli przeniesienie ładunku 1 C (kulomba) między tymi punktami
wymaga pracy 1 J(dżula) wykonanej przez siły pola elektrycznego.
8. Napięcie elektryczne mierzymy woltomierzem
Zadania:
1. Co jest nośnikiem prądu elektrycznego w;
a) Cieczach,
b) Gazach,
c) ciałach stałych.
2. Jakie napięcie panuje na popularnych bateriach (ogniwach) stosowanych do latarek,
pilotów telewizyjnych telefonów komórkowych ?
3. Nad ładunkiem q= 2C wykonano pracę 12 J przesuwając go w polu elektrycznym
przewodnika. Jakie napięcie panuje na jego końcach?
4. Jaką pracę wykonały siły elektryczne nad ładunkiem q =3 C , jeżeli na końcach
przewodnika panuje napięcie U =16 V?
5. Jaki ładunek przepłynął przez przewodnik , jeżeli na jego końcach panuje napięcie
25 V, a nad ładunkiem siły elektryczne wykonały pracę W = 120 J?
Download