prąd elektryczny zadania

advertisement
Napięcie, natęŜenie, opór prądu elektrycznego
1. W obwodzie elektrycznym, którego schemat przedstawiono na rysunku zmierzono napięcie U2 =
4 V oraz napięcie U = 24 V. Wiedząc, Ŝe R2 = 8 Ω oblicz: natęŜenie prądu w obwodzie, napięcie
na odbiorniku R1 i jego opór oraz opór odbiornika zastępczego.
2. Cztery Ŝarówki o jednakowej mocy nominalnej włączono do gniazdka, jak pokazano na
schemacie. Określ, która Ŝarówka będzie świecić najjaśniej.
3. Podaj jakie będą wskazania amperomierzy po zamknięciu obwodu przedstawionego na rysunku?
5. Przez dwa połączone ze sobą szeregowo odbiorniki, z których jeden ma opór 4 omy, po
przyłoŜeniu napięcia 3V popłynął prąd o natęŜeniu 0,5A. Jaki jest opór drugiego opornika?
6. Oblicz ile Ŝarówek potrzebujemy do zrobienia oświetlenia choinkowego, jeśli kaŜda Ŝarówka
przystosowana jest do napięcia 11,5V, a napięcie sieci miejskiej wynosi 230V?
7. Na podstawie tabeli pokazującej zaleŜność natęŜenia prądu płynącego w przewodniku w
zaleŜności od napięcia przyłoŜonego do jego końców - narysuj wykres zaleŜności I(U) oraz
oblicz opór przewodnika.
U(V)
I(A)
0
0
2
0,1
4
0,2
6
0,3
8
0,4
8. Oblicz napięcie przyłoŜone do końców grzałki o oporze 100 omów, jeŜeli popłynął przez nią prąd
elektryczny o natęŜeniu 2,3A.
9. Oblicz natęŜenie prądu płynącego przez włókno Ŝarówki o oporze 1150 omów włączonej do
napięcia 230V.
10. Elementy obwodu elektrycznego oznaczone na schemacie jako X i Y to mierniki.
A) Który z mierników to amperomierz, a który woltomierz?
B)
Oblicz wskazanie miernika X.
C) Oblicz wskazanie miernika Y.
D) Oblicz opory Ŝarówek Z1 i Z2.
E)
Oblicz opór zastępczy Ŝarówek w tym połączeniu.
Download