Data wp*ywu zg*oszenia **

advertisement
Data wpływu zgłoszenia …….……………….
……………………………………………
Imię i Nazwisko rodzica kandydata
……………………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej
………………………………………………………………………………..
Dane osobowe1
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2.
Data i miejsce urodzenia kandydata
3.
PESEL kandydata
4.
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca
5.
Kod pocztowy
Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata
Miejscowość
Ulica
6.
Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców kandydata
o ile je posiadają
Numer domu /numer
mieszkania
Telefon do kontaktu
Matki
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres poczty elektronicznej
Pouczenie
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. z 2016 r.
poz.1137) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny
są prawdziwe.
……………………, dnia………………………..
……….………………………………………
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
Download