OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W

advertisement
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W SPRAWIE LECZENIA DZIECKA
Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia życia mojego dziecka
...........................................................................................................................
zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
.......................................,dn.....................
..............................................
(podpis rodziców lub opiekuna)
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W SPRAWIE PRZEWOZU
TRANSPORTEM PRYWATNYM
Niniejszym oświadczam, że w nagłych wypadkach wyrażam zgodę na transport samochodem
prywatnym mojego dziecka ........................................................................................................
podczas obozu Szczepu Niger nad Jeziorem Dołgie. .
.......................................,dn.....................
..............................................
(podpis rodziców lub opiekuna)
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards