Nazwa przedmiotu: Obyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Course title:
Kod:
Course code:
Rok studiów:
Year of study:
Semestr:
Semester:
Typ zajęć:
Type of course:
Liczba godzin:
Number of hours:
Punkty ECTS:
ECTS credits:
Osoba prowadząca:
Name of lecturer:
Poziom kursu:
Level of course:
Język wykładowy:
Language of instruction:
Wymagania wstępne:
Prerequisites:
Metody oceny:
Assessment methods:
Treści przedmiotu:
Course contents:
Cele i efekty kształcenia:
Objectives and learning
outcomes:
Obyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie
Funeral Customs in Ancient Egypt
I/II/III; studia pierwszego stopnia (licencjackie)
I/II; studia drugiego stopnia (magisterskie)
I/II/III; first cycle studies (B.A. undergraduate)
I/II; second cycle studies (M.A. graduate)
zimowy
winter
konwersatorium; fakultatywne
classes; optional
30
30
2
2
Mgr Maria Kloska
Mgr Maria Kloska
podstawowy
basic
polski
Polish
Podstawowa wiedza na temat archeologii starożytnego Egiptu
Basic knowledge of archaeology of ancient Egypt
kolokwium
exam
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zagadnieniami
związanymi ze śmiercią, ceremonią pogrzebu oraz wierzeniami
grobowymi starożytnych Egipcjan, ich zwyczajów i wiążących
się z nimi pozostałości materialnych, składających się na
kulturę starożytnego Egiptu.
The aim of the lecture is introduction students with the issues
related to death, funeral ceremony and funerary beliefs in
ancient Egypt.
Student:
1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat obyczajów
pogrzebowym w starożytnym Egipcie
2) rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z
obrządkiem pogrzebowym oraz rozumie znaczenie śmierci dla
starożytnych Egipcjan
3) posiada umiejętności i kompetencje pozwalające na
rozwijanie wiedzy we własnym zakresie
Student:
1) gain the basic knowledge of funeral customs in ancient Egypt
2) gain the understanding of the basic concept and issues related
to funerary rites, and understand the meaning of death for the
ancient Egyptians
3) gain the skills necessary to develop knowledge on their own
Barwik M., Księga Wychodzenia Za Dnia. Tajemnice egipskiej
Księgi Umarłych, Warszawa 2009.
Brier B., Mumie egipskie, Warszawa 2000.
Ćerny J., Le caractère des oushebtis d'après les idées du Nouvel
Empire, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale
41 (1942), pp. 105-133.
D’Auria S., P. Lacovara, C. H. Roehrig, Mummies and Magic.
The Funerary Arts of Ancient Egypt, Dallas 1992.
David R., R. Archbold, Mumie. Starożytni Egipcjanie w nowym
świetle, Warszawa 2003.
Dodson A., S. Ikram, The Mummy in Ancient Egypt: Equipping
the Dead for Eternity, London 1998.
Hart G., Mity egipskie, Warszawa 1999.
Hayes W., The Scepter of Egypt: A Background for the Study of
the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art,
Vol. 1-2, New York: Metropolitan Museum of Art 1978.
Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym
Egipcie, Warszawa 1991.
Zalecana literatura:
Ikram S., Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, Warszawa
2004.
Janes G., Shabtis - A Private View: Ancient Egyptian funerary
statuettes in European private collections, Paris 2002.
Lipińska J., M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu,
Warszawa 1980.
Lurker M., Bogowie i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa
1996.
Niwiński A., Mity i symbole starożytnego Egiptu, wyd.2,
Warszawa 1992.
Niwiński A., Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu,
Warszawa 1993.
Petrie W. M. F., Funeral Figures in Egypt, in: W. M. F. Petrie
(red.) Ancient Egypt, London & New York 1914, pp. 151-162.
Schneider H. D., Shabtis – an Introduction to the History of
Egyptian Funerary Statuettes with the Catalogue of the
Collection of Shabtis in the National Museum of Leiden, vol. IIII, Leiden 1977.
Stewart H. M., Egyptian Shabtis, Shire Egyptology 23 Princes
Risborough 1995.
Barwik M., Księga Wychodzenia Za Dnia. Tajemnice egipskiej
Księgi Umarłych, Warszawa 2009.
Brier B., Mumie egipskie, Warszawa 2000.
Ćerny J., Le caractère des oushebtis d'après les idées du Nouvel
Empire, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale
41 (1942), pp. 105-133.
D’Auria S., P. Lacovara, C. H. Roehrig, Mummies and Magic.
The Funerary Arts of Ancient Egypt, Dallas 1992.
David R., R. Archbold, Mumie. Starożytni Egipcjanie w nowym
świetle, Warszawa 2003.
Dodson A., S. Ikram, The Mummy in Ancient Egypt: Equipping
the Dead for Eternity, London 1998.
Hart G., Mity egipskie, Warszawa 1999.
Hayes W., The Scepter of Egypt: A Background for the Study of
the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art,
Vol. 1-2, New York: Metropolitan Museum of Art 1978.
Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym
Egipcie, Warszawa 1991.
Recommended reading:
Ikram S., Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, Warszawa
2004.
Janes G., Shabtis - A Private View: Ancient Egyptian funerary
statuettes in European private collections, Paris 2002.
Lipińska J., M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu,
Warszawa 1980.
Lurker M., Bogowie i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa
1996.
Niwiński A., Mity i symbole starożytnego Egiptu, wyd.2,
Warszawa 1992.
Niwiński A., Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu,
Warszawa 1993.
Petrie W. M. F., Funeral Figures in Egypt, in: W. M. F. Petrie
(red.) Ancient Egypt, London & New York 1914, pp. 151-162.
Schneider H. D., Shabtis – an Introduction to the History of
Egyptian Funerary Statuettes with the Catalogue of the
Collection of Shabtis in the National Museum of Leiden, vol. IIII, Leiden 1977.
Stewart H. M., Egyptian Shabtis, Shire Egyptology 23 Princes
Risborough 1995.
Download