Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

advertisement
Miejscowość, data……………………….. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Dane konsumenta The Hero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Witolda Rogoyskiego 25/6 33­100 Tarnów NIP: 8733255817 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia ................................., zawartej z usługodawcą. Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 10 w/wym. ustawy, a wobec nierozpoczęcia świadczenia usług odstąpienie jest w pełni skuteczne. …………………………………… Podpis konsumenta 
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards