Seminarium 6

advertisement
Seminarium 6: 10. 11. 2016
Powikłania miażdżycy, zawał mięśnia
sercowego – definicja, metabolizm
mięśnia serca, markery zawału swoiste i
nieswoiste/wczesne i późne, diagnostyka
– enzymy i inne białka charakterystyczne
dla martwicy mięśnia serca,
monitorowanie terapii fibrynolitycznej,
czynniki prognostyczne
SWOISTOŚĆ BADAŃ
MAX
• Obecność markerów zawału w krwi
(badanie decyzyjne przy
rozpoznawaniu zawału)
• Zmiany EKG
• Podwyższony poziom glukozy w krwi
• Przyspieszone opadanie krwinek (OB)
• Zwiększona leukocytoza
MIN
DOCELOWE WARTOŚCI NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW
RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
CHOLESTEROL CAŁKOWITY < 200 mg/dl [< 5,2 mmol/l]
CHOLESTEROL LDL
< 135 mg/dl [< 3,5 mmol/l]
CHOLESTEROL HDL
> 35 mg/dl
[> 0,9 mmol/l]
TRIGLICERYDY
< 200 mg/dl
GLUKOZA
70 – 110 mg/dl
[3,9-6,15mmol/l]
FIBRYNOGEN
1,5 – 3,0 g/l
CIŚNIENIE SKURCZOWE
< 130 mmHg
CIŚNIENIE ROZKURCZOWE
< 85 mmHg
BMI (Body Mass Index) = masa ciała (kg)/[wzrost (m)]2
= od 20 do 25
Obniżenie poziomu cholesterolu obniża ryzyko powikłań
sercowo-naczyniowych
Choroba
Zawał
niedokrwienna serca
serca
śmiertelny
Zawał serca
Patologiczne Dusznica
bez skutków przeciążenie bolesna
śmiertelnych m. serca
Operacja
„bypasss”
Nieswoiste markery zapalenia i zmiany
innych nieswoiste parametrów w zawale m.
serca
Swoiste markery uszkodzenia m. serca,
enzymatyczne i nieenzymatyczne, zmiany w
czasie
Markery oceny ryzyka i prognozowania
Rola peptydów natriuretycznych w ocenie
ryzyka i prognozowania, NT-proBNP
OCENA RYZYKA/PROGNOZOWANIE
SERCOWA TROPONINA I
BIAŁKO C-REAKTYWNE
NT-proBNP
(met. ultraczuła)
!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards