EQABP wer. OBIS, 3 interfejsy

advertisement
Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych
Pozyton Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8
tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95
tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35
e-mail: [email protected]
INSTRUKCJA OBSŁUGI
LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ I BIERNEJ,
TRÓJFAZOWEGO
TYPU EQABP i FQABP
(ver. OBIS, 3 interfejsy)
Wersja wykonania: v04.XX
BEZPOŚREDNI
PÓŁPOŚREDNI
PÓŁPOŚREDNI
EQABP-M PÓŁPOŚREDNI
POŚREDNI
POŚREDNI
POŚREDNI
P:KL. 1
P:KL. 0,2S
P:KL. 0,5S
P:KL. 1
P:KL. 0,2S
P:KL. 0,5S
P:KL. 1
Q:KL. 2
Q:KL. 0,5
Q:KL. 1
Q:KL. 2
Q:KL. 0,5
Q:KL. 1
Q:KL. 2
POŚREDNI
FQABP-M POŚREDNI
POŚREDNI
P:KL. 0,2S
P:KL. 0,5S
P:KL. 1
Q:KL. 0,5
Q:KL. 1
Q:KL. 2
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Dokument zawiera 93 strony.
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Spis treści
Str.
1.BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI.........................................................................................................................................4
2.INFORMACJE PODSTAWOWE...................................................................................................................................................5
2.1.Podstawowe funkcje liczników EQABP-M i FQABP-M..........................................................................................................5
2.1.1.Energie............................................................................................................................................................................5
2.1.2.Moce................................................................................................................................................................................5
2.1.3.Prądy...............................................................................................................................................................................6
2.1.4.Napięcia..........................................................................................................................................................................6
2.1.5.Rejestracja profilu...........................................................................................................................................................6
2.1.6.Podział doby na strefy czasowe......................................................................................................................................6
2.1.7.Kalendarz dni wolnych....................................................................................................................................................6
2.1.8.Okresy rozliczeniowe i ich obsługa.................................................................................................................................7
2.1.9.Pomiar czasu..................................................................................................................................................................7
2.1.10.Obsługa wyświetlacza...................................................................................................................................................7
2.1.11.Inne funkcje...................................................................................................................................................................7
2.2.Standardowe wyposaŜenie liczników serii EQABP-M oraz FQABP-M..................................................................................7
2.3.Opcjonalne wyposaŜenie liczników serii EQABP-M oraz FQABP-M.....................................................................................8
2.4.Technologia pomiaru..............................................................................................................................................................9
3.DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW EQABP-M ORAZ FQABP-M...............................................................................................10
4.OZNACZENIE LITEROWE, OPISUJĄCE KONFIGURACJĘ SPRZĘTOWO – PROGRAMOWĄ LICZNIKÓW EQABP-M ORAZ
FQABP-M.......................................................................................................................................................................................16
4.1.Człon 1.................................................................................................................................................................................16
4.2.Człon 2 (opcje dodatkowe)...................................................................................................................................................16
4.3.Człon 3.................................................................................................................................................................................17
5.BUDOWA I MONTAś LICZNIKÓW EQABP-M ORAZ FQABP-M...............................................................................................18
5.1.Płyta czołowa licznika EQABP-M oraz FQABP-M................................................................................................................18
5.2.Wymiary gabarytowo - montaŜowe obudowy liczników serii EQABP-M, FQABP-M............................................................19
5.3.MontaŜ licznika.....................................................................................................................................................................19
5.4.Skrzynka zaciskowa - schematy połączeń liczników EQABP-M oraz FQABP-M................................................................20
5.4.1.Licznik EQABP-M pomiar bezpośredni 5(100) A i 10(100) A.......................................................................................20
5.4.2.Licznik EQABP-M pomiar bezpośredni 5(60) A i 10(60) A...........................................................................................21
5.4.3.Licznik EQABP-M półpośredni......................................................................................................................................22
5.4.4.Licznik EQABP-M pośredni...........................................................................................................................................23
5.4.5.Licznik FQABP-M pośredni...........................................................................................................................................24
5.5.Przełącznik blokady interfejsu optycznego..........................................................................................................................25
6.POLE ODCZYTOWE LICZNIKA EQABP-M ORAZ FQABP-M...................................................................................................26
6.1.Charakterystyka pola odczytowego.....................................................................................................................................26
6.1.1.Główne elementy pola odczytowego.............................................................................................................................26
6.2.Tryby pracy pola odczytowego.............................................................................................................................................27
6.2.1.Tryb statyczny (sekwencyjny).......................................................................................................................................27
6.2.2.Tryb dynamiczny (automatyczny)..................................................................................................................................27
6.2.3.Parametry programowe sterowania pracą wyświetlanych ekranów (wielkości) na LCD..............................................27
6.2.4.Jednorazowy przegląd ekranów skonfigurowanych w trybie statycznym (sekwencyjnym)..........................................27
6.3.Diagram ekranów z danymi prezentowanymi na wyświetlaczu licznika...............................................................................28
6.3.1.Blok ekranów stałych....................................................................................................................................................29
6.3.2.Blok ekranów podstawowych........................................................................................................................................29
6.3.3.Zawartość kaŜdego bloku danych archiwalnych okresów rozliczeniowych..................................................................31
6.3.4.Ekrany serwisowe.........................................................................................................................................................32
6.4.Sygnalizacja stanu pracy licznika na wyświetlaczu LCD.....................................................................................................33
6.4.1.Obecność napięć fazowych..........................................................................................................................................33
6.4.2.Aktualna strefa czasowa...............................................................................................................................................33
6.4.3.Kwadranty pomiarowe...................................................................................................................................................34
6.4.4.Sygnalizacja aktywności interfejsów komunikacyjnych.................................................................................................34
6.4.5.Przeglądanie danych archiwalnego okresu rozliczeniowego........................................................................................34
6.4.6.Sygnalizacja przyjęcia impulsu synchronizacji czasu...................................................................................................35
6.4.7.Stan czujnika zewnętrznego pola magnetycznego.......................................................................................................35
6.4.8.Sygnalizacja stanu przełącznika sekwencyjnego i edycyjnego....................................................................................35
6.5.Prezentacja wielkości na ekranach LCD..............................................................................................................................36
6.5.1.Blok ekranów stałych....................................................................................................................................................36
6.5.2.Blok ekranów podstawowych........................................................................................................................................36
6.5.3.Wielkości (informacje) archiwalnego okresu rozliczeniowego......................................................................................59
6.5.4.Ekrany serwisowe.........................................................................................................................................................74
7.REJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH........77
7.1.Rejestracja energii...............................................................................................................................................................77
7.1.1.Rejestracja energii czynnej...........................................................................................................................................77
7.1.2.Rejestracja energii biernej............................................................................................................................................77
7.1.3.Rejestracja energii pozornej.........................................................................................................................................77
7.1.4.Rejestracja strat I2t oraz strat U2t................................................................................................................................77
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 2 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
7.2.Pomiar i rejestracja rozliczeniowych najwyŜszych mocy uśrednionych...............................................................................78
7.2.1.Algorytm 1.....................................................................................................................................................................78
7.2.2.Algorytm 2.....................................................................................................................................................................78
7.3.Rejestracja nadwyŜki mocy..................................................................................................................................................78
7.4.Rejestracja ilości przekroczeń mocy umownej....................................................................................................................78
7.5.Rejestracja nadwyŜki mocy z 10 mocy maksymalnych.......................................................................................................79
7.6.Rejestracja nadwyŜki energii biernej....................................................................................................................................79
7.7.Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy................................................................................................................................79
7.8.Czas uśredniania cyklu profilowego.....................................................................................................................................79
7.9.Wartość mocy umownej.......................................................................................................................................................79
7.10.Podział doby na strefy czasowe.........................................................................................................................................79
7.11.Kalendarz dni wolnych.......................................................................................................................................................79
7.12.Okres rozliczeniowy...........................................................................................................................................................80
7.12.1.Zamykanie okresu rozliczeniowego na Ŝądanie przez operatora...............................................................................80
7.12.2.Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego.....................................................................................................80
7.13. Zmiana czasu zima-lato, lato-zima...................................................................................................................................81
7.14. Funkcje wyjścia przekaźnikowego....................................................................................................................................82
7.14.1. Praca przekaźnika zgodnie z ustalonymi programowo tabelami podziału doby na strefy czasowe..........................82
7.14.2. Sygnalizacja na wyjściu przekaźnikowym zaniku / spadku wartości napięcia pomiarowego....................................82
7.14.3. Sygnalizacja na wyjściu przekaźnikowym wskazanych programowo zdarzeń..........................................................82
7.14.4.Praca przekaźnika w trybie „straŜnika mocy”..............................................................................................................83
7.15.Ustawianie konta odbiorcy.................................................................................................................................................83
7.16.Zmiana trybu pracy wyświetlacza.......................................................................................................................................83
7.17.Prędkość początkowa transmisji danych przez interfejsy CLO lub RS485........................................................................83
7.18.Parametry wyjścia / wejścia synchronizacji........................................................................................................................83
7.18.1.Wyjście synchronizacji czasu.....................................................................................................................................83
7.18.2.Wejście synchronizacji czasu.....................................................................................................................................83
8.ZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU EQABP I FQABP................................................................................................84
8.1.Kolejność „domyślnych” ekranów liczników EQABP-M i FQABP-M....................................................................................85
8.2.Domyślna zawartość tablic programowalnych.....................................................................................................................86
9.REJESTRACJA INFORMACJI O INGERENCJI SILNYM POLEM MAGNETYCZNYM..............................................................87
9.1.Dodatkowy rejestr energii.....................................................................................................................................................87
9.2.Status profilowy....................................................................................................................................................................87
9.3.Informacja na ekranie LCD..................................................................................................................................................87
9.4.Wskaźnik pola magnetycznego (opcja)...............................................................................................................................87
10.ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH.......................................................................................................................................88
10.1.Odczyt tablicowy................................................................................................................................................................88
10.1.1. Tablica 1.....................................................................................................................................................................88
10.1.2. Tablica 2.....................................................................................................................................................................88
10.1.3. Tablica 3.....................................................................................................................................................................88
10.1.4. Tablica 4.....................................................................................................................................................................88
10.1.5. Tablica 5.....................................................................................................................................................................89
10.1.6. Tablica 6.....................................................................................................................................................................89
10.1.7. Tablica 7.....................................................................................................................................................................89
10.2.Odczyt rejestrowy...............................................................................................................................................................89
11.EDYCJA IMPULSEM ŚWIETLNYM W LICZNIKACH EQABP-M ORAZ FQABP-M, RĘCZNE ZAMYKANIE OKRESU
ROZLICZENIOWEGO....................................................................................................................................................................90
11.1.Zmiana czasu.....................................................................................................................................................................90
11.2.Zmiana daty........................................................................................................................................................................90
11.3.Ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego......................................................................................................................90
12.KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU............................................................................................................................91
13.ZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW.......................................................................................................................................92
13.1.Informacje ogólne...............................................................................................................................................................92
13.2.Programowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej w standardzie PN-EN 62056-21......................................92
13.2.1.Definicje......................................................................................................................................................................92
13.2.2.Sposób postępowania.................................................................................................................................................92
13.3.Programowanie licznika za pośrednictwem interfejsu CLO lub RS485.............................................................................92
14.OBSŁUGA TECHNICZNA LICZNIKA ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWYCH.............93
14.1.Odczyt i konfiguracja..........................................................................................................................................................93
14.2.Odczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej standardu PN-EN 62056-21..........................................................93
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 3 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
1. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
Podczas eksploatacji liczników EQABP-M i FQABP-M zawsze naleŜy przestrzegać następujących zasad
bezpieczeństwa:
•
wszystkie prace montaŜowe wykonywać po wyłączeniu i sprawdzeniu braku obecności napięć pomiarowych
i pomocniczych,
•
w układach półpośrednich i pośrednich naleŜy zewrzeć obwody wtórne przekładników prądowych poprzez
zwarcie mostków w skrzynce SKa,
•
podłączenia licznika dokonywać zgodnie z instrukcją obsługi i schematem połączeń,
•
po zakończeniu prac montaŜowych załączyć napięcia, a w układach półpośrednich i pośrednich załączyć
obwody prądowe poprzez rozwarcie mostków w skrzynce Ska,
•
wszystkie prace w układzie pomiarowym muszą być wykonywane przez wykwalifikowany technicznie
i odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 4 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
2. INFORMACJE PODSTAWOWE
Elektroniczne liczniki typu EQABP-M oraz FQABP-M przeznaczone są do pomiaru energii:
- czynnej w klasie 1 i biernej w klasie 2 w układach bezpośrednich
- czynnej w klasie 0,2S i biernej w klasie 0,5 w układach półpośrednich
- czynnej w klasie 0,5S i biernej w klasie 1 w układach półpośrednich
- czynnej w klasie 1 i biernej w klasie 2 w układach półpośrednich
- czynnej w klasie 0,2S i biernej w klasie 0,5 w układach pośrednich
- czynnej w klasie 0,5S i biernej w klasie 1 w układach pośrednich
- czynnej w klasie 1 i biernej w klasie 2 w układach pośrednich
EQABP-M
- czynnej w klasie 0,2S i biernej w klasie 0,5 w układach pośrednich (układ Arona)
- czynnej w klasie 0,5S i biernej w klasie 1 w układach pośrednich (układ Arona)
FQABP-M
- czynnej w klasie 1 i biernej w klasie 2 w układach pośrednich (układ Arona)
w sieciach o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii.
Są to liczniki wielotaryfowe z wewnętrznym przełączaniem stref czasowych, wyposaŜone w podtrzymywany
bateryjnie zegar czasu rzeczywistego oraz pamięci nieulotne (tzn. nie wymagające zasilania) EEPROM i Flash
do zapisu zmierzonych wielkości, nastaw i parametrów.
Liczniki te są wyposaŜone w dedykowany wyświetlacz typu LCD pozwalający na sekwencyjne wyświetlanie
większości rejestrowanych stanów i wielkości.
Posiadają moŜliwość komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem
zaimplementowanego sprzętowo i programowo interfejsu komunikacyjnego (optycznego, zgodnego z normą PN-EN
62056-21).
Wszystkie stany i wielkości rejestrowane przez liczniki EQABP-M i FQABP-M są oznaczone
przyporządkowanym im kodem EDIS/OBIS zgodnie z normą PN-EN 62056-61.
UWAGA:
Wszystkie liczniki produkowane przez ZEUP Pozyton od 04.04.2005 są odporne na działanie
podwyŜszonego pola magnetycznego magnesu neodymowego.
2.1. Podstawowe funkcje liczników EQABP-M i FQABP-M
2.1.1. Energie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pomiar, rejestracja i wyświetlanie energii elektrycznej 3-fazowej, czynnej i biernej w czterech strefach
czasowych w kierunku pobór i oddawanie, zgodnie z rocznym programem podziału doby na strefy czasowe;
pomiar, rejestracja i wyświetlanie energii elektrycznej 3-fazowej, czynnej, biernej i pozornej, sumarycznej
w kierunku pobór i oddawanie;
pomiar, rejestracja i wyświetlanie energii elektrycznej 3-fazowej, biernej sumarycznej dla poszczególnych
kwadrantów pomiarowych;
pomiar, rejestracja i wyświetlanie strat I2t oraz strat U2t sumarycznie;
pomiar, rejestracja i wyświetlanie nadwyŜki energii biernej dla pierwszego kwadrantu (patrz punkt 7.6)
rejestracja i wyświetlanie stanów liczydeł energii strefowych z dwunastu ostatnich okresów rozliczeniowych
energii czynnej i biernej w kierunku pobór i oddawanie;
pomiar, rejestracja i wyświetlanie energii elektrycznej 3-fazowej, biernej sumarycznej dla poszczególnych
kwadrantów pomiarowych z dwunastu ostatnich okresów rozliczeniowych;
rejestracja i wyświetlanie stanów liczydeł energii pozornej w kierunku pobór i oddawanie z dwunastu ostatnich
okresów rozliczeniowych;
rejestracja i wyświetlanie strat I2t oraz strat U2t z dwunastu ostatnich okresów rozliczeniowych;
rejestracja i wyświetlanie nadwyŜki energii biernej dla pierwszego kwadrantu z dwunastu ostatnich okresów
rozliczeniowych.
2.1.2. Moce
•
•
•
pomiar w 1, 15, 30 lub 60 minutowych cyklach uśredniania mocy czynnej dla kierunku pobór i oddawanie;
wyświetlanie i rejestracja w pamięci licznika 10 najwyŜszych wartości uśrednionych mocy czynnych dla
kierunku pobór, z podaniem daty i czasu ich wystąpienia w bieŜącym okresie rozliczeniowym;
wyświetlanie i rejestracja w pamięci licznika 10 najwyŜszych wartości uśrednionych mocy czynnych dla
kierunku oddawanie, z podaniem daty i czasu ich wystąpienia w bieŜącym okresie rozliczeniowym;
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 5 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wyświetlanie i rejestracja w pamięci licznika 10 najwyŜszych wartości uśrednionych mocy czynnych dla
kierunku pobór, z podaniem daty i czasu ich wystąpienia dla kaŜdego z dwunastu ostatnich okresów
rozliczeniowych;
wyświetlanie i rejestracja w pamięci licznika 10 najwyŜszych wartości uśrednionych mocy czynnych dla
kierunku oddawanie, z podaniem daty i czasu ich wystąpienia dla kaŜdego z dwunastu ostatnich okresów
rozliczeniowych;
pomiar, rejestracja oraz wyświetlanie tzw. nadwyŜki mocy czynnej dla kierunku pobór w bieŜącym okresie
rozliczeniowym;
pomiar, rejestracja oraz wyświetlanie tzw. nadwyŜki mocy czynnej wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych dla
kierunku pobór w bieŜącym okresie rozliczeniowym;
pomiar, rejestracja oraz wyświetlanie ilości przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej
czynnej (rejestracja dla kierunku pobór) w bieŜącym okresie rozliczeniowym;
rejestracja oraz wyświetlanie tzw. nadwyŜki mocy czynnej dla kierunku pobór w kaŜdym z dwunastu ostatnich
okresów rozliczeniowych;
rejestracja oraz wyświetlanie tzw. nadwyŜki mocy czynnej wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych dla kierunku
pobór w kaŜdym z dwunastu ostatnich okresów rozliczeniowych;
rejestracja oraz wyświetlanie ilości przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej czynnej
(rejestracja dla kierunku pobór) dla kaŜdego z dwunastu ostatnich okresów rozliczeniowych;
wyświetlanie aktualnej narastającej uśrednionej mocy czynnej dla kierunku pobór, z bieŜącą minutą cyklu;
wyświetlanie aktualnej narastającej uśrednionej mocy czynnej dla kierunku oddawanie, z bieŜącą minutą
cyklu;
wyświetlanie aktualnej narastającej uśrednionej mocy biernej dla kierunku pobór, z bieŜącą minutą cyklu;
wyświetlanie aktualnej narastającej uśrednionej mocy biernej dla kierunku oddawanie, z bieŜącą minutą cyklu;
pomiar i wyświetlanie wartości chwilowych mocy czynnych, biernych i pozornych w poszczególnych fazach
pomiarowych;
pomiar i wyświetlanie wartości chwilowej mocy czynnej, biernej i pozornej sumarycznej.
2.1.3. Prądy
•
pomiar i wyświetlanie wartości prądów w poszczególnych fazach pomiarowych.
2.1.4. Napięcia
•
•
•
•
pomiar i wyświetlanie wartości napięć w poszczególnych fazach pomiarowych;
sygnalizacja i rejestracja zaniku napięć pomiarowych;
wskaźnik kontroli obecności napięć pomiarowych, reprezentowany przez elementy graficzne na wyświetlaczu
licznika odpowiednio ‘L1’, ‘L2’, ‘L3’;
sygnalizacja niewłaściwego kierunku wirowania faz, reprezentowana przez elementy graficzne na wyświetlaczu
licznika ‘L1’, ‘L2’, ‘L3’.
2.1.5. Rejestracja profilu
• rejestracja w pamięci stałej licznika 35790 cykli zawierających:
- uśrednione wartości mocy czynnej dla kierunku pobór, mocy czynnej dla kierunku oddawanie, mocy biernej
dla kierunku pobór i mocy biernej dla kierunku oddawanie,
- stany liczydeł sumarycznych energii czynnej dla kierunku pobór, energii czynnej dla kierunku oddawanie,
energii biernej dla kierunku pobór i energii biernej dla kierunku oddawanie;
• rejestracja i uśrednianie odbywa się w cyklach 1, 15, 30 lub 60 minutowych.
2.1.6. Podział doby na strefy czasowe
• zapis do pamięci licznika rocznego programu podziału doby na strefy czasowe, osobno:
- dla dni roboczych,
- dla dni wolnych,
- dla sobót;
z moŜliwością wprowadzenia ewentualnych zmian za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego.
2.1.7. Kalendarz dni wolnych
• rozpoznawanie dni wolnych oraz świąt państwowych i kościelnych (takŜe ruchomych) przez tzw. bezobsługowy
kalendarz dni wolnych (nie wymagający obsługi przez cały okres eksploatacji licznika).
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 6 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
2.1.8. Okresy rozliczeniowe i ich obsługa
• rejestracja w pamięci licznika wielkości rozliczeniowych z 12 ostatnich okresów rozliczeniowych;
• ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego przez operatora:
- poprzez wysterowanie impulsem świetlnym przełącznika edycyjnego,
- za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (z wykorzystaniem oprogramowania np. „SOLEN”);
• automatyczne zamykanie okresów rozliczeniowych w zaleŜności od wymogów taryfowych spółki dystrybucyjnej
do pięciu razy w ciągu miesiąca w definiowanych przez uŜytkownika dniach i godzinach.
2.1.9. Pomiar czasu
• wyświetlanie i rejestracja czasu letnio-zimowego (korygowanego z układu pomiaru czasu rzeczywistego, tzw.
RTC) lub opcjonalnie tylko czasu astronomicznego;
• opcjonalnie moŜliwość zablokowania funkcji zmiany czasu Lato-Zima, Zima-Lato;
• wyświetlanie aktualnej daty;
• synchronizacja wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego impulsem zewnętrznym;
• edycja daty, czasu za pośrednictwem przełącznika edycyjnego i sekwencyjnego;
• programowe ustawianie daty i czasu:
- przez interfejs optyczny,
- przez interfejs RS485 (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji – patrz rozdział 12),
- przez interfejs CLO (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji – patrz rozdział 12).
2.1.10.Obsługa wyświetlacza
• przeglądanie zarejestrowanych danych na wyświetlaczu przez wysterowanie przełącznika sekwencyjnego;
• automatyczna prezentacja zarejestrowanych danych na wyświetlaczu;
• programowa konfiguracja wyświetlania zarejestrowanych wielkości (kolejności oraz ilości):
- dostępnych przez wysterowanie przełącznika sekwencyjnego,
- dostępnych w trybie automatycznej prezentacji.
2.1.11.Inne funkcje
• realizacja dwukierunkowej komunikacji z prędkością do 19200 Bd, poprzez interfejs komunikacyjny (optyczny,
zgodny z normą PN-EN 62056-21), umoŜliwiający programowanie wybranych funkcji i parametrów oraz odczyt
danych zarejestrowanych przez licznik;
• pomiar przy przebiegach odkształconych prądu i napięcia;
• moŜliwość pracy w rozproszonym systemie pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej;
• moŜliwość pomiaru bilansowego lub sumującego rozróŜniającego pobór i oddawanie energii;
• dowolna pozycja pracy, szeroki zakres temperatur pracy oraz odporność na wstrząsy.
2.2. Standardowe wyposaŜenie liczników serii EQABP-M oraz FQABP-M
• wyjścia kontrolne – diody impulsujące z określoną stałą wyraŜoną w imp./kWh i imp./kvarh;
• czujnik optyczny lub dotykowy przełącznik ekranu słuŜący do sterowania pracą wyświetlacza;
• optyczny przełącznik edycyjny słuŜący do edycji i ręcznego zamykania okresu rozliczeniowego z moŜliwością
plombowania;
• dedykowany, ośmiopozycyjny wyświetlacz licznika, pozwalający na sekwencyjne wyświetlanie większości
rejestrowanych stanów i wielkości;
• interfejs komunikacyjny (optyczny, zgodny z normą PN-EN 62056-21);
• standardowe wyposaŜenie dla liczników bezpośrednich 100 A:
- interfejs komunikacyjny – pętla prądowa CLO 20 mA wg PN-EN 62056-21,
- wejście synchronizacji czasu;
• standardowe wyposaŜenie dla liczników bezpośrednich 60 A:
- interfejs komunikacyjny – pętla prądowa CLO 20 mA wg PN-EN 62056-21,
- wyjście przekaźnikowe,
- wejście synchronizacji czasu;
• standardowe wyposaŜenie dla liczników półpośrednich i pośrednich:
- interfejs komunikacyjny – pętla prądowa CLO 20 mA wg PN-EN 62056-21,
- interfejs komunikacyjny – RS485,
- wyjście przekaźnikowe,
- wejście synchronizacji czasu,
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 7 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
-
zasilanie pomocnicze,
wyjście impulsowe energii elektrycznej P+,
wyjście impulsowe energii elektrycznej Q+ (oprócz licznika FQABP).
2.3. Opcjonalne wyposaŜenie liczników serii EQABP-M oraz FQABP-M
Opcjonalne wyposaŜenie liczników typu EQABP-M oraz FQABP-M przedstawiono w pkt. 5.4 instrukcji,
w zaleŜności od wariantu wykonania urządzenia.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 8 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
2.4. Technologia pomiaru
Pomiar energii wykonywany jest przez niezaleŜne próbkowanie z częstotliwością 4 kHz napięcia i prądu poprzez
przetworniki analogowo – cyfrowe. Wielkości próbkowane przesyłane są do cyfrowego procesora sygnałowego,
który wylicza energię i przesyła wynik do mikrokontrolera. Mikrokontroler przetwarza otrzymany wynik i zapisuje
dane do pamięci.
Chwilową wartość mocy czynnej uzyskuje się przez wymnoŜenie chwilowych wartości napięcia i prądu,
natomiast chwilową wartość mocy biernej uzyskuje się przez obrót chwilowej wartości napięcia o 90o przed
mnoŜeniem.
Dzielnik
napięcia
Wzmacniacz
U1
Wyjścia
kontrolne
LED
Transformator
prądowy
OPTO
RS485
CLO
Interfejsy komunikacyjne
Wyświetlacz
LCD
I1
RTC
Dzielnik
napięcia
Wzmacniacz
U2
Transformator
prądowy
ADC
DSP
CPU
Pamięć
EEPROM
I2
Dzielnik
napięcia
Pamięć
FLASH
Wzmacniacz
U3
Transformator
prądowy
Wyjścia
impulsowe
typu OC
Wyjście
przekaźnikowe
Wyjście
synchronizacji
Wejście
synchronizacji
I3
U1
U2
Ochrona
przeciwprzepięciowa
Zasilacz
impulsowy
Ochrona
przeciwprzepięciowa
zasilacza
pomocniczego
Zasilacz
impulsowy
pomocniczy
Zasilanie elektroniki
U3
U
Rysunek 1. Schemat blokowy licznika EQABP-M / FQABP-M
Licznik jest odporny na działanie pola magnetycznego wytworzonego przez magnes, którego indukcja
wynosi 150 mT, w odległości 30 mm od powierzchni magnesu.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 9 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
3. DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW EQABP-M ORAZ FQABP-M
Pomiar bezpośredni
Pomiar półpośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
1 wg
PN-EN 62053-21
czynnej
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
Klasa pomiaru energii
2 wg
PN-EN 62053-23
biernej
Napięcie odniesienia Un
Napięcie pracy
Graniczne napięcie pracy
Prąd bazowy Ib
Prąd znamionowy In
Prąd maksymalny Imax
Prąd rozruchu
Prąd zwarciowy zgodnie z normą
Częstotliwość odniesienia
Zakres częstotliwości pracy
Pobór mocy przez tor napięciowy
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
5A
5A
10 A
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
2 wg
PN-EN 62053-23
0,2S wg
PN-EN 62053-22
0,5S wg
PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,5S
3 x 58/100 V
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
3 x 100 V
10 A
60 A 100 A 60 A 100 A
<20 mA
<40 mA
PN-EN 62053-21
1A
2A
5A
1,2 A
2,4 A
6A
<1 mA
<2 mA
<5 mA
PN-EN 62053-22
1A
5A
2A
10 A
<2 mA
<10 mA
PN-EN 62053-21
< 1,7 VA na fazę
1A
2A
5A
1,2 A
2,4 A
6A
<1 mA <2 mA <5 mA
PN-EN 62053-22
50 Hz
49 – 51 Hz
< 2 VA na fazę
1A
5A
2A
10 A
<2 mA <10 mA
PN-EN 62053-21
5A
6A
<5 mA
PN-EN 62053-22
5A
5A
6A
10 A
<5 mA <10 mA
PN-EN 62053-21
< 1,8 VA na fazę
< 0,7 VA na fazę
<0,03 VA na fazę
WYJŚCIE KONTROLNE
Pomiar półpośredni
LED umieszczona na płycie czołowej licznika
20000
10000
4000
10000
4000
100000 50000 10000
imp./kWh(kvarh)
WYJŚCIA IMPULSÓW ENERGII (opcjonalne)
Pomiar półpośredni
4
Pomiar bezpośredni
Typ wyjścia kontrolnego
800
imp./kWh(kvarh)
Stała impulsowa wyjścia kontrolnego
Pomiar bezpośredni
3
Ilość wyjść impulsowych
Rodzaj energii
800
EP+, EQ+, EQ500
800
imp./kWh(kvarh)
500
20000
EP+, EP-, EQ+, EQ10000
4000
10000
imp./kWh(kvarh)
4000
Typ
Napięcie maksymalne Umax:
Prąd maksymalny Imax:
Napięcie nominalne Unom:
Prąd nominalny Inom:
Funkcje wyjść:
Parametry wyjść ustalane programowo
(na Ŝyczenie zamawiającego):
Funkcje oraz parametry wyjść ustalane przez producenta (standardowe ustawienia):
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
0,5S wg PN-EN 62053-22
1 wg
PN-EN 62053-21
0.9 ... 1,1 Un
0.8 ... 1,15 Un
Pobór mocy przez tor prądowy
Parametry wyjść impulsowych
0,2S wg PN-EN 62053-22
3 x 230/400 V
Pobór mocy przez tor napięciowy przy
podłączonym do licznika zasilaniu pomocniczym
Stała wyjść impulsowych
Pomiar pośredni
Strona 10 z 93
Pomiar pośredni
50000
10000
imp./kWh(kvarh)
10000
Pomiar pośredni
4
EP+, EP-, EQ+, EQ50000
10000
10000
imp./kWh(kvarh)
Transoptorowe typu otwarty kolektor
38 V DC
20 mA
24 V DC
10 mA
Wyjście impulsów energii
Polaryzacja impulsu:
pozytywna (przepływ prądu) lub negatywna (przerwa w przepływie prądu)
czas trwania impulsu
Impuls negatywny (przerwa w przepływie prądu) o czasie 50 ms
100000
50000
10000
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Pomiar bezpośredni
czynnej
1 wg
PN-EN 62053-21
Klasa pomiaru energii
biernej
2 wg
PN-EN 62053-23
Pomiar półpośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
Pomiar bezpośredni
Zakres napięcia
Pobór mocy przez obwód zasilania
pomocniczego
Ilość wyjść
Typ
Napięcie maksymalne Umax:
Prąd maksymalny Imax:
Napięcie nominalne Unom:
Prąd nominalny Inom:
Funkcja wyjścia
Parametry wyjść ustalane programowo
(na Ŝyczenie zamawiającego):
Pomiar bezpośredni
Ilość wejść
Parametry wejścia synchronizacji
Przekaźnik
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
ZASILANIE POMOCNICZE (opcjonalne)
Pomiar półpośredni
80 – 230 V AC
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
0,2S wg
PN-EN 62053-22
0,5S wg
PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,5S
Pomiar pośredni
120 – 320 V DC
< 9 VA
Pomiar bezpośredni
Parametry wyjścia synchronizacji
Pomiar pośredni
WYJŚCIE SYNCHRONIZACJI (opcjonalne)
Pomiar półpośredni
1 wyjście zamiennie z wejściem synchronizacji
Transoptorowe typu otwarty kolektor
38 V DC
20 mA
24 V DC
10 mA
Wyjście synchronizacji czasu
Pomiar pośredni
Polaryzacja impulsu: pozytywna (przepływ prądu) lub negatywna (przerwa w przepływie prądu)
WEJŚCIE SYNCHRONIZACJI (opcjonalne)
Pomiar półpośredni
1 wejście zamiennie z wyjściem synchronizacji
Transoptorowe
38 V DC
20 mA
24 V DC
10 mA
Synchronizacja RTC
Pomiar pośredni
Typ
Napięcie maksymalne Umax:
Prąd maksymalny Imax:
Napięcie nominalne Unom:
Prąd nominalny Inom:
Funkcja wejścia
Parametry wejść ustalane programowo
Polaryzacja impulsu: pozytywna (przepływ prądu) lub negatywna (przerwa w przepływie prądu)
(na Ŝyczenie zamawiającego):
Funkcje oraz parametry wejść ustalane przez producenta
Impuls negatywny (przerwa w przepływie prądu) o czasie 50 ms
(standardowe ustawienia):
WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE
Pomiar bezpośredni
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
sygnalizacja obowiązywania ustalonej programowo strefy czasowej
sygnalizacja zaniku / spadku wartości napięcia pomiarowego
Funkcje:
sygnalizacja wskazanych programowo zdarzeń
sygnalizacja przekroczenia mocy progowej (straŜnik mocy)
ObciąŜalność zestyków :
Maksymalnie 30 VA
Wartość napięcia
Maksymalnie: 280 V AC, 24 V DC
zewnętrznego:
Strona 11 z 93
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Pomiar bezpośredni
czynnej
1 wg
PN-EN 62053-21
Klasa pomiaru energii
biernej
2 wg
PN-EN 62053-23
Pomiar bezpośredni
Interfejs komunikacyjny optyczny zgodny
z normą PN-EN 62056-21
Interfejs do transmisji szeregowej CLO
20 mA wg PN-EN 62056-21
i
interfejs do transmisji szeregowej RS485
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
1 wg
PN-EN 62053-21
Pomiar pośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg
PN-EN 62053-23
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
Pomiar półpośredni
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
0,2S wg
PN-EN 62053-22
0,5S wg
PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,5S
Pomiar pośredni
Funkcje:
Odczyt danych pomiarowych, ustawianie daty i czasu (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu – patrz rozdział 12)
Pomiar bezpośredni
Dokładność wyjściowa
Podtrzymywanie pracy zegara RTC
POLE ODCZYTOWE – WYŚWIETLACZ
Pomiar półpośredni
LCD dedykowany
23 x 79 mm
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO
Pomiar półpośredni
Lepsza niŜ ±0,5 s/dobę
Bateria litowa: 10 lat gwarancji nieprzerwanej pracy
Pomiar pośredni
Pomiar pośredni
Programowe:
• przez interfejs optyczny;
• przez interfejs RS485 (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu – patrz rozdział 12);
• przez interfejs CLO (tylko z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu – patrz rozdział 12);
Przełącznikiem edycyjnym.
Pomiar bezpośredni
5(60) A
5(100) A
10(60) A
10(100) A
~1,8 kg
~2,0 kg
Pomiar bezpośredni
Zakres temperatury pracy
Graniczny zakres temperatury pracy
Warunki składowania, transport
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
2 wg
PN-EN 62053-23
Odczyt danych pomiarowych, parametryzacja, ustawianie
Typ wyświetlacza
Wymiary
Materiał obudowy
Klasa izolacyjności
Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody
CięŜar
1 wg
PN-EN 62053-21
Funkcje:
Pomiar bezpośredni
Ustawianie daty i czasu
Pomiar półpośredni
PARAMETRY MECHANICZNE OBUDOWY
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
Poliwęglan PC wysokoudarowy, trudnopalny, samogasnący, powtórnie przetwarzalny wg normy DIN 43 857
II
IP51 wg PN-EN 60529
~1,63 kg
~1,58 kg
ZAKRESY TEMPERATUROWE
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
–30... +60 °C
–34... +60 °C
–40... +70 °C
Strona 12 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Pomiar bezpośredni
czynnej
1 wg
PN-EN 62053-21
Klasa pomiaru energii
biernej
2 wg
PN-EN 62053-23
Pomiar półpośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
Pomiar pośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
0,2S wg
PN-EN 62053-22
0,5S wg
PN-EN 62053-22
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,5S
WARUNKI PRACY
Pomiar bezpośredni
Wilgotność
Środowisko mechaniczne
Środowisko elektromagnetyczne
Pomiar bezpośredni
wg PN-EN 62053-21
wg PN-EN 62053-21
Test izolacji
Test udarowy
Pomiar bezpośredni
Pomiar bezpośredni
Pomiar bezpośredni
5(60) A
5(100) A
10(60) A
10(100) A
Maksymalna średnica
przewodów
przyłączeniowych bez
izolacji
Maksymalna długość
końcówek przewodów
bez izolacji
Dla torów
prądowych i
napięciowych(śred
nica otworu
zacisku)
Dla obwodów
pomocniczych
(średnica otworu
zacisku)
Dla torów
prądowych i
napięciowych
(głębokość otworu
zacisku)
Dla obwodów
pomocniczych
(głębokość otworu
zacisku)
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
95% przy +25 °C … +40 °C, bez kondensacji
M1
E2
STABILNOŚĆ ELEKTRYCZNA
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
wg PN-EN 62053-22 oraz wg PN-EN 62053-21 w zaleŜności od klasy pomiaru
wg PN-EN 62053-22 oraz wg PN-EN 62053-21 w zaleŜności od klasy pomiaru
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
Zgodnie z normą PN-EN 62052-11
NORMALNA POZYCJA PRACY
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
Pionowa
PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
Φ= 6,5 mm
Φ= 9,5 mm
Φ= 4,5 mm
Φ= 4,5 mm
Φ= 3 mm
Φ= 3 mm
Φ= 3 mm
Φ= 3 mm
23,5 mm
27 mm
15 mm
15 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Strona 13 z 93
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Pomiar bezpośredni
czynnej
1 wg
PN-EN 62053-21
Klasa pomiaru energii
biernej
2 wg
PN-EN 62053-23
Pomiar półpośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
Pomiar pośredni
0,2S wg PN-EN 62053-22
0,5S wg PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11
przy P: 0,5S
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
0,2S wg
PN-EN 62053-22
0,5S wg
PN-EN 62053-22
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
0,5 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,2S
2 wg PN-EN 62053-23 oraz
1 wg ZN/LB/T/08/11 przy
P: 0,5S
TARYFIKACJA
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
4 strefy czasowe programowalne z rozdzielczością do 1 godziny;
12 miesięcznych tabel dla dni roboczych;
Strefy czasowe
12 miesięcznych tabel dla dni wolnych;
1 tabela roczna dla sobót
Czas cyklu pomiarowego mocy
1, 15, 30 lub 60 minut
Kalendarz dni wolnych
Automatyczny z moŜliwością korekty
Automatycznie (do pięciu razy w miesiącu w wyznaczonych programowo dniach)
Zamykanie okresu rozliczeniowego
lub ręcznie (na Ŝądanie przez uŜytkownika)
REJESTRACJA PROFILU MOCY
Pomiar bezpośredni
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
Czas cyklu pomiarowego profilu mocy
1, 15, 30 lub 60 minut
Rejestrowane wielkości
P+, P-, Q+, Q-, EP+, EP-, EQ+, EQ1 min.
24 dni
15 min.
372 dni
Pojemność pamięci
dla cyklu
30 min.
745 dni
60 min.
1491 dni
FORMATY DANYCH PREZENTOWANYCH W POLU ODCZYTOWYM I ODCZYTANYCH PRZEZ WYBRANY INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
Pomiar bezpośredni
Pomiar półpośredni
Pomiar pośredni
Liczydła energii czynnej, biernej i pozornej
000000.00
00000.000
0000.0000
/ jednostka pomiaru
kWh (kvarh) (kVAh)
kWh (kvarh) (kVAh)
kWh (kvarh) (kVAh)
Liczydła strat U2t
0000.0000 kV2h
/ jednostka pomiaru
2
Liczydła strat I t
000.00000 kA2h
000000.00 A2h
/ jednostka pomiaru
Moc maksymalna/jednostka pomiaru
000.00 kW
00.000 kW
0.0000 kW
NadwyŜka mocy/jednostka pomiaru
0000000.0 kW
000000.00 kW
00000.000 kW
NadwyŜka mocy z 10 mocy
000000.00 kW
00000.000 kW
0000.0000 kW
maksymalnych/jednostka pomiaru
Licznik przekroczeń mocy umownej
00000
00000
00000
Pomiar bezpośredni
Uwaga:
Stosowanie zasilaczy UPS jako źródeł zasilania pomocniczego, moŜe powodować zakłócenia w pracy liczników.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 14 z 93
1 wg
PN-EN 62053-21
2 wg
PN-EN 62053-23
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Typowe charakterystyki metrologiczne dla obciąŜenia symetrycznego
Typowa charakterystyka błędu pomiaru energii czynnej w funkcji prądu przy obciąŜeniu symetrycznym dla licznika EQABP-M kl.0,5 przy cos φ = 1
Typowa charakterystyka błędu pomiaru energii czynnej w funkcji prądu przy obciąŜeniu symetrycznym dla licznika EQABP-M kl.0,5 przy cos φ = 0,5
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 15 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
4. OZNACZENIE LITEROWE, OPISUJĄCE KONFIGURACJĘ SPRZĘTOWO –
PROGRAMOWĄ LICZNIKÓW EQABP-M ORAZ FQABP-M
Oznaczenie literowe opisujące konfigurację sprzętowo – programową liczników EQABP-M i FQABP-M składa
się z trzech członów, których znaczenie zostało opisane poniŜej. Kod literowy znajduje się na płycie czołowej
licznika – patrz: Rozdział 5.
1
E
Q
A
B
P
-
2
M 01 S
M
F
-
3
A 01 A
A 401
4.1. Człon 1
Człon stały, zawierający oznaczenie modelu oraz znak rozdzielający:
E
Q
A
B
P
-
Znak rozdzielający
Strefy:
P – ilość stref czasowych programowana
Mierzona energia
B – energia bierna
Mierzona energia
A – energia czynna
Rodzaj pomiaru:
Q – dwukierunkowy
Ilość układów pomiarowych:
E – licznik 3 – układowy
F – licznik 2 – układowy
4.2. Człon 2 (opcje dodatkowe)
Człon o zmiennej ilości znaków zawierający oznaczenie dodatkowych modułów, w które zostaje wyposaŜony
licznik na etapie produkcji:
M 01 D F
I
J M Q R S T W Y
Y – przełącznik blokady interfejsu optycznego
W – wyjście przekaźnikowe
T – wyjście synchronizacji czasu (czas impulsu 50 ms, negatywny lub pozytywny)
S – wejście synchronizacji czasu typu OC (czas impulsu 50 ms, negatywny lub
pozytywny)
R – wejście napięcia zewnętrznego zasilania pomocniczego
Q – licznik z moŜliwością odblokowania programowania czasu na dodatkowych złączach
komunikacyjnych
M – wskaźnik mocy maksymalnej
J – wyjścia sygnalizacji aktywnej strefy czasowej typu OC
I – wyjście (wyjścia) impulsowe typu OC (standard – impuls 50 ms, negatywny lub pozytywny)
F – licznik z podwyŜszoną odpornością na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych
D – samoprzylepny wskaźnik zadziałania na licznik silnym polem magnetycznym
Oznaczenie producenta:
Pierwsza cyfra – wyposaŜenie licznika - typ
przełącznika sekwencyjnego:
0 – czujnik optyczny
4 – dotykowy przełącznik ekranu
Oznaczenie producenta
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 16 z 93
Druga cyfra – oznaczenie producenta
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
4.3. Człon 3
Człon o stałej liczbie znaków zawierający oznaczenie:
• generacji,
• typu interfejsu komunikacyjnego,
• napięcia pracy,
• prądu bazowego i przeciąŜalności,
• wersji oprogramowania;
-
A 01 A A 401
Wersja oprogramowania
Prąd bazowy / znamionowy i przeciąŜalność:
A – 10(60) A
B–5A
F – 5(60) A
G – 5(100) A
H – 10(100) A
I – 1(2) A
J – 5(10) A
K–1A
L–2A
Napięcie pracy:
C – 3 x 58 / 100 V
D – 3 x 230 / 400 V
F – 3 x 100 V
Rodzaj interfejsu:
01 – brak
06 – złącze optyczne zgodne z normą PN-EN 62056-21
08 – złącze optyczne zgodne z normą PN-EN 62056-21, CLO
13 – złącze optyczne zgodne z normą PN-EN 62056-21, RS485
20 – złącze optyczne zgodne z normą PN-EN 62056-21, RS485, CLO
23 – złącze optyczne zgodne z normą PN-EN 62056-21, RS485, RS485
Generacja (oznaczenie płytki elektroniki):
A – generacja pierwsza
B – generacja druga
C – generacja trzecia
D - Itd. – do późniejszego wykorzystania
Znak rozdzielający
PRZYKŁAD
E Q A
B
P
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
-
M 22 F
I
M Q R S W
Strona 17 z 93
-
J 20 C B 410
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5. BUDOWA I MONTAś LICZNIKÓW EQABP-M ORAZ FQABP-M
5.1. Płyta czołowa licznika EQABP-M oraz FQABP-M
DOTYKOWY
Rysunek 2. Wygląd płyty czołowej licznika EQABP-M (przykład).
Opis uŜytych symboli numerycznych na płycie czołowej licznika:
12-
3-
4-
5-
6-
Pole odczytowe - typu LCD, słuŜy do wizualizacji rejestrowanych przez licznik danych;
Przełącznik sekwencyjny - jest to czujnik optyczny lub dotykowy przełącznik ekranu, słuŜący
do sekwencyjnego przewijania ekranów dostępnych na wyświetlaczu LCD licznika:
- w przypadku dotykowego przełącznika ekranu przewijanie kolejnych ekranów następuje po przesunięciu
palca ponad powierzchnią czujnika,
- w przypadku czujnika optycznego przewijanie kolejnych ekranów realizowane jest za pomocą źródła
światła emitującego skupioną wiązkę (np. latarki), przesuwaną nad czujnikiem optycznym;
Wyjście kontrolne energii czynnej - jest to czerwona dioda świecąca, której błysk światła sygnalizuje
pojawienie się impulsu, o stałej impulsowania zgodnej z podaną wartością na tabliczce znamionowej
licznika;
Wyjście kontrolne energii biernej - jest to czerwona dioda świecąca, której błysk światła sygnalizuje
pojawienie się impulsu, o stałej impulsowania zgodnej z podaną wartością na tabliczce znamionowej
licznika;
Przełącznik edycyjny - jest to fotoelement słuŜący do zmian wybranych wielkości np. daty, czasu oraz
umoŜliwiający ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego. UmoŜliwia on równieŜ wejście w tryb
programowania. Posiada zabezpieczenie plombowane;
Interfejs komunikacyjny (optyczny zgodny z normą PN-EN 62056-21), słuŜący do komunikacji licznika
z urządzeniami zewnętrznymi np. czytniki danych, przenośne komputery (programowanie, odczyt danych,
zamykanie okresu rozliczeniowego);
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 18 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5.2. Wymiary gabarytowo - montaŜowe obudowy liczników serii EQABP-M, FQABP-M
Rysunek 3. Wymiary obudowy liczników serii EQABP-M, FQABP-M
5.3. MontaŜ licznika
Konstrukcja mechaniczna zastosowanego w obudowie górnego mocowania, umoŜliwia montaŜ licznika na dwa
alternatywne sposoby:
1. Pozycja A elementu M (Rysunek 4).
Górny punkt mocowania licznika poniŜej górnej krawędzi obudowy. Trzy punkty mocowania licznika zawierają
się w trójkącie równoramiennym o wymiarach (Rysunek 3):
- 150 mm odległość pomiędzy dolnymi punktami mocowania (pozioma podstawa trójkąta),
- 205 mm odległość pomiędzy dolnymi punktami a górnym punktem mocowania (wysokość trójkąta).
2. Pozycja B elementu M (Rysunek 5).
Górny punkt mocowania licznika powyŜej górnej krawędzi obudowy. Trzy punkty mocowania licznika zawierają
się w trójkącie równoramiennym o wymiarach (Rysunek 3):
- 150 mm odległość pomiędzy dolnymi punktami mocowania (pozioma podstawa trójkąta),
- 232 mm odległość pomiędzy dolnymi punktami a górnym punktem mocowania (wysokość trójkąta).
Zmianę sposobu montaŜu licznika naleŜy wykonać poprzez wykręcenie wkrętów W (Rysunek 3, Rysunek 4,
Rysunek 5 – dwa wkręty o łbach stoŜkowych z wgłębieniami krzyŜowymi 1) i ponowne przykręcenie elementu M
w wymaganej pozycji.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 19 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Rysunek 5. Pozycja B elementu M
Rysunek 4. Pozycja A elementu M
5.4. Skrzynka zaciskowa - schematy połączeń liczników EQABP-M oraz FQABP-M
5.4.1. Licznik EQABP-M pomiar bezpośredni 5(100) A i 10(100) A
pomocnicze
* SE – wejście synchronizacji czasu
SO – wyjście synchronizacji czasu
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 20 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5.4.2. Licznik EQABP-M pomiar bezpośredni 5(60) A i 10(60) A
pomocnicze
pomocnicze
* SE – wejście synchronizacji czasu
SO – wyjście synchronizacji czasu
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 21 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5.4.3. Licznik EQABP-M półpośredni
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
* SE – wejście synchronizacji czasu
SO – wyjście synchronizacji czasu
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 22 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5.4.4. Licznik EQABP-M pośredni
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
* SE – wejście synchronizacji czasu
SO – wyjście synchronizacji czasu
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 23 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5.4.5. Licznik FQABP-M pośredni
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
pomocnicze
* SE – wejście synchronizacji czasu
SO – wyjście synchronizacji czasu
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 24 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
5.5. Przełącznik blokady interfejsu optycznego
Liczniki EQABP-M oraz FQABP-M posiadają moŜliwość zablokowania / odblokowania interfejsu optycznego.
Do tego celu słuŜy mechaniczny przełącznik umieszczony pod osłoną skrzynki zaciskowej (patrz rysunek 6).
Transmisja danych pomiarowych jak równieŜ konfiguracja licznika moŜliwe są wyłącznie przy ustawieniu
przełącznika w pozycji „odblokowany” (pozycja
- rysunek 6).
– interfejs optyczny odblokowany
– interfejs optyczny zablokowany
Rysunek 6. Przełącznik blokady interfejsu optycznego
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 25 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6. POLE ODCZYTOWE LICZNIKA EQABP-M ORAZ FQABP-M
6.1. Charakterystyka pola odczytowego
Polem odczytowym liczników EQABP-M oraz FQABP-M jest dedykowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
umieszczony na stronie czołowej urządzenia (Rysunek 2, symbol 1), wyświetlający szczegółowe informacje o stanie
pracy i pomiarach.
8
9
7
10
4
2
1
6
5
3
Rysunek 7. Wygląd ekranu testowego wyświetlacza
6.1.1. Główne elementy pola odczytowego
Opis symboli pola odczytowego (patrz Rysunek 7):
Symbole nr 1
Jest to osiem segmentów głównych na których wyświetlane są wartości wielkości rozliczeniowych oraz
dodatkowe informacje z nimi związane.
Symbole nr 2
Osiem segmentów do wyświetlania wartości kodów w standardzie EDIS/OBIS.
Symbole nr 3
Symbole jednostek pomiarowych wyświetlanych wartości.
Symbole nr 4
Symbole do sygnalizacji kwadrantów pomiarowych – patrz Rozdział 6.4.3:
Symbole nr 5
Symbole ‘L1’, ‘L2’, ‘L3’ – wskaźniki obecności napięć fazowych oraz sygnalizacja niewłaściwego kierunku
wirowania faz – patrz Rozdział 6.4.1.
Symbole nr 6
Dwanaście uniwersalnych symboli sygnalizacyjnych – znaczenie symbolu opisane na tabliczce licznika (patrz
Rozdział 6.4).
Symbol nr 7
Symbol do sygnalizacji komunikacji po łączu optycznym zgodnym z normą PN-EN 62056-21 (patrz
Rozdział 6.4.4).
Symbole nr 8
Symbole do sygnalizacji stanu baterii (niewykorzystane).
Symbol nr 9
Symbol do sygnalizacji pracy czujnika zewnętrznego pola magnetycznego (patrz Rozdziały 6.4.7 i 9).
Symbole nr 10
14 – segmentowy symbol specjalny (niewykorzystany).
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 26 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.2. Tryby pracy pola odczytowego
Istnieje moŜliwość programowej konfiguracji pracy wyświetlacza w dwóch niezaleŜnych trybach:
a) statycznym (sekwencyjnym) – ekrany programowo skonfigurowane, co do ilości oraz kolejności ich
prezentowania w polu odczytowym, wywoływane przez wysterowanie przełącznika sekwencyjnego –
Rysunek 2 symbol 2.
b) dynamicznym (automatycznym) – ekrany programowo skonfigurowane, co do ilości oraz kolejności ich
prezentowania w polu odczytowym, wywoływane automatycznie – zgodnie z programowo ustalonym
czasem.
6.2.1. Tryb statyczny (sekwencyjny)
W trybie sekwencyjnym, ekrany moŜna podzielić na bloki:
b) ekrany stałe – nie podlegające programowej konfiguracji, prezentowane zawsze na LCD
c) ekrany podstawowe – podlegające programowej konfiguracji (kolejność oraz ilość):
– bieŜące liczydła energii,
– wartości chwilowe,
– archiwalny okres rozliczeniowy (najmłodszy);
d) archiwalne okresy rozliczeniowe - wyświetlane zgodnie z programową konfiguracją wielkości bieŜącego
okresu rozliczeniowego;
e) ekrany serwisowe.
Istnieje moŜliwość skonfigurowania sposobu zachowania pola odczytowego po zakończeniu ręcznego
przewijania ekranów. Pole odczytowe w trybie sekwencyjnym moŜe pracować w dwóch podtrybach:
a) z powrotem do ekranu podstawowego – po upływie ustalonego na etapie konfiguracji czasu (patrz rozdział
6.2.3 podpunkt „b”) pole odczytowe wraca do wyświetlania ekranu podstawowego;
b) bez powrotu do ekranu podstawowego – pole odczytowe cały czas wyświetla ekran na którym uŜytkownik
zakończył ręczne przewijanie ekranów.
6.2.2. Tryb dynamiczny (automatyczny)
W trybie dynamicznym (automatycznym), ekrany moŜna podzielić na bloki:
a) ekrany stałe – nie podlegające programowej konfiguracji, prezentowane zawsze na LCD
b) ekrany podstawowe – podlegające programowej konfiguracji (kolejność oraz ilość):
– bieŜące liczydła energii,
– wartości chwilowe,
– archiwalny okres rozliczeniowy (najmłodszy);
c) ekrany serwisowe.
6.2.3. Parametry programowe sterowania pracą wyświetlanych ekranów (wielkości) na LCD
a) czas wyświetlania ekranu w trybie dynamicznym (automatycznym) - programowa konfiguracja czasu
prezentacji ekranu (wielkości) w zakresie od 1 do 999 sekund
b) czas powrotu - programowa konfiguracja czasu powrotu z trybu statycznego (sekwencyjnego)
do dynamicznego (automatycznego) lub przy braku skonfigurowanego trybu automatycznego do ekranu
podstawowego w zakresie od 1 do 999 sekund;
6.2.4. Jednorazowy przegląd ekranów skonfigurowanych w trybie statycznym (sekwencyjnym)
Licznik automatycznie jednorazowo wyświetla kolejne ekrany bloku ekranów podstawowych z krokiem
ustalonym programowo (czas z zakresu od 1 do 999 sekund - czas wyświetlenia jednego ekranu). Aby rozpocząć
jednorazowy automatyczny przegląd ekranów naleŜy wysterować przełącznik sekwencyjny (Rysunek 2, symbol 2)
przez czas ok. 5 sekund.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 27 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.3. Diagram ekranów z danymi prezentowanymi na wyświetlaczu licznika
BLOK
ekranów stałych
BLOK
ekranów
podstawowych
Ekran tytułowy
Bloku danych
archiwalnych
okresów
rozliczeniowych
„Arch.”
BLOK
ekranów tytułowych
danych archiwalnych
okresów
rozliczeniowych
BLOK
danych archiwalnych
okresów
rozliczeniowych
„Arch1.”
Dane „Arch1.”
„Arch2.”
Dane „Arch2.”
„Arch3.”
Dane „Arch3.”
„Arch4.”
Dane „Arch4.”
„Arch5.”
Dane „Arch5.”
„Arch6.”
Dane „Arch6.”
„Arch7.”
Dane „Arch7.”
„Arch8.”
Dane „Arch8.”
„Arch9.”
Dane „Arch9.”
„Arch10.”
Dane „Arch10.”
„Arch11.”
Dane „Arch11.”
„Arch12.”
Dane „Arch12.”
PowyŜszy diagram przedstawia sposób poruszania się po ekranach licznika w celu odczytu wybranych danych.
Strzałki prezentują kierunek przeglądania oraz czas wysterowania przełącznika sekwencyjnego w celu wyświetlenia
na wyświetlaczu wybranych danych. Uwagi oraz znaczenie strzałek:
• czas wysterowania przełącznika sekwencyjnego w celu wyświetlenia ekranów zawartych w kaŜdym bloku
danych wynosi < 1 s
•
informuje, Ŝe czas wysterowania przełącznika sekwencyjnego w celu wyświetlenia ekranów wynosi
ok. 1 s
•
informuje, Ŝe czas wysterowania przełącznika sekwencyjnego w celu wyświetlenia ekranów wynosi
ok. 5 s
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 28 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.3.1. Blok ekranów stałych
Blok nie podlegający programowej konfiguracji, wyświetlający:
1. Datę odczytaną z zegara wewnętrznego RTC licznika
2. Czas odczytany z zegara wewnętrznego RTC licznika
3. Wszystkie segmenty wyświetlacza. Wywołanie tego ekranu słuŜy do kontroli poprawności jego pracy –
(Rysunek 7).
6.3.2. Blok ekranów podstawowych
Blok ekranów podstawowych, podlegający programowej konfiguracji, który maksymalnie moŜe zawierać
następujące wielkości i parametry:
1. Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 1 strefie czasowej;
2. Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 2 strefie czasowej;
3. Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 3 strefie czasowej;
4. Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 4 strefie czasowej;
5. Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 1 strefie czasowej;
6. Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 2 strefie czasowej;
7. Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 3 strefie czasowej;
8. Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 4 strefie czasowej;
9. Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 1 strefie czasowej;
10. Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 2 strefie czasowej;
11. Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 3 strefie czasowej;
12. Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 4 strefie czasowej;
13. Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 1 strefie czasowej;
14. Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 2 strefie czasowej;
15. Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 3 strefie czasowej;
16. Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 4 strefie czasowej;
17. Stan liczydła sumarycznego energii czynnej pobranej EP+;
18. Stan liczydła sumarycznego energii czynnej oddanej EP-;
19. Stan liczydła sumarycznego energii biernej pobranej EQ+;
20. Stan liczydła sumarycznego energii biernej oddanej EQ-;
21. Stan liczydła sumarycznego energii pozornej ES+ (rejestracja przy przepływie energii czynnej pobieranej EP+);
22. Stan liczydła sumarycznego energii pozornej ES- (rejestracja przy przepływie energii czynnej oddawanej EP-);
23. Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1 (rejestracja przy przepływie energii EP>0, EQ>0);
24. Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2 (rejestracja przy przepływie energii EP<0, EQ>0);
25. Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3 (rejestracja przy przepływie energii EP<0, EQ<0);
26. Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4 (rejestracja przy przepływie energii EP>0, EQ<0);
27. Stan liczydła strat U2t – patrz Rozdział 7.1.4;
28. Stan liczydła strat I2t – patrz Rozdział 7.1.4;
29. Wartość I najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
30. Data wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
31. Czas wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
32. Wartość II najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
33. Data wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
34. Czas wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
35. Wartość III najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
36. Data wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
37. Czas wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
38. Wartość IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
39. Data wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
40. Czas wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
41. Wartość V najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
42. Data wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
43. Czas wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
44. Wartość VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
45. Data wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
46. Czas wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
47. Wartość VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
48. Data wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
49. Czas wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
50. Wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
51. Data wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 29 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Czas wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość X najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+ – patrz Rozdział 7.3;
Ilość przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika wartości mocy umownej (rejestracja ilości przekroczeń
mocy czynnych pobieranych P+) – patrz Rozdział 7.4;
61. Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+ wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych – patrz Rozdział 7.5;
62. Wartość I najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
63. Data wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
64. Czas wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
65. Wartość II najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
66. Data wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
67. Czas wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
68. Wartość III najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
69. Data wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
70. Czas wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
71. Wartość IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
72. Data wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
73. Czas wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
74. Wartość V najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
75. Data wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
76. Czas wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
77. Wartość VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
78. Data wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
79. Czas wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
80. Wartość VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
81. Data wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
82. Czas wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
83. Wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
84. Data wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
85. Czas wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
86. Wartość IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
87. Data wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
88. Czas wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
89. Wartość X najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
90. Data wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
91. Czas wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
92. Wartość wprowadzonej do pamięci licznika wartości mocy umownej;
93. Wartość narastającej mocy czynnej pobieranej P+ z aktualną minutą cyklu pomiarowego;
94. Wartość narastającej mocy czynnej oddawanej P- z aktualną minutą cyklu pomiarowego;
95. Wartość narastającej mocy biernej pobieranej Q+ z aktualną minutą cyklu pomiarowego;
96. Wartość narastającej mocy biernej oddawanej Q- z aktualną minutą cyklu pomiarowego;
97. Stan liczydła nadwyŜki energii biernej dla pierwszego kwadrantu – patrz Rozdział 7.6;
98. Wartość wprowadzonego do pamięci licznika umownego współczynnika mocy tgφ0 (neutralnego);
99. Wartość wprowadzonej do pamięci mocy progowej dla „straŜnika mocy” – patrz Rozdział 7.14.4;
100. Wartość mocy chwilowej czynnej w fazie L1;
101. Wartość mocy chwilowej czynnej w fazie L2;
102. Wartość mocy chwilowej czynnej w fazie L3;
103. Wartość mocy chwilowej czynnej sumarycznej;
104. Wartość mocy chwilowej biernej w fazie L1;
105. Wartość mocy chwilowej biernej w fazie L2;
106. Wartość mocy chwilowej biernej w fazie L3;
107. Wartość mocy chwilowej biernej sumarycznej;
108. Wartość mocy chwilowej pozornej w fazie L1;
109. Wartość mocy chwilowej pozornej w fazie L2;
110. Wartość mocy chwilowej pozornej w fazie L3;
111. Wartość mocy chwilowej pozornej sumarycznej;
112. Wartość chwilowa prądu w fazie L1;
113. Wartość chwilowa prądu w fazie L2;
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 30 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
114. Wartość chwilowa prądu w fazie L3;
115. Wartość chwilowa napięcia w fazie L1;
116. Wartość chwilowa napięcia w fazie L2;
117. Wartość chwilowa napięcia w fazie L3;
118. Wartość chwilowa częstotliwości w jednej z faz;
119. Wartość chwilowa współczynnika mocy tgφ w fazie L1;
120. Wartość chwilowa współczynnika mocy tgφ w fazie L2;
121. Wartość chwilowa współczynnika mocy tgφ w fazie L3;
122. Wartość chwilowa współczynnika mocy tgφ sumarycznego;
123. Dane ostatnio zamkniętego okresu rozliczeniowego (maksymalna ilość danych zgodna z rozdziałem 6.3.3).
6.3.3. Zawartość kaŜdego bloku danych archiwalnych okresów rozliczeniowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Blok danych archiwalnych okresów rozliczeniowych zawiera następujące wielkości i parametry:
Data zamknięcia okresu rozliczeniowego;
Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego;
Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 1 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 2 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 3 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w 4 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 1 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 2 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 3 strefie czasowej;
Stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w 4 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 1 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 2 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 3 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w 4 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 1 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 2 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 3 strefie czasowej;
Stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w 4 strefie czasowej;
Stan liczydła sumarycznego energii pozornej ES+ (rejestracja przy przepływie energii czynnej pobieranej EP+);
Stan liczydła sumarycznego energii pozornej ES- (rejestracja przy przepływie energii czynnej oddawanej EP-);
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1 (rejestracja przy przepływie energii EP>0, EQ>0);
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2 (rejestracja przy przepływie energii EP<0, EQ>0);
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3 (rejestracja przy przepływie energii EP<0, EQ<0);
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4 (rejestracja przy przepływie energii EP>0, EQ<0);
Stan liczydła strat U2t;
Stan liczydła strat I2t;
Wartość I najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość II najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość III najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość V najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 31 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Czas wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość X najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Data wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Czas wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej P+;
Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+;
Ilość przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika wartości mocy umownej (rejestracja przy przepływie
energii czynnej pobieranej EP+);
Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+ wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych;
Wartość I najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość II najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość III najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość V najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Wartość X najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Data wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Czas wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej P-;
Stan liczydła nadwyŜki energii biernej dla pierwszego kwadrantu.
6.3.4. Ekrany serwisowe
Blok ekranów serwisowych zawiera:
1. Ekran tytułowy archiwalnych okresów rozliczeniowych: 'Arch.';
2. Ekrany tytułowe archiwalnych okresów rozliczeniowych: 'Arch. XX' (gdzie XX to numer archiwalnego okresu
rozliczeniowego 01..12);
3. Ekran informacyjny – wejście w tryb programowania: 'PPPPPPPP';
4. Ekran informacyjny – zamknięcie okresu rozliczeniowego: '00000000';
5. Pięć ekranów informujących o dacie, godzinie oraz trybie automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego;
6. Wartość zaprogramowanego w pamięci licznika czasu uśredniania cyklu mocowego;
7. Wartość zaprogramowanego w pamięci licznika czasu uśredniania cyklu profilowego;
8. Wartość zaprogramowanego w pamięci licznika symbolicznego oznaczenia taryfy, np. G11, C23;
9. Ekran informacyjny – jedno lub dwa napięcia poniŜej progu zaniku: 'Error U'.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 32 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.4. Sygnalizacja stanu pracy licznika na wyświetlaczu LCD
6.4.1. Obecność napięć fazowych
Symbole 'L1', 'L2' i 'L3' są zapalane w przypadku, gdy chwilowa wartość napięcia na danej fazie przekroczy
zaprogramowany w pamięci licznika próg napięcia.
Dla liczników FQABP-M w oprogramowaniu licznika przewidziano dwa progi napięcia – górny i dolny. Z tego
względu sposób sygnalizowania obecności napięć fazowych jest w tych licznikach bardziej skomplikowany
i wygląda w następujący sposób:
(U12>UD ∩ U12>UG) ∩ (U23>UD ∩ U23>UG)
2.
(U12<UD ∩ U12<UG) ∩ (U23>UD ∩ U23>UG)
(U12>UD ∩ U12>UG) ∩ (U23<UD ∩ U23<UG)
3.
4.
(U12>UD ∩ U12<UG) ∩ (U23>UD ∩ U23<UG)
5.
6.
(U12>UD ∩ U12<UG) ∩ (U23>UD ∩ U23>UG)
(U12>UD ∩ U12>UG) ∩ (U23>UD ∩ U23<UG)
7.
8.
(U12>UD ∩ U12<UG) ∩ (U23<UD ∩ U23<UG)
(U12<UD ∩ U12<UG) ∩ (U23>UD ∩ U23<UG)
9.
(U12<UD ∩ U12<UG) ∩ (U23<UD ∩ U23<UG)
Legenda:
U12
U23
UD
UG
∩
L1
L1
—
L1
L1
L2
—
—
L3
L1
L1
L1
L2
L2
—
L3
L3
—
—
—
—
—
L3
—
U12<UG lub U23<UG
1.
Stan pola odczytowego
wyświetlanie symboli L1, L2 i L3
ekran 'Error U'
L1
L2
L3
—
L2
L3
w przypadku gdy:
Zakres napięć
sygnalizacja ekranem 'ErrorU'
Lp.
napięcie pomiarowe przyłoŜone do zacisków '2' i '5' skrzynki zaciskowej licznika;
napięcie pomiarowe przyłoŜone do zacisków '5' i '8' skrzynki zaciskowej licznika;
zdefiniowany dolny próg napięcia;
zdefiniowany górny próg napięcia;
kwantyfikator 'i' (koniunkcja);
ciągłe świecenie sygnalizatora;
impulsowe świecenie sygnalizatora;
wyłączenie sygnalizatora.
Impulsowa prezentacja wszystkich trzech sygnalizatorów informuje o niewłaściwym kierunku wirowania faz
(tylko w przypadku obecności wszystkich trzech faz).
6.4.2. Aktualna strefa czasowa
Aktualna strefa czasowa sygnalizowana jest przez zapalenie jednego z uniwersalnych symboli nad
odpowiednim opisem na tabliczce czołowej licznika „T1”, „T2”, „T3” lub „T4”.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 33 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.4.3. Kwadranty pomiarowe
Kwadranty pomiarowe sygnalizowane są przez zapalanie niŜej przedstawionych symboli graficznych:
Kwadrant 1
(P+)>0 (P-)=0 (Q+)>0 (Q-)=0
Kwadrant 1 lub 4
(P+)>0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)=0
Kwadrant 2
(P+)=0 (P-)>0 (Q+)>0 (Q-)=0
Kwadrant 1 lub 2
(P+)=0 (P-)=0 (Q+)>0 (Q-)=0
Kwadrant 3
(P+)=0 (P-)>0 (Q+)=0 (Q-)>0
Kwadrant 2 lub 3
(P+)=0 (P-)>0 (Q+)=0 (Q-)=0
Kwadrant 4
(P+)>0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)>0
Kwadrant 3 lub 4
(P+)=0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)>0
Brak zdefiniowanego kwadrantu
(P+)=0 (P-)=0 (Q+)=0 (Q-)=0
6.4.4. Sygnalizacja aktywności interfejsów komunikacyjnych
Aktywność poszczególnych interfejsów komunikacyjnych sygnalizowana jest przez zapalenie odpowiedniego
sygnalizatora:
Interfejs optyczny zgodny z standardem
PN-EN 62056-21
–
RS485
–
symbol uniwersalny opisany jako „TRX1”
pętla prądowa CLO lub RS485
(w zaleŜności od wyposaŜenia licznika)
–
symbol uniwersalny opisany jako „TRX2”
Sygnalizator łącza szeregowego zostaje zapalony podczas nawiązywania połączenia z licznikiem przez
urządzenie odczytowe i jest aktywny w czasie jego trwania.
6.4.5. Przeglądanie danych archiwalnego okresu rozliczeniowego
Podczas przeglądania danych archiwalnego okresu rozliczeniowego zapalany jest symbol uniwersalny
wyróŜniony na rysunku poniŜej, opisany jako „Arch.”.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 34 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.4.6. Sygnalizacja przyjęcia impulsu synchronizacji czasu
Przyjęcie impulsu synchronizacji czasu sygnalizowane jest przez zapalenie wyróŜnionego poniŜej symbolu
uniwersalnego z opisem „Synch.”.
Symbol z opisem „Synch.” zostaje zapalony po kaŜdym przyjęciu impulsu synchronizacji przez licznik
i podtrzymywany jest do czasu kolejnej synchronizacji (12:00:00 ±1 min). W przypadku restartu licznika aktywność
sygnalizatora podtrzymana jest tylko w obrębie jednego dnia (wyłączenie i ponowne włączenie licznika jest w tym
samym dniu, w którym nastąpiła synchronizacja).
6.4.7. Stan czujnika zewnętrznego pola magnetycznego
Wykrycie przez licznik zewnętrznego pola magnetycznego sygnalizowane jest przez zapalenie symbolu
graficznego wyróŜnionego na poniŜszym rysunku.
W trakcie oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym symbol magnesu jest prezentowany w sposób
ciągły. Po zakończeniu działania polem magnetycznym na licznik symbol magnesu prezentowany jest w sposób
impulsowy. Więcej szczegółów dotyczących reakcji licznika na zadziałania silnym polem magnetycznym znajduje
się w Rozdziale 9.
6.4.8. Sygnalizacja stanu przełącznika sekwencyjnego i edycyjnego
Wysterowanie jednego z przełączników (edycyjnego lub sekwencyjnego) powoduje zapalenie
przyporządkowanego mu symbolu uniwersalnego:
● przełącznik edycyjny (patrz Rysunek 2 symbol 5) – symbol uniwersalny opisany jako „Ust.”;
● przełącznik sekwencyjny (patrz Rysunek 2 symbol 2) – symbol uniwersalny opisany jako „Ekr.”
Sposób sygnalizacji czasu wysterowania przełączników:
● <5 [s]
– symbol zapalony na stałe
●
>=5 [s]
–
symbol zapalany impulsowo
●
>=8 [s]
–
symbol ponownie zapalony na stałe
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 35 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
6.5. Prezentacja wielkości na ekranach LCD
6.5.1. Blok ekranów stałych
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia bieŜącą datę w liczniku (rok.miesiąc.dzień) w formacie RRRR.MM.DD.
Data systemowa
Przedstawia bieŜący czas w liczniku (godzina:minuta.sekundy) w formacie GG:MM:SS.
Czas systemowy
Ekran testowy – wyświetla wszystkie segmenty wyświetlacza.
Test wyświetlacza
6.5.2. Blok ekranów podstawowych
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w pierwszej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej pobranej
EP+ w strefie czasowej 1
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w drugiej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej pobranej
EP+ w strefie czasowej 2
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 36 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w trzeciej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej pobranej
EP+ w strefie czasowej 3
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej pobranej EP+ w czwartej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej pobranej
EP+ w strefie czasowej 4
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w pierwszej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej oddanej
EP- w strefie czasowej 1
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w drugiej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej oddanej
EP- w strefie czasowej 2
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w trzeciej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej oddanej
EP- w strefie czasowej 3
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii czynnej oddanej EP- w czwartej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii czynnej oddanej
EP- w strefie czasowej 4
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 37 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w pierwszej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej pobranej
EQ+ w strefie czasowej 1
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w drugiej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej pobranej
EQ+ w strefie czasowej 2
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w trzeciej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej pobranej
EQ+ w strefie czasowej 3
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej pobranej EQ+ w czwartej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej pobranej
EQ+ w strefie czasowej 4
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w pierwszej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej oddanej
EQ- w strefie czasowej 1
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w drugiej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej oddanej
EQ- w strefie czasowej 2
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 38 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w trzeciej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej oddanej
EQ- w strefie czasowej 3
Przedstawia bieŜący stan liczydła energii biernej oddanej EQ- w czwartej strefie czasowej.
BieŜący stan liczydła
energii biernej oddanej
EQ- w strefie czasowej 4
Przedstawia sumę wartości energii czynnej pobranej EP+ naliczonych w czterech strefach czasowych.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
czynnej pobranej EP+
Przedstawia sumę wartości energii czynnej oddanej EP- naliczonych w czterech strefach czasowych.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
czynnej oddanej EP-
Przedstawia sumę wartości energii biernej pobranej EQ+ naliczonych w czterech strefach czasowych.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
biernej pobranej EQ+
Przedstawia sumę wartości energii biernej oddanej EQ- naliczonych w czterech strefach czasowych.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
biernej oddanej EQ-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 39 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia stan liczydła energii biernej EQ1.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ1 (rejestracja
przy przepływie energii
EP>0, EQ>0)
Przedstawia stan liczydła energii biernej EQ2.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ2 (rejestracja
przy przepływie energii
EP<0, EQ>0)
Przedstawia stan liczydła energii biernej EQ3.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ3 (rejestracja
przy przepływie energii
EP<0, EQ<0)
Przedstawia stan liczydła energii biernej EQ4.
BieŜący stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ4 (rejestracja
przy przepływie energii
EP>0, EQ<0)
Przedstawia stan liczydła energii pozornej ES+.
Stan liczydła energii
pozornej ES+ (rejestracja
przy przepływie energii
czynnej pobieranej EP+)
Przedstawia stan liczydła energii pozornej ES-.
Stan liczydła energii
pozornej ES-(rejestracja
przy przepływie energii
czynnej oddawanej EP-)
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 40 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia bieŜący stan liczydła strat U2t.
BieŜący stan liczydła strat
U2t
Przedstawia bieŜący stan liczydła strat I2t.
BieŜący stan liczydła strat
I2t
Przedstawia wartość I najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość I najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość II najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
Wartość II najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
rozliczeniowym.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 41 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość III najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość III najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IV najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 42 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość V najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość V najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VI najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 43 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VIII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 44 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IX najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość X najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość X najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 45 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej.
Wartość nadwyŜki mocy
czynnej pobranej P+
Przedstawia ilość przekroczeń mocy umownej.
Ilość przekroczeń mocy
umownej (rejestracja przy
przepływie energii
czynnej pobieranej EP+)
Przedstawia wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+ wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych.
Wartość nadwyŜki mocy
czynnej pobranej P+
wyznaczonej z 10 mocy
maksymalnych
Przedstawia wartość I najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość I najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 46 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość II najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość II najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość III najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość III najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 47 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IV najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość V najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość V najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 48 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VI najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 49 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VIII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IX najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 50 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość X najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w bieŜącym okresie
rozliczeniowym.
Wartość X najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w bieŜącym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia stan liczydła nadwyŜki energii biernej dla pierwszego kwadrantu.
Stan liczydła nadwyŜki
energii biernej dla
pierwszego kwadrantu
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 51 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej.
Wartość wprowadzonej
do pamięci licznika mocy
umownej
Przedstawia wartość wprowadzonej do pamięci mocy progowej dla „straŜnika mocy”.
Wartość wprowadzonej
do pamięci mocy
progowej dla „straŜnika
mocy”
Przedstawia wartość wprowadzonego do pamięci licznika umownego współczynnika mocy tgφ0 (neutralnego)
Wartość wprowadzonego
do pamięci licznika
umownego
współczynnika mocy tgφ0
(neutralnego)
Przedstawia wartość mocy narastającej czynnej pobieranej, ponadto prezentowana jest minuta cyklu
pomiarowego.
Wartość mocy
narastającej czynnej
pobieranej P+
Przedstawia wartość mocy narastającej czynnej oddawanej, ponadto prezentowana jest minuta cyklu
pomiarowego.
Wartość mocy
narastającej czynnej
oddawanej P-
Przedstawia wartość mocy narastającej biernej pobieranej, ponadto prezentowana jest minuta cyklu pomiarowego.
Wartość mocy
narastającej biernej
pobieranej Q+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 52 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość mocy narastającej biernej oddawanej, ponadto prezentowana jest minuta cyklu
pomiarowego.
Wartość mocy
narastającej biernej
oddawanej Q-
Przedstawia wartość mocy chwilowej czynnej w fazie L1. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. Dla chwilowej mocy czynnej pobranej wynosi '21.7.0'. Dla chwilowej mocy czynnej oddanej wynosi
'22.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
czynnej w fazie L1
Przedstawia wartość mocy chwilowej czynnej w fazie L2. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. Dla chwilowej mocy czynnej pobranej wynosi '41.7.0'. Dla chwilowej mocy czynnej oddanej wynosi
'42.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
czynnej w fazie L2
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 53 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość mocy chwilowej czynnej w fazie L3. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. Dla chwilowej mocy czynnej pobranej wynosi '61.7.0'. Dla chwilowej mocy czynnej oddanej wynosi
'62.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
czynnej w fazie L3
Przedstawia wartość mocy chwilowej czynnej sumarycznej. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. Dla chwilowej mocy czynnej pobranej wynosi '1.7.0'. Dla chwilowej mocy czynnej oddanej wynosi '2.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
czynnej sumarycznej
Przedstawia wartość mocy chwilowej biernej w fazie L1. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
biernej. Dla chwilowej mocy biernej pobranej wynosi '23.7.0'. Dla chwilowej mocy biernej oddanej wynosi '24.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
biernej w fazie L1
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 54 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość mocy chwilowej biernej w fazie L2. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
biernej. Dla chwilowej mocy biernej pobranej wynosi '43.7.0'. Dla chwilowej mocy biernej oddanej wynosi '44.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
biernej w fazie L2
Przedstawia wartość mocy chwilowej biernej w fazie L3. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
biernej. Dla chwilowej mocy biernej pobranej wynosi '63.7.0'. Dla chwilowej mocy biernej oddanej wynosi '64.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
biernej w fazie L3
Przedstawia wartość mocy chwilowej biernej sumarycznej. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
biernej. Dla chwilowej mocy biernej pobranej wynosi '3.7.0'. Dla chwilowej mocy biernej oddanej wynosi '4.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
biernej sumarycznej
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 55 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość mocy chwilowej pozornej w fazie L1. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. W chwili przepływu energii czynnej pobieranej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '29.7.0'. W chwili
przepływu energii czynnej oddawanej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '30.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
pozornej w fazie L1
Przedstawia wartość mocy chwilowej pozornej w fazie L2. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. W chwili przepływu energii czynnej pobieranej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '49.7.0'. W chwili
przepływu energii czynnej oddawanej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '50.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
pozornej w fazie L2
Przedstawia wartość mocy chwilowej pozornej w fazie L3. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku mocy
czynnej. W chwili przepływu energii czynnej pobieranej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '69.7.0'. W chwili
przepływu energii czynnej oddawanej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '70.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
pozornej w fazie L3
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 56 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość mocy chwilowej pozornej sumarycznej. Kod OBIS zmienia się w zaleŜności od kierunku
mocy czynnej. W chwili przepływu energii czynnej pobieranej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '9.7.0'. W chwili
przepływu energii czynnej oddawanej kod chwilowej mocy pozornej wynosi '10.7.0'.
Wartość mocy chwilowej
pozornej sumarycznej
Przedstawia wartość chwilową napięcia w fazie L1.
Wartość chwilowa
napięcia w fazie L1
Przedstawia wartość chwilową napięcia w fazie L2.
Wartość chwilowa
napięcia w fazie L2
Przedstawia wartość chwilową napięcia w fazie L3.
Wartość chwilowa
napięcia w fazie L3
Przedstawia wartość chwilową prądu w fazie L1.
Wartość chwilowa prądu
w fazie L1
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 57 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość chwilową prądu w fazie L2.
Wartość chwilowa prądu
w fazie L2
Przedstawia wartość chwilową prądu w fazie L3.
Wartość chwilowa prądu
w fazie L3
Przedstawia wartość chwilową częstotliwości w jednej z faz.
Wartość chwilowa
częstotliwości w jednej z
faz
Przedstawia wartość chwilową współczynnika mocy tgφ w fazie L1.
Wartość chwilowa
współczynnika mocy tgφ
w fazie L1
Przedstawia wartość chwilową współczynnika mocy tgφ w fazie L2.
Wartość chwilowa
współczynnika mocy tgφ
w fazie L2
Przedstawia wartość chwilową współczynnika mocy tgφ w fazie L3.
Wartość chwilowa
współczynnika mocy tgφ
w fazie L3
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 58 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość chwilową współczynnika mocy tgφ sumarycznego.
Wartość chwilowa
współczynnika mocy tgφ
sumarycznego.
6.5.3. Wielkości (informacje) archiwalnego okresu rozliczeniowego
Kod OBIS wielkości zapisanych w archiwum, oprócz części zawierającej informację o typie wyświetlanej
wielkości, posiada takŜe dwucyfrowy człon umieszczony po kropce na końcu kodu. Informuje on o indeksie
archiwum, do którego dana wielkość naleŜy. Indeks ten moŜe przybierać wartości od '00' do '99'.
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę zamknięcia okresu rozliczeniowego (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD.
Data zamknięcia okresu
rozliczeniowego
Przedstawia czas zamknięcia okresu rozliczeniowego (godzina:minuta) w formacie GG:MM.
Czas zamknięcia okresu
rozliczeniowego
Przedstawia stan liczydła energii EP+ w pierwszej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej pobranej EP+ w
strefie czasowej 1
Przedstawia stan liczydła energii EP+ w drugiej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej pobranej EP+ w
strefie czasowej 2
Przedstawia stan liczydła energii EP+ w trzeciej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej pobranej EP+ w
strefie czasowej 3
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 59 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia stan liczydła energii EP+ w czwartej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej pobranej EP+ w
strefie czasowej 4
Przedstawia stan liczydła energii EP- w pierwszej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej oddanej EP- w
strefie czasowej 1
Przedstawia stan liczydła energii EP- w drugiej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej oddanej EP- w
strefie czasowej 2
Przedstawia stan liczydła energii EP- w trzeciej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej oddanej EP- w
strefie czasowej 3
Przedstawia stan liczydła energii EP- w czwartej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
czynnej oddanej EP- w
strefie czasowej 4
Przedstawia stan liczydła energii EQ+ w pierwszej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej pobranej EQ+ w
strefie czasowej 1
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 60 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia stan liczydła energii EQ+ w drugiej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej pobranej EQ+ w
strefie czasowej 2
Przedstawia stan liczydła energii EQ+ w trzeciej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej pobranej EQ+ w
strefie czasowej 3
Przedstawia stan liczydła energii EQ+ w czwartej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej pobranej EQ+ w
strefie czasowej 4
Przedstawia stan liczydła energii EQ- w pierwszej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej oddanej EQ- w
strefie czasowej 1
Przedstawia stan liczydła energii EQ- w drugiej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej oddanej EQ- w
strefie czasowej 2
Przedstawia stan liczydła energii EQ- w trzeciej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej oddanej EQ- w
strefie czasowej 3
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 61 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia stan liczydła energii EQ- w czwartej strefie czasowej.
Stan liczydła energii
biernej oddanej EQ- w
strefie czasowej 4
Przedstawia stan liczydła energii pozornej ES+.
Stan liczydła energii
pozornej ES+ (rejestracja
przy przepływie energii
czynnej pobieranej EP+)
Przedstawia stan liczydła energii pozornej ES-.
Stan liczydła energii
pozornej ES-(rejestracja
przy przepływie energii
czynnej oddawanej EP-)
Przedstawia stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1.
Stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ1 (rejestracja
przy przepływie energii
EP>0, EQ>0)
Przedstawia stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2.
Stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ2 (rejestracja
przy przepływie energii
EP<0, EQ>0)
Przedstawia stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3.
Stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ3 (rejestracja
przy przepływie energii
EP<0, EQ<0)
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 62 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4.
Stan liczydła
sumarycznego energii
biernej EQ4 (rejestracja
przy przepływie energii
EP>0, EQ<0)
Przedstawia stan liczydła strat U2t.
Stan liczydła strat U2t
Przedstawia stan liczydła strat I2t.
Stan liczydła strat I2t
Przedstawia wartość I najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość I najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 63 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość II najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość II najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość III najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość III najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 64 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IV najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość V najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość V najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 65 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VI najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 66 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VIII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IX najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 67 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość X najwyŜszej mocy czynnej pobranej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość X najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej pobranej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej pobranej
P+
Przedstawia wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+.
Wartość nadwyŜki mocy
czynnej pobranej P+
Przedstawia ilość przekroczeń mocy umownej.
Ilość przekroczeń mocy
umownej (rejestracja przy
przepływie energii
czynnej pobieranej EP+)
Przedstawia wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+ wyznaczonej z 10 mocy maksymalnych.
Wartość nadwyŜki mocy
czynnej pobranej P+
wyznaczonej z 10 mocy
maksymalnych
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 68 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość I najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość I najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia I najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości I najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość II najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość II najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia II najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości II najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 69 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość III najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość III najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia III najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości III najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IV najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IV najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IV najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 70 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość V najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość V najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia V najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości V najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VI najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VI najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VI najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 71 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość VIII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia VIII najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości VIII najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 72 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość IX najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia IX najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości IX najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia wartość X najwyŜszej mocy czynnej oddanej, która została zarejestrowana w archiwalnym okresie
rozliczeniowym.
Wartość X najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia datę (rok.miesiąc.dzień) w formacie RR.MM.DD wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Data wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Przedstawia czas (godzina:minuta) w formacie GG:MM wystąpienia X najwyŜszej mocy czynnej oddanej
w archiwalnym okresie rozliczeniowym.
Czas wystąpienia
wartości X najwyŜszej
mocy czynnej oddanej P-
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 73 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia stan liczydła nadwyŜki energii biernej dla pierwszego kwadrantu.
Stan liczydła nadwyŜki
energii biernej dla
pierwszego kwadrantu
6.5.4. Ekrany serwisowe
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Ekran tytułowy
archiwalnych okresów
rozliczeniowych
Wyświetlone jest napis ‘Arch. XX’, gdzie XX to numer archiwalnego okresu rozliczeniowego (01..12).
Ekran tytułowy
archiwalnego okresu
rozliczeniowego
Ekran informacyjny –
wejście w tryb
programowania
Ekran informacyjny –
zamknięcie okresu
rozliczeniowego
Ekran informacyjny jedno z napięć poniŜej
progu zaniku
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 74 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia datę, godzinę oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 1):
drugi i trzeci segment główny – numer dnia miesiąca – w zakresie 1..31;
piąty i szósty segment główny – godzina – w zakresie 00..23;
ósmy segment główny – tryb – w zakresie 0..2.
Ekran informacyjny –
zamknięcie okresu
rozliczeniowego
Przedstawia datę, godzinę oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 2):
drugi i trzeci segment główny – numer dnia miesiąca – w zakresie 1..31;
piąty i szósty segment główny – godzina – w zakresie 00..23;
ósmy segment główny – tryb – w zakresie 0..2.
Ekran informacyjny –
zamknięcie okresu
rozliczeniowego
Przedstawia datę, godzinę oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 3):
drugi i trzeci segment główny – numer dnia miesiąca – w zakresie 1..31;
piąty i szósty segment główny – godzina – w zakresie 00..23;
ósmy segment główny – tryb – w zakresie 0..2.
Ekran informacyjny –
zamknięcie okresu
rozliczeniowego
Przedstawia datę, godzinę oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 4):
drugi i trzeci segment główny – numer dnia miesiąca – w zakresie 1..31;
piąty i szósty segment główny – godzina – w zakresie 00..23;
ósmy segment główny – tryb – w zakresie 0..2.
Ekran informacyjny –
zamknięcie okresu
rozliczeniowego
Przedstawia datę, godzinę oraz tryb automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (znacznik nr 5):
drugi i trzeci segment główny – numer dnia miesiąca – w zakresie 1..31;
piąty i szósty segment główny – godzina – w zakresie 00..23;
ósmy segment główny – tryb – w zakresie 0..2.
Ekran informacyjny –
zamknięcie okresu
rozliczeniowego
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 75 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Opis wielkości
wyświetlanej
Opis informacji prezentowanych na danym ekranie
Przedstawia wartość zaprogramowanego w pamięci licznika czasu uśredniania cyklu mocowego.
Ekran informacyjny –
czas uśredniania
mocowego
Przedstawia wartość zaprogramowanego w pamięci licznika czasu uśredniania cyklu profilowego.
Ekran informacyjny –
czas uśredniania
profilowego
Przedstawia symboliczne oznaczenie taryfy zaprogramowane w pamięci licznika, np. A22, B23.
Ekran informacyjny –
symboliczne oznaczenie
taryfy
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 76 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
7. REJESTRACJA WIELKOŚCI ROZLICZENIOWYCH (TARYFIKACJA) ORAZ
INNYCH WIELKOŚCI POMOCNICZYCH
7.1. Rejestracja energii
Licznik moŜe mierzyć i rejestrować energię w czterech strefach czasowych, przy czym aktywna jest w danej
chwili tylko jedna. Licznik mierzy i rejestruje energię czynną, bierną i pozorną.
NaleŜy wyodrębnić dwa typy liczydeł energii strefowe i sumaryczne, przy czym rejestracja energii odbywa się
jednocześnie na danym liczydle strefowym i sumarycznym.
7.1.1. Rejestracja energii czynnej
Licznik rejestruje energię czynną w 10 rejestrach:
- 4 rejestry strefowe dla kierunku pobór;
- 1 rejestr sumaryczny dla kierunku pobór;
- 4 rejestry strefowe dla kierunku oddawanie;
- 1 rejestr sumaryczny dla kierunku oddawanie.
Rejestry strefowe posiadają odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 12 ostatnich zamkniętych okresów
rozliczeniowych.
7.1.2. Rejestracja energii biernej
Licznik rejestruje energię bierną w 14 rejestrach:
- 4 rejestry strefowe dla kierunku pobór;
- 1 rejestr sumaryczny dla kierunku pobór;
- 4 rejestry strefowe dla kierunku oddawanie;
- 1 rejestr sumaryczny dla kierunku oddawanie;
- 1 rejestr sumaryczny dla pierwszego kwadrantu (EP > 0, EQ > 0);
- 1 rejestr sumaryczny dla drugiego kwadrantu (EP < 0, EQ > 0);
- 1 rejestr sumaryczny dla trzeciego kwadrantu (EP < 0, EQ < 0);
- 1 rejestr sumaryczny dla czwartego kwadrantu (EP > 0, EQ < 0).
Rejestry strefowe i sumaryczne dla energii biernych ćwiartkowych posiadają odpowiedniki w rejestrach
archiwalnych dla 12 ostatnich zamkniętych okresów rozliczeniowych.
7.1.3. Rejestracja energii pozornej
Licznik rejestruje energię pozorną w 2 rejestrach:
- 1 rejestr sumaryczny (uruchamiany gdy energia czynna posiada kierunek pobór);
- 1 rejestr sumaryczny (uruchamiany gdy energia czynna posiada kierunek oddawanie).
Rejestry posiadają odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 12 ostatnich zamkniętych okresów
rozliczeniowych.
7.1.4. Rejestracja strat I2t oraz strat U2t
Straty U2t liczone są wg wzoru :
- dla EQABP-M
U2t=[(U1) 2+(U2) 2+(U3) 2] t
-
dla FQABP-M
U2t=[(U12) 2+(U32) 2] t
Straty I2t liczone są wg wzoru :
- dla EQABP-M
I2t=[(I1) 2+(I2) 2+(I3) 2] t
-
dla FQABP-M
I2t=[(I1) 2+(I3) 2] t
Rejestry posiadają odpowiedniki w rejestrach archiwalnych dla 12 ostatnich zamkniętych okresów
rozliczeniowych.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 77 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
7.2. Pomiar i rejestracja rozliczeniowych najwyŜszych mocy uśrednionych
Liczniki EQABP-M i FQABP-M mogą realizować pomiar i rejestrację 10 najwyŜszych mocy uśrednionych wg
dwóch ustalanych programowo algorytmów. Sposób rejestracji (wybór algorytmu) konfigurowany jest programem
narzędziowym „SOLEN”.
7.2.1. Algorytm 1
•
•
•
w pamięci licznika rejestrowane jest 10 najwyŜszych mocy w danym okresie rozliczeniowym niezaleŜnie od
obowiązującej strefy czasowej;
rejestracja najwyŜszych mocy uśrednionych realizowana jest w programowo ustalanych cyklach pomiarowych
1 lub 15 lub 30 lub 60 minutowych;
kaŜda zarejestrowana wartość mocy posiada znacznik daty i czasu wystąpienia.
7.2.2. Algorytm 2
•
•
•
•
do rejestrów mocy najwyŜszych wybierana jest jedna najwyŜsza wartość mocy uśrednionej z godziny zegarowej;
w pamięci licznika rejestrowane jest 10 najwyŜszych mocy w danym okresie rozliczeniowym niezaleŜnie od
obowiązującej strefy czasowej;
rejestracja najwyŜszych mocy uśrednionych realizowana jest w programowo ustalanych cyklach pomiarowych
1 lub 15 lub 30 lub 60 minutowych;
kaŜda zarejestrowana wartość mocy posiada znacznik daty i czasu wystąpienia.
UWAGA! W wypadku gdy zmiana algorytmu wybierania mocy maksymalnych z 'algorytmu 2' na 'algorytm 1' nie
nastąpi w pierwszym cyklu uśredniania mocy w bieŜącej godzinie zegarowej, to moc zmierzona we wcześniejszych
cyklach bieŜącej godziny nie zostanie uwzględniona w rejestrach mocy maksymalnych oraz nie zostanie
zarejestrowane przekroczenie mocy umownej w tych cyklach.
7.3. Rejestracja nadwyŜki mocy
Do rejestru nadwyŜki mocy dodawana jest róŜnica pomiędzy wartością najwyŜszej mocy, a wartością
wprowadzonej do pamięci mocy umownej.
Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej P+ wynika ze wzorów:
Pn = Pcp – Pu przy warunku gdzie Pcp > Pu
Psn = Ps + Pn
Gdzie :
Pcp
Pu
Pn
Ps
Psn
– wartość mocy w cyklu pomiarowym uśredniania mocy ustalonym programowo 1, 15, 30 lub 60 minut
– wartość wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej
– nadwyŜka mocy wynikająca z róŜnicy Pcp oraz Pu
– wartość bieŜąca nadwyŜki mocy
– nowa wartość nadwyŜki mocy
UWAGA! Rejestracja nadwyŜki mocy realizowana jest w zaleŜności od ustalonego algorytmu - punkt 7.2.1 lub
punkt 7.2.2.
7.4. Rejestracja ilości przekroczeń mocy umownej
Rejestr ilości przekroczeń mocy umownej zwiększany jest o 1 w przypadku, gdy róŜnica pomiędzy wartością
najwyŜszej mocy, a wartością wprowadzonej do pamięci mocy umownej, jest większa od 0 (zera).
Ilość przekroczeń wprowadzonej do pamięci licznika wartości mocy umownej (rejestracja ilości przekroczeń
mocy czynnych pobieranych P+) wynika z warunku:
JeŜeli Pcp > Pu to Ipn = Ip +1
gdzie :
Pcp
Pu
Ip
Ipn
– wartość mocy w cyklu pomiarowym ustalonym programowo 1, 15, 30 lub 60 min
– wartość wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej
– wartość bieŜąca ilości przekroczeń mocy umownej
– nowa wartość ilości przekroczeń mocy umownej
UWAGA! Rejestracja ilości przekroczeń mocy umownej realizowana jest w zaleŜności od ustalonego algorytmu
- punkt 7.2.1 lub punkt 7.2.2.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 78 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
7.5. Rejestracja nadwyŜki mocy z 10 mocy maksymalnych
Wartość rejestru nadwyŜki mocy z 10 mocy maksymalnych jest wyznaczana na koniec kaŜdego cyklu
uśredniania mocy z następującej zaleŜności:
10
Ps= ∑ [ Pmaxn Pu  jeśli Pmax n Pu  ]
n=1
Gdzie:
Ps
Pmaxn
Pu
– nowa wartość nadwyŜki mocy
– n-ta moc maksymalna zarejestrowana przez licznik
– wartość wprowadzonej do pamięci licznika mocy umownej
7.6. Rejestracja nadwyŜki energii biernej
Liczniki EQABP i FQABP rejestrują nadwyŜkę energii biernej pobieranej ponad wartość umowną odpowiadającą
wartości współczynnika tgφ0.
Ponadumowny pobór energii biernej określony jest jako nadwyŜka tej energii ponad ilość odpowiadającą
wartości współczynnika tgφ0, gdy tgφ > tgφ0.
gdzie:
tgφ0 - umowny współczynnik mocy (neutralny),
tgφ - współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej.
Rejestracja nadwyŜki energii biernej wykonywana jest:
• na podstawie jednosekundowych pomiarów energii wykonanych przez przetwornik pomiarowy;
•
wyłącznie przy pracy licznika w pierwszym kwadrancie pomiarowym.
Licznik umoŜliwia wprowadzenie do jego pamięci wartości umownego współczynnika mocy tgφ0 (neutralnego)
w zakresie od 0,00 do 9,99.
NadwyŜka energii biernej rejestrowana jest w kvarh.
Wartość nadwyŜki energii biernej zapisywana jest w pamięci danych archiwalnych kaŜdorazowo w momencie
zamknięcia okresu rozliczeniowego wraz z wielkościami rozliczeniowymi.
Przykładowe ekrany prezentujące umowny współczynnik mocy tgφ0 (neutralny) oraz nadwyŜkę energii biernej dla
bieŜącego i archiwalnych okresów rozliczeniowych przedstawiono na str. 51, 52 i 74 instrukcji.
7.7. Czas uśredniania cyklu pomiaru mocy
Jest to parametr określający czas uśredniania rozliczeniowych najwyŜszych mocy.
Dopuszczalne wartości to: 1, 15, 30 lub 60 minut.
7.8. Czas uśredniania cyklu profilowego
Jest to parametr określający czas uśredniania mocy rejestrowanej w tzw. profilu mocy.
Dopuszczalne wartości to: 1, 15, 30 lub 60 minut.
7.9. Wartość mocy umownej
Zgodnie z wprowadzoną do pamięci licznika wartością mocy umownej następuje rejestracja tzw. nadwyŜki
mocy, nadwyŜki mocy z 10 mocy maksymalnych oraz ilości przekroczeń mocy umownej.
7.10. Podział doby na strefy czasowe
W licznikach EQABP oraz FQABP istnieje moŜliwość zadeklarowania podziału doby na 4 strefy czasowe
w trzech tabelach:
- tabela dla dni roboczych dla kaŜdego miesiąca z dokładnością do 1 godziny;
- tabela dla dni wolnych dla kaŜdego miesiąca z dokładnością do 1 godziny;
- tabela dla sobót z dokładnością do 1 godziny dla całego roku kalendarzowego.
7.11. Kalendarz dni wolnych
Licznik posiada tzw. bezobsługowy kalendarz dni wolnych, który automatycznie dla danego roku ustala:
- dni robocze;
- dni wolne (niedziele, święta stałe i ruchome tj. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY i BOśE CIAŁO);
- soboty.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 79 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
MoŜliwe są następujące operacje związane z kalendarzem dni wolnych:
- zadeklarowania dodatkowych 8 dni wolnych i dodatkowych 8 dni roboczych;
- zadeklarowanie wszystkich świąt jako dni roboczych;
- zadeklarowanie wszystkich sobót jako dni roboczych;
- zadeklarowanie wszystkich sobót jako dni wolnych.
7.12. Okres rozliczeniowy
Okres rozliczeniowy w licznikach moŜe być zamykany:
- na Ŝądanie przez operatora;
- automatycznie w wyznaczonym dniu i godzinie miesiąca.
7.12.1.Zamykanie okresu rozliczeniowego na Ŝądanie przez operatora
Opcja zamykanie okresu rozliczeniowego na Ŝądanie jest zawsze programowo aktywna. Istnieją dwa
sposoby zamknięcia okresu rozliczeniowego na Ŝądanie:
- wysterowanie przełącznika edycyjnego (sposób postępowania został opisany w Rozdziale 11.3);
- przez interfejs optyczny przy uŜyciu oprogramowania „SOLEN” lub przy uŜyciu przenośnego czytnika
danych (PCD-2 lub PCD-3) wyposaŜonego w dedykowane oprogramowanie odczytowe.
7.12.2.Automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego
Opcję automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego moŜna programowo załączyć lub wyłączyć.
Liczniki w zaleŜności od wymogów taryfowych spółki dystrybucyjnej umoŜliwiają zamykanie okresu
rozliczeniowego do pięciu razy w ciągu miesiąca w definiowanych przez uŜytkownika dniach (5 programowych
znaczników automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego). Zamykanie okresu rozliczeniowego moŜe
odbywać się w następujących trybach:
Tryb 1
W trakcie procesu zamykania okresu rozliczeniowego w trybie 1 licznik wykonuje następującą procedurę
zgodnie z opisem w poniŜszej tabeli:
Wpis do
Zerowanie rejestrów
Opis wielkości rejestrowanej
rejestrów
bieŜącego okresu
archiwalnych
rozliczeniowego
Stany liczydeł energii
TAK
NIE
Wartości najwyŜszych mocy ze znacznikami daty i czasu ich
wystąpienia
TAK
TAK
Wartość nadwyŜki mocy
TAK
TAK
Ilości przekroczeń wartości mocy umownej
TAK
TAK
Wartość nadwyŜki mocy z 10 mocy maksymalnych
TAK
TAK
NadwyŜka energii biernej
TAK
NIE
Tryb 2
W trakcie procesu zamykania okresu rozliczeniowego w trybie 2 licznik wykonuje następującą procedurę
zgodnie z opisem w poniŜszej tabeli:
Wpis do
Zerowanie rejestrów
Opis wielkości rejestrowanej
rejestrów
bieŜącego okresu
archiwalnych
rozliczeniowego
Stany liczydeł energii
TAK
NIE
Wartości najwyŜszych mocy ze znacznikami daty i czasu ich
wystąpienia
TAK
NIE
Wartość nadwyŜki mocy
TAK
NIE
Ilości przekroczeń wartości mocy umownej
TAK
NIE
Wartość nadwyŜki mocy z 10 mocy maksymalnych
TAK
NIE
NadwyŜka energii biernej
TAK
NIE
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 80 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
Przy załączonej opcji automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego naleŜy podać numer dnia miesiąca
i godzinę oraz jeden z trybów opisanych powyŜej.
PRZYKŁAD 1
automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego z zerowaniem rejestrów bieŜącego okresu
rozliczeniowego na przełomie miesiąca – naleŜy ustawić:
dzień :
01
godzina : 00
tryb:
1
PRZYKŁAD 2
automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego w dniach miesiąca
- 10 dnia miesiąca o godzinie 0000 bez zerowania rejestrów bieŜącego okresu rozliczeniowego
- 20 dnia miesiąca o godzinie 1200 bez zerowania rejestrów bieŜącego okresu rozliczeniowego
- na przełomie miesiąca z zerowaniem rejestrów bieŜącego okresu rozliczeniowego
NaleŜy ustawić:
Znacznik 1: Znacznik 2: Znacznik 3:
Dzień
10
20
01
Godzina
00
12
00
Tryb
2
2
1
UWAGA! W przypadku zaniku napięcia zasilania licznika na okres dłuŜszy niŜ 30 dni, po powrocie zasilania
naleŜy zamknąć okres rozliczeniowy ręcznie.
7.13. Zmiana czasu zima-lato, lato-zima
Liczniki posiadają zaimplementowany algorytm zmiany czasu zima-lato, lato-zima, bezobsługowy, który ustala:
- zmianę czasu Z-L w ostatnią niedzielę marca z godz.02.00 na godz. 03.00;
- zmianę czasu L-Z w ostatnią niedzielę października z godz. 03.00 na godz. 02.00.
MoŜliwe są następujące operacje związane ze zmianą czasu zima-lato, lato-zima:
- moŜliwość programowego zablokowania zmiany Z-L, L-Z;
- moŜliwość zaprogramowania nowych dat zmiany czasu Z-L, L-Z – załączenie tej opcji anuluje działanie
wyŜej opisanego algorytmu.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 81 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
7.14. Funkcje wyjścia przekaźnikowego
7.14.1. Praca przekaźnika zgodnie z ustalonymi programowo tabelami podziału doby na strefy
czasowe
Liczniki EQABP-M oraz FQABP-M mogą być wyposaŜone opcjonalnie w przekaźnik, który umoŜliwia poprzez
jego styki sterowanie przełącznikami stref czasowych w innych licznikach. Istnieje moŜliwość programowej
konfiguracji pracy przekaźnika w wybranych strefach czasowych.
7.14.2. Sygnalizacja na wyjściu przekaźnikowym zaniku / spadku wartości napięcia
pomiarowego
Liczniki EQABP-M oraz FQABP-M mogą sygnalizować na wyjściu przekaźnikowym zanik / spadek wartości
napięcia pomiarowego (na co najmniej jednej z faz) poniŜej programowo ustalanej wartości napięcia progowego.
Stan styków przekaźnika w zaleŜności od wartości napięcia pomiarowego:
Stan styków
przekaźnika
Wartości napięć pomiarowych
Wszystkie wartości napięć pomiarowych powyŜej programowo ustalanej wartości napięcia
progowego
Wartość 1 napięcia pomiarowego poniŜej programowo ustalanej wartości napięcia progowego
Wartości 2 napięć pomiarowych poniŜej programowo ustalanej wartości napięcia progowego
Wartości wszystkich napięć pomiarowych poniŜej programowo ustalanej wartości napięcia
progowego
Zwarte
Rozwarte
Rozwarte
Rozwarte
7.14.3. Sygnalizacja na wyjściu przekaźnikowym wskazanych programowo zdarzeń.
Liczniki EQABP-M oraz FQABP-M mogą sygnalizować na wyjściu przekaźnikowym (przez zwarcie styków
przekaźnika) wystąpienia iloczynu wskazanych programowo zdarzeń:
a)
b)
c)
d)
e)
energia EP>0
energia EP<0
energia EQ>0
energia EQ<0
energia EP=0
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
f)
g)
h)
i)
j)
Strona 82 z 93
energia EQ=0
energia EQ1>0
energia EQ2>0
energia EQ3>0
energia EQ4>0
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
7.14.4.Praca przekaźnika w trybie „straŜnika mocy”
Liczniki EQABP-M oraz FQABP-M mogą sygnalizować na wyjściu przekaźnikowym (przez zwarcie styków
przekaźnika) wystąpienie przekroczenia tzw. mocy progowej przez narastającą moc czynną dla kierunku pobór.
Moc progową moŜna zaprogramować w pamięci stałej licznika niezaleŜnie od mocy umownej.
Sposób działania przekaźnika w trybie „straŜnika mocy” obrazuje Rysunek 8.
moc narastająca
Moment zwarcia styków przekaźnika
poziom mocy zamówionej
poziom mocy progowej dla „straŜnika mocy”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
minuta cyklu
Rysunek 8. Praca przekaźnika w trybie "straŜnika mocy"
7.15. Ustawianie konta odbiorcy
W liczniku istnieje moŜliwość wprowadzenia 10 – znakowego konta odbiorcy. Dopuszczalne znaki: „A”.. „Z”,
„a”.. „z”, „0”.. „9”, „ ” (spacja), „_”.
PRZYKŁAD
„AaBbZz1209”
7.16. Zmiana trybu pracy wyświetlacza
Opis ekranów prezentowanych na wyświetlaczu licznika oraz sposoby sterowania jego pracą zostały opisane
w Rozdziale 6.
7.17. Prędkość początkowa transmisji danych przez interfejsy CLO lub RS485
Liczniki mogą być wyposaŜone w interfejsy komunikacyjne CLO lub RS485, które umoŜliwiają odczyt
zarejestrowanych w jego pamięci danych. Prędkość początkowa transmisji danych poprzez te interfejsy jest
ustalana programowo. Fabrycznie ustalaną wartością jest 4800 Bd.
Dopuszczalne są wartości 2400 lub 4800 lub 9600 Bd.
7.18. Parametry wyjścia / wejścia synchronizacji
Liczniki mogą być wyposaŜone opcjonalnie w wyjście synchronizacji czasu lub wejście synchronizacji czasu.
7.18.1.Wyjście synchronizacji czasu
Na wyjściu synchronizacji czasu pojawia się impuls na koniec kaŜdego zakończonego mocowego cyklu
pomiarowego. Istnieje moŜliwość programowej konfiguracji polaryzacji impulsu wyjściowego – pozytywnej lub
negatywnej.
7.18.2.Wejście synchronizacji czasu
Liczniki wyposaŜone w wejście synchronizacji mogą przyjmować zewnętrzne impulsy synchronizujące ich
wewnętrzne zegary RTC. Zakres czasu przyjmowania impulsu: 1200 +/- 1min.
Istnieje moŜliwość programowej konfiguracji polaryzacji impulsu wejściowego – pozytywnej lub negatywnej.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 83 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
8. ZESTAWIENIE „DOMYŚLNYCH” PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH TYPU EQABP I FQABP
POŚREDNI ARON
3x100 V, 5 A
Lp.
POŚREDNI
3x58/100 V, 5 A
PÓŁPOŚREDNI
3x230/400 V, 5 A
FQABP
BEZPOŚREDNI 60 A
3x230/400 V, 10(60) A
EQABP
1
Konto odbiorcy
2
Czas uśredniania cyklu mocowego
3
Czas uśredniania cyklu profilowego
4
Algorytm wybierania mocy maksymalnych
5
Święta zaliczane do dni wolnych
TAK
6
Niedziele zaliczane do dni wolnych
TAK
7
Soboty zaliczane do dni wolnych
TAK
8
Osobna tabela dla sobót
NIE
9
Aktywna tabela dni dodatkowych
TAK
10
Dodatkowe dni wolne
11
Konfiguracja zamknięć okresu rozliczeniowego
12
Strefy doby / Identyfikator grupy taryfowej
13
Zmiana czasu zima-lato, lato-zima
14
Moc umowna
15
Moc progowa (dla „StraŜnika mocy”)
16
Prędkość transmisji RS485 / CLO
17
Tryb pracy ekranu
18
Napięcie progowe
19
Konfiguracja odczytu profilu
20
Tabele danych
21
Ekrany LCD
22
Polaryzacja wejścia / wyjścia synchronizacji
(Czas trwania impulsu – 50 ms)
23
Funkcja wyjścia przekaźnikowego
Nie zaprogramowane
24
Umowny współczynnik mocy tgφ0 (neutralny)
25
Czas bezczynności na interfejsach komunikacyjnych, po
którym następuje automatyczne rozłączenie
26
Kod zdalnej synchronizacji czasu
27
Przełącznik blokady interfejsu optycznego
15 min.
15 min.
Z najwyŜszej mocy w godzinie
Dla wersji programów 04.09 i wcześniejszych: 6 stycznia (Święto Trzech Króli), dzień wolny zaprogramowany na 8 lat
Zamknięcie okresu rozliczeniowego: automatyczne;
Ilość zamknięć w miesiącu: jeden, dzień w miesiącu: pierwszy, godzina: 00, zerowanie mocy: TAK
Zgodnie z taryfą A23, B23
Zgodnie z taryfą C11
Aktywna
2 kW
2 kW
7 kW
42 kW
69 kW
Nie zaprogramowana
9600 bit/s
Powrót do ekranu domyślnego
Próg dolny: 40 V
Próg górny: 70 V
40 V
190 V
Moc: P+, P-, Q+, QStan liczydła energii: EP+, EPKolejność oraz zawartość tabel zgodnie z pkt. 8.2
Ekrany statyczne: Kolejność prezentacji ekranów zgodnie z pkt. 8.1, czas powrotu do ekranu domyślnego 180 s;
Ekrany dynamiczne: nie zaprogramowane
Negatywna
Sygnalizacja spadku / zaniku napięć pomiarowych
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
BEZPOŚREDNI
3x230/400 V, 5(100) A
Styki przekaźnika rozwarte przy
zaniku L1 lub L3
Styki przekaźnika rozwarte przy zaniku
L1 lub L2 lub L3
0,4
Interfejs optyczny → 60 sekund;
CLO / RS485 → 60 sekund
Interfejs nr 1, RS485 - aktywny
Interfejs nr 2, RS485 lub CLO - nieaktywny
Ustawiony w pozycji „odblokowany”
Strona 84 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
8.1. Kolejność „domyślnych” ekranów liczników EQABP-M i FQABP-M
Ekrany statyczne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ekran testowy
Data
Czas
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w pierwszej strefie czasowej
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w drugiej strefie czasowej
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w trzeciej strefie czasowej
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku pobór w czwartej strefie czasowej
Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku pobór
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w drugiej strefie czasowej
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie czasowej
Stan liczydła energii czynnej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie czasowej
Stan liczydła sumarycznego energii czynnej dla kierunku oddawanie
Stan liczydła energii biernej dla kierunku pobór w pierwszej strefie czasowej
Stan liczydła energii biernej dla kierunku pobór w drugiej strefie czasowej
Stan liczydła energii biernej dla kierunku pobór w trzeciej strefie czasowej
Stan liczydła energii biernej dla kierunku pobór w czwartej strefie czasowej
Stan liczydła sumarycznego energii biernej dla kierunku pobór
Lp.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Wartość piątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia piątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia piątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość szóstej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia szóstej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia szóstej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość siódmej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia siódmej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia siódmej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość ósmej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia ósmej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia ósmej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość dziewiątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia dziewiątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia dziewiątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość dziesiątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia dziesiątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia dziesiątej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Lp.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
19
Stan liczydła energii biernej dla kierunku oddawanie w pierwszej strefie czasowej
63
Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej
107
20
21
22
Stan liczydła energii biernej dla kierunku oddawanie w drugiej strefie czasowej
Stan liczydła energii biernej dla kierunku oddawanie w trzeciej strefie czasowej
Stan liczydła energii biernej dla kierunku oddawanie w czwartej strefie czasowej
64
65
66
Ilość przekroczeń wprowadzonej do licznika wartości mocy umownej
Wartość nadwyŜki mocy czynnej pobranej wyznaczonej z dziesięciu mocy maksymalnych
Wartość pierwszej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
108
109
110
23
Stan liczydła sumarycznego energii biernej dla kierunku oddawanie
67
Data wystąpienia pierwszej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
111
24
25
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ1
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ2
68
69
Czas wystąpienia pierwszej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Wartość drugiej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
112
113
26
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ3
70
Data wystąpienia drugiej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
114
27
Stan liczydła sumarycznego energii biernej EQ4
71
Czas wystąpienia drugiej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
115
28
Stan liczydła sumarycznego energii pozornej pobranej
72
Wartość trzeciej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
116
29
30
31
32
Stan liczydła sumarycznego energii pozornej oddanej
Stan liczydła strat U2t
Stan liczydła strat I2t
Stan liczydła nadwyŜki energii biernej
73
74
75
76
Data wystąpienia trzeciej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Czas wystąpienia trzeciej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Wartość czwartej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Data wystąpienia czwartej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
117
118
119
120
33
Wartość pierwszej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
77
Czas wystąpienia czwartej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
121
34
35
36
37
38
39
Data wystąpienia pierwszej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia pierwszej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość drugiej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Data wystąpienia drugiej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Czas wystąpienia drugiej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
Wartość trzeciej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
78
79
80
81
82
83
Wartość piątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Data wystąpienia piątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Czas wystąpienia piątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Wartość szóstej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Data wystąpienia szóstej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Czas wystąpienia szóstej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
122
123
124
125
126
127
40
Data wystąpienia trzeciej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
84
Wartość siódmej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
128
41
Czas wystąpienia trzeciej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
85
Data wystąpienia siódmej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
129
42
Wartość czwartej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
86
Czas wystąpienia siódmej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
130
43
Data wystąpienia czwartej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
87
Wartość ósmej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
131
44
Czas wystąpienia czwartej najwyŜszej mocy czynnej pobranej
88
Data wystąpienia ósmej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
132
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 85 z 93
Czas wystąpienia ósmej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Wartość dziewiątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Data wystąpienia dziewiątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Czas wystąpienia dziewiątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Wartość dziesiątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Data wystąpienia dziesiątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Czas wystąpienia dziesiątej najwyŜszej mocy czynnej oddanej
Wartość narastającej mocy czynnej pobieranej z aktualną minutą cyklu pomiarowego
Wartość narastającej mocy czynnej oddawanej z aktualną minutą cyklu pomiarowego
Wartość narastającej mocy biernej pobieranej z aktualną minutą cyklu pomiarowego
Wartość narastającej mocy biernej oddawanej z aktualną minutą cyklu pomiarowego
Wartość chwilowa napięcia w fazie L1
Wartość chwilowa napięcia w fazie L2 (ekran nie zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa napięcia w fazie L3
Wartość chwilowa prądu w fazie L1
Wartość chwilowa prądu w fazie L2 (ekran nie zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa prądu w fazie L3
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L1
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L2 (ekran nie
zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej w fazie L3
Wartość chwilowa mocy czynnej pobieranej / oddawanej sumarycznej
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L1
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L2 (ekran nie
zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej w fazie L3
Wartość chwilowa mocy biernej pobieranej / oddawanej sumarycznej
Wartość chwilowa mocy pozornej pobieranej / oddawanej w fazie L1(ekran nie
zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa mocy pozornej pobieranej / oddawanej w fazie L2 (ekran nie
zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa mocy pozornej pobieranej / oddawanej w fazie L3 (ekran nie
zaprogramowany dla FQABP)
Wartość chwilowa mocy pozornej pobieranej / oddawanej sumarycznej
Wartość chwilowa współczynnika mocy tgφ sumarycznego
Wartość chwilowa częstotliwości
Wartość mocy umownej wprowadzonej do pamięci licznika
Wartość umownego współczynnika mocy tgφ0 (neutralnego) wprowadzonego do
pamięci licznika
Data zamknięcia okresu rozliczeniowego
Czas zamknięcia okresu rozliczeniowego
Czas uśredniania cyklu mocowego
Czas uśredniania cyklu profilowego
Identyfikator grupy taryfowej
Data pierwszego w miesiącu automatycznego zamknięcia okresu rozliczeniowego
Data drugiego w miesiącu automatycznego zamknięcia okresu rozliczeniowego
(domyślnie data nie zdefiniowana)
Data trzeciego w miesiącu automatycznego zamknięcia okresu rozliczeniowego
(domyślnie data nie zdefiniowana)
Data czwartego w miesiącu automatycznego zamknięcia okresu rozliczeniowego
(domyślnie data nie zdefiniowana)
Data piątego w miesiącu automatycznego zamknięcia okresu rozliczeniowego
(domyślnie data nie zdefiniowana)
Wejście do archiwum
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
8.2. Domyślna zawartość tablic programowalnych
Lp.
Tabela uŜytkownika 1
Lp.
Tabela uŜytkownika 2
1
Czas
1
Czas
2
Data
2
Data
3
Informacja o wersji licznika
3
Informacja o wersji licznika
4
Numer licznika
4
Numer licznika
5
Profilowy czas uśredniania
5
Profilowy czas uśredniania
6
Wartość chwilowa napięcia w fazie L1
7
Wartość chwilowa napięcia w fazie L2 (nie dotyczy FQABP)
8
Wartość chwilowa napięcia w fazie L3
9
Wartość chwilowa prądu w fazie L1
10
Wartość chwilowa prądu w fazie L2 (nie dotyczy FQABP)
11
Wartość chwilowa prądu w fazie L3
12
Wartość chwilowa mocy czynnej w fazie L1
13
Wartość chwilowa mocy czynnej w fazie L2 (nie dotyczy FQABP)
14
Wartość chwilowa mocy czynnej w fazie L3
15
Wartość chwilowa mocy biernej w fazie L1
16
Wartość chwilowa mocy biernej w fazie L2 (nie dotyczy FQABP)
17
Wartość chwilowa mocy biernej w fazie L3
18
Wartość mocy czynnej narastającej P+
Uwaga! Wszystkie rejestry zapisane w pamięci licznika przed datą jego legalizacji mogą zawierać niestandardowe,
próbne i testowe wartości.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 86 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
9. REJESTRACJA INFORMACJI O INGERENCJI SILNYM POLEM
MAGNETYCZNYM
Licznik EQABP i FQABP posiada sprzętowe i programowe wyposaŜenie, umoŜliwiające sygnalizację oraz
rejestrację informacji o ingerencji na niego silnym zewnętrznym polem magnetycznym.
Istnieje specjalne wykonanie licznika EQABP, który zamiast funkcji opisanych w Rozdziałach 9.1, 9.2 i 9.3
posiada umieszczony pod przezroczystą pokrywą licznika wskaźnik pola magnetycznego (patrz Rozdział 9.4).
9.1. Dodatkowy rejestr energii
Licznik posiada dodatkowy rejestr energii, uruchamiany w momencie ingerencji na licznik silnym zewnętrznym
polem magnetycznym, o własnościach:
• energią rejestrowaną jest energia czynna kWh,
• rejestracja energii w tym rejestrze jest uruchamiana tylko w momencie ingerencji na licznik silnym polem
magnetycznym,
• rejestracja energii w tym rejestrze odbywa się równolegle z rejestracją w rejestrach podstawowych (rejestry
energii stref czasowych i bezstrefowych),
• „zerowanie” powyŜszego rejestru, przeprowadza się specjalnym programem narzędziowym „Magneton”
z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń programowych i sprzętowych
• rejestr ten nie posiada rejestrów archiwalnych i nie jest prezentowany na wyświetlaczu LCD;
9.2. Status profilowy
Informacja o ingerencji na licznik silnym polem magnetycznym wprowadzona jest do statusu profilowego.
9.3. Informacja na ekranie LCD
Ingerencja na licznik silnym polem magnetycznym powoduje prezentację symbolu magnesu na wyświetlaczu
LCD (patrz Rozdział 6.4.7). W trakcie oddziaływania na licznik silnym polem magnetycznym symbol magnesu
prezentowany jest w sposób ciągły. Po zakończeniu działania polem magnetycznym na licznik symbol magnesu
prezentowany jest w sposób impulsowy. Informacja ta jest:
• wyświetlana na kaŜdym z ekranów
• obecna do czasu „zerowania” specjalnym programem narzędziowym „Magneton” z zachowaniem
wszystkich zabezpieczeń programowych;
9.4. Wskaźnik pola magnetycznego (opcja)
W przypadku zadziałania na licznik silnym polem magnetycznym (np. pochodzącym od magnesu
neodymowego), zostaje zaburzona struktura ułoŜenia domen magnetycznych wskaźnika, początkowo widoczna
w postaci figur geometrycznych, co prowadzi do zamazania konturów tych figur lub całkowitego zniknięcia
(Rysunek 9).
11 mm
28 mm
Rysunek 9. Wskaźnik zadziałania na licznik silnym polem magnetycznym
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 87 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
10. ODCZYT DANYCH POMIAROWYCH
Dane pomiarowe z licznika mogą być odczytywane w następujących trybach:
1. Odczyt tablicowy (dane pomiarowe odczytywane są w postaci określonych, predefiniowanych zbiorów
zwanych tablicami);
2. Odczyt rejestrowy (odczyt danych realizowany jest w postaci zapytań wysyłanych do licznika, dotyczących
konkretnych rejestrów zawierających określone wielkości).
10.1. Odczyt tablicowy
Liczniki posiadają 7 zdefiniowanych tablic, zawierających określone wartości rejestrów według następującej
specyfikacji:
10.1.1. Tablica 1
a) dane rozliczeniowe dla bieŜącego okresu rozliczeniowego, tj. bieŜące stany liczydeł energii w strefach
oraz bezstrefowo, bieŜące wartości mocy (narastająco z chwili odczytu wraz z podaniem minuty cyklu),
moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10 najwyŜszych wartości), tabela stref doby (podział
doby na strefy czasowe dla poszczególnych miesięcy), archiwalne daty zakończenia okresów
rozliczeniowych, dane kontrolne licznika (obecność napięć fazowych, wirowanie faz), wartości chwilowe P,
Q, S, U, I, f, tg φ, dane kontrolne mocy umownej, nadwyŜka energii biernej, liczydła strat U2t, I2t,
b) dane rozliczeniowe dla archiwalnych okresów rozliczeniowych, tj. archiwalne stany liczydeł energii
w strefach oraz bezstrefowo, archiwalne moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10
najwyŜszych wartości dla kaŜdego okresu rozliczeniowego), archiwalne dane kontrolne mocy umownej,
archiwalne wartości nadwyŜki energii biernej, archiwalne liczydła strat U2t, I2t,
c) profil mocy, zawierający 3360 ostatnich zarejestrowanych cykli pomiarowych.
10.1.2. Tablica 2
a) dane rozliczeniowe dla bieŜącego okresu rozliczeniowego, tj. bieŜące stany liczydeł energii w strefach
oraz bezstrefowo, bieŜące wartości mocy (narastająco z chwili odczytu wraz z podaniem minuty cyklu),
moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10 najwyŜszych wartości), tabela stref doby (podział
doby na strefy czasowe dla poszczególnych miesięcy), archiwalne daty zakończenia okresów
rozliczeniowych, dane kontrolne licznika (obecność napięć fazowych, wirowanie faz), wartości chwilowe P,
Q, S, U, I, f, tg φ, dane kontrolne mocy umownej, nadwyŜka energii biernej, liczydła strat U2t, I2t,
b) dane rozliczeniowe dla archiwalnych okresów rozliczeniowych, tj. archiwalne stany liczydeł energii
w strefach oraz bezstrefowo, archiwalne moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10
najwyŜszych wartości dla kaŜdego okresu rozliczeniowego), archiwalne dane kontrolne mocy umownej,
archiwalne wartości nadwyŜki energii biernej, archiwalne liczydła strat U2t, I2t.
10.1.3. Tablica 3
a) dane rozliczeniowe dla bieŜącego okresu rozliczeniowego, tj. bieŜące stany liczydeł energii w strefach
oraz bezstrefowo, bieŜące wartości mocy (narastająco z chwili odczytu wraz z podaniem minuty cyklu),
moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10 najwyŜszych wartości), tabela stref doby (podział
doby na strefy czasowe dla poszczególnych miesięcy), archiwalne daty zakończenia okresów
rozliczeniowych, dane kontrolne licznika (obecność napięć fazowych, wirowanie faz), wartości chwilowe P,
Q, S, U, I, f, tg φ, dane kontrolne mocy umownej, nadwyŜka energii biernej, liczydła strat U2t, I2t.
10.1.4. Tablica 4
a) dane rozliczeniowe dla bieŜącego okresu rozliczeniowego, tj. bieŜące stany liczydeł energii w strefach
oraz bezstrefowo, bieŜące wartości mocy (narastająco z chwili odczytu wraz z podaniem minuty cyklu),
moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10 najwyŜszych wartości), tabela stref doby (podział
doby na strefy czasowe dla poszczególnych miesięcy), archiwalne daty zakończenia okresów
rozliczeniowych, dane kontrolne licznika (obecność napięć fazowych, wirowanie faz), wartości chwilowe P,
Q, S, U, I, f, tg φ, dane kontrolne mocy umownej, nadwyŜka energii biernej, liczydła strat U2t, I2t,
b) dane rozliczeniowe dla archiwalnych okresów rozliczeniowych, tj. archiwalne stany liczydeł energii
w strefach oraz bezstrefowo, archiwalne moce maksymalne dla kierunku pobór i oddawanie (10
najwyŜszych wartości dla kaŜdego okresu rozliczeniowego), archiwalne dane kontrolne mocy umownej,
archiwalne wartości nadwyŜki energii biernej, archiwalne liczydła strat U2t, I2t,
c) profil mocy, zawierający wszystkie zarejestrowane cykle pomiarowe (rozszerzony profil mocy).
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 88 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
10.1.5. Tablica 5
Tablica o programowo określonej zawartości. Konfiguracja tej tablicy pod względem jej zawartości oraz
kolejności otrzymywanych danych moŜliwa jest do zaprogramowania za pomocą oprogramowania narzędziowego
„SOLEN” (1 tabela uŜytkownika).
10.1.6. Tablica 6
Tablica o programowo określonej zawartości. Konfiguracja tej tablicy pod względem jej zawartości oraz
kolejności otrzymywanych danych moŜliwa jest do zaprogramowania za pomocą oprogramowania narzędziowego
„SOLEN” (2 tabela uŜytkownika).
10.1.7. Tablica 7
Tablica zawierająca tzw. „log” zdarzeń. Zapis 150 ostatnich zdarzeń posiada następującą budowę:
a) data,
b) czas z dokładnością do sekundy,
c) status zawierający wystąpienie zdarzeń:
- programowanie czasu;
- programowanie licznika;
- ingerencja na licznik silnym polem magnetycznym;
- brak fazy L1;
- brak fazy L2;
- brak fazy L3.
10.2. Odczyt rejestrowy
Odczyt rejestrowy umoŜliwia uzyskanie określonej wielkości lub grupy wielkości przez programowe zapytanie
o odpowiednim parametrze.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 89 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
11. EDYCJA IMPULSEM ŚWIETLNYM W LICZNIKACH EQABP-M ORAZ
FQABP-M, RĘCZNE ZAMYKANIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO
11.1. Zmiana czasu
Ekrany na wyświetlaczu naleŜy przewinąć do ekranu przedstawiającego bieŜący czas w liczniku.
Aby dokonać korekty czasu naleŜy wysterować krótkim (ok. 1 s) impulsem świetlnym przełącznik edycyjny
(Rysunek 2, symbol 5). Pulsacyjne wyświetlanie danej wielkości sygnalizuje, Ŝe jest ona gotowa do edycji,
jednocześnie wskazując, która część tej wielkości moŜe być aktualnie zmieniana.
Zmianę tej części dokonuje się poprzez wysterowanie krótkim (ok. 1 s) impulsem przełącznika
sekwencyjnego (Rysunek 2, symbol 2). Po dokonaniu korekty, poprzez wysterowanie krótkim (ok. 1 s) impulsem
przełącznika edycyjnego przechodzimy do edycji dalszych części danej wielkości.
Wyjście z edycji dokonuje się poprzez wysterowanie długim (ok. 5 s) impulsem świetlnym przełącznika
edycyjnego (Rysunek 2, symbol 5).
Ekran czasu
+1
1..31
2 0 0 7 . 11 . 2 9
+1
1..12
2 0 0 7 . 11 . 2 9
+1
1993..2089
wyjście z ręcznego trybu ustawiania czasu
wyjście z ręcznego trybu ustawiania daty
Ekran daty
2 0 0 7 . 11 . 2 9
+1
00..59
21:16:48
+1
00..59
21:16:48
+1
00..23
21:16:48
wysterowanie przełącznika sekwencyjnego
ok. 1 [s]
wysterowanie przełącznika edycyjnego
ok. 1 [s]
ok. 5 [s]
Rysunek 10. Ręczne ustawianie daty i czasu
11.2. Zmiana daty
Ekrany na wyświetlaczu naleŜy przewinąć do ekranu przedstawiającego bieŜącą datę w liczniku. Aby dokonać
korekty daty postępujemy jak w Rozdziale 11.1.
11.3. Ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego
Ręczne zamknięcie okresu rozliczeniowego dokonuje się poprzez wysterowanie długim (>1 s) impulsem
świetlnym przełącznika edycyjnego (Rysunek 2, symbol 5). Poprawność przyjęcia tego rozkazu licznik sygnalizuje
poprzez wyświetlenie informacji na wyświetlaczu „00000000”.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 90 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
12. KOD ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU
Zastosowanie kodu zdalnej synchronizacji czasu pozwala na synchronizację w dowolnym czasie zegara czasu
rzeczywistego z wykorzystaniem dowolnej platformy informatycznej (np. oprogramowania „SKADEN” autorstwa
ZEUP POZYTON) oraz interfejsu RS485 lub CLO.
Od 02.04.2012 w ZEUP Pozyton moŜna zamówić liczniki z aktywnym lub nieaktywnym kodem zdalnej
synchronizacji czasu:
● liczniki z aktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu są programowane na etapie produkcji, tak aby
moŜliwe było zdalne programowanie daty i czasu z zastosowaniem rozkazu opisanego w dokumencie „Opis
kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem www.pozyton.com.pl w zakładce Produkty →
„Zdalna synchronizacja czasu”
(http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/opis_kodu_zdalnej_synchronizacji_czasu.pdf). Na tabliczce
znamionowej takiego licznika znajduje się symbol graficzny aktywnej „synchronizacji”.
Rysunek 11. Symbol aktywnej „synchronizacji”
●
liczniki z nieaktywnym kodem zdalnej synchronizacji czasu nie przyjmują rozkazu programowania daty
i czasu opisanego w dokumencie „Opis kodu zdalnej synchronizacji czasu” dostępnego pod adresem
www.pozyton.com.pl w zakładce Produkty → „Zdalna synchronizacja czasu”
(http://www.pozyton.com.pl/polskiepdf/ opis_kodu_zdalnej_synchronizacji_czasu.pdf).
Zestawienie „domyślnych” parametrów taryfikacji i parametrów funkcjonalnych programowanych w licznikach
zawiera rozdział 8 instrukcji.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 91 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
13. ZMIANA NASTAW I PARAMETRÓW
13.1. Informacje ogólne
Liczniki EQABP-M oraz FQABP-M posiadają sprzętowy interfejs komunikacyjny, którego zadaniem, oprócz
odczytu zarejestrowanych danych pomiarowych, jest umoŜliwienie dokonania niezbędnych zmian nastaw
i parametrów pośrednio i bezpośrednio wpływających na sposób taryfikacji czyli rozliczania.
Zmianę nastaw i parametrów w licznikach EQABP-M oraz FQABP-M umoŜliwia oprogramowanie komputerowe
„SOLEN”.
Szczegółowe informacje na temat działania i zastosowania wyŜej wymienionego oprogramowania zawarte są
w jego instrukcji obsługi.
13.2. Programowanie licznika za pośrednictwem głowicy optycznej w standardzie PN-EN
62056-21
13.2.1.Definicje
„Wysterowanie kluczem świetlnym” – skierowanie impulsu świetlnego (przez określony czas)
na przełącznik edycyjny licznika (Rysunek 2, symbol 5). Dostęp do przełącznika edycyjnego jest chroniony
plombą.
„Tryb programowania” - jest to tryb w którym licznik przyjmuje rozkazy zmiany nastaw i parametrów.
UmoŜliwienie wejścia w tryb programowania jedynie po wysterowaniu kluczem świetlnym przełącznika
edycyjnego (i uprzednim zerwaniu plomby) jest podstawowym elementem zabezpieczenia w licznikach EQABP-M
oraz FQABP-M.
13.2.2.Sposób postępowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przeprowadzenie prawidłowej zmiany nastaw i parametrów w liczniku wymaga:
Uruchomienia oprogramowania komputerowego „SOLEN” i ustalenia nastaw i parametrów do zmiany;
Przyłączenia do gniazda komputera (zgodnego z RS-232 lub USB) głowicy optycznej produkcji ZEUP Pozyton;
Upewnienia się, czy interfejs optyczny jest odblokowany (patrz Rozdział 5.5);
PrzyłoŜenie głowicy do gniazda komunikacyjnego licznika;
Zerwanie plomby zabezpieczającej przełącznik edycyjny;
Inicjowanie procesu programowania;
Po nawiązaniu łączności programu z licznikiem na wyświetlaczu pojawi się ekran:
8. Wysterowanie przełącznika edycyjnego (<1 s);
9. Przyjęcie przez licznik impulsu świetlnego, jednoznaczne z wejściem licznika w tryb programowania
sygnalizowane jest pulsowaniem prezentowanego wyŜej ekranu (ekran zapala się i gaśnie w odstępach
czasowych ok.0,5 sekundy);
10. Uruchomienie procesu programowania (poprzez potwierdzenie wcześniej ustalonych nastaw i parametrów
do zmiany);
Zakończenie programowania spowoduje wyjście z trybu programowania i na wyświetlaczu pojawi się ekran
wyjściowy.
13.3. Programowanie licznika za pośrednictwem interfejsu CLO lub RS485
Programowanie parametrów daty i czasu za pośrednictwem interfejsu CLO lub RS485 moŜliwe jest
w przypadku posiadania przez licznik aktywnego kodu zdalnej synchronizacji czasu (patrz Rozdział 12).
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 92 z 93
Instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej czynnej i biernej, trójfazowego typu EQABP i FQABP
Wersja wykonania EQABP-M, FQABP-M
14. OBSŁUGA TECHNICZNA LICZNIKA ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNYCH
SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWYCH
14.1. Odczyt i konfiguracja
Liczniki typu EQABP-M oraz FQABP-M posiadają moŜliwość wymiany informacji za pośrednictwem interfejsu
optycznego zgodnego z normą PN-EN 62056-21.
Operator wykorzystując ten interfejs moŜe odczytać dane zapisane w pamięci urządzenia, nieosiągalne
za pośrednictwem wyświetlacza oraz skonfigurować wybrane parametry programu licznika.
W zaleŜności od wybranego interfejsu komunikacyjnego, zakładany optymalny zestaw operatorski to:
● głowica optyczna OPTO (produkt ZEUP Pozyton);
● urządzenie mikroprocesorowe, czytnik (np. PSION Workabout Pro, CASIO IT-800) lub mikrokomputer (np.
stacjonarny, przenośny) wyposaŜony w interfejs RS232 lub USB oraz zaimplementowane oprogramowanie
ODCZYTON (produkt ZEUP Pozyton) lub specjalizowane oprogramowanie operatorskie SOLEN (produkt
ZEUP Pozyton).
14.2. Odczyt licznika za pośrednictwem głowicy optycznej standardu PN-EN 62056-21
Przeprowadzenie prawidłowego odczytu danych z licznika wyposaŜonego w interfejs komunikacyjny optyczny
zgodny ze standardem PN-EN 62056-21 wymaga:
● upewniania się, czy interfejs optyczny jest odblokowany (patrz Rozdział 5.5);
● przyłączenia do gniazda urządzenia odczytowego głowicy optycznej produkcji ZEUP Pozyton (dostępne
warianty interfejsów: RS232, USB);
● uaktywnienie czytnika danych wraz z dedykowanym programem uŜytkowym;
● zamocowanie głowicy optycznej w gnieździe odczytywanego licznika (przewodem skierowanym w kierunku
osłony skrzynki zaciskowej);
● rozpoczęcia procesu odczytywania / zapisywania danych;
● poprawny odczyt zostaje potwierdzony komunikatem informującym o poprawności odczytu.
Wersja instrukcji: TK/3001/024/010
Strona 93 z 93
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards