TREŚĆ

advertisement
TREŚĆ
Zeszyt 134
1. J. Anioł -Kwiatkowska, Z. Kącki: Chwasty -rośliny lecznicze w agrofito cenozach Wału
Trzebnickiego ........................................................................................................................................................................7
2. S. Balcerkiewicz, G. Pawlak: Rośliny lecznicze w zbiorowiskach segetalnych Polski ........................................ 15
3. B. Barabasz-Krasny, J. Pula, K. Klima: Rośliny zielarskie na terenach odłogowanych w zlewni rzeki
Czyrnianki (Beskid Niski)................................................................................................................................................... 23
4. A.
Bomanowska:
Chwasty-rośliny lecznicze we florze segetalnej Kampi noskiego Parku
Narodowego ....................................................................................................................................................................... 33
5. Z. Brogowski, A. Gawrońska -Kulesza: Skład chemiczny niektórych gatun ków chwastów segetalnych
w zależności od warunków siedliskowych ......................................................................................................................... 41
6. A. Dobrzański, Z. Anyszka, J. Pałczyński: Biomasa chwastów w zależności od gatunku roślin
warzywnych i sposobu uprawy .......................................................................................................................................... 51
7. K. Domaradzki, A. Jezierska-Domaradzka: Gatunki lecznicze wśród chwastów zbiorowisk segetalnych
buraka cukrowego na czarnych ziemiach wrocławskich ...................................................................................................... 59
8. I. Duer, B. Feledyn-Szewczyk: Skład gatunkowy i biomasa chwastów wystę pujących w pszenicy
ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji oraz ich udział w pobieraniu składników mineralnych z
gleby.................................................................................................................................................................................... 65
9. S. Dzienia, E. Wrzesińska: Wpływ wodnych wyciągów z wybranych gatunków chwastów na energię
kiełkowania i wzrost siewek zbóż ....................................................................................................................................... 79
10. T. Hochól: Chwasty czy rośliny towarzyszące uprawom? ............................................................................................... 89
11. T. Hochół: Rośliny zielarskie w fitocenozach zbożowych okolic Mszany Dolnej (Beskid Wyspowy) .................... 97
12. M. Jędruszczak, M. Bojarczyk, H. Smolarz, R. Antoszek: Biomasa gatunków chwastów w pierwszym
roku wyłączenia pola uprawnego z produkcji jako źródło substancji organicznej w glebie.......................................... 105
13. J. Kapeluszny: Rośliny o właściwościach leczniczych, nektarodajne i pyłkodajne w uprawach rzepaku na
Lubelszczyźnie ................................................................................................................................................................. 113
14. K. Klima, E. Pisulewska: Gatunki lecznicze w agrocenozach oraz w siedliskach naturalnych zlewni
Czyrnianki jako alternatywne źródło dochodu gospodarstw górskich ............................................................................... 121
15. T. Korniak, K. Kuszewska: Jadalne gatunki chwastów we florze Polski ...................................................................... 127
16. K. Kuszewska: Pozytywne aspekty występowania owsa szorstkiego (Avena strigosa Schreb.) w owsie siewnym ....... 133
17. I. Kutyna, T. Leśnik: Rośliny-zioła w agrofitocenozach Niziny Szczecińskiej .............................................................. 141
18. D. Parylak: Gromadzenie składników pokarmowych przez chwasty w różnych mieszankach zbożowych ................. 149
19. G. Pawlak: Udział chwastów leczniczych w zbiorowiskach segetalnych Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego ....... 157
20. E. Podstawka-Chmielewska, J. Kurus: Rośliny zielarskie w agrofitocenozach zbóż na dwóch typach gleb
wschodniej Lubelszczyzny................................................................................................................................................ 167
21. H. Rola, J. Rola: Chwasty o właściwościach leczniczych w zbiorowiskach segetalnych Dolnego Śląska ................. 173
22. Z. Rzymowska, J. Skrzyczyńska: Rośliny lecznicze w agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu ......................... 179
23. J. Skrzyczyńska, P. Stachowicz: Rośliny zielarskie na odłogach gminy Mielnik ......................................................... 191
24. Z. Sobisz, I. Ratuszniak: Rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki roślin leczni czych w uprawach zbóż i
okopowych Pojezierza Krajeńskiego ................................................................................................................................. 201
25. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Hochół, A. Lepiarczyk, E. Pospieszny: Wpływ chwastów na ilość i skład
resztek pożniwnych pozostających w glebie ...................................................................................................................... 209
26. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Hochół, A. Kamińska, T. Hura, A. Skoczowski: Wpływ biomasy
chwastów na początkowy wzrost siewek trzech gatunków zbóż i ogólną zawartość związków fenolowych w
glebie. Cz. I. Wpływ zróżnicowanych dawek biomasy chwastów na początkowy wzrost siewek ................................ 217
27. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Hochół, A. Kamińska, T. Hura, A. Skoczowski: Wpływ biomasy
chwastów na początkowy wzrost siewek trzech gatunków zbóż i ogólną zawartość związków fenolowych w
glebie. Cz. II. Zmiany ogólnej zawartości związków fenolowych w glebie ...................................................................... 225
28. K. Szmeja: Udział roślin leczniczych w agrocenozach Wzniesień Elbląskich .................................................................. 231
29. Cz. Trąba, P. Wolański: Udział roślin leczniczych w zbiorowiskach segetalnych na niektórych glebach
południowo-wschodniej Polski .......................................................................................................................................... 239
30. H. Trzcińska-Tacik: Zmiany we florze chwastów polnych-ziół leczniczych na terenie doliny Wierzbanówki na
Pogórzu Wielickim w latach 1979-2002 ............................................................................................................................ 247
31. H. Trzcińska-Tacik: Znaczenie różnorodności gatunkowej chwastów segetalnych ....................................................... 253
32. M. Ziemińska-Smyk, Cz. Trąba: Udział gatunków leczniczych w zbiorowiskach zbóż otuliny
Roztoczańskiego Parku Narodowego ................................................................................................................................ 263
CONTENTS
1. J. Anioł-Kwiatkowska, Z. Kącki: Segetal weeds - the medicinal plants in agrophytocoenoses of the
macroregion Trzebnica Hills ............................................................................................................................... 7
2. S. Balcerkiewicz, G. Pawlak: Medicinal plants in Polish segetal plant communities ................................... 15
3. B. Barabasz-Krasny, J. Puła, K. Klima: Medical plants of idle agricultural lands in Czyrnianka
River basin (Beskid Niski Mts.) ........................................................................................................................ 23
4. A. Bomanowska: Weeds - medicinal plants in segetal flora of the Kampinos National Park......................... 33
5. Z. Brogowski, A. Gawrońska-Kulesza: Chemical composition of some weeds of arable lands in
relation to environmental conditions.................................................................................................................. 41
6. A. Dobrzański, Z. Anyszka, J. Pałczyński: Weed biomass as affected by vegetable species and
cultivation methods ........................................................................................................................................... 51
7. K. Domaradzki, A. Jezierska-Domaradzka: Medicinal species among the segetal weed communities of sugar beet on black soil near Wrocław .................................................................................................... 59
8. I. Duer, B. Feledyn-Szewczyk: Species composition and biomass of weeds in winter wheat
cultivated under different crop production systems and their contribution to the uptake of mineral
components from the soil ................................................................................................................................. 65
9. S. Dzienia, E. Wrzesińska: The impact of water extracts from weed species on the germination
power and on the growth of cereal seedlings ..................................................................................................... 79
10. T. Hochół: Weeds or plants accompanying crops? .......................................................................................... 89
11. T. Hochół: Herbaceous plants in cereal phytocenoses in the vicinity of Mszana Dolna (the
Beskid Wyspowy Mountains) .......................................................................................................................... 97
12. M. Jędruszczak, M. Bojarczyk, H. Smolarz, R. Antoszek: Weed species biomass produced at
arable field in the first year after field was excluded from product ion as a source of soil organic
matter .............................................................................................................................................................. 105
13. J. Kapeluszny: The medicinal, nectariferous and polleniferous weeds in oilseed rape (Brasica napus
L. var. napus) in the Lublin region ................................................................................................................. 113
14. K. Klima, E. Pisulewska: Medicinal plants in agrocenoses and in natural h abitats of the Czyrnianka River catchment basin - an optional income source for mountain farms of this region ....................121
15. T. Korniak, K. Kuszewska: Edible weed species in the flora of Poland .................................................... 127
16. K. Kuszewska: Positive aspects of the occurrence of Avena strigosa Schreb. in oat crops ..................... 133
17. I. Kutyna, T. Leśnik: Herb plants in agrophytocoenoses of the Szczecin Lowland .....................................141
18. D. Parylak: Nutrients accumulation by weeds in different mixtures of cereals .............................................. 149
19. G. Pawlak: Medicinal weeds in the segetal communities of the Konin Brown Coal Basin ..................... 157
20. E. Podstawka-Chmielewska, J. Kurus: The medicinal plants in the cereal agroceno ses on two types
of soil of eastern Lublin region ...................................................................................................................... 167
21. 21. H. Rola, J. Rola: The weeds with medicinal properties in segetal communities of Lower
Silesia ............................................................................................................................................................. 173
22. Z. Rzymowska, J. Skrzyczyńska: Medicinal plants in agrocenoses of the Podlaski Przelom Bugu
mesoregion ...................................................................................................................................................... 179
23. J. Skrzyczyńska, P. Stachowicz: Herbaceous plants in the fallow lands of the Miel nik commune ............ 191
24. 24. Z. Sobisz, I. Ratuszniak: Either rare and threatened with extinction medicinal plants in cereal
and root crops in the Krayna Lakeland ........................................................................................................... 201
25. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Hochół, A. Lepiarczyk, E. Pospieszny: The effect of weeds
on the quantity and composition of crop residue in the soil ........................................................................... 209
26. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Hochół, A. Kamińska, T. Hura, A. Skoczowski: Effect of weed
biomass on the initial growth of seedlings of three cereal species and on the total soil concentrations of
phenolic compounds. I. Effect of diversified doses of weeds biomass on initial growth of cereals seedlings ................................................................................................................................................................ 217
27. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Hochół, A. Kamińska, T. Hura, A. Skoczowski: Effect of
weed biomass on the initial growth of seedlings of three cereal species and on the total soil concentrations of phenolic compounds. II. Changes in total content of phenolic compounds in the soil ..................... 225
28. K. Szmeja: The participation of medicinal plants in agrocoenoses of the Elbląg Upland ................... 231
29. Cz. Trąba, P. Wolański: Proportion of medicinal plants in segetal communities on the selected soils
of south-eastern Poland .................................................................................................................................. 239
30. H. Trzcińska-Tacik: Changes in the flora of segetal weeds - medicinal plants in the Wierzbanowka
Valley (Wieliczka Foothills, Southern Poland) in 1979-2002 .......................................................................... 247
31. H. Trzcińska-Tacik: Importance of field weeds species diversity ............................................................... 253
32. M. Ziemińska-Smyk, Cz. Trąba: The participation of medicinal plants in weed communities in
cereals in the protective zone of Roztocze National Park..................... .'.......................................................... 263
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards