Druki-oswiadczen (, 18.21 KB)

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
…………………………………………..
Imię i nazwisko matki dziecka
……………………………………………
Imię i nazwisko ojca dziecka
...............................................
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
rodziców/ opiekunów o zamieszkaniu na terenie gminy Stare Babice
Oświadczam, że zamieszkuję w gminie Stare Babice:
miejscowość ........................................................................................................................
ulica
………………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………………….. poczta ……………………………..
i rozliczam się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.
...........................................................
Podpis rodziców
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznanie nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”.
......................................................
Podpis rodziców
ZAŁĄCZNIK NR 2
…………………………………………..
Imię i nazwisko matki dziecka
……………………………………………
Imię i nazwisko ojca dziecka
...............................................
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
rodziców/ opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
na terenie gminy Stare Babice
Oświadczam, że jestem zatrudniony(a)/ prowadzę działalność gospodarczą*) w gminie
Stare Babice:
Nazwa firmy ........................................................................................................................
Adres firmy ………………………………………………………………………………
...........................................................
Podpis rodziców
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznanie nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”.
......................................................
Podpis rodziców
*) niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 3
…………………………………………..
Imię i nazwisko matki dziecka
……………………………………………
Imię i nazwisko ojca dziecka
...............................................
Miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów dziecka o wcześniejszym spełnianiu obowiązku szkolnego
w publicznych placówkach oświatowych na terenie gminy Stare Babice.
Oświadczam, że mój syn/ córka …………………………………………………………..
Imię i nazwisko
Uczęszczał(a) do ........................................................................................................................
………………………………………………………………………….………………………
Nazwa i adres placówki
...........................................................
Podpis rodziców
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na
podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznanie nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”.
......................................................
Podpis rodziców
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards