Klasa 5. Figury na płaszczyźnie

advertisement
Klasa 5. Figury na płaszczyźnie
Astr. 1/6
.................................................................................
imię i nazwisko
.....................
.........................
klasa
data
1. Narysuj odcinek o długości 2 cm 7 mm i odcinek o długości 5 cm, który jest równoległy
do odcinka .
2.
a) Narysuj prostą prostopadłą do prostej ,
przechodzącą przez punkt .
b) Narysuj prostą równoległą do prostej ,
przechodzącą przez punkt .
3. Narysuj prostą przechodzącą przez punkt , ale nieprzechodzącą przez punkt . Następnie narysuj prostą równoległą do prostej i przechodzącą przez punkt .
4. Można narysować dwie różne proste, które są prostopadłe do prostej i odległe od prostej 
o 4,5 cm. Uzupełnij poniższe zdanie:
Odległość pomiędzy dorysowanymi prostymi będzie wynosiła . . . . . . . . . . cm.
Wybór zadań: Elżbieta Świtaj
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 2/6
5. Proste , , i są prostopadłe do prostej w punktach , , i . Długość odcinka 
wynosi 4 cm, odcinek jest dwa razy krótszy od odcinka , a odcinek ma długość
będącą sumą długości odcinków i . Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Odległość między prostymi i wynosi 6 cm.
prawda
fałsz
Odległość między prostymi i wynosi 8 cm.
prawda
fałsz
6. Zaznacz różnymi kolorami na rysunku,
a następnie wypisz po dwa:
kąty proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kąty ostre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kąty rozwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Dwa kąty ostre o jednym ramieniu wspólnym nie utworzą kąta:
A. wklęsłego
B. prostego
C. rozwartego
D. ostrego
8. Narysuj dwa kąty ostre i kąt rozwarty o wspólnym wierzchołku tak, aby utworzyły kąt półpełny. Podpisz narysowane kąty.
Wybór zadań: Elżbieta Świtaj
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 3/6
9. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi określeniami wybranymi z ramki.
ostre, proste, rozwarte
∢ i ∢ to kąty
∢ i ∢ to kąty
∢ i ∢ to kąty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
10. Na podstawie rysunku oceń prawdziwość poniższych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią
kratkę.
Narysowane odcinki tworzą tyle samo kątów prostych
co rozwartych.
prawda
fałsz
Z narysowanych odcinków utworzyły się cztery kąty wklęsłe.
prawda
fałsz
11. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie nazwy kątów:
W ciągu 30 minut wskazówka minutowa obróci się o kąt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W ciągu siedmiu godzin wskazówka godzinowa obróci się o kąt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Ile kątów danego rodzaju tworzą proste , i ? Uzupełnij tabelkę.
Nazwa
kąta
Liczba
kątów
półpełny
prosty
wklęsły
13. Czy podane zdania są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
O godzinie 10:00 wskazówka minutowa z godzinową tworzą kąt
wklęsły.
TAK
NIE
O godzinie 5:45 wskazówka minutowa z godzinową tworzą kąt
prosty.
TAK
NIE
Wybór zadań: Elżbieta Świtaj
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 4/6
14. Podkreśl miary kątów rozwartych.
136∘
247∘
79∘
94∘
185∘
32∘
1∘
15. Zmierz narysowane kąty i wpisz ich miary.
16. Wpisz, ile stopni ma kąt zaznaczony łukiem.
120°
140°
30°
17. Narysuj kąty o miarach: 30∘, 145∘, 200∘, 280∘.
18. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
W ciągu 4 godzin wskazówka godzinowa obróci się o 80∘.
prawda
fałsz
W ciągu 35 minut wskazówka minutowa obróci się o 135∘.
prawda
fałsz
19. Wskazówka godzinowa obróci się o 150∘ w ciągu:
A. 2 godzin
B. 3 godzin
C. 5 godzin
D. 4 godzin
20. Uzupełnij miary kątów i .
Wskazówka godzinowa podczas 8 godzin najpierw obróciła się o kąt =
o kąt dwa razy większy od , a następnie o 30∘. Kąt = . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Elżbieta Świtaj
. . . . . . . . . . . . .
, potem
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 5/6
21. Podaj miary dwóch kątów utworzonych przez wskazówki godzinową i minutową o godzinie
19:30.
22. Czy podane zdania są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
W ciągu 10 minut wskazówka minutowa obróci się o kąt 10 razy
większy od kąta, o który w tym czasie obróci się wskazówka
godzinowa.
TAK
NIE
O godzinie 19:55 wskazówki godzinowa i minutowa tworzą kąty
o miarach 90∘ i 270∘.
TAK
NIE
23. Podaj miary kątów , i .
=
. . . . . . . . . .
=
. . . . . . . . . .
=
. . . . . . . . . .
24. Uzupełnij miary kątów.
35°
128°
25. Podaj miary kątów i .
=
. . . . . . . . . .
=
. . . . . . . . . .
26. Proste i są równoległe.
Podaj miary kątów i .
=
. . . . . . . . . . . . . . . . .
=
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór zadań: Elżbieta Świtaj
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Astr. 6/6
27. Korzystając z rysunku, oblicz miary kątów , i .
=
. . . . . . . . . .
=
. . . . . . . . . .
=
. . . . . . . . . .
28. Jeden z kątów przyległych ma miarę 20∘. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Drugi ma miarę dziewięć razy większą.
prawda
fałsz
Miary tych kątów różnią się o 160∘.
prawda
fałsz
29. Dwie proste przecinają się, tworząc kąty ostre i rozwarte. Miara kąta ostrego jest trzykrotnie
mniejsza od miary kąta rozwartego. Oblicz miarę kąta rozwartego.
30. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.
Jeżeli suma miar kątów wierzchołkowych wynosi 105∘, to
kąt przyległy do każdego z nich jest równy 75∘.
prawda
fałsz
Jeżeli miara jednego kąta przyległego jest o 56∘ mniejsza
od drugiego, to większy z nich ma miarę równą 124∘.
prawda
fałsz
Wybór zadań: Elżbieta Świtaj
Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Download