recenzja pracy licencjackiej - Uniwersytet Medyczny im. Karola

advertisement
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
_______________________________________________________________
Promotor / recenzent* Pan/i……………………………………………………………………..
Katedra, Zakład………………………………………………………………………………….
RECENZJA PRACY LICENCJACKIEJ
Imię i nazwisko studenta
Kierunek studiów
Tytuł pracy
Seminarium Pana/i
Katedra/Zakład
I . OCENA KONCEPCJI PRACY
Ocena
1.
2.
3.
4.
5.
Zgodność tematu pracy z kierunkiem studiów. (1-5)
Sformułowanie celu (problemów badawczych)
pracy. (1-5)
Trafność doboru przypadków (kazusów) oraz
metod zbierania danych. (1-10)
Poprawność analizy materiału badawczego. (1-10)
Poprawność interpretacji i dyskusji wyników oraz
wnioskowania. (1-20)
max. 50 pkt.
II. OCENA ŹRÓDEŁ INFORMACJI
Ocena
1.
2.
Dobór, aktualność i liczebność wykorzystanej
literatury. (1-10)
Zakres wykorzystania własnych danych
empirycznych oraz innych materiałów. (1-15)
max. 25 pkt.
III. OCENA REDAKCJI PRACY
Ocena
1.
2.
3.
Kompletność, układ i struktura pracy. (1-5)
Poprawność językowa i technika pisania. (1-10)
Poprawność układu piśmiennictwa, opisu
bibliograficznego cytowanych pozycji, redakcji
przypisów i odsyłaczy, prezentacji danych itp.
(1-10)
max. 25 pkt.
* niewłaściwe skreślić
Legenda:
88-100
81-87
67-80
61-66
51-60
0-50
bardzo dobry
ponad dobry
dobry
dość dobry
dostateczny
niedostateczny
IV. UZASADNIENIE I INNE UWAGI OCENIAJĄCE PRACĘ
V. OCENA KOŃCOWA (bdb, ponad db, db, dość db, dst.)
Podpis Promotora/Recenzenta
Poznań…………….
………………………………….
Download