opcja nw - ING Bank

advertisement
T O WA R Z Y S T W O U B E Z P I E C Z E Ñ N A ¯ Y C I E I N G N AT I O N A L E - N E D E R L A N D E N P O L S K A S . A .
UBEZPIECZENIE NA ¯YCIE „OPCJA NW” ROR 001
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY UBEZPIECZENIA – KONTO Z LWEM KOMFORT
I.
ROZPOCZÊCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest danemu Ubezpieczonemu przez Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie ING Nationale-Nederlanden
Polska S.A. (dalej: Ubezpieczyciel) na mocy umowy ubezpieczenia oznaczonej kodem ROR 001(dalej: umowa ubezpieczenia) zawartej
przez ING Bank Œl¹ski S.A. (dalej: Ubezpieczaj¹cy (Bank)) z Ubezpieczycielem.
Œwiadczenie ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu zaczyna siê w dniu nastêpnym po dniu zawarcia przez niego umowy
o prowadzenie rachunku, chyba ¿e Ubezpieczony mia³ otwarty rachunek ju¿ przed dniem 1 kwietnia 2003 roku.
W przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy (Bank) dokona zmiany rodzaju rachunku Ubezpieczonego na inny rodzaj rachunku wymieniony w umowie
ubezpieczenia, do którego zastosowanie maj¹ Szczególne Warunki podstawowego ubezpieczenia na ¿ycie posiadaczy rachunków
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych „Opcja NW” (dalej: Szczególne Warunki), Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
w³aœciwym dla nowego rodzaju rachunku pocz¹wszy od dnia dokonania zmiany.
2.
3.
II.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.
Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce zdarzenia ubezpieczeniowe, które zasz³y w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej:
Tabela nr 1 Zakres i suma ubezpieczenia.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA W Z£
100
ŒMIERÆ UBEZPIECZONEGO
ŒMIERÆ UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZÊŒLIWEGO WYPADKU
10 000
TRWA£E INWALIDZTWO CA£KOWITE SPOWODOWANE NIESZCZÊŒLIWYM WYPADKIEM
10 000
TRWA£E INWALIDZTWO CZÊŒCIOWE SPOWODOWANE NIESZCZÊŒLIWYM WYPADKIEM
10 000
„Trwa³e inwalidztwo ca³kowite” oznacza uszkodzenie cia³a Ubezpieczonego wskutek nieszczêœliwego wypadku, które spowodowa³o ca³kowit¹ i nieodwracaln¹ niezdolnoœæ do wykonywania
jakiejkolwiek pracy zarobkowej i trwa nadal. „Trwa³e inwalidztwo czêœciowe” obejmuje uszkodzenie cia³a wskutek nieszczêœliwego wypadku wymienione w Tabeli nr 2 „Lista trwa³ego
inwalidztwa czêœciowego wraz z procentem sumy ubezpieczenia stanowi¹cym podstawê do wyliczenia œwiadczenia”.
Zamkniêta lista okolicznoœci wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u umowy ubezpieczenia jest zawarta w Szczególnych Warunkach. Szczególne Warunki dostêpne s¹
w oddzia³ach Ubezpieczaj¹cego (Banku) oraz na stronach www.ing.pl.
2.
3.
4.
5.
Ubezpieczenie obowi¹zuje na ca³ym œwiecie przez 24 godziny na dobê, niezale¿nie od miejsca pobytu Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w wymienionych przypadkach pod warunkiem, ¿e œmieræ wskutek nieszczêœliwego
wypadku lub trwa³e inwalidztwo czêœciowe lub ca³kowite nast¹pi³o przed up³ywem 180 dni licz¹c od dnia zajœcia nieszczêœliwego wypadku.
Nieszczêœliwy wypadek jest to nag³e, zewnêtrzne, niezale¿ne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, które nast¹pi³o w okresie objêcia
Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹ i które sta³o siê bezpoœredni¹ i wy³¹czn¹ przyczyn¹ zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Ubezpieczony ma prawo do rezygnacji z objêcia go ochron¹ ubezpieczeniow¹ poprzez z³o¿enie odpowiedniego pisemnego oœwiadczenia
i przekazania go do Ubezpieczaj¹cego (Banku).
III. ŒWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE
1.
2.
3.
4.
W przypadku œmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wyp³aci Uposa¿onemu lub innej
osobie uprawnionej œwiadczenie równe sumie ubezpieczenia w³aœciwej dla tego zdarzenia oraz obowi¹zuj¹cej w dniu zajœcia zdarzenia
ubezpieczeniowego.
W przypadku œmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczêœliwego wypadku, Ubezpieczyciel wyp³aci Uposa¿onemu lub innej osobie
uprawnionej œwiadczenie równe ³¹cznej kwocie, na któr¹ sk³adaj¹ siê: suma ubezpieczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego oraz suma
ubezpieczenia przys³uguj¹ca z tytu³u œmierci wskutek nieszczêœliwego wypadku, obowi¹zuj¹ca w dniu zajœcia nieszczêœliwego wypadku.
W przypadku wyst¹pienia trwa³ego inwalidztwa czêœciowego, Ubezpieczyciel wyp³aci Ubezpieczonemu œwiadczenie w wysokoœci
odpowiedniej, procentowej czêœci sumy ubezpieczenia obowi¹zuj¹cej w dniu zajœcia nieszczêœliwego wypadku, zgodnie z poni¿sz¹
Tabel¹ nr 2.
W przypadku wyst¹pienia trwa³ego inwalidztwa ca³kowitego, Ubezpieczyciel wyp³aci Ubezpieczonemu œwiadczenie w wysokoœci sumy
ubezpieczenia obowi¹zuj¹cej w dniu zajœcia nieszczêœliwego wypadku.
Tabela nr 2 Lista trwa³ego inwalidztwa czêœciowego wraz z procentem sumy ubezpieczenia stanowi¹cym podstawê do wyliczenia œwiadczenia.
TRWA£E INWALIDZTWO
CZÊŒCIOWE
% SUMY
UBEZPIECZENIA
Utrata ramienia
Utrata przedramienia
Utrata d³oni
Utrata kciuka
Utrata wszystkich palców u d³oni (w³¹czaj¹c kciuk)
Utrata wszystkich pozosta³ych palców u d³oni
(z wy³¹czeniem kciuka)
Utrata nogi
Utrata podudzia
Utrata obu podudzi
75%
70%
60%
15%
40%
25%
70%
60%
100%
TRWA£E INWALIDZTWO
CZÊŒCIOWE
Utrata stopy
Utrata wszystkich palców u stopy
(w³¹cznie z du¿ym palcem)
Utrata du¿ego palca stopy
Utrata wzroku w obu oczach
Utrata wzroku w jednym oku
Utrata s³uchu w obu uszach
Utrata s³uchu w jednym uchu
Utrata mowy
% SUMY
UBEZPIECZENIA
50%
30%
10%
100%
50%
100%
50%
100%
Termin „utrata” oznacza fizyczn¹ utratê lub ca³kowit¹ i nieodwracaln¹ utratê w³adzy w czêœci cia³a wymienionej powy¿ej lub te¿, w przypadku wzroku, s³uchu i mowy, ca³kowit¹ i nieodwracaln¹
utratê zdolnoœci, odpowiednio, widzenia, s³yszenia lub mowy.
„OPCJA NW” ROR 001 - KONTO Z LWEM KOMFORT strona 1 z 2
T O WA R Z Y S T W O U B E Z P I E C Z E Ñ N A ¯ Y C I E I N G N AT I O N A L E - N E D E R L A N D E N P O L S K A S . A .
5.
Œwiadczenia otrzymane z tytu³u umowy ubezpieczenia:
a) w przypadku osób fizycznych s¹ zwolnione z opodatkowania stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.),
b) w przypadku osób prawnych stanowi¹ przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.).
IV. OP£ACANIE SK£ADKI PRZEZ UBEZPIECZAJ¥CEGO (BANK)
Ubezpieczenie jest bezp³atne dla Ubezpieczonego. Sk³adka p³atna jest przez Ubezpieczaj¹cego (Bank) na zasadach oraz zgodnie z trybem
op³acania sk³adki wskazanym w umowie ubezpieczenia.
V.
WYGAŒNIÊCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana danemu Ubezpieczonemu wygasa:
a) w dniu rozwi¹zania umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczaj¹cego (Bank) z Ubezpieczycielem lub
b) z dniem zamkniêcia rachunku lub
c) z dniem rezygnacji Ubezpieczonego z objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ lub
d) z dniem zmiany rodzaju rachunku przez Ubezpieczaj¹cego (Bank) danemu Ubezpieczonemu na inny rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy, nie wymieniony w umowie ubezpieczenia oraz do którego nie stosuje siê Szczególnych Warunków lub
e) z dniem wyp³aty œwiadczenia z tytu³u trwa³ego inwalidztwa ca³kowitego lub z dniem wyp³aty œwiadczenia z tytu³u trwa³ego inwalidztwa
czêœciowego i trwa³ego inwalidztwa ca³kowitego w ³¹cznej kwocie stanowi¹cej 200% sumy ubezpieczenia w³aœciwej dla trwa³ego
inwalidztwa ca³kowitego, obowi¹zuj¹cej w dniu zajœcia ostatniego z nieszczêœliwych wypadków lub
f) z dniem œmierci Ubezpieczonego
– w zale¿noœci od tego, które z tych zdarzeñ nast¹pi pierwsze.
VI. WSKAZANIE UPOSA¯ONYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ubezpieczony ma prawo w ka¿dej chwili wskazaæ b¹dŸ zmieniæ osoby Uposa¿one uprawnione do otrzymania œwiadczenia w razie œmierci
osoby Ubezpieczonej.
Wskazanie lub zmiana osób Uposa¿onych dokonywana jest poprzez z³o¿enie przez Ubezpieczonego formularza Wskazanie/zmiana
Uposa¿onego do podstawowego i dodatkowego ubezpieczenia na ¿ycie „OPCJA NW” oraz podpisanego w obecnoœci Doradcy Klienta
w oddziale Ubezpieczaj¹cego (Banku), w którym prowadzony jest rachunek Ubezpieczonego.
Je¿eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uposa¿onych, Uposa¿eni zmarli przed dniem œmierci Ubezpieczonego, lub utracili prawo do otrzymania
œwiadczenia, ewentualne œwiadczenie wyp³acane jest cz³onkom rodziny Ubezpieczonego (na zasadach okreœlonych w Szczególnych
Warunkach) w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
a) ma³¿onek,
b) dzieci,
c) wnuki,
d) rodzice,
e) rodzeñstwo,
f) dzieci rodzeñstwa.
Otrzymanie œwiadczenia przez osoby zaliczone do wy¿szej kategorii wyklucza otrzymanie œwiadczenia przez osoby zaliczone do kategorii
ni¿szej (kategoria „a” najwy¿sza). Osoby zaliczone do tej samej kategorii otrzymuj¹ œwiadczenie w równych czêœciach.
W przypadku braku osób wymienionych w punkcie 3, uprawnionych do œwiadczenia, œwiadczenie zostanie wyp³acone spadkobiercom
Ubezpieczonego, z wy³¹czeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarbu Pañstwa.
Za obowi¹zuj¹ce uznaje siê wskazanie Uposa¿onego z³o¿one wy³¹cznie na formularzu Ubezpieczyciela udostêpnionym przez
Ubezpieczaj¹cego (Bank). Wszelkie wskazania Uposa¿onych z³o¿one przed dniem 1 kwietnia 2003 r. nie s¹ obowi¹zuj¹ce dla ubezpieczenia
oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
VII. ZG£OSZENIE ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
1.
2.
Ubezpieczony, Uposa¿ony lub inna osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia mo¿e zg³osiæ zdarzenie ubezpieczeniowe
za poœrednictwem Centrum Obs³ugi Telefonicznej Ubezpieczaj¹cego (Banku): 0 801 601 607. Wniosek o wyp³atê œwiadczenia jest wówczas
wype³niany przez operatora Centrum Obs³ugi Telefonicznej, a nastêpnie, po wstêpnej weryfikacji przesy³any osobie zg³aszaj¹cej zdarzenie
do autoryzacji wraz z informacj¹ o dalszym postêpowaniu.
Je¿eli Ubezpieczony, Uposa¿ony lub inna osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia chcia³aby skorzystaæ z bezpoœredniego sposobu
zg³oszenia zdarzenia ubezpieczeniowego wówczas ma mo¿liwoœæ dokonania tego w oddzia³ach Agenta Ubezpieczeniowego
Ubezpieczyciela, tj. Spó³ki ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. Zg³oszenie dokonywane jest poprzez z³o¿enie wniosku o wyp³atê
œwiadczenia wraz z podaniem szczegó³ów odnoœnie zdarzenia i jego okolicznoœci. Wniosek wype³niany jest wówczas przez osobê
zg³aszaj¹c¹ zdarzenie. Osoba zg³aszaj¹ca zdarzenie zobowi¹zana jest do do³¹czenia do wniosku dokumentów, o których mowa
w Szczególnych Warunkach.
VIII. DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA ¯YCIE „OPCJA NW” ROR 001/D
1.
2.
3.
4.
Ubezpieczony ma mo¿liwoœæ w ka¿dej chwili przyst¹piæ do dodatkowego ubezpieczenia na ¿ycie „OPCJA NW” ROR 001/D.
Przystêpuj¹c do dodatkowego ubezpieczenia, Ubezpieczony ma mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w ramach
jednego z czterech dostêpnych wariantów ubezpieczenia. Warianty ubezpieczenia ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zakresem ubezpieczenia oraz
wysokoœci¹ sum ubezpieczenia, a tak¿e wysokoœci¹ p³aconych sk³adek. Sumy ubezpieczenia zale¿nie od wybranego wariantu wynosz¹
od 10 000 z³ do 90 000 z³ dla zdarzeñ zasz³ych wskutek nieszczêœliwych wypadków lub wypadków w ruchu drogowym. Wysokoœæ sk³adki
p³atnej z tytu³u objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach okreœlonego wariantu wynosi od 3 z³ do 21 z³ miesiêcznie.
Przyst¹pienie do dodatkowego ubezpieczenia dokonywane jest poprzez z³o¿enie formularza Potwierdzenie przyst¹pienia do dodatkowego
ubezpieczenia na ¿ycie „OPCJA NW” podpisanego w obecnoœci Doradcy Klienta w oddziale Ubezpieczaj¹cego (Banku), w którym
prowadzony jest rachunek Ubezpieczonego oraz poprzez wyra¿enie zgody na obci¹¿anie rachunku Ubezpieczonego przez
Ubezpieczaj¹cego (Bank) kwot¹ sk³adki za poœrednictwem sta³ego zlecenia.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskaæ mo¿na u operatorów Centrum Obs³ugi Telefonicznej, w oddzia³ach Ubezpieczaj¹cego (Banku),
a tak¿e na stronach www.ing.pl.
Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie
ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
tel. +48 (22) 522 00 00, fax. +48 (22) 522 11 11
„OPCJA NW” ROR 001 - KONTO Z LWEM KOMFORT strona 2 z 2
S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy
S¹d Gospodarczy XIX Wydzia³
Krajowego Rejestru S¹dowego KRS 25443
Kapita³ zak³adowy 41 000 000 z³, wniesiony w ca³oœci.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards