zjednoczenie Niemiec

advertisement
Zjednoczenie
Niemiec
Niemcy w wyniku przegranej II wojny światowej
podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne.
W 1945 roku alianci dokonali podziału Niemiec na strefę brytyjską,
amerykańską, francuską i radziecką.
Podobnie stolicę Niemiec - Berlin, podzielono na sektory.
Zachodnie Niemcy znajdowały się w strefie
wpływów mocarstw zachodnioeuropejskich
– Wielkiej Brytanii i Francji oraz Stanów
Zjednoczonych.
Kontrolę nad częścią wschodnią sprawował
Związek Radziecki.
Aż do 1949 roku alianci wspólnie administrowali
Niemcami i Berlinem. Jednak wybuch zimnej
wojny, czyli narastanie różnic, napięć i konfliktów
pomiędzy Związkiem Radzieckim i pozostałymi
aliantami spowodował trwały podział.
Z inspiracji Związku Radzieckiego w 1949 roku powstała
komunistyczna Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD)
ze stolicą w Berlinie Wschodnim (dawny sektor radziecki).
Na obszarze pozostałych sektorów powstała
Republika Federalna Niemiec (RFN) ze stolicą w Bonn
Aby zapobiec ucieczkom z komunistycznych Niemiec na zachód
przez Berlin Zachodni w 1961 r. wybudowano mur berliński
jeden z symboli podzielonej Europy, który podzielił także rodziny i bliskich.
Przy próbie przedostania się za mur
zginęło wielu ludzi – komunistyczne władze
strzelały bez wahania.
Niektórzy z narażeniem życia kopali tunele
pod murem, aby przedostać się zza
żelaznej kurtyny.
Zakończenie konfliktu Wschód-Zachód, demokratyzacja krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, a szczególnie przemiany w ZSRR wpłynęły na
nasilenie tendencji zjednoczeniowych obu państw niemieckich.
W NRD władze partyjne niechętnie odnosiły się do reform,
wymusił je z końcem 1989 r. kryzys polityczny, gospodarczy
i masowe ucieczki ludności do ambasad RFN.
Symboliczny przełom nastąpił w 1989 r., gdy władze NRD zezwoliły na
swobodę podróży do RFN i Berlina Zachodniego.
W listopadzie 1989 zlikwidowano mur berliński.
Traktat moskiewski, podpisany 12 września 1990 przez ZSRR, Stany
Zjednoczone, Wielką Brytanię, RFN i NRD, był wstępem do formalnego
zjednoczenia Niemiec.
Wszedł on w życie wraz z układem zjednoczeniowym RFN - NRD
października 1990.
3 października został ogłoszony Dniem Jedności – jest to obecne święto
narodowe
3
Obalenie Muru
Źródła map i zdjęć

http://www.google.pl/imgres?q=teilung+deutschlands&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=m7gS0bbCpSmbgM:&imgrefurl=http://ww
w.goethe-rutheneum.de/schueler/semifach/flucht/situation/teilung.html&docid=gYzb_RxowhGFCM&imgurl=http://www.goetherutheneum.de/schueler/semifach/flucht/bilder/besatzungszonen.gif&w=416&h=447&ei=-FccT7WAdCAtQbi3JHmAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=593&vpy=137&dur=4471&hovh=233&hovw=217&tx=90&ty=120&sig=113641753702148496293&page=1&t
bnh=149&tbnw=137&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0 podział Niemiec

http://www.bessarabia.altervista.org/deu/9ddr_de/1.0_nachkriegszeit_b.html Berlin

http://voxpopuliblog.wordpress.com/2010/01/28/stasi-unterwanderung-der-brd dwa państwa

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/pomylka-schabowskiego-przyspieszyla-upadek-muru-berlinskiego mur

http://www.google.pl/imgres?q=mur+berli%C5%84ski&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=heYW4e7kGFBksM:&imgrefurl=http://gmhberlinermauer.blogspot.com/p/murberlinski.html&docid=H9U_ToNntvUUCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pq9A_giZLxM/TNA_PxPyv8I/AAAAAAAAAVY/EhFpKp3sCaQ/s1600/Berlin%2
52BWall.jpg&w=1100&h=858&ei=tF8cTbZCJHesgbgpfBH&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=197&dur=2791&hovh=198&hovw=254&tx=124&ty=108&sig=113641753702148496293&page=1&
tbnh=119&tbnw=154&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0 cz białe

http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190623 cz białe prawa

http://fakty.interia.pl/galerie/nowe-galerie/mur-berlinski/zdjecie,190635,3 Checkpoint Charlie

http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=35XFNWEkNjtMvM:&imgrefurl=http://www.bund
estag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/index.html&docid=DjeXpdVTpgDdM&imgurl=http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafel32/berliner_mauer_450.jpg&w=450&h=293
&ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=349&sig=113641753702148496293&page=7&tbnh=134&tbnw=201&start=107&ndsp=17&ved=
1t:429,r:11,s:107&tx=122&ty=73 prawa dol

http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rRhKOPdYevNriM:&imgrefurl=http://www1.kueichstaett.de/ZIMOS/tagung.htm&docid=8zaqD19K4F3nLM&imgurl=http://www1.kueichstaett.de/ZIMOS/pics/FallBerlinermauer.jpg&w=425&h=320&ei=WWEcT8z4HtOksgb0zYhI&zoom=1&iact=rc&dur=421&sig=1136417537021484962
93&page=7&tbnh=134&tbnw=200&start=107&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:107&tx=119&ty=59 gora lewa

http://www.google.pl/imgres?q=berliner+mauer&hl=pl&biw=1024&bih=629&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CbQagOWq8ogFFM:&imgrefurl=http://www.kfzt
ech.de/gast/johanna/mauer.htm&docid=W7B_br1wu_UjWM&imgurl=http://www.kfztech.de/gast/johanna/mauer6.jpg&w=515&h=336&ei=WWEcT8z4H
tOksgb0zYhI&zoom=1&iact=hc&vpx=705&vpy=318&dur=583&hovh=181&hovw=278&tx=170&ty=95&sig=113641753702148496293&page=1&tbnh=1
07&tbnw=164&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0 góra prawa


http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=705&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=PjFqTLRBL1nOZM:&imgrefurl=htt
p://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer&docid=td4f0SLXZJztRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mauerspecht.jp
g/220pxMauerspecht.jpg&w=220&h=150&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=409&sig=113641753702148496293&sqi=2&page=38&
tbnh=120&tbnw=160&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:705&tx=41&ty=31 dól lewa
http://www.google.pl/imgres?q=mauerfall&start=540&num=10&hl=pl&gbv=2&biw=1024&bih=629&tbm=isch&tbnid=7qVuVRGBxmlWGM:&imgrefurl=h
ttp://www.zeit.de/online/2009/17/mauerfallschabowski&docid=8EqE620HMTwpmM&imgurl=http://images.zeit.de/bilder/2009/17/politik/Deutschland/mauerfall/mauerfall-artikel410.jpg&w=410&h=270&ei=mmYcT4ffLMnMtAbLl6BI&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=252&vpy=72&dur=294&hovh=147&hovw=212&tx=63&ty=94&
sig=113641753702148496293&sqi=2&page=30&tbnh=135&tbnw=191&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:540 dól prawa
Warto poczytać

http://www.niemcy-online.pl/spoeczestwo/161-zjednoczenie-niemiec-i-stosunkipolsko-niemieckie.html

http://www.infoniemcy.eu/historia/zjednoczenie-niemiec

http://portalwiedzy.onet.pl/89018,,,,niemiec_zjednoczenie,haslo.html

http://historia.gazeta.pl/historia/1,101555,6972494,Zjednoczenie_Niemiec.html

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/MAUERFALL89/Mauerfall.html

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6069598,00.html

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/20-rocznica-zjednoczenianiemiec/main-content-020/20-rocznica-zjednoczenia-niemiec.html
Download