Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa

advertisement
Kielce, dnia 8.03.2017 r.
Zarządzenie nr 2/2017
Dziekana Wydziału Prawa
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach
z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zasad zapisów i zaliczania
przedmiotów fakultatywnych (grupa D)
Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 2 Statutu x 19.03.2015 r. oraz § 8 ust. 5 Regulaminu Studiów
w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
z dnia 30.04.2015zarządzam, co następuje:
§1
Zapisy na przedmioty fakultatywne, ich formę i termin zapisów ogłasza Dziekan Wydziału Prawa.
§2
Zapis na dany przedmiot jest wiążący i stanowi zobowiązanie do przystąpienia do egzaminu.
§3
Zapisy trwają tylko w terminach wyznaczonych przez Dziekana. Nie jest możliwe wpisanie się na listę
bądź wykreślenie z niej po upływie terminów zapisów określonych przez Dziekana.
§4
Jeżeli przedmiot, na który student dokonał zapisu, nie może być prowadzony, student zyskuje prawo
do wpisu na inny dostępny mu przedmiot, także wówczas, gdy upłynął termin zapisów.
§5
Student może dokonać zapisu na przedmiot fakultatywny tylko wówczas, gdy zgodnie z planem
i programem studiów jest on dostępny dla studenta danego semestru i roku studiów.
§6
Przedmiot może być prowadzony, jeżeli zapisało się na niego co najmniej 25 studentów.
§7
Liczba studentów uczestniczących w zajęciach z przedmiotu fakultatywnego może wyjątkowo
podlegać ograniczeniom, jeżeli jest to uzasadnione formą zajęć lub treściami kształcenia.
§8
Student, który nie dokonał zapisu na przedmioty fakultatywne w terminie określonym przez dziekana,
zostanie przypisany do przedmiotów dostępnych dla studenta danego semestru i roku studiów,
w liczbie wymaganej do zaliczenia danego semestru studiów.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2017 r.
Download