Krew darem życia

advertisement
Krew darem życia
głosi od dawna hasło
Polskiego Czerwonego Krzyża.
"Na Twoją krew czekają tysiące chorych".
"Nie czekaj! Przyjdź choćby jutro!"
Postanowiłyśmy zacząć zachęcanie od prelekcji na temat krwiodawstwa. W ramach działań
promocyjnych uczniom przedstawiałyśmy ogólnopolską stronę internetową www.oddajkrew.pl .Starałyśmy się wyświetlać film „Dostałem krew żyję”
DOSTAŁEM KREW ŻYJĘ to film o charakterze edukacyjno-wychowawczym,
adresowany w szczególności do młodego pokolenia odbiorców. Film porusza
problem honorowego oddawania krwi, obala mity związane z tym tematem,
podkreśla walory wychowawcze idei oraz znaczenie oddawania krwi dla ratowania
zdrowia i życia ludzkiego.
Ważnym atutem filmu jest udział znanego i lubianego aktora Radosława Pazury,
który po ciężkim wypadku samochodowym otrzymał kilkanaście litrów krwi, które
uratowały mu życie. Kolejnym bohaterem filmu jest Marcin Vielinov, mistrz aikido,
zajmujący się od kilku lat promocją tej szczytnej idei w Polsce
WSZYSTKO O KRWI DAWCÓW
W Polsce jest grupa honorowych dawców krwi. Dawcą może być każda
dorosła osoba pomiędzy 18 i 60 rokiem życia. Dawca musi być zdrowy.
Od dawcy pobierana jest każdorazowo próbka krwi do badań laboratoryjnych.
Mają one ustalić, czy kandydat na dawcę lub dawca odpowiada wymaganiom
zdrowotnym i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego
stanu zdrowia lub też dla stanu zdrowia przyszłego biorcy. Tak stanowi
Ustawa o publicznej służbie krwi.
Dawca wypełnia też ankietę w której między innymi ma obowiązek przyznać się
do przebytych chorób (np. żółtaczka, gruźlica, kiła, malaria), lub zabiegów
operacyjnych (w ciągu roku po operacji nie można oddawać krwi). PCK uczula,
że dawcą nie może być osoba zwolniona z zakładu karnego, chory na AIDS, czy
alkoholik.
Oświadczam, że w zgodzie z moim sumieniem i posiadaną wiedzą, podane wyżej informacje o
przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia są prawdziwe i dokładne. Rozumiem, że mają one na
celu ochronę mojego zdrowia jako dawcy i bezpieczeństwa biorcy krwi i jej składników. Uważam, że
moja krew nadaje się do celów leczniczych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o rodzaju i sposobie przeprowadzenia
zabiegu pobrania krwi (w czasie zabiegu stosowany jest wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku), jego
częstotliwości, dających się przewidzieć następstwach dla mojego stanu zdrowia oraz o tym, że w
każdej chwili mogę wycofać zgodę na oddanie i przetoczenie mojej krwi. Poinformowano mnie o
konieczności przeprowadzeniu wywiadu i badania lekarskiego, badań laboratoryjnych oraz o
możliwości czasowej lub stałej dyskwalifikacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od zakończenia donacji krwi jakichkolwiek objawów
chorobowych, zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia lekarza, który zakwalifikował mnie
do oddania krwi. Zobowiązuję się zawiadomić RCKiK lub OT w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania (adresu), która nastąpiła w ciągu 3 miesięcy od oddania krwi.
–– Nie można być dawcą po tłustej kolacji ––Taka krew robi się jak maślanka.
Innych ograniczeń nie wymienia. Uważa, że palenie papierosów nie
dyskwalifikuje dawcy, picie alkoholu też nie. No, chyba, że pijaństwo.
Każdy dawca musi ważyć powyżej 50 kilogramów, aby pobrana objętość krwi
nie przekroczyła zdolności kompensacyjnej ustroju
Rutynowo pobiera się 450 ml krwi = 1 jednostka !!!
Jakie są sposoby pobierania krwi?
tzn. jednorazowo oddasz 450 ml krwi,
- czas trwania zabiegu oddania krwi wynosi od 5 do 10 min.,
- częstotliwość oddawania: co 8 tygodni,
- mężczyźni nie częściej niż 6 razy w roku,
- kobiety nie częściej niż 4 razy w roku.
- tzn. metoda automatyczna, za pomocą której przy użyciu separatora można
oddać konkretny składnik krwi, a pozostałe elementy krwi zostaną Tobie
zwrócone.
- zabieg wykonywany w zależności od zapotrzebowania,
- pobieramy osocze w ilości 650 ml,
- czas oddawania około 30 min,
- częstotliwość oddawania - nie częściej co 2 tygodnie,
- w ciągu roku można pobrać od jednego dawcy 25 litrów osocza.
- zabieg wykonywany w zależności od zapotrzebowania, jednak nie częściej
niż 12 razy w roku,
- pobieramy płytki krwi,
- czas oddawania około 2 godzin,
- częstotliwość oddawania w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie.
- zabieg wykonywany w zależności od zapotrzebowania, jednak nie częściej
niż12 razy w roku,
- pobieramy krwinki białe,
- czas trwania około 2 godzin,
- częstotliwość oddawania w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie.
Dawcy po oddaniu krwi lub preparatów
krwiopochodnych przysługuje ekwiwalent o wartości
energetycznej 4.500 kcal oraz dzień wolny od nauki, pracy.
Przysługuje również zwrot kosztów podróży do
najbliższego punktu pobrania krwi, w stosunku do Twojego
miejsca zamieszkania
Dlaczego twoja krew jest tak bardo potrzebna?
…bo tylko Ona potrafi uratować ludzkie życie.
Krew to tkanka łączna płynna w skład ,której wchodzą
KRWINKI CZERWONE - ERYTROCYTY
Ich główną rolą jest przenoszenie tlenu z płuc do tkanek
KRWINKI BIAŁE - LEUKOCYTY
ich zadaniem jest ochrona organizmu przed infekcjami;
KRWINKI PŁYTKOWE – TROMBOCYTY
komórkowe składniki krwi zawierające w swoim wnętrzu enzymy potrzebne do procesu
krzepnięcia krwi.
OSOCZE czyli PLAZMA
stanowi ok. 55% objętości krwi, składa się głównie z wody i rozpuszczonych w niej
białek osocza (albumin, czynników krzepnięcia, białek odpornościowych)
Dzięki tym składnikom posiada następujące funkcje:
- rozprowadzanie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla do płuc,
- rozprowadzanie substancji odżywczych wchłoniętych z przewodu pokarmowego,
- odprowadzanie produktów przemiany materii do nerek i gruczołów potowych,
- udział w reakcjach odpornościowych,
- udział w procesach krzepnięcia zabezpieczających przed utratą krwi.
I PAMIĘTAJ
wszystkie składniki krwi ulęgają odnowieniu
UPRAWNIENIA KRWIODAWÓW
♥ Dawcy, który chociaż raz oddał honorowo krew, przysługuje tytuł Honorowy
Dawca Krwi.
♥ Osobie takiej, oprócz tytułu i legitymacji Honorowy Dawca Krwi (wydawanej
przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi), przysługuje również:
♥ ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub
innych produktów żywnościowych,
♥ zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa
pracy,
♥ zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi tam i z
powrotem,
♥ zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje krew,
♥ otrzymanie wyników badań krwi.
♥ ulga podatkowa za oddaną krew jako darowiznę
CIEKAWOSTKI
W krwi człowieka zwłaszcza na krwinkach czerwonych znajdują się różne antygeny, które
odpowiedzialne są za grupy krwi i układ Rh.
Układ grupowy ABO. W układzie tym wyróżnia się 4 grupy krwi: A, B, AB i O .
Układ grupowy Rh . Na krwinkach czerwonych oprócz antygenów układu ABO występuje
także antygen D z układu Rh, który określa przynależność do grupy
Rh D (+) dodatniej albo Rh D (-) ujemnej.
W układzie grupowym Rh wyróżnia się 2 grupy krwi:
- Rh D dodatnią ( występuje ona w 85% populacji).
- Rh D ujemną (występuje ona w 15% populacji ).
Dzięki temu zróżnicowaniu chorzy, w razie potrzeby otrzymują krew zgodną w układzie
ABO i Rh.
Jeżeli masz krew grupy zaznaczonej w pierwszym pionowym rzędzie tabeli to przy transfuzji
możesz otrzymać następujące grupy krwi.
Grupy
0- 0+ B- B+ A- A+ AB- AB+
krwi
AB+
ABA+
AB+
B0+
0-
Krew którą oddałeś daje choremu
następną w życiu szansę
Rozdawałyśmy ulotki, w których uczniowie mogli znaleźć informacje o zasadach
obowiązujących przy oddawaniu krwi, a także odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań.
Kolejnym etapem promocji akcji - MŁODZIEŻOWY DAR KRWI na terenie szkoły będzie
konkurs na plakat i hasło zachęcające do honorowego krwiodawstwa.
TY TEŻ MOŻESZ
URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE
Dzięki przekazaniu młodym ludziom właściwej wiedzy o krwiodawstwie i
krwiolecznictwie przyczyniamy się do stworzenia stabilnego systemu polskiego
honorowego krwiodawstwa, a co za tym idzie, do zapewnienia bezpieczeństwa nam
wszystkim. Krew jest bowiem niezastąpionym lekiem, który tylko człowiek może
przekazać innemu człowiekowi.
Przytoczymy teraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i obalimy idiotyczne mity
dotyczące HDK, które zostały stworzone przez osoby ,które nigdy nie mieli nic wspólnego z
HDK.
Myślimy ,że próbują w ten sposób ukryć swój strach i usprawiedliwić się przed samym sobą
Czy oddanie krwi spowoduje przymus oddawania krwi w
przyszłości?
Nie. Ani jednorazowe, ani wielokrotne oddawanie krwi nie powoduje, iż trzeba to powtarzać
już do końca życia. Organizm nie produkuje więcej krwi, niż potrzebuje. Nic Cię nie zmusza
do regularnych donacji - oddanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej produkcję, jak
krwawienie z nosa, miesiączka czy skaleczenie w palec. Wielu systematycznych dawców
oddaje krew regularnie nawet 6 razy w roku i robi to tylko dlatego, że tak postanowili, a nie
dlatego, że muszą.
Czy oddawanie krwi szkodzi zdrowiu?
Oddawanie krwi nie szkodzi zdrowiu. Jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że oddanie krwi
może zaszkodzić krwiodawcy, wówczas taka osoba nie może oddać krwi - jest czasowo lub
na stałe dyskwalifikowana przez lekarza. Takiej sytuacji może zapobiegać ankieta, w której
potencjalni krwiodawcy odpowiadają na pytania odnośnie swojego stanu zdrowia - trzeba ją
jednak uczciwie wypełnić.
Czy w czasie i po oddaniu krwi będzie mnie coś bolało?
Zabieg pobrania krwi lub jej składników jest bezbolesny. Niektórzy mogą odczuwać
chwilowy dyskomfort ( bo bólem tego nazwać nie sposób) podczas wprowadzania igły do
żyły, nie trwa to dłużej niż ułamek sekundy. Po oddaniu krwi również nie powinno być
żadnych przykrych doznań pod warunkiem zastosowania się do wskazań pielęgniarek, czyli
np. odpowiednio długiego utrzymywania opatrunku.
najczęstsze przyczyny, dlaczego ludzie nie chcą oddawać krwi. Może jeden z nich
hamuje Ciebie?
...
mam za mało czasu i to jest zbyt kłopotliwe.
Nawet jeśli jesteś bardzo zapracowaną osobą, to z pewnością uda Ci się wygospodarować
chociaż cząstkę czasu na wizytę w punkcie krwiodawstwa. Gdy tylko uświadomisz sobie, ile
dobra w ten sposób wyświadczysz okaże się, że te kilka godzin w roku wcale nie jest dużym
wyrzeczeniem. W Polsce działa blisko 300 stacji poboru. Z pewnością któregoś dnia właśnie
będziesz w pobliżu, a wtedy... nie musisz się wcześniej umawiać - po prostu wejdź.
... boję
się.
Za pierwszym razem każdy się trochę boi - to naturalne. Ale szybko przekonasz się, że obawy
były zupełnie bezpodstawne. Nakłucie nie będzie bolesne - stosuje się w tym celu specjalnie
ostrzone i profilowane igły. Nie przejmuj się również, jeśli nie cierpisz widoku krwi - wokół
siebie będziesz widzieć tylko uśmiechnięte twarze personelu. Wiele osób oddawało krew
nawet ponad 100 razy - do tego naprawdę nie trzeba być supermanem.
... mam za mało krwi i to mnie osłabi.
Przeciętnie w żyłach dorosłego człowieka płynie około 5-6 litrów krwi. A jednorazowa
donacja to zaledwie 450 ml. Nie odczujesz z tego tytułu żadnych dolegliwości. Proces
uzupełniania rozpocznie się zanim wyjdziesz z punktu krwiodawstwa i dlatego możesz od
razu wrócić bezpośrednio do swoich codziennych obowiązków. Przed pobraniem każdego
kandydata bada lekarz. Granicą wieku dla dawców jest przedział 18-65 lat. (17 lat za zgodą
rodziców)
... mogę zarazić się AIDS itp.
Jeśli chodzi o AIDS i inne choroby przenoszone przez krew, to jednego jestem pewny, że
podczas poboru nie ma możliwości zakażenia. Wszystkie sprzęty użyte podczas poboru np.
igły, strzykawki, waciki, oraz pojemniki do przechowywania krwi są jednorazowego użytku.
Dlatego nie obawiajcie się, że w czasie pobrania zakazisz się wirusowym zapaleniem
wątroby, wirusem HIV lub inną chorobą przenoszoną przez krew. Czterokrotne odkażanie
zgięcia łokciowego skutecznie zapobiega zakażeniom bakteryjnym w miejscu wkłucia igły do
żyły.
... nikt nigdy mnie o to nie prosił.
W takim razie my społeczność HDK prosimy Cię teraz. Nie wahaj się dłużej. Twoja krew - to
dar życia - to najcenniejsze, co możesz podarować. Pomyśl tylko, że możesz w ten sposób
ocalić życie choremu dziecku, ofierze wypadku lub pacjentowi na stole operacyjnym.
Co minutę potrzebny jest jeden litr krwi. Banki Krwi alarmują, że tego życiodajnego płynu
brakuje dosłownie wszędzie.
Nie bądź żyłą, oddaj krew.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards