Pobierz formularz zwrotu

advertisement
FORMULARZ ZWROTU
______________________________________________________________
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz. 827), niniejszym oświadczam i informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów
wskazanych poniżej.
DANE KLIENTA:
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
INFORMACJE O PRODUKCIE DO ZWROTU:
Symbol: ___________________________________________________________________________
Numer zamówienia: _________________________________________________________________
Cena: _____________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy sprzedaży/ odbioru produktu: _______________________________________
DANE RACHUNKU BANKOWEGO:
Informacje o rachunku bankowym, na który ma zostać przelana wartość zwracanego produktu.
Numer rachunku: ____________________________________________________________________
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Uwagi: ____________________________________________________________________________
Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu
w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany powyżej. Klient może wskazać na
inną formę zwrotu kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu.
Zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na
adres: Brodr. Jorgensen SA, ul. Szparagowa 7, 66 – 004 Racula z dopiskiem „Zwrot towaru –
JELP”.
Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki towaru do E-sklepu.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zwrotu produktu znajdującymi
się na stronie www.sklepjelp.pl zakładce „regulamin”.
Dział Obsługi Klienta: email [email protected], telefon: +48 61 652 35 40
__________________________________
Data i podpis klienta
Download