Zad.11 Suma dwóch liczb wynosi 29. jedna z tych liczb jest o 5

advertisement
Zadania z Miejskiego Konkursu
Matematycznego dla klas szóstych
organizowanego w SP1 Rydułtowy
2003 -2007
oraz w roku 2008 w SP2 Rydułtowy
Zadania z lat poprzednich:
Zad.1 Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 87. Która jest najmniejszą z
nich?
a) 19
b) 30
c) 29
d) 27
3
wynosi
4
9
b)
16
Zad.2 Iloraz liczb 0,75 i
a) 1
c) 0
d) 0,1
Zad.3 Ile liczb całkowitych mieści się pomiędzy 1,13 i 27,05?
a) nieskończenie wiele
b) 27
c) 28
d) 26
Zad.4 W liczbie trzycyfrowej suma cyfr jest równa 18. Cyfra jedności jest największą cyfrą
podzielną przez 3, a cyfra setek stanowi 50% cyfry dziesiątek. Co to za liczba?
a) 639
b) 249
c) 369
d) 486
Zad.5 Klasa VI przygotowała paczki dla dzieci z Domu Dziecka. Kupiono 150 mandarynek,
45 batoników i 30 czekolad. Ile najwięcej jednakowych paczek przygotowano?
a) 15
b) 10
c) 30
d) 12
Zad.6 Ile dwójek ma liczba 216 w rozkładzie na czynniki pierwsze?
a) 4
b) 6
c) 3
d) 18
3
chłopców z klasy VI brało udział w zawodach sportowych. Pozostałych 4
4
pomagało przy sędziowaniu. Ilu chłopców było w tej klasie?
a) 4
b) 12
c) 16
d) 20
Zad.7
Zad.8 Która figura ma dokładnie jedną oś symetrii?
a)
b)
c)
d)
Zad.9 W układzie współrzędnych punkt A(1,2) jest symetryczny względem osi y do punktu
B. Jakie współrzędne ma punkt B?
a) (2,-1)
b) (-1,2)
c) (1,-2)
d) (-1,-2)
Zad.10 Logo konkursu ma kształt plusa. Każdy bok tego dwunastokąta ma 30 cm długości.
Ile m2 papieru zużyto na obklejenie go z obu stron (nie licząc strat)?
a) 0,9 m2
b) 0,09 m2
c) 0,45 m2
d) 4,5 m2
Zad.11 Na stacji Alfa litr benzyny kosztuje 3,10 zł. Ile trzeba zapłacić tankując 60 litrów?
a) 1860 zł
b) 176 zł
c) 1760 zł
d) 186 zł
Ilość przeczytanych książek
Zad.12 Diagram przedstawia ilość książek przeczytanych w ciągu miesiąca przez uczniów
klasy VI.
5
4
3
2
1
0
1
6
10
2
1
Ilość uczniów
a) Ilu uczniów przeczytało więcej niż jedną książkę?
a) 10
b) 13
c) 1
d) 19
b) Jakim procentem wyrazisz ilość uczniów, którzy przeczytali dokładnie 2 książki?
a) 10%
b) 5%
c) 50%
d) 40%
Zad.13 Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce gwiazdki, aby dana liczba 22*5 była podzielna
przez 15?
a) 1
b) 0
c) 5
d) 2
Zad.14 Ile czasu potrzeba, aby wskazówka godzinowa zegara obróciła się o 150 ?
a) 30 min
b) 15 min
c) 25 min
d) 1 godz
Zad.15 Suma lat wszystkich wnuków jest o 10 mniejsza niż wiek babci. Za to za 2 lata
babcia będzie miała dokładnie tyle lat, co wszystkie wnuki razem wzięte. Ile babcia ma
wnuków?
a) 5
b) 6
c) 4
d) nie da się tego
stwierdzić
Zad.16 Pewien towar dwukrotnie podrożał, najpierw o 10%, a po jakimś czasie znowu o
10%. O ile procent wzrosła jego cena w stosunku do ceny przed podwyżkami?
a) o 121%
b) o 1,21%
c) o 20%
d) o 21%
Zad.17 Pewien stop zawiera 78% miedzi, 12%cynku, resztę stanowi nikiel. Ile kilogramów
niklu zawiera ten stop, jeżeli cynku jest o 0,9kg więcej niż niklu?
a) 45kg
b) 0,4kg
c) 4,5kg
d) 4kg
Zad.18 Pole trójkąta wynosi 12 dm2. Wysokość trójkąta jest równa 60cm. Oblicz długość
podstawy tego trójkąta.
a) 0,4dm
b) 40cm
c) 4cm
d)
10cm
Zad.19 Międzynarodowy pociąg miał do przejechania 1500 km w trzech etapach. Pierwszy
odcinek miał n km, drugi x km. Jaka była długość ostatniego etapu ?
a) 1500-n+x
c) 1500-(n-x)
b) 1500-(n+x)
d) 1500+n+x
Zad.20 Odkryj regułę i podaj jaką liczbę należy wpisać w miejsce pytajnika.
7
8
1
4
a) 5
3
2
3
b) 1
9
2
1
?
c) 4
4
d) 3
Zadania za 1 pkt
Zad.1 Która linia jest najdłuższa wśród tych, których długość wynosi:
A) 4500 mm
B) 0,45 km
C) 450 dm
D) 450 cm
E) 45 cm
Zad.2 Kąt którego miara stanowi 25% kąta pełnego to kąt:
A) ostry
B) rozwarty
D) wklęsły
C) prosty
E) półpełny
Zad.3 Nie można narysować trójkąta, gdy dane są długości boków:
A) 5, 4, 6
B) 4, 5, 3
C) 5, 4, 2
D) 9, 7, 2
E) 8, 8, 8
Zad.4 Zakreślona część figury to jej:
A) 50%
C) 75%
B) 80%
D) 60%
E) 70%
Zad.5 Co czwarta osoba w klasie otrzymała ze sprawdzianu ocenę celującą. Jaki procent
klasy uzyskało oceny słabsze?
A) 25%
B) 80%
C) 50%
D) 60%
E) 75%
Zad.6 Jaki jest wynik działania
1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + ...1993 – 1994 + 1995,
w którym na przemian dodajemy i odejmujemy wszystkie liczby całkowite od 1 do 1995?
A) 997
997
B) 1995
C) 998
D) 0
E) -
Zad.7 Którą z cyfr należy wstawić w miejsce * w liczbie 17009*, aby powstała liczba
była podzielna przez 3?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 1
E) 9
Zad.8 Piłka i deskorolka kosztują łącznie 110 E. Deskorolka jest o 100E droższa od piłki. Ile
kosztuje 10 piłek?
A) 50E
B) 25E
C) 100E
D) 110E
E)
150E
Zad.9 Ile liczb pierwszych mieści się pomiędzy liczbami 10,2 i 17,2 ?
A) nieskończenie wiele
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3
F) 7
Zad.10 Który zapis jest prawdziwy?
A) 23< 32
B) 23 =32
C) 23 >32
D) 33<22
Zad.11 Suma dwóch liczb wynosi 29. jedna z tych liczb jest o 5 większa od
drugiej. Iloczyn tych liczb wynosi:
A) 200
B) 12
C) 204
D) 209
Zad.12 Do sporządzenia ogromnego omletu użyte zostały jajka z 6 tuzinów pojemników,
z których każdy zawierał tuzin jaj. Z ilu jaj zrobiono ten omlet?
A) sześćdziesiąt tuzinów
D) 6  (12 + 2)
B) dwanaście dziesiątek
C) 24  12  3
E) 18 tuzinów
Zadania za 2 pkt
Zad.13 W którym przykładzie symbol
nierówność była prawdziwa?
A) (-5)  (-2)  (-3) 
powinniśmy zastąpić liczbą dodatnią, aby
 1  2  3>O
C)
 3  2   4

 7  5   8
>0
3 
3
1 
1
B) 2    2   5    5  
4 
4
2 
2
0
<0
D)
 4,7   2,8

 3   2   7 
>
1
1
książki w poniedziałek,
we wtorek. Pozostałą część
2
5
książki, czyli 60 stron przeczytała w środę. Ile stron miała książka?
Zad.14
Ania przeczytała
A) 100
B) 200
C) 300
D) 240
E) 420
Zad.15 Pewien towar kosztuje 150 zł. Po podwyżce o 20% i ponownej podwyżce o 20%
cena towaru wynosi:
A) 210 zł
B) 216 zł
C) 144 zł
D) 150 zł
Zad.16 120 % pewnej liczby wynosi 12. Szukaną liczbą jest:
A) 1,44
B) 14,4
C) 11,5
D) 10
Zad.17
Ewa ma dużą ilość klocków w kształcie trójkątów równobocznych o boku 1 dm. Ile takich
klocków musi użyć, aby zbudować trójkąt równoboczny o boku 1 m?
A) 10
B) 50
C) 100
D) 200
E) 300
y-1
Zad.18
Obwód narysowanej figury przedstawia wyrażenie:
y-1
5x + 2
2y + 4
A) 5x + 2y +4
B) 10x + 6y + 10
C) 5x + 4y + 4
D) 3x – 5y + 4
Zad.19 Obwód kwadratowej szkółki leśnej wynosi 168m. Pole tej szkółki wynosi:
A) 17,64 a
B) 17,64 ha, C) 282,24 a
F) 42 ha
D) 282,24 ha
E) 42 a
Zad.20 Jeden z kątów przyległych jest o 42 stopni większy od drugiego. Mniejszy kąt
ma miarę
A) 71o
B) 69 o
E) 42 o
C) 138 o
D) 111 o
Zad.21 Wysokość trójkąta równoramiennego wynosi 1, długość podstawy wynosi 2.
Jaka jest miara kąta x?
x
A) 15o
B) 30o
C) 45o
D) 15o
E) 60o
F) inna odp.
Zad.22 Zakatarzony szóstoklasista używał chusteczek w kształcie kwadratu o boku 25 cm.
W ciągu 8 dni zużył 3m2 tkaniny. Ile przeciętnie chusteczek zużywał w ciągu dnia?
A) 1
B) 3
C) 48
D) 18
E) 24
F) 6
Zad. 23 Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 7 i 2?
A) 8
E) 4
B) 7
C) 6
D) 5
Zad.24 Do Alladyna przychodzi codziennie 8 osób z prośbą o spełnienie życzenia. Alladyn
spełnia jednak tylko 25% życzeń w ciągu roku. Ile życzeń spełnia Alladyn w roku
przestępnym?
A) 1000
B) 732
C) 1964
D) 2928
2005
Zadania za 1 pkt
Zad.1 Która z liczb zaokrąglona do setek jest równa 400?
A) 3991
B) 468
C) 421
D) 349
Zad.2 Która z liczb dzieli się przez 6?
A) 20043
B) 10605
C) 10066
D) 20334
Zad.3 Na starym budynku widnieje zapis: MCMXLIX .Jaką datę może on przedstawiać?
A) 1199
B) 1999
C) 1959
D) 1949
Zad.4 Zaznacz zdanie fałszywe:
A)
B)
C)
D)
Przekątne kwadratu przecinają się pod kątem prostym
Przekątne deltoidu przecinają się pod kątem prostym
Przekątne równoległoboku przecinają się pod kątem prostym
Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym
Zad.5 Odwrotność liczby przeciwnej do odwrotności liczby –3 wynosi:
A) -
1
3
B) –3
C)
1
3
D) 3
Zad.6 Ile stopni ma kąt wewnętrzny wielokąta foremnego o 10 bokach?
A) 36o
B) 72o
C) 108o
D) 144o
Zad.7 Wartość liczbowa wyrażenia (a+2)h dla a= -7 i h= -
1
wynosi:
3
5
5
B) C) 3
3
3
Zad.8 Liczba 180 w rozkładzie na czynniki pierwsze ma
A)
D) - 3
A) 6 różnych czynników
B) 5 różnych czynników
C) 4 różne czynniki D) 3 różne czynniki
Zad.9 Która jest teraz godzina, jeżeli czas który upłynął od południa stanowi trzecią część
tego czasu, który pozostał do północy?
A) 1400
B) 1500
C) 1600
Zad.10 Radek przez godzinę przeszedł 1
D) 2100
1
km. Ile minut zajęło mu przejście 1 km, jeżeli
2
szedł w tym samym tempie?
A) 30 min
B) 20 min
C) 40 min
D) 15 min
Zad.11 Pokój Jacka ma długość 5 m i szerokość 4 m. Jacek narysował plan tego pokoju,
który na kartce ma szerokość 5 cm. W jakiej skali jest plan Jacka?
A) 1:80
1:100
B) 1:800
C) 1:20
D)
Zad.12 Ile powstanie kwadratów, gdy każdy bok kwadratu podzielimy na 4 częśći i
poprzez punkty podziału poprowadzimy proste równoległe do boków kwadratu?
A) 4
B) 25
C) 16
D) 9
Zad.13 W alei w równym szeregu rośnie 65 drzew. Drzewa rosną w odległości 3m. Jaka jest
odległość między pierwszym i ostatnim drzewem?
A) 195 m
B) 192 m
C) 185 m
D) 198 m
Zad.14 Największy wspólny dzielnik dwóch liczb wynosi 10, a najmniejsza wspólna
wielokrotność jest równa 120. Jakie to liczby??
A) 12 i 10
B) 20 i 60
C) 10 i 60
D) 30 i 40
Zad.15 Pole trapezu wynosi 60 cm2. Podstawy wynoszą 2cm i 8cm. Ile wynosi wysokość
trapezu?
A) 12 cm
B) 24 cm
C) 10 cm
D) 3
3
cm
4
Zad.16 Jaka jest rozwartość kąta x?
80o
120o
x
A) 60o
B) 40o
C) 50o
D) 20o
Zadania za 2 pkt
Zad.17 Logo konkursu ma kształt plusa. Wyobraź sobie rabatkę o takim kształcie. Na
obwiedzenie tej rabatki zużyto 84 m krawężnika. Ile m2 folii potrzeba na przykrycie tej
rabatki na czas mrozu?
A) 35 m2
B) 49 m2
C) 196 m2
D) 245m2
Zad.18
Prostokątny trawnik o wymiarach 4m x 5m otoczony jest ścieżką szeroką 1m. Jaka jest
powierzchnia ścieżki?
A) 30 m2
B) 18 m2
C) 22 m2
D) 42m2
Zad.19 Miesięczny zarobek pracownika wraz z 25% premią wyniósł 1500zł. Jaką premie
otrzymał pracownik?
A) 1200 zł
B) 375 zł
C) 500 zł
D) 300zł
Zad.20 Bok kwadratu wynosi 5cm. O ile zwiększy się jego pole, jeżeli jego obwód
zwiększymy o 12 cm?
A) o 39 cm2
D) o 9 cm2
B) o 64 cm2
C) o 49 cm2
Zad.21 Rolnik ma 24 ha użytków rolnych. 20% tego obszaru zajmuje żyto, 15% pszenica, a
25% ziemniaki. Resztę użytków zajmują łąki. Ile arów zajmują łąki?
A) 9,6 a
B) 96 a
C) 960a
D) 9600a
Zad.22 Jacek z mamą za dwa bilety lotnicze do Londynu zapłacili w sumie 570 zł. Jacek jest
studentem, więc przysługuje mu 10% zniżki. Mamusi zniżka nie przysługuje. Ile kosztował
bilet mamy?
A) 270 zł
B) 300 zł
C) 370 zł
D) 350 zł
4 lipca 2004 roku odnotowano na giełdzie największe
zmiany cen akcji następujących firm:
Zmiana w stosunku do
Cena jednej akcji z
Firma
poprzedniego notowania
3 VII
( stan na 4VII)
ESPEBEPE
3,85 zł
+ 10,0%
Łukbut
42,40zł
+ 2%
Kompap
24,10 zł
-10 %
Na podstawie tabeli z poprzedniej strony
rozwiąż zad. 23 i 24
Zad. 23 Pan Artur kupił 3 VII 10 akcji Kompapu. Ile zł stracił na tej transakcji następnego
dnia?
A) 24,10 zł
B) 241 zł
C) 23,1 zł
D) 231 zł
Zad.24 Pan Marek kupił 3 VII po 10 akcji z każdej z tych firm. Następnego dnia pan Marek:
A) zyskał 70,35 zł
36,43 zł
B) zyskał 36,43zł
C) stracił 11,77 zł
D) stracił
PLUSIK 2006
Zadania za 1 pkt
Zad.1 Cyfra jedności iloczynu 12 x 123 x 1234 x 12345 wynosi:
A) 6
B) 4
C) 5
D) 0
Zad.2 Suma wszystkich liczb pierwszych, będących dzielnikami liczby 30 wynosi:
A) 42
B) 72
C) 10
D) 11
Zad.3 Olek pędzi rowerem z prędkością 30km/h. W ciągu ilu sekund przejedzie 100
metrów?
A) 10
B) 30
C) 120
D) 12
Zad.4 Która liczba jest nieparzysta?
E)
F)
G)
H)
suma kolejnych dwóch liczb naturalnych
iloczyn kolejnych dwóch liczb naturalnych
suma dwóch liczb nieparzystych
suma kwadratów dwóch liczb parzystych
Zad.5 Jeżeli x jest liczbą ujemną, to liczbą dodatnia jest iloraz:
A) x : 5
1
3
B)
8
x
C)
 (6)
x
D)
x
2
Zad.6 Które zdanie jest fałszywe?
A) Każdy kwadrat jest trapezem
B) Każdy trapez jest kwadratem
C) Każdy równoległobok jest trapezem
D) Każdy romb jest latawcem
Zad.7 Trójkąta nie da się zbudować z odcinków o długościach
A) 40cm, 20cm, 20cm
30m, 40m
B) 39cm, 42cm, 40cm
C) 41m, 39m, 79m
D)
Zad.8 Pewien graniastosłup ma 27 krawędzi. Ilość wszystkich jego ścian wynosi:
20m,
A) 27
B) 9
C) 11
D) 18
Zad.9 Mila morska ma około 1853 metry. Zaokrąglij tę liczbę do tysięcy
i zaznacz właściwy tytuł książki „20 000 mil podmorskiej żeglugi”
„ 40 tys. kilometrów podmorskiej żeglugi”
„ 4 tys. kilometrów podmorskiej żeglugi”
„ 4 mln kilometrów podmorskiej żeglugi”
„ 40 mln kilometrów podmorskiej żeglugi”
A)
B)
C)
D)
Zad.10 Zwiększając 300 o 110% otrzymasz:
A) 330
B) 630
C) 410
D) 333
Zad.11 „a metrów, a + 3 decymetry i 15 centymetrów” to:
A) (200a + 45) cm
B) (2a + 18) cm
C) (110a + 45) cm
D) (101a + 45) cm
Zad.12 Babcia ma 3 wnuczki. Wszystkie odwiedziły ją w Dzień Babci. Następnie
wnuczki odwiedzały ją kolejno: Ania co 8 dni, Basia co 10 dni, a Jola co 12 dni. Po ilu
dniach znowu spotkają się wszystkie u babci?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 160
Zadania za 2 pkt
Zad.13 Dwaj chłopcy przez dwie minuty zjadają dwa paczki.
Ile pączków zje sześciu chłopców przez 6 minut?
A)
12
B) 6 0
C) 18
D) 36
Zad.14 Jakim procentem liczby a jest liczba b, jeżeli :
a = (3 1 + 3) : 2 - 1
3
A) 200%
6
b = (1350 : 100 – 9) : 3
B) 50%
C) 5%
D) 10%
Zad.15 Pewne urządzenie rozpoczęło pracę 1 IV o godzinie 700 i pracowało 100 godzin.
To urządzenie przestało pracować:
A) 4 IV godz1100
1300
B) 5 IV godz. 1100
C) 4 IV godz. 100
D) 5 IV godz.
Zad.16 Zaznacz liczbę, która spełnia oba wymienione warunki:
1) jest podzielna przez 3
2) jej trzecia część jest kwadratem innej liczby naturalnej
A) 98
B) 183
C) 192
D) 193
3
km, to:
25
Zad.17
A) 120m
B) 12m
C) 1,2m
D) 1200cm
Zad.18 Objętość prostopadłościanu wynosi 20cm3. Aby zwiększyć ją dwukrotnie można:
A)
B)
C)
D)
zwiększyć wysokość czterokrotnie
zwiększyć wysokość dwukrotnie
zwiększyć wysokość o 2cm
zwiększyć wszystkie krawędzie o 2cm
Zad.19 Obwody trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego są równe obwodowi
kwadratu, którego bok jest równy 24,6cm. Długości boków trójkąta i sześciokąta wynoszą
odpowiednio:
A) 18,45cm i 9,225cm
65,6cm
B) 32,8cm i 16,4cm
C) 8,2cm i 4,1cm
D) 32,8cm i
Zad.20 Rozwartość pierwszego kata w czworokącie wynosi 12o. Drugi kat jest dwa razy
wiekszy od pierwszego, a trzeci dwa razy większy od drugiego. Rozwartość czwartego
kąta wynosi:
A) 96o
B) 276o
C) 120o
D) 300o
Zad.21 Odcinek AB o długości 40cm stanowi 80% długości odcinka AC. Odcinek AC ma
długość:
A) 32cm
B) 50cm
C) 60cm
D) 320cm
Zad.22 Na samochodzie było 14 ton węgla. Wyładowano już 20%. Ile kilogramów węgla
zostało na samochodzie?
A) 11200kg
B) 2800kg
C) 1120kg
D) 280kg
Zad. 23 Pole kwadratowej działki wynosi 1ar. Geodeta umieścił tę działkę na swoim planie i
tam powierzchnia narysowanej działki wynosi 1cm2. Jego plan jest w skali:
A) 1 : 10
B) 1 : 100
C) 1 : 1000
D) 1 : 10000
Zad.24 Jeżeli a = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + . . . + 2004 + 2005 + 2006, to :
A) a < 1 mln
B) 1mln < a <2 mln
C) 2mln < a <3 mln
D) a > 3mln
2007
Zadania za 1 pkt
Zad.1 Nie można narysować trójkąta, gdy dane są długości boków:
A) 5cm,4cm,6 cm
B) 4 cm,5 cm,3 cm
C) 9 cm,7cm,2 cm
cm,
D) 8 cm,8 cm,8
Zad.2 W trójkącie ABC zależność między kątami wewnętrznymi przedstawiono na rysunku.
Miara
 wynosi
C
A) 900
B) 660
C) 600
2+300
D) 300
A

2
B
Prostokąt i kwadrat mają tę samą powierzchnię równą 36 cm2. Szerokość
prostokąta jest równa jednej trzeciej długości boku kwadratu. Jaka jest długość
prostokąta?
A) 36 cm
B) 18 cm
C) 12 cm
D) 6 cm
Zad.3
Zad.4
Suma:
0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+1,0+1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9
wynosi
A) 20
B) 16
C) 18,5
D) 19
Zad.5 Przekątne rombu mają długość 4 i 6 cm . Jaką figurę otrzymamy skracając
dłuższą przekątną po 1cm z każdej strony?
B) równoległobok
A) kwadrat
prostokąt
Zad.6
A) 2
C) romb
D)
4
różnicy liczb 6,3 i 3,05 to:
5
1
5
B) 7,48
C) 2,56
D) 2,6
Zad.7 Liczby doskonałe to takie, których suma wszystkich dzielników mniejszych od
danej liczby jest równa tej liczbie. Która z podanych liczb jest doskonała?
A) 5
B) 10
C) 28
D) 36
Zad.8 Ułamki
A)
2 3 5 3
, , ,
uporządkowane rosnąco to:
3 5 2 4
3 2 5 3
, , ,
5 3 2 4
B)
3 2 3 5
, , ,
5 3 4 2
C)
2 3 3 5
, , ,
3 5 4 2
D)
3 3 2 5
, , ,
5 4 3 2
Zad.9 Graniastosłup prawidłowy, który ma 9 krawędzi, ma w podstawie:
A) kwadrat
B) trójkat równoboczny C) pięciokąt foremny D) nie ma takiego
graniastosłupa
Zad.10 Liczba przekątnych sześciokąta wynosi:
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Zad.11 Jaś miał wędkę o długości 3,5 m. Na rybach złamał
1
jej
5
długości. Pozostała część ma długość:
A)2,5m
B) 2
4
m
5
C) 3m
D) 2,7m
Zad.12 Która z liczb jest parzysta?
A) 999 999 999 999  2 + 2  777 777 666 666 + 440 817
B) 999 999 999 999  3 + 3  777 777 666 666 + 440 817
C) 999 999 999 999  4 + 5  777 777 666 666 + 440 817
D) 999 999 999 999  6 + 3  777 777 666 666 + 440 817
Zadania za 2 pkt
Zad.13 W trapezie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego
dzieli go na kwadrat o boku 6 cm i trójkąt równoramienny. Pole tego trapezu wynosi:
A)
54 cm2
B) 45cm2
C) 36 cm2
D) 18 cm2
Zad.14 Na mapie wykonanej w skali 1:2500 pewien obszar ma kształt prostokąta
o wymiarach 36mm i 72mm. Oblicz w hektarach rzeczywiste pole tego obszaru.
A) 1620ha
B) 162ha
C) 16,2ha
D) 1,62ha
Zad.15 Cesarz rzymski August urodził się w 63 roku p.n.e a zmarł w 14 roku n.e. Ile miał lat
w chwili śmierci?
A) 63 lata
B) 76 lat
C) 77 lat
D) 78 lat
Zad.16 Kwadrat różnicy najmniejszej liczby trzycyfrowej i największej liczby dwucyfrowej
wynosi:
A) 1
B) 2
C) 199
D) 1990
Zad.17 Z sześcianu o objętości 1 litra wycięto prostopadłościan o wymiarach 5cm, 4cm,
3cm.
Ile wynosi objętość pozostałej części?
A) 40cm3
B) 940cm3
C) 9940cm3
D) 88cm3
Zad.18 Liczba 2007 nie jest podzielna przez
A) 3 i 9
B) 3 i 223
C) 7 i 223
D) 9 i 669
Zad.19 O jaki kat obróci się wskazówka godzinowa zegara w ciągu 5 minut?
A) 30o
B) 2,5o
C) 25o
D) 3o
Zad.20 Zaznacz największą liczbę
A) 28
B) 82
C) 8  22
D) 2  82
Zad.21 Prostopadłościenny pojemnik o wymiarach 20cm, 15cm i 25 cm napełniono naftą.
4
Jaką masę ma nafta w tym pojemniku, jeżeli masa 1 litra nafty wynosi kg
5
A) 0,6kg
B) 600kg
C) 6 kg
D) 60kg
Zad.22 Samochód jedzie ze stałą prędkością 30m/s. Ile km przejedzie w ciągu 1 godziny?
A) 1,08km
B) 10,8km
C) 108km
D) 1080km
Zad. 23 Miara kąta α jest równa:
A) 10o
B) 20o
C) 40o
D) 114o
Zad.24 Z trójkąta równobocznego o boku długości 6cm
odcięto trójkąt równoboczny o boku długości 2cm.
40o

6cm
Obwód otrzymanej figury wynosi:
A) 14cm
B) 18cm
C) 16cm
D) 12cm
2c
m
Zad.25 300 uczniów zapytano o liczbę rodzeństwa.
Uczniów, którzy mają co najmniej dwoje rodzeństwa jest:
2 rodz.
A) 40
30%
1 rodz.
B) 60
40%
C) 240
10%
3 rodz.
D) 120
20%
0 rodz.
PLUSIK 2008
Przeczytaj uważnie!
1. U góry strony wpisz swój wylosowany numer.
2. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym lub granatowym tuszem.
Nie używaj korektora.
3. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz krzyżykiem odpowiednią literkę, np. A)
4. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
5.
6.
7.
8.
Osobna kartka jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
Nie używaj kalkulatora!
Czas pracy: 60 minut.
POWODZENIA!
ZADANIA ZA 1 PUNKT
Zad.1. W której z następujących liczb cyfra części setnych jest większa od cyfry
setek?
A) 3683,253 B) 7328,35 C) 2953,754 D) 4321,7121
Zad.2. Jaka jest najmniejsza liczba podzielna jednocześnie przez 1, 2, 3, 4, 5, 6?
A) 20 B) 30 C) 60 D) 120
Zad.3. Prostokąt i kwadrat mają tę samą powierzchnię 36 cm². Długość prostokąta
jest równa jednej czwartej długości boku kwadratu. Jaka jest szerokość prostokąta?
A) 12 cm B) 16,5 cm C) 34,5 cm D) 24 cm
Zad.4. Książka zawiera 216 stron po 32 linijki. Ile stron liczyłaby ta książka,
gdyby na każdej stronie były 24 linijki?
A) 292 B) 312 C) 288 D) 328
strona 1
Zad.5. Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o wymiarach 10cm na 16cm.
Suma długości wszystkich jego krawędzi wynosi 180cm. Jaka jest wysokość tej
bryły?
A) 19 cm B) 18 cm C) 23cm D) 21 cm
Zad.6. Graniastosłup prosty o 10 wierzchołkach ma:
A) 5 ścian i 10 krawędzi B) 7 ścian i 15 krawędzi
C) 15 ścian i 7 krawędzi D) 12 ścian i 30 krawędzi
Zad.7. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 11:45?
A) 65° B) 67,5° C) 75° D) 82,5°
Zad.8. Ile wynosi średnia arytmetyczna liczb , 1, ?
A) 1 B) C) 5 D) 8
Zad.9. Która z podanych mas jest największa?
A) 7230 g B) 721 dag C) 7,25 kg D) 0,0072 t
Zad.10. Która z podanych powierzchni jest najmniejsza?
A) 30 ha B) 2900 a C) 1,5 km² D) 1900 m²
Zad.11. Mamy do dyspozycji pięć patyczków: jeden o długości 2cm, dwa o
długości 4cm, jeden o długości 6cm i jeden o długości 8cm. Ile różnych trójkątów
można ułożyć z tych patyczków?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Zad.12. Jeden z kątów przyległych jest o 48º mniejszy od drugiego kąta. Większy
kąt ma miarę:
A) 132º B) 114º C) 122º D) 124º
strona 2
ZADANIA ZA 2 PUNKTY
Zad.13. Paweł waży półtora razy więcej niż Antek, który waży dwa razy więcej niż
mała Julia. Wszyscy troje razem ważą 60 kg. Ile waży Julia?
A) 15 kg B) 6 kg C) 12 kg D) 10 kg
Zad.14. Sprinter przebiega 100 metrów w czasie 10 sekund. Jaka jest jego średnia
prędkość?
A) 28 km/h B) 20 km/h C) 30 km/h D) 36 km/h
Zad.15. Zbyszek idąc na spacer, rzuca co 10 kroków mały kamyk na drogę. W
sumie rzucił 523 kamyki. Jaką drogę przebył, maszerując krokami długości 50cm?
A) 26,15 m B) 26,15 km C) 2,615 km D) 261,50 m
Zad.16. Architekt ma dwa plany tego samego budynku: jeden w skali 1:20, drugi w
skali 1:50. Jaka jest na planie w skali 1:50 szerokość fasady tego budynku, jeżeli
jest ona równa
20 cm na planie w skali 1:20?
A) 16 cm B) 8 cm C) 50 cm D) 4 cm
Zad.17. Do pustego akwarium o wymiarach 600mm x 3dm x 0,4m wlano wodę,
zapełniając 0,75 jego objętości. Ile litrów wody wlano do tego akwarium?
A) 52 litry B) 72 litry C) 54 litry D) 75 litrów
Zad.18. Pojazd na drodze 80000m rozwinął średnią prędkość 60km/h. Czas, w
jakim przebył tę drogę, to:
A) 120 minut B) 2 godziny C) 4800 minut D) 4800 sekund
Zad.19. Obwód prostokąta zbudowanego z dwudziestu jednakowych kwadratów
wynosi 126. Jakie nie może być pole tego prostokąta?
A) 180 B) 980 C) 551,25 D) 430
Zad.20. Ala, Ela, Jola, Ola, Tola i Ula mieszkają w bloku czteropiętrowym. Ala
mieszka wyżej niż Ela, ale niżej niż Jola. Ola i Tola mieszkają niżej niż Ula. Ola
mieszka wyżej niż Ala, a Tola wyżej niż Jola. Która z dziewczynek mieszka na
pierwszym pietrze?
A) Jola B) Ala C) Tola D) Ela
Download