Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

advertisement
………………………., dnia ……………
(miejscowość)
…………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………
…………………………………
(adres)
…………………………………
(telefon)
…………………………………
(nazwa przedsiębiorcy)
…………………………………
…………………………………
(adres przedsiębiorcy)
W dniu ………………… zawarłem (-am) z Państwem przy wykorzystaniu środka
porozumiewania
się
na
odległość
(umowa
zawarta
na
odległość)
umowę
………………………………………………………………………………………………
(numer umowy lub jej przedmiot)
Zakupiony towar otrzymałem (-am) w dniu ……………………*
Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
niniejszym odstępuję od ww. umowy.
…………………………………
(podpis)
Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a
* naleŜy uzupełnić w przypadku umowy kupna; zapis naleŜy skreślić w przypadku innej umowy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards