miejscowość, data

advertisement
………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………………………….
……………………………………………………….
adres
……………………………………………………….
numer dokumentu tożsamości
……………………………………………………….
Organ wydający
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym udzielam Pani(u).……………………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa
legitymującej(mu) się dowodem osobistym seria nr .....................................wyd. przez…………………..……….. …...
pełnomocnictwa do wpisania* i uzupełnienia* zagranicznego aktu urodzenia dotyczącego :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko
sporządzonego przez …………………………………………………………….. oraz odebrania 3 pierwszych odpisów.
(nazwa organu, który wystawił zagraniczny akt)
W przypadku braku znaków diakrytycznych proszę o ich uwzględnienie.
Dołączam dowód uiszczenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł**
……………………………………………………….
podpis udzielającego pełnomocnictwa
* Niepotrzebne skreślić
**Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 83 1240 2092 9141 0062 00000 423
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4
- zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i
małżonkowi.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards