Notatnik uczestnika do powyższych spotkań

advertisement
Spotkania nad Ewangelią Łukasza
Wstęp. Jeśli byłeś na projekcji filmu „Jezus” (nakręconego wg Ewangelii św. Łukasza), z pewnością stanąłeś wobec pytania „Kim dla
mnie jest Jezus z Nazaretu”? Być może nie pierwszy raz w życiu zadałeś sobie to pytanie, być może także pod wpływem filmu
poprosiłeś Jezusa, żeby wszedł w Twoje życie. W każdym razie przeżycia związane z filmem „Jezus” domagają się pewnego
uporządkowania i utrwalenia, a sam film nie powinien zastąpić lektury Ewangelii, lecz do niej zachęcić.
Istnieją różne metody czytania Pisma Świętego. Doświadczenie ostatnich dziesięcioleci, zarówno w kościołach protestanckich, jak i
katolickim pokazuje, że jedną z najlepszych jest czytanie go w małej grupie, pod kierownictwem animatora. Dzięki temu możemy
dzielić się swoim rozumieniem słowa Bożego, a także mieć pewność, że wnioski, które wyciągamy z lektury nie są tylko jakimś
subiektywnym odbiorem.
Spotkania nad Biblią, które proponujemy stanowią niejako „podstawowy kurs chrześcijaństwa”, koncentrują się bowiem nad
prawdami o znaczeniu fundamentalnym. Prawdopodobnie prawdy docierały do ciebie już wcześniej w takiej czy innej postaci – na
katechezie czy poprzez kazania, zazwyczaj jednak bywa tak, że gubią się one pośród mnóstwa innych prawd, tak że nie
uświadamiasz sobie ich wagi dla twojego życia chrześcijańskiego. Te prawdy, które będziemy omawiać są niejako fundamentem, na
którym zbudowana jest cała reszta życia chrześcijańskiego, dlatego często zwane są 4 prawami życia duchowego, my zaś
nazwaliśmy je drogowskazami życia.
W kolejnych spotkaniach będziemy się opierać głównie na cytatach z Ewangelii św. Łukasza. Ogólnie przyjęto, że cytując Biblię
stosujemy skróty, np. Łk 3,16, oznaczające: Księgę rozdział,werset (w tym przypadku Ew. Łukasza, rozdział 3, werset 16).
Analogicznie J oznacza ewangelię św. Jana, Dz – Dzieje apostolskie, a 1Kor – pierwszy list do Koryntian. Kompletny wykaz
odnajdziesz w Biblii Tysiąclecia lub w internecie: http://www.opoka.org.pl/slownik/skroty.html#m3.
Spotkanie 1. Boża miłość i Boży plan
0. Łk 1,1-4. Dla kogo napisał ewangelię Łukasz? ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Po co ją napisał? .............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Skąd miał informacje potrzebne do jej spisania? ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
W jaki sposób podchodził do tego, co usłyszał od świadków? .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jakim typem człowieka był Łukasz – na podstawie tego cytatu? .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
A. Jaki obraz Boga ukazuje nam Ewangelia
1. Łk 1,26-38. Co mówi Anioł o Bogu (werset 28)? ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jak nazwał Pana (w. 32)? ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Co powiedział o Bogu (w. 37)? ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Łk 1,46-55. Jak Maryja odbiera Boga – czy tylko intelektualnie (w. 47)? .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Co może mieć na myśli, mówiąc o „wielkich rzeczach” - w. 49? ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Jak postępuje Święty Bóg wobec: pysznych, władców, bogaczy? .............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Czy umiałbyś możliwie krótko nazwać postawę takich ludzi w stosunku do Boga? ........................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Jak postępuje Bóg wobec: tych, którzy się Go boją, pokornych i głodnych? ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jak najkrócej określić relację między takimi ludźmi a Bogiem? ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. W jaki sposób realizuje Bóg Swoje obietnice? (54-55 i wcześniejsze) ........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Kogo również obejmują te obietnice? (50) Co może oznaczać bojaźń Boża? .................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Kto jest tym „potomstwem"? (55) .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Spróbuj teraz w kilku zdaniach napisać, jaki jest Bóg – na podstawie przeczytanego cytatu. .....................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jakim ludziom Bóg będzie się bardziej wydawał Sędzią, a jakim – Ojcem? .....................................................................
...........................................................................................................................................................................................
B. Czego Bóg oczekuje od nas?
Łk 10,25-28.
1. O co pytał Jezusa uczony żydowski? ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Gdzie Chrystus każe mu szukać odpowiedzi? ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Jakie 2 przykazania cytuje uczony w Prawie? .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Co oznacza konkretnie miłować Boga całym sercem, duszą, mocą i umysłem? Dlaczego Bóg każe się kochać aż tak bardzo?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Pomyśl: czy nie jest to wielki przywilej dla Ciebie, że Bóg aż tak bardzo pragnie Twojej miłości?
5. Co obiecał Chrystus uczonemu, jeżeli wypełni te przykazania? ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Przeczytaj Łk 10,25; J 10,10; J 3,16. Te trzy cytaty łączą się w pewną logiczną całość. Pomyśl, o jakim życiu mówi tutaj Jezus?
7. Przeczytaj Łk 16, 16a; 14,15; 13,18; 22,28-30. Jakie wspólne pojęcie występuje we wszystkich tych cytatach?
To pojęcie to inne określenie obietnicy życia pełnego i wiecznego.
8. W oparciu o powyższe cytaty pomyśl: na czym polega Boża miłość i wypływający z niej plan dla Twojego życia?
...........................................................................................................................................................................................
9. Co musisz uczynić, aby przyjąć Bożą miłość i zacząć wypełniać ten Boży plan? Jaki stosunek do Boga jest do tego potrzebny?
J 3,16
...........................................................................................................................................................................................
Łk 10,27 ...........................................................................................................................................................................................
10. Jaka jest moja obecna relacja do Boga? Jak do Ojca, czy jak do Sędziego? ...........................................................................
Na poniższe 3 pytania nie musisz odpowiadać pisemnie, ale jeśli chcesz możesz zapisać sobie jakąś myśl.
11. Czy wierzę w miłość Boga ku mnie i w to, że ma On plan pełen miłości dla mnie?
12. Jak Bóg może oceniać moje obecne życie?
13. Czy doświadczasz jakiegoś konkretnego zrozumienia tego Bożego planu w swoim życiu? Może Twoje sumienie pokazuje Ci coś,
co Bogu się nie podoba? A może odczuwasz gdzieś w głębi, że pomimo swoich słabości jesteś kimś bliskim i ważnym dla Boga?
Tekst Pisma Świętego odnajdziesz także
http://www.biblia.poznan.pl/Biblia.htm
w
internecie:
http://www.biblia.net.pl,
Spotkanie 2. Boża miłość a grzech człowieka
Wstęp. Pierwsze spotkanie uświadomiło nam niezwykłą, a zarazem fundamentalną dla naszego życia prawdę: że Bóg nas
naprawdę kocha i ma wobec nas wspaniały plan. Chce nam dać życie obfite, prawdziwe, chce nas uczynić swoimi dziećmi i
obywatelami swego Królestwa. Każdy z nas jest kimś cennym w Jego oczach i szanuje On naszą różnorodność, nasz charakter i
naszą indywidualność, ale są też pewne cechy, które są Mu szczególnie miłe, takie jak pokora, ubóstwo, skromność – ludzie pokorni,
ubodzy i skromni bowiem chętniej zwracają się do Boga i czynią to szczerzej niż ludzie butni, bogaci i zachłanni.
W tym miejscu dochodzimy do drugiej prawdy: miłość Boża jest wprawdzie niezmienna i skierowana do każdego człowieka,
jednakże większość ludzi na świecie żyje tak, jakby o tym nie wiedziała i nie chciała wiedzieć, zajęta poszukiwaniem własnej korzyści
i własnej przyjemności. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak trudno człowiekowi otworzyć się na Bożą miłość i Jego plan dla naszego
życia? Tym właśnie zajmiemy się na dzisiejszym spotkaniu.
A. Dlaczego ludzie są oddaleni od Boga?
Przeczytaj: Łk 15,11-32
1. Jakie motywy skłoniły młodszego syna do opuszczenia domu Ojca? (15,12-13) .........................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Dokąd udał się młodszy syn? (15,13) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Co uczynił, kiedy po pewnym czasie zaczął cierpieć niedostatek? (15,14-16) .............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Pod jakim względem postępowanie młodszego syna jest podobne do postępowania współczesnych ludzi?
a. Kto kryje się pod postaciami Ojca i młodszego syna w przypowieści? .........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
b. W jaki sposób w życiu ludzi objawia się głód duchowy? ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
c. Gdzie szukają zaspokojenia tego głodu oraz zadowolenia w życiu? ............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. O czym pomyślał syn marnotrawny, z czym szczególnie skojarzył mu się pobyt w domu ojca? (15.12) .....................................
...........................................................................................................................................................................................
Czego my możemy oczekiwać w domu Ojca, naszego Boga? .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Co więc postanowił i uczynił syn marnotrawny? (15,18-21) .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Co uczynił w przypowieści ojciec, aby okazać swoją miłość wobec syna?
a. 15,20 ...........................................................................................................................................................................................
b. 15,22 ...........................................................................................................................................................................................
c. 15,23 ...........................................................................................................................................................................................
W czym możemy dostrzec podobieństwo między Bogiem a ojcem z przypowieści?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
8. Czy prosiłeś Boga, aby przebaczył ci grzechy i czy jak syn marnotrawny wierzysz naprawdę w Jego miłość, miłosierdzie i
gotowość do przebaczenia grzechów?
B. Co jest istotnym problemem współczesnego człowieka?
Przeczytaj Łk 10,29-37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie)
Jezus podaje tę przypowieść (bezpośrednio po rozmowie z uczonym w Prawie – Łk 10,25-28), aby na przykładzie ukazać, jak
powinniśmy wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego. (Droga do Jerycha z Jerozolimy znana była z częstych napadów)
1. Jakie zło popełnił kapłan? (10,31) ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Jakie zło popełnił lewita (pomocnik kapłana)? (10,32) ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Czy przekroczyli oni jakieś prawo państwowe? ............................................................................................................................
Czy wyrządzili komuś krzywdę? .......................................................................................................................................................
Na czym więc polega zło ich postępowania? ...................................................................................................................................
4. Jezus opisuje bardzo szczegółowo uczynek Samarytanina. Co on zrobił? (15,33-35)
a.
...........................................................................................................................................................................................
b.
...........................................................................................................................................................................................
c.
...........................................................................................................................................................................................
d.
...........................................................................................................................................................................................
5. Czy postępowanie współczesnych ludzi nie przypomina często postępowania kapłana lub lewity?
W czym?...........................................................................................................................................................................................
Czy ja także postępuję tak jak ci dwaj? ............................................................................................................................................
Dlaczego w pewnym stopniu wszyscy ludzie tak postępują?
Odpowiedź: Rz 3,23
6. Jezus Chrystus jest prawdziwym Dobrym Samarytaninem dla wszystkich ludzi.
W czym Jego postępowanie wobec nas przypomina zachowanie się Samarytanina wobec człowieka pobitego przez zbójców?
Odpowiedź: Łk 4,16-16;
4,40;
5,12-13;
5,17-20;
7,11-13;
7,43-50;
18,35-43
Podsumowanie
Odkryliśmy drugą podstawową prawdę (prawo) życia duchowego. Mówi ona, że człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga wskutek
grzechu i dlatego nie może poznać ani doświadczyć miłości Boga i przyjąć Jego planu wobec siebie. Skutkiem grzechu jest bariera
między człowiekiem a Bogiem, podobna do bariery między synem marnotrawnym a ojcem z przypowieści. Oprócz niej powstają
także inne bariery (naszej pychy, obojętności, braku wrażliwości), oddzielające nas od braci, tak jak oddzieliły przechodzących drogą
od leżącego na ziemi rannego człowieka. To podwójne oddzielenie jest najbardziej podstawowym problemem współczesnego świata
i człowieka.
Dzisiejsza refleksja podpowiedziała nam już jednak sposób rozwiązania tego problemu, wyjścia z tej sytuacji. Przynosi je Jezus
Chrystus, który nie bez powodu zwany jest Zbawicielem. O tym będziemy mówić na następnym spotkaniu.
Spotkanie 3. Jezus Chrystus – jedyny Zbawca
Święty Łukasz w swojej Ewangelii podaje cały szereg opisów ukazujących Jezusa jako prawdziwego, naturalnego człowieka. Z
drugiej strony opisuje zdarzenia i zachowania Jezusa, które każą apostołom i innym świadkom wciąż pytać ze zdumieniem: „Kimże
właściwie On jest?”. Wskazują one, że jest On kimś o wiele większym niż „wspaniały człowiek”. Ukazuje to św. Łukasz szczególnie
przy opisie początku i końca Jego życia.
A. Kimże właściwie On jest? (Łk 8,26-28)
1. Początek życia Jezusa:
Przeczytaj Łk 1,26-28
a. Jakie imię miała nadać Maryja Synowi? .......................................................................................................................................
b. Jak uzasadnia Anioł sens tego imienia w Mt 1,21? ......................................................................................................................
c. Kim będzie Syn Maryi wg Łk 1,32 i 1,35b? ...................................................................................................................................
d. Co Bóg chce dać Jezusowi? (Łk 1,32b) .......................................................................................................................................
Jak długo będzie On panował? (Łk 1,33) ...........................................................................................................................
2. Koniec życia Jezusa
W ostatnim dniu swego życia ziemskiego Jezus był osądzony przez Wysoką Radę Żydowską.
Przeczytaj Łk 22,66-71
a. Za kogo uważa siebie Jezus wg Łk 22,69? ..................................................................................................................................
b. Skąd pochodzi to określenie „Syn Człowieczy”? Co oznaczało ono dla współczesnych (por. Dn 7,13 – Mesjasz) ......................
...........................................................................................................................................................................................
Na jakie pytanie musiał odpowiedzieć Jezus (Łk 22,70) pod przysięgą (por. Mt 26,63)? .................................................................
Jaka była odpowiedź Jezusa? ..........................................................................................................................................................
Jaka była reakcja Żydów na tę odpowiedź? .....................................................................................................................................
B. Jaki jest sens śmierci Jezusa?
1. Śmierć Jezusa była niesprawiedliwością, krzywdą. Skąd wiemy jednak, że była ona dokładnie przewidziana w Bożym planie
zbawienia?
Przeczytaj Łk 18,31-34
2. Co mówi Chrystus o swojej śmierci podczas Ostatniej Wieczerzy?
Przeczytaj Łk 22, 7-20
a. Czym jest według słów Chrystusa chleb, który połamał? (Łk 2,29 ...............................................................................................
b. Czym jest według słów Chrystusa kielich z winem? (Łk 22,20) ...................................................................................................
c. Kiedy Chrystus wylał swoją krew? ...............................................................................................................................................
d. Za kogo Chrystus wydał swoje Ciało i wylał Krew? .....................................................................................................................
3. Dlaczego śmierć Chrystusa na krzyżu tworzy Nowe Przymierze? ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Przeczytaj Rz 3,23-26
a. Co znaczy "odpuszczenie grzechów"? (Rz 3,25-26) ....................................................................................................................
b. Co znaczy "zgładzenie grzechów"? (1J 3,4-5) .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
c. Przypomnij sobie przypowieść o synu marnotrawnym – czy syn mógł domagać się od Ojca odpuszczenia jego win? ..............
d. Czy Bóg odpuszcza nasze grzechy dlatego, że my w jakiś sposób je zrekompensowaliśmy? ...................................................
e. Dlaczego sprawiedliwy Bóg nie mógł odpuścić grzechów „ot tak sobie”? ...................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
f. Dlaczego ktoś musiał zgładzić nasze grzechy? ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
g. Czy przestępca może być adwokatem? ......................................................................................................................................
h. Czy przestępca może wpłacać kaucję za siebie samego? ..........................................................................................................
i. Jaki z tego płynie wniosek odnośnie sprawiedliwości nawet czysto ludzkiej? ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
j. Ze względu na co otrzymujemy odpuszczenie grzechów? ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ponieważ tylko osoba bezgrzeszna mogła przyprowadzić ludzkość z powrotem do Boga, Bóg posłał swojego Syna, aby ten
przeprowadził nas z grzechu i śmierci do królestwa Bożego i pełni życia – poprzez swoje człowieczeństwo, poprzez nauczanie oraz
poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Stając się człowiekiem Jezus przyjął na siebie wszystkie konsekwencje człowieczeństwa, także
śmierć, a niezwykle gwałtowny i upokarzający charakter tej śmierci nie był przypadkiem: w tej śmierciu ukazało się, jak bardzo świat
odpadł od Boga i odrzucił Jego prawdę i Jego mądrość.
5. Dlaczego Jezus ustanowił "pamiątkę" swojej śmierci? ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Czym jest dla Ciebie śmierć krzyżowa Chrystusa? .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
C. Jezus prawdziwie zmartwychwstał
Przeczytaj cały 24 rozdział Ew. św. Łukasza. Zawiera on opis największego cudu w dziejach świata.
1. Jezus nagle ukazał się w zamkniętym pokoju, przechodząc przez drzwi zamknięte. (Łk 24,36) Jakie więc cechy posiada Jego ciało
zmartwychwstałe? ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Co wskazuje, że apostołowie nie spodziewali się zmartwychwstania? (Łk 24,37-38 oraz 24,11) ...............................................
...........................................................................................................................................................................................
3. W jaki sposób Pan Jezus udowodnił, że nie jest duchem?
Łk 24,39 ...........................................................................................................................................................................................
Łk 24,41-43 .....................................................................................................................................................................................
4. Skąd wiemy, że zmartwychwstanie było zamierzone w planach Bożych? (Łk 24, 44-46) ...........................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. Dlaczego fakt, że Jezus zmartwychwstał i żyje jest ważny dla Ciebie? .......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Co mówi Jezus o sobie w J 14,6? ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Zapytaj sam siebie: Czy już dzięki wierze przyszedłeś do Ojca przez Chrystusa?
Podsumowanie
Jezus Chrystus jest kimś jedynym, wyjątkowym w całej historii ludzkości. Fakty z Jego życia, a zwłaszcza Jego śmierć na krzyżu i
zmartwychwstanie ukazują, że nie było nikogo podobnego do Niego na przestrzeni całych dziejów. Dlatego możemy powiedzieć z
wiarą i ufnością, że On jest jedynym, bo danym przez Boga rozwiązaniem największego problemu ludzkości, jakim jest grzech i
oddalenie od Boga. Dzięki niemu możemy poznać Bożą miłość i Boży zamiar wobec naszego życia.
Musimy jednak osobiście przyjąć Jezusa do swojego życia. O tym będzie mowa na następnym spotkaniu.
Spotkanie 4. Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela
A. Co powinienem uczynić?
Przeczytaj jeszcze raz przypowieść o synu marnotrawnym Łk 15,11-32
1. Co zrobił syn marnotrawny wg Łk 15,17? .....................................................................................................................................
2. Co sobie uświadomił (Łk 15,17b)?................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Co postanowił i co zrobił (Łk 15,12. 18-19)
4. Do czego się przyznał? ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. Jak na to zareagował ojciec (Łk 15,22-23)? ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Co wobec tego powinienem uczynić wobec Boga, który jest moim Ojcem? ................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
B. Czy mogę być pewny, że Bóg Ojciec postąpi ze mną tak jak ojciec w przypowieści – że mnie
przyjmie, przebaczy mi i uczyni swoim dzieckiem?
Przeczytaj Łk 7,36-50
1. Gdzie miało miejsce to wydarzenie (Łk 7,36)? ............................................................................................................................
2. Co cechuje postawę faryzeusza? ................................................................................................................................................
3. W jaki sposób Chrystus wytłumaczył Szymonowi zachowanie się tej kobiety (Łk 7,40-43)? .......................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Jakie długi miała ta kobieta wobec Boga (Łk 7,37)? ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. Na podstawie czego Chrystus odpuścił grzechy tej kobiecie? .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Jak otrzymał przebaczenie ojca syn marnotrawny? ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Czy w obu tych przypadkach jest mowa o dobrych uczynkach, przez które te osoby zasłużyły na przebaczenie? ....................
8. Co natomiast musiało zaistnieć, aby otrzymały przebaczenie?
9. Przeczytaj Ef 2,1-9
Spróbuj uzupełnić poniższy diagram.
a. wiara
Bóg
b. przebaczenie
6.
1.
5.
c. łaska, miłosierdzie Boga
d. dobre czyny
3.
4.
e. zbawienie, nowe życie
2.
f. prośba o przebaczenie
g. miłość do Boga
Człowiek
grzeszny
Powrót do Boga
Człowiek żyjący z
Bogiem.
Owoce:
7.
10. Przeczytaj Rz 10,8-10
Dlaczego oprócz wiary w sercu potrzebne jest także wypowiedzenie „słowa wiary”? .....................................................................
...........................................................................................................................................................................................
11. W jaki sposób mogę otrzymać przebaczenie grzechów i dar nowego życia Bożego?
Tak samo, jak syn marnotrawny i jawnogrzesznica: przez wyznanie grzechów Chrystusowi, z wiarą, że on jest Panem, który ma moc
odpuszczania grzechów. Ta moc wynika z jego Bóstwa, które potwierdzone zostało przez Ojca faktem wskrzeszenia Jezusa z
martwych. Gdybym chciał przez dobre uczynki naprawić zło, które wyrządziłem Ojcu odchodząc od niego poprzez grzech, byłbym
podobny do przestępcy, który zajmuje się dobroczynnością, żeby zatuszować popełnione zło. Tak jak filantropia nie usprawiedliwia
przestępcy w oczach sądu – musi ponieść karę przewidzianą przez prawo, podobnie moje dobre uczynki nie mogą mnie
usprawiedliwić przed Bogiem, karą za grzech (czyli obrazę Boga) jest zaś zawsze śmierć. Taka surowość kary nie wynika z jakiegoś
widzimisię Boga, ale z samej jego natury: Bóg jest święty i nie może mieć nic wspólnego z grzechem: człowiek zaś popełnia grzechy
i ma skłonność do grzechu – jest to niezaprzeczalny fakt. Tylko sam Bóg mógł wyciągnąć do człowieka rękę i zbawić go od śmierci
wiecznej: uczynił to w sposób najdoskonalszy z możliwych: posyłając swego Syna, aby stał się człowiekiem i przyjął na siebie
należną nam karę: śmierć. Ojciec zaś wskrzesił Go z martwych i pozwolił, by cała ludzkość miała udział w zadośćuczynieniu
dokonanym przez Chrystusa.
Każdy – także ja – może mieć udział w tym zadośćuczynieniu poprzez akt przyjęcia go w wierze. Taki akt dokonuje się przez
sakrament chrztu i pokuty, w przypadku wielu chrześcijan jest on jednak niepełny: choć formalnie przyjmują te sakramenty, nie oddali
swego życia Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Tę sytuację można by przyrównać do pomysłu syna marnotrawnego: „powrócę do
domu Ojca i będę tam najemnikiem”. Właśnie w ten sposób wielu chrześcijan przyjęło sakrament chrztu, lecz żyją w domu Ojca jak
najemnicy – nie chcą utrzymywać żywej relacji z Ojcem, a podstawą tej relacji jest właśnie wyznanie, że Jezus jest Panem ich życia i
Zbawicielem.
12. Najważniejsza decyzja Twojego życia.
Jeśli chciałbyś teraz spotkać osobiście Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, możesz to uczynić w modlitwie, wyrażającej twoją
wiarę i zaufanie Chrystusowi. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, który zna twoje serce i zwraca uwagę nie na piękno słów, ale na to,
co kryje się w sercu.
Odmów więc następującą modlitwę lub pomódl się podobnie własnymi słowami:
„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i że przyszedłeś od Ojca na świat, aby umrzeć za mnie. Dotychczas sam
kierowałem swoim życiem i grzeszyłem wobec Ciebie. Otwieram Ci drzwi mojego serca, przyjmuję Cię w moje życie jako Zbawiciela i
Pana. Przyjmij moje życie i pokieruj nim. Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chcesz mnie mieć”.
13. Podsumowanie.
1J 5,11-13. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto
nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie
życie wieczne.
Kto ma życie wieczne?
Czy ty masz w swoim życiu Syna Bożego?
Czy przyjąłeś go z wiarą w swoje życie?
Czy masz teraz świadomość, że masz już teraz (nie w jakiejś niejasnej przyszłości) życie wieczne, to znaczy dar życia w jedności z
Bogiem?
Spotkanie 5. Duch Święty
A. Duch Święty – przekonuje o grzechu i daje poznanie Boga
J 3,3.6-8
1. Co chciał uzmysłowić Jezus Nikodemowi, mówiąc od dwojakich narodzinach „z ciała” i „z ducha”? ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Dlaczego porównał Ducha do wiatru? .........................................................................................................................................
3. Jaki jest związek między „narodzinami z Ducha” a życiem w królestwie Bożym? .......................................................................
...........................................................................................................................................................................................
J 4, 20.23-24
4. Dlaczego Jezus nie chce odpowiedzieć wprost na pytanie Samarytanki? ..................................................................................
5. Czy właściwa relacja z Bogiem jest raczej kwestią miejsca czy usposobienia człowieka? ..........................................................
6. Co to znaczy oddawać cześć w Duchu i prawdzie? ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1Kor 2,10-16; 3,1-3
7. Wypisz 3 rodzaje ludzi, o których pisze Paweł ............................................................................................................................
8. Te rysunki symbolizują trzy rodzaje ludzi opisanych przez Pawła. Podpisz je
J 16,7-15
9. Co było warunkiem, byśmy mogli otrzymać Ducha Świętego? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
10. Dlaczego Jezus wiąże swoje odejście ze sprawiedliwością? ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
B. Duch Święty – daje dary duchowe
J 14,17.26
1. Jaki jest pierwszy dar Ducha Świętego? .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Co znaczy, że Duch Święty jest Duchem Prawdy? .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. O jakiego więc ducha i prawdę chodziło we wcześniejszym fragmencie: „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć w Duchu i
prawdzie?” .......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1Kor 12,1-3
4. Co jest niezbędne, aby człowiek mógł wyznać wiarę w Jezusa jako Pana? ................................................................................
5. Jaki z tego wniosek dla Ciebie, skoro już wyznałeś tę wiarę? .....................................................................................................
Ga 5,18.22-23
6. Co jest warunkiem, aby zalecenia moralne nie stały się naszym przekleństwem? .....................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Czy można komuś nakazać bycie radosnym, cierpliwym, uprzejmym? .......................................................................................
8. Skąd więc biorą się takie cechy, wg. Pawła? ..............................................................................................................................
Ef 4,4-7.11-13
9. O jakiego rodzaju darach mówi tu Paweł? ...................................................................................................................................
10. Jakie różne powołania wymienia Paweł? (5 powołań) ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
11. Po co są potrzebne te różne „łaski” i „powołania”? ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
12. Jaki wniosek płynie stąd odnośnie darów Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła? ..............................................................
...........................................................................................................................................................................................
C. Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
Ef 4,22-24
1. Co powoduje, że człowiek odchodzi od Boga? ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Co sugeruje forma czasownika „trzeba odnawiać się”? ..............................................................................................................
3. Dlaczego mowa jest o odnawianiu się Duchem „w myśleniu”? (por Mk 1,15) .............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Rz 12,2; 8,10-13
4. Po co mamy odnawiać swój umysł? ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. Co może oznaczać „branie wzoru z tego świata”? ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
6. Co się stanie z nami, jeśli nie będziemy poddawać się kierownictwu Ducha? ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Oddychanie duchowe
Poprzez wiarę możesz stale doświadczać Bożej miłości, przebaczenia i prowadzenia, praktykując systematycznie oddychanie
duchowe – które zawiera żal za grzechy i przemianę myślenia. Gdy zdasz sobie sprawę, że jakaś sfera twojego życia nie podoba się
Bogu, po prostu przeproś Boga za swój grzech i podziękuj Bogu, że jest gotów przebaczyć go i rzeczywiście zgładzić go w twoim
życiu. Bóg przebacza twoje grzechy – przeszłe, obecne i przyszłe przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także daje swojego
Ducha, który jest dla ciebie mocą do prawdziwej przemiany życia i myślenia. Nawet jeśli przemiana ta trwa wolniej, niż byś się
spodziewał, nie wątp w Bożą miłość i przebaczenie. Wierzysz przecież w Boga, który jest potężniejszy od każdego grzechu, a nie w
swoje własne odczucia. Nie myl Bożego przebaczenia z twoim własnym odczuciem: Boże przebaczenie jest faktem, twoje odczucia
natomiast są subiektywne, wynikają z pewnych przekonań i modeli zachowania nabytych w ciągu całego twojego życia – nie da się
więc ich zmienić natychmiast.
Jeśli poprzez grzech znów zagarniesz dla siebie tron swojego życia, napraw to jak najszybciej poprzez wyznanie grzechu Bogu i żal
za ten grzech. Nie żyj w grzechu ciężkim, który jest stanem nieprzyjaźni z Bogiem: nie musisz czekać do następnej spowiedzi, ale od
razu ratuj swoje życie duchowe. Także grzech ciężki Pan Bóg odpuszcza Ci, jeśli szczerze żałujesz – taki grzech należy jednak
wyznać przy następnej spowiedzi, aby otrzymać jego sakramentalne odpuszczenie.
Dzięki oddychaniu duchowemu możesz stale doświadczać Bożej miłości:
1. Wydech polega na wyznaniu grzechów i uświadomieniu sobie, że grzech nie jest tylko złem moralnym, ale naprawdę przez grzech
odchodzisz z domu Ojca: grzech jest zarówno zgubny dla Ciebie, jak i niezmiernie smutny dla Ojca. Wyznanie grzechu obejmuje
także odrzucenie go, czyli podjęcie decyzji, że nie chcę go popełniać. Decyzja ta nie polega na jakimś przyrzeczeniu – nie w twojej
mocy leży uchronienie się od przyszłych grzechów, więc nie przyrzekaj, że coś będziesz robił, ale na wyborze: w tym momencie
możesz świadomie i dobrowolnie odrzucić grzech.
2. Wdech: poddaj się kierownictwu Chrystusa w swoim życiu i przez wiarę przyjmij pełnię Ducha Świętego. On pokieruje tobą i
wyposaży cię w moc, zgodnie z Ef 5,18 i 1J 5,14-15. Z twojej strony to poddanie się Duchowi jest zazwyczaj niedoskonałe, niepełne
– dlatego musisz je powtarzać wielokrotnie, ze strony Ducha Świętego jednak jest zawsze pełnia daru Bożego, który czeka na ciebie
w każdej chwili, gdy tylko poprosisz o niego Boga.
Spotkanie 6. Kościół
A. Kościół w Piśmie Świętym.
1Kor 12,12-27
1. Jaka jest główna myśl przeczytanego fragmentu (na jaką niezbędną cechę Kościoła zwraca uwagę Paweł)? ...........................
...........................................................................................................................................................................................
2. Co mówi Paweł o słabych członkach ciała/Kościoła? (w. 22) ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
3. Jaką postawę może mieć na myśli Paweł w w. 15-16? ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1Kor 12,28-31
4. Jaka jest pierwsza i najważniejsza posługa w Kościele? .............................................................................................................
5. Czy w świetle poprzedniego fragmentu można powiedzieć, że ta jedna posługa wystarczy do poprawnego funkcjonowania
Kościoła? .........................................................................................................................................................................................
6. Jakie więc inne posługi wymienia Paweł? ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Jaki jest związek posługi z darem duchowym? ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
8. Czy według Pawła posługa apostoła (kapłana) jest tym samym, co posługa proroka albo zarządcy? ........................................
Hbr 10,23-25
9. Czego nie powinniśmy zaniedbywać jako dzieci Boże? ..............................................................................................................
10. Co powinniśmy czynić jedni dla drugich? ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1Kor 11,17-27
11. Czego brakowało na niektórych spotkaniach chrześcijan, o których pisze Paweł? ...................................................................
...........................................................................................................................................................................................
12. Pod jakim względem spory w Kościele są złe, pod jakim zaś dobre? ........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Dz 2,42
13. Wymień 4 rzeczy, z których składało się życie pierwotnych chrześcijan i opisz je swoimi słowami, co konkretnie mogły oznaczać:
a. .......................................................................................................................................................................................
b. .......................................................................................................................................................................................
c. .......................................................................................................................................................................................
d. .......................................................................................................................................................................................
14. Jeśli 90% naszego czasu spędzamy z niechrześcijanami (lub „letnimi” chrześcijanami), a 10% z chrześcijanami, która grupa
będzie miała większy wpływ na nasze życie? .................................................................................................................................
Czy wynika z tego jakiś wniosek praktyczny? .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ef 5,15-20
15. W tym fragmencie Paweł daje kilka zaleceń, które można rozumieć, jako konkretne zasady wspólnego życia chrześcijańskiego.
Wyjaśnij je swoimi słowami:
a. w. 15 i 17 ......................................................................................................................................................................
b. w. 16 .............................................................................................................................................................................
c. w. 18a ...........................................................................................................................................................................
d. w. 18b-19 ......................................................................................................................................................................
e. w. 20 .............................................................................................................................................................................
Ga 6,1-5
16. Kto, według Pawła może napominać drugiego? ........................................................................................................................
17. W jakim sensie mamy nosić nawzajem swoje ciężary wg. w. 2? ...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
18. W jakim sensie każdy ma nieść swój własny ciężar wg. w. 5? ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Kol 3,16
19. Porównaj ten fragment z Ef 5,19. Jaką nową myśl wnosi ten fragment? ...................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jk 1,22; 2,14-17
20. Jaką ważną zasadę podaje tu św. Jakub? ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Jk 5,13-20
21. Czy wg. w. 14 i 16 Eucharystia jest jedynym sakramentem w życiu Kościoła? .........................................................................
22. Jaki jest związek modlitwy, wiary, namaszczenia, uzdrowienia i odpuszczenia grzechów? ......................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
23. O jakim innym sakramencie mówi Jakub w w. 16? ....................................................................................................................
24. Jaki jest związek modlitwy i tego sakramentu? .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
25. Czy sakrament i modlitwa są zawsze wystarczającą pomocą do uzdrowienia duchowego i fizycznego drugiego człowieka? ..
...........................................................................................................................................................................................
Na czym polega „zejście z drogi prawdy”? ........................................................................................................................
Co więc mamy czynić wobec tych, którzy zeszli z drogi prawdy? .....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Download