kryteria_czasowe1

advertisement
Przykładowe kryteria oceny ćwiczenia Badanie układów czasowych
Zgodność założeń do projektu z treścią i załącznikami
I.
Uczeń opisze dostępne elementy, materiały i aparaturę oraz odniesie się do zapisów katalogowych
II.









Wykaz działań powinien zawierać kolejne działania:
1p
1p
2p
zapoznanie się i analiza danych katalogowych
sporządzenie schematów pomiarowych
sporządzenie schematów i montażowych,
opis wykonania pomiaru,
zaplanowanie tabeli do zapisu wyników,
pomiar,
opracowanie wyników
wnioski
zalecenia eksploatacyjne
Za wymienienie w dobrej kolejności przynajmniej 7 działań
Za wymienienie w dowolnej kolejności przynajmniej 7 działań
2p
1p
III.
4p
Analiza danych katalogowych
Za podanie warunków zasilania układu
Za opisanie słowne lub tabelaryczne sposobów wyzwalania przerzutnika
Za podanie topologii wyprowadzeń układu
Za opis wyprowadzeń układu
1p
1p
1p
1p
IV.
3p
Schematy pomiarowe
Za poprawnie narysowany schemat pomiarowy bez aparatury
Za prawidłowe oznaczenia elementów elektronicznych
Za prawidłowe oznaczenia i podłączenie aparatury kontrolno-pomiarowej
V.
Schematy montażowe
1p
1p
1p
3p
Za poprawne uwzględnienie topologii wyprowadzeń układów
Za dobrze podłączona aparaturę kontrolno-pomiarową
Za oznakowanie układów na schemacie
1p
1p
1p
Opis słowny wykonania pomiarów
5p
VI.
Za podanie sposobu zasilania
Za opisanie sposobu wyzwalania przerzutnika
Za wskazanie konieczności wyregulowania oscyloskopu oraz pomiar dla różnych częstotliwości
Za stwierdzenie, że na oscyloskopie obserwujemy jednocześnie wyjście oraz sygnał z generatora
Za opisanie pomiaru długości impulsu w zależności od zmian RC (stwierdzenia istnienia impulsu wskutek wyzwolenia)
1p
1p
1p
1p
1p
VII.
2p
Zapis wyników pomiarów i wyliczenia
Zapisu długości impulsu w zależności od RC (lub stwierdzenia impulsu wskutek wyzwolenia jakim zboczem)
Wyznaczenie długości impulsu ze wzoru 0,69RC
1p
1p
VIII. Wykaz elementów, materiałów i aparatury kontrolno-pomiarowej
2p
Za wskazanie elementów i materiałów: płytka, przewody, układ scalony, (rezystory i kondensatory)
Za wskazanie aparatury kontrolno-pomiarowej: zasilacz, generator TTL, oscyloskop dwukanałowy
1p
1p
IX.
3p
Wnioski
Porównanie czasu impulsu wyznaczonego i obliczonego (czy układ się prawidłowo wyzwala)
Czy wyniki badań odzwierciedlają dane katalogowe
Omówienie wpływu wartości RC na długość impulsu (czy są różnice przy wyzwalaniu zboczem ujemnym i dodatnim)
1p
1p
1p
X.
1p
Zaleceni eksploatacyjne
Wskazanie przynajmniej jednego wykorzystania układu (do generowania impulsów o określonym czasie, skracania zbyt
długich impulsów, wydłużania zbyt krótkich, opóźniania zbocza opadającego)
XI.
Przejrzystość struktury
2p
Za numerację rozdziałów
Za tytuły rozdziałów
XII.
1p
1p
1p
Układ treści logiczny i prawidłowy
1p
Całość tworzy logiczną i uporządkowaną całość
1p
XIII. Poprawność merytoryczna i językowa
2p
Brak błędów merytorycznych
Stosowanie języka naukowo-technicznego właściwego dla zawodu; unikanie mowy potocznej
1p
1p
XIV. Forma i sposób przedstawienia treści
1p
Zapis czytelny, tabele dobrze odzwierciedlają pomiary
1p
Razem
32p
Zaliczenie zadania od 24 punktów!
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards