Zaimki nieokreślone w języku niemieckim

advertisement
Zaimki nieokreślone w języku niemieckim
Zaimki nieokreślone wskazują, że osoby lub rzeczy są nieokreślone, nieznane lub mało znane.
Zaimki nieokreślone - Indefinitpronomen
Zaimki nieokreślone wskazują, że osoby lub rzeczy są nieokreślone, nieznane lub mało znane.
Wyróżniamy następujące zaimki nieokreślone:
1) man
Zaimek „man” występuje w przypadku, gdy nie znamy dokładnie wykonawcy czynności,
czyli do określenia podmiotu oznaczającego osobę bliżej nieznaną. W języku polskim powiemy: dzieje
się, zapomina się.
Zaimek ten występuje jedynie w zdaniach w stronie czynnej i wymaga formy czasownika w 3 os. l.p.
Hier spricht man Deutsch. (Tu się mówi po niemiecku.)
Hier kann man nicht parken. (Tu nie można parkować.)
Man spricht hier laut. (Tutaj mówi się głośno.)
Zaimek „man” występuje w niemieckim często również z czasownikami modalnymi.
(können - moć, sollen - mieć powinność, mögen - lubić, wollen - chcieć, dürfen - mieć pozwolenie,
müssen - musieć)
Darf man hier rauchen? (Wolno tu palić?)
Man soll viel lernen. (Powinno się dużo uczyć.)
2) jemand
„Jemand” oznacza „ktoś”. Zaimka tego używamy tylko w liczbie
pojedynczej.
Jemand macht die Tür auf. (Ktoś otwiera drzwi.)
Jemand bittet um Hilfe. (Ktoś prosi o pomoc.)
NOM.
JEMAND
GEN.
JEMANDES
DAT.
JEMAND(EM)
AKK.
JEMAND(EN)
http://www.twojniemiecki.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:32
3) niemand
Niemand oznacza „nikt”. Zaimka tego używamy tylko w liczbie pojedynczej.
NOM.
JEMAND
GEN.
JEMANDES
DAT.
JEMAND(EM)
AKK.
JEMAND(EN)
Niemand isst das. (Nikt tego nie je.)
Niemand lernt. (Nikt się nie uczy.)
Niemad freut sich. (Nikt się nie cieszy.)
4) etwas - coś
Ich will etwas essen (Chcę coś zjeść.)
Er sagt etwas (On coś mówi.)
Etwas ist kaputt. (Coś jest zniszczone.)
5) nichts - nic
Ich sehe nichts. (Nic nie widzę.)
Ich kann nichts sagen. (Nic nie mogę powiedzieć.)
Es gibt nichts zu essen. (Nie ma nic do jedzenia.)
6) jeder, jede, jedes - każdy, każda, każde
alle - wszyscy
SINGULAR
PLURAL
MASKULINUM
FEMININUM
http://www.twojniemiecki.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:32
NEUTRUM
NOM.
jeder
jede
jedes
alle
GEN.
jedes
jeder
jedes
aller
DAT.
jedem
jeder
jedem
allen
AKK.
jeden
jede
jedes
alle
Jeder lernt gut. (Każdy się dobrze uczy.)
Sie liebt jeden. (Ona każdego kocha.)
Wir helfen jedem. (My pomagamy każdemu.)
7) Inne zaimki
viel, viele - wielu, wiele
wenige - kilku, nieliczni
ein wenig / ein bisschen - trochę, troszeczkę
mehrere - liczni, dużo
einzelne - pojedyncze, poszczególne
einige - kilka, kilku
andere - inni, drudzy
http://www.twojniemiecki.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 16:32
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards