pobierz - Olszynowy Gaj

advertisement
66m n
.p
A
B
ELE UDYNE
K
W
N
A
R2
CJA
PÓŁ
NOC
N
50m n
BUDYNEK NR 6
ELEWACJA PÓ
ŁNOCNA
.m.
252,
.
253,80m n.p.m.
.p.m
252,
.m.
5m n.p
252,
4
253,82m n.p.m.
253,81m n.p.m.
.
.p.m
87m n
252,
TEREN ISTNIEJĄC
Y
TEREN PROJEKTO
WANY
PRZEKRÓJ 10-10
TOW
ANY
TER
EN IS
TNIE
TER
JĄC
EN P
Y
ROJE
K
PRZ
EKR
ÓJ
4-4
253,17m n.p.m.
253,31m n.p.m.
BUDYNEK NR 4
ELEWACJA PÓŁN
OCNA
253,20m n.p.m.
TEREN ISTNIEJĄC
Y
TEREN PROJEKTO
WANY
PRZEKRÓJ 8-8
ś
ś
ś
ZB
kd
ZWD
ZB
ZB
TEREN ISTNIEJĄC
PRZEKRÓJ 5-5
6
Y
TEREN PROJEKTO
WANY
254,00m n.p.m.
5
BUDYNEK NR 6
BU
DYNEK NR 5
ELEWACJA ZA
CHODNIA
10
10
±0,00=253,80m n.p.m
kd
7
ZB
252,
±0,0
kd
0m n.p
PRZEKRÓJ 6-6
n.p.m
Bud
y
III ko nek nr
ndyg 02
nacje
0=25
2,45
m
252,
5
kd
4
m n.
p.m.
kd
TEREN ISTNIEJĄC
Y
TEREN PROJEKTO
WANY
2
4
.p.m
.
61
252,
45m n
kd
1
ZB
253,20m n.p.m.
6
5
ZB
CHODNIA
253,00m n.p.m.
253,20m n.p.m.
253,00m n.p.m.
7
252,50m n.p.m.
kd
BUDYNEK NR 3
Budynek nr 03
III kondygnacje
±0,00=253,20m n.p.m
kd
kd
BUDYNEK NR 4
Bud. nr 04
III kondygnacje
253,00m n.p.m.
±0,00=253,20m n.p.m
kd
ELEWACJA WS
253,80m n.p.m.
kd
8
.
.p.m
ZB
8
71m n
BUDYNE
K
NR
4
BU
DYNEK NR 3
ELEWACJA ZA
CHODNIA
252,
EK N
252,
R2
50m
n
.p
ELE
.m.
B
W
252,
U
A
D N
C
Y
37m n
J
A
EK N
ZAC
.p.m
.
R1
HOD
NIA
YN
BUD
253,30m n.p.m.
ZB
ZB
ELEWACJA WS
kd
m n.p.m.
9
253,50m n.p.m.
253,80
9
BUDYNEK NR 5
kd
CHODNIA
BUDYNEK NR 6
Budynek nr 06
III kondygnacje
kd
±0,00=253,80m n.p.m
1-1
253,50m n.p.m.
ÓJ
TER
EN
IS
TNIE
TER
JĄC
EN
Y
PRO
JEK
TOW
ANY
kd
Bud. nr 05
III kondygnacje
.
EKR
n.p.m
PRZ
253,
00m
kd
.m.
kd
252,
45m n
.p
3
.m.
kd
n.p.m
Bud
y
III ko nek nr
01
±0,0 ndygn
0=25
acje
2,45
m
kd
kd
3
1
ZB
.p.m
.
2
ZB
ODN
IA
JA W
SCH
WAC
ELE
BUD
.
.p.m
00m n
252,
kd
PRZ
EKR
ÓJ
kd
2-2
TER
EN IS
TNIE
TER
JĄC
EN P
Y
ROJE
KTO
WAN
Y
252,
00m n
.p.m
.
kd
YNE
K NR
1
252,
50m n
.p.m
.
BUD
YNE
kd
K NR
kd
2
252,
50m n
kd
ZWD
INWESTOR:
NIERUCHOMOŚCI BIELANY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
ADRES INWESTORA:
UL. KSIĘCIA JÓZEFA NR 188
30-243 KRAKÓW
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:
PROJEKT BUDOWLANY
: BUDOWIE 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ (OZNACZONYCH
NR 3 I NR 5 - BUDYNKI JEDNOLOKALOWE ORAZ OZNACZONYCH NR
4 I NR 6 - BUDYNKI DWULOKALOWE) WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI
INSTALACJAMI: C.O., WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNĄ,
GAZOWĄ (Z ODCINKAMI NA DZIAŁCE), I ELEKTRYCZNĄ ( Z
ODCINKAMI NA DZIAŁCE), SZEŚCIOMA ZBIORNIKAMI
BEZODPŁYWOWYMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE WRAZ Z ODCINKIEM
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁCE, INSTALACJĄ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE, UKŁADEM KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ (DOJAZD, DOJŚCIA)
BUDOWA 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ (OZNACZONE NR 1 I NR 2, NR 4 I NR 6 DWULOKALOWE, ORAZ OZNACZONE NR 3 I NR 5 JEDNOLOKALOWE) WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: C.O.,
WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJĄ SANITARNĄ, GAZOWĄ (Z ODCINKAMI
NA DZIAŁCE), I ELEKTRYCZNĄ ( Z ODCINKAMI NA DZIAŁCE),
DZIESIĘCIOMA ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI NA
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE WRAZ Z ODCINKIEM INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁCE, JEDNYM ZBIORNIKIEM
WYBIERALNYM WODY OPADOWEJ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE, UKŁADEM KOMUNIKACJI
WEWNĘTRZNEJ (DOJAZD, DOJŚCIA);
ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI:
DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER 144/3,144/4 (RZED PODZIAŁEM
DZIAŁKA NUMER 144), CZĘŚĆ DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 143/3
(PRZED PODZIAŁEM DZIAŁKA NUMER 143), MIEJSCOWOŚĆ
RĄCZNA, OBRĘB NR 0012 RĄCZNA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
LISZKI, GMINA LISZKI, POWIAT KRAKOWSKI, WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE;
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PRZ
EKR
ÓJ 3
-3
ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
TER
EN IS
TNIE
TER
JĄC
EN P
Y
ROJE
KTO
WAN
Y
A DZ
IAŁK
I
GRANICA DZIAŁKI
UL. BANDURSKIEGO 60/1-3, 31-515 KRAKÓW
252,
50 m n
.p.m
.
252,
45m
TEREN ISTNIEJĄC
Y
TEREN PROJEKTO
WANY
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
253,20m n.p.m.
n.p.m
.
252,
ELE BUDYN
00m n
WAC
E
.p.m
.
JA P K NR 1
251,
OŁU
98 m n
DNI
.p.m
.
OW
A
253,00m n.p.m.
252,50m n.p.m.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDYNEK NR
ELEWACJA POŁU 3
DNIOW
A
AUTOR OPRACOWANIA:
PODPIS:
KI
.
PRZEKRÓJ 7-7
GRANICA DZIAŁ
.p.m
GRA
50 m n
NIC
252,
FAZA PROJEKTU:
PRZEKRÓJ 9-9
TEREN ISTNIEJĄC
Y
TEREN PROJEKTO
WANY
253,80m n.p.m.
253,46m n.p.m.
253,41m n.p.m.
architekt Michał RUTKOWSKI
architekt
Katarzyna GIERBIENIS-SKOWRON
SKALA:
BUDYNEK NR
ELEWACJA POŁU 5
DN
DATA:
ARCHITEKTONICZNA
MPOiA 090/2008
ARCHITEKTONICZNA
-------
NR RYSUNKU:
REWIZJA:
IOWA
1:500
KWIECIEŃ 2016
20151103_PZT_01
1
Download