lista

advertisement
ZESPÓŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
MARZEC 2003
LISTY CZASOPISM WYRÓŻNIONYCH
ARCHEOLOGIA
LISTA "A"
ARCHAEOLOGIA POLONA
ARCHEOLOGIA POLSKI
ARCHEOLOGIA
PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY
SLAVIA ANTIQUA
SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE
LISTA "B"
ACTA ARCHEOLOGICA CARPATHICA
FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA
FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES
MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE
PRACE I MATERIAŁY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO
W ŁODZI (SERIE ARCHEOLOGICZNA, NUMIZMATYCZNA I
KONSERWATORSKA)
SILESIA ANTIQUA
ŚWIATOWIT
WIADOMOŚCI ARCHEOLOGICZNE
ETNOLOGIA
LISTA "A"
ETHNOLOGIA POLONA
ETNOGRAFIA POLSKA
LUD
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
SPRAWY NARODOWOŚCIOWE
1
LISTA "B"
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA
LITERATURA LUDOWA
ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE
FILOLOGIA
LISTA "A"
BAROK
EOS
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY
NEOPHILOLOGICA
PAMIĘTNIK LITERACKI
PAMIĘTNIK TEATRALNY
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY
ROCZNIKI BIBLIOTECZNE
RUCH LITERACKI
STUDIA ANGLICA POSNANIENSIA
STUDIA NORWIDIANA
TEKSTY DRUGIE
WIEK OŚWIECENIA
ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH
2
LISTA “B”
CLASSICA WRATISLAWIENSIA
ER[R}GO
ITINERARIOS
MEANDER
POLISH – ANGLOSAXON STUDIES
PRACE POLONISTYCZNE
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
PRZEKŁADANIEC
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ
ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO im. Adama Mickiewicza
STUDIA LITTERARIA POLONO – SLAVICA
STUDIA NIEMCOZNAWCZE
SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANSIENSIUM
ZESZYTY PRASOZNAWCZE
FILOZOFIA / NAUKOZNAWSTWO
LISTA "A"
ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ
Bulletin Of The Section Of Logic
DIALOGUE AND UNIVERSALISM
FILOZOFIA NAUKI
KWARTALNIK FILOZOFICZNY
LOGIC AND LOGICAL PHILOSOPHY
POZNAŃ STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF THE SCIENCES AND THE
HUMANITIES
POZNAŃSKIE STUDIA Z FILOZOFII HUMANISTYKI
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY
PRINCIPIA . Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej
REPORTS ON MATHEMATICAL LOGIC
RUCH FILOZOFICZNY
STUDIA LOGICA
STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIES IN LOGIC GRAMMAR AND RHETORIC
Studies In Logic, Grammar and Rhetoric
ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA
3
LISTA "B"
CIVITAS. Studia z filozofii politycznej
EDUKACJA FILOZOFICZNA
ETHOS
ETYKA
NAUKA
NOWA KRYTYKA
PRAKSEOLOGIA
REPORTS ON PHILOSOPHY
ROCZNIKI FILOZOFICZNE KUL
STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE
SZTUKA I FILOZOFIA
ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE
HISTORIA
LISTA "A"
ACTA POLONIAE HISTORICA
DZIEJE NAJNOWSZE
ETUDES ET TRAVAUX
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI
KWARTALNIK HISTORYCZNY
NASZA PRZESZŁOŚĆ
ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE
PRZEGLĄD HISTORYCZNY
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
QUAESTIONES MEDII AEVI NOVAE
ROCZNIKI HISTORYCZNE
SOBÓTKA
STUDIA HISTORIAE OECONOMICE
STUDIA HISTORICA SLAVO-GERMANICA
STUDIA HISTORYCZNE
STUDIA MEDIEWISTYCZNE
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE
THE JOURNAL OF JURISTIC PAPYROLOGY
ZAPISKI HISTORYCZNE
4
LISTA "B"
ANALECTA
ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE
BIULETYN ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO
GENEALOGIA. STUDIA I MATERIAŁY HISTORYCZNE
HISTORYKA
KOMUNIKATY WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PRZESZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI
STUDIA JUDAICA
STUDIA MARITIMA
STUDIA ŚLĄSKIE
JĘZYKOZNAWSTWO
LISTA "A"
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO
ETNOLINGWISTYKA
JĘZYK POLSKI
LINGUA POSNANIENSIS
LINGUISTICA BALTICA
LINGUISTICA SILESIANA
ONOMASTICA
PAPERS AND STUDIES IN CONTRASTIVE LINGUISTICS
POLONICA
PORADNIK JĘZYKOWY
PRACE FILOLOGICZNE
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY
SLAVIA OCCIDENTALIS
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ
STYLISTYKA
LISTA "B"
Acta Baltico-Slavica
JĘZYK A KULTURA
5
Logopedia
Orbis Linguarum
Pamiętnik Słowiański
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY
PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY
Rocznik Slawistyczny
Slavia Meridionalis
SLAVIA ORIENTALIS ”
SOCJOLINGWISTYKA
Studia Kognitywne
Studia Slavica
PEDAGOGIKA
LISTA "A"
FORUM OŚWIATOWE
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
ROCZNIK PEDAGOGICZNY
RUCH PEDAGOGICZNY
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA
STUDIA PEDAGOGICZNE
LISTA "B"
AUXILIUM SOCIALE
EDUKACJA
EDUKACJA DOROSŁYCH
KULTURA I EDUKACJA
PEDAGOGIA CHRISTIANA
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY
STUDIA EDUKACYJNE
TERAŹNIEJSZOŚĆ-CZŁOWIEK-EDUKACJA
PSYCHOLOGIA
LISTA "A"
CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE
JOURNAL FOR MENTAL CHANGES
6
KOLOKWIA PSYCHOLOGICZNE
POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
Psychology of Language and Communication
STUDIA PSYCHOLOGICZNE
LISTA "B"
ERGONOMIA
Psychologia Rozwojowa
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA
ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE TN KUL
NAUKI O SZTUCE
LISTA "A"
BIULETYN HISTORII SZTUKI
FOLIA HISTORIAE ARTIUM
KWARTALNIK FILMOWY
MUZYKA
PAMIĘTNIK TEATRALNY
ROCZNIK CHOPINOWSKI
ROCZNIK HISTORII SZTUKI
ROCZNIK KRAKOWSKI
LISTA "B"
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł sztuki
IKONOTHEKA
Modus. Prace z historii sztuki
MUZEALIA
PORTA AUREA
ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE KUL. Seria Historia Sztuki
ZABYTKOZNAWSTWO I KONSERWATORSTWO
7
TEOLOGIA
LISTA "A"
ANALECTA CRACOVIENSIA
COLLECTANEA THEOLOGICA
LITURGIA SACRA
ROCZNIKI TEOLOGICZNE
VOX PATRUM
LISTA "B"
Ateneum Kapłańskie
Polonia Sacra
POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE
ROCZNIK TEOLOGICZNY ChAT
Studia Bobolanum
Studia Oecumenica
STUDIA TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA
RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY
STUDIA WARMIŃSKIE
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
WROCŁAWSKI PRZEGLĄD TEOLOGICZNY
ZESZYTY NAUKOWE KUL
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards