Test GEOLOGIA HISTORYCZNA

advertisement
GEOLOGIA HISTORYCZNA
1. Co oznacza pojęcie średni stopień geotermiczny? WskaŜ właściwą odpowiedź.
A Spadek temperatury o 1o C przy przyroście głębokości o 33 m
B Wzrost temperatury o 0,6o C przy przyroście głębokości o 100 m
C Wzrost temperatury o 1o C przy przyroście głębokości o 33 m
2. WskaŜ te metody badania wnętrza Ziemi, które zalicza się do metod bezpośrednich.
A
B
C
D
Interpretacja zdjęć satelitarnych
Badania przebiegu fal sejsmicznych
Wiercenia geologiczne
MoŜliwości badań w kopalniach głębinowych
3. Która z wymienionych skał ma budowę skrytokrystaliczną?
A granit
B bazalt
C dioryt
4. Do jakiego rodzaju skał, ze względu na pochodzenie, zalicza się podstawowe surowce
energetyczne: ropę naftowa i węgle?
A
B
C
D
osadowe pochodzenia organicznego
metamorficzne
magmowe głębinowe
magmowe wylewne
5. Skamieniałości przewodnie odgrywają waŜną rolę w określaniu wieku względnego skał. WskaŜ
dla której z wymienionych er charakterystyczny był TRYLOBIT
A
B
C
D
kenozoiczna
mezozoiczna
paleozoiczna
prekambryjska
5. Wśród wymienionych czterech okresów róŜnych er, wskaŜ ten, w którym Ŝyły największe w
dziejach Ziemi gady.
A karbon
B jura
C ordowik
D sylur
6. Na ile miliardów datuje się powstanie Ziemi
A
B
C
D
4 mld lat temu
5 mld lat temu
4,5 mld lat temu
200 mln lat temu
1
7. Zaznacz, która era w dziejach Ziemi trwała najdłuŜej
A
B
C
D
prekambryjska
paleozoiczna
mezozoiczna
kenozioiczna
8. Zaznacz, jak nazywał się pierwszy prakontynent, który istniał na powierzchni Ziemi około 230
mln lat temu
A Tetyda
B Gondwana
C Panatalossa
D Pangea
9. Paleontologia zajmuje się:
A organizmami Ŝyjącymi w przeszłości
B układem warstw skalnych
C tektoniką płyt litosfery
10. WskaŜ, o czym świadczy występowanie skał magmowych jawnokrystalicznych głębinowych.
A
B
C
D
o intruzjach magmy pod powierzchnią Ziemi
o zjawiskach wulkanicznych
o transgresji morza
o nagromadzeniu szczątków organicznych
11. Skały metamorficzne świadczą o kontakcie skały z magmą lub o przeobraŜeniu skał w głębi
Ziemi pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury. Zaznacz skały które powstały w ten
sposób.
A z wapieni marmury, z kwarcu less
B z wapieni marmury, z piaskowców kwarcyty
C z piaskowców kwarcyty, ze Ŝwirów zlepieńce
12. Skały zasadowe typu bazaltów budują głównie:
A
B
C
D
skorupę kontynentalną
skorupę oceaniczną
jądro Ziemi
astenosferę
13. Oblicz temperaturę panującą w chodniku kopalni węgla kamiennego na głębokości 640 metrów,
wiedząc Ŝe:
- średnia roczna temperatura powietrza nad kopalnią wynosi 8o C
- warstwa gruntu, poniŜej której zaczyna się wzrost temperatury wynosi 40 metrów
- stopień geotermiczny wynosi 30 m / 1o C
Opisz tok swojego rozumowania
2
14. Uporządkuj niŜej wymienione minerały od minerału o największej twardości do minerału o
najmniejszej twardości:
apatyt, diament, gips, kalcyt, kwarc, talk
15.
16.
3
17. Określ wiek torfów z rysunku w zadaniu 16 względem granitów i Ŝwirów
18. Przeczytaj poniŜsze zdania. WskaŜ błędy i wyjaśnij na czym polega ich istota.
A Góry Skaliste uległy wypiętrzeniu w czasie orogenezy kaledońskiej
B
Na drzewiastych paprociach karbonu gnieździły się ptaki
C
Po dnie morza permskiego wędrowały amonity
D
W skład diety praczłowieka wchodziły trylobity
E
Gady mezozoiczne wyginęły w czasie zlodowaceń plejstoceńskich
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards