STOPNIOWANIE POWIETRZA I PALIWA

advertisement
ST OPN I OWA N I E
POWI ET RZ A I PA L I WA
:.27â$&+3<â2:<&+
6WRSQLRZDQLHSRZLHWU]D
ZNRWáDFKS\áRZ\FK
Stopniowanie powietrza
ZNRWáDFKS\áRZ\FK]SDOHQLVNLHP
tangencjalnym
pod
nad
stechiometryczny
pod
stechio
metryczny
nad
nad
kombinowane
stopniowanie
nad
radialne
stopniowanie
pod
nad
stechiometryczny
osiowe
stopniowanie
λ<1
λ>1
Stopniowanie powietrza
LNCFS
Dysze OFA w kotle OP 430
'\V]H2)$QD FLDQLHERF]QHMNRWáD23
6WRSQLRZDQLHSDOLZD
ZNRWáDFKS\áRZ\FK
Stopniowanie paliwa:
metoda Pollution Minimum(PM)
Stopniowanie paliwa
PHWRGD(/à$*,6=<
Metody kombinowane I
8NáDG ]F\NORQRZ\PGRSDODQLHPNDUERQL]DWX
± JD] ]LHPQ\± S\á Z JORZ\± SRZLHWU]D
± UHF\UNXODFMDVSDOLQ± RG X ODQLH
Metody kombinowane II
8NáDG]IOXLGDOQ\PGRSDODQLHPNDUERQL]DWX
± JD] ]LHPQ\±S\á Z JORZ\± SRZLHWU]H
± UHF\UNXODFMDVSDOLQ
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards