Krótki kurs geometrii płaszczyzny

advertisement
Krótki kurs
geometrii
płaszczyzny
Edyta Kazimierczak
Klasa III e
Geometria
Dział ten zajmujący się badaniem
właściwości figur płaskich można
określić jako geometria płaszczyzny.
Płaszczyzna jest powierzchnią
nieograniczoną, zawiera nieskończenie
wiele punktów i dzieli przestrzeń na
dwie części. Intuicja płaszczyzny
przedstawiana jest nam od dziecka
poprzez obrazowanie płaszczyzny jako
powierzchni stołu, czy kartki papieru
rozciągającej się w nieskończoność.
Każda płaszczyzna ma następującą
własność: przez trzy punkty, nie leżące
na jednej prostej, zawsze można
poprowadzić tylko jedną płaszczyznę.
Rodzaje kątów
Kąty przyległe mają
w sumie 180o.
Kąty wierzchołkowe są równe.
Kąty odpowiadające
wyznaczone przez proste
równoległe są równe.
Kąty naprzemianległe
wyznaczone przez proste są
równe.
TRÓJKĄTY
ostrokątny
prostokątny
rozwartokątny
α < 90°
β < 90°
δ < 90°
C = 90°
α + β = 90°
90° < α < 180°
α < 90° i β < 90°
α = β = 45°
C = 90°
α = β, α < 90°
β < 90°
90° < δ < 180°
Nie ma
takiego
trójkąta
Nie ma
takiego
trójkąta
równoboczny (dowolny)
równoramienny
α = β, α < 90°
β < 90°, δ < 90°
równoboczny
α = 60°
Symetralną boku trójkąta nazywamy
prostą prostopadłą do tego boku,
przechodzącą przez jego środek.
Każdy trójkąt ma trzy symetralne boków,
przecinające się w jednym punkcie, który jest
środkiem koła opisanego na tym trójkącie
Dwusieczna kąta jest to półprosta
dzieląca kąt na połowy.
Każdy trójkąt ma trzy dwusieczne
przecinające się w jednym punkcie, który jest
środkiem koła wpisanego w trójkąt.
Każdy trójkąt ma trzy
wysokości.
Symetria
Symetria osiowa symetria względem
prostej
Symetria środkowa symetria względem
punktu
Opis wielokątów
Równoległobok
Romb
Prostokąt
Kwadrat
Deltoid
kąty
boki
przekątne
Przeciwległe kąty równe
Przeciwległe boki równe i
równoległe
Przekątne dzielą się na
połowy
Przeciwległe kąty równe
Wszystkie boki równe,
przeciwległe boki
równoległe
Przekątne dzielą się na
połowy i są prostopadłe
Wszystkie kąty proste
Przeciwległe boki równe i
równoległe
Wszystkie kąty proste
X
Wszystkie boki równe,
przeciwległe boki
równoległe
Dwie pary sąsiednich
boków równych
Przekątne są równe i
dzielą się na połowy
Przekątne są równe,
dzielą się na połowy i są
prostopadłe
Przekątne są
prostopadłe.
Kąt wpisany oparty
na średnicy okręgu
jest prosty
Okrąg
Kąt wpisany ma dwa
razy mniejszą miarę
niż środkowy oparty
na tym samym łuku.
Kąty wpisane oparte
na tym samym łuku
są równe
Styczna do okręgu jest
prostopadła do promienia
okręgu poprowadzonego do
punktu styczności.
Okrąg opisany na wielokącie
Na wielokącie można opisać
okrąg wtedy i tylko wtedy,
gdy symetralne wszystkich
jego boków przecinają się
w jednym punkcie. Punkt
przecięcia tych symetralnych
jest środkiem okręgu
opisanego na tym wielokącie.
Wielokąt nazywamy wpisanym
w okrąg (czyli okrąg jest
opisany na wielokącie) wtedy
i tylko wtedy, gdy wszystkie
jego wierzchołki leżą na
pewnym okręgu.
Okrąg wpisany w wielokąt
W wielokąt wypukły można wpisać
okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy
dwusieczne wszystkich jego
kątów wewnętrznych przecinają
się w jednym punkcie. Punkt
przecięcia wszystkich
dwusiecznych jest środkiem
okręgu wpisanego w wielokąt.
Wielokąt nazywamy opisanym na
okręgu (czyli okrąg jest wpisany
w wielokąt), wtedy i tylko wtedy,
gdy wszystkie jego boki są
styczne do pewnego okręgu.
CECHY PRZYSTAWANIA
TRÓJKĄTÓW
Przykłady
Cechy
Jeżeli boki jednego trójkąta są przystające (równe)
do odpowiednich boków drugiego trójkąta, to te
trójkąty są przystające.
Jeżeli dwa boki i kąt między nimi zawarty jednego
trójkąta są przystające (równe) do odpowiednich
boków i kąta zawartego między nimi w drugim
trójkącie, to te trójkąty są przystające.
Jeżeli bok i dwa kąty do niego przyległe jednego
trójkąta są przystające (równe) do odpowiedniego
boku i kątów do niego przyległych w drugim
trójkącie, to te trójkąty są przystające.
Nazwa
Wzór na pole
Wzór na obwód
Kwadrat
a2
4a
Rysunek
a
a
Prostokąt
Równoległobok
Romb
a·b
b
2· (a + b)
a
a·h1
2· (a + b)
b
h1
a
a·h
a
4a
a
b
Trapez
ab
h
2
a + b + c +d
c
d
a
Trójkąt
ah
2
a+b+c
c
b
a
Zadania…
Zadanie 1
Oblicz miarę kata A1BA2.
Kąt A1OA2 = 360o – 200o = 160o
Kąt A1BA2 = 360o – (160o + 90o +
90o) = 360o – 340o = 20o
Odp.: Miara kąta A1BA2 wynosi 20o
Zadanie 2
Oblicz miarę kąta ABO, wiedząc że kąt
ABP ma miarę 30o.
Kąt ABO = 30o · 2 = 60o
Odp.: Miara kąta ABO
jest równa 60o .
Zadanie 3
Ile osi symetrii mają poniższe
znaki drogowe?
nieskończenie wiele
4 osie symetrii
1 oś symetrii
0 osi symetrii
Dziękuję za obejrzenie
mojej prezentacji!
Download