P zalacznik graficzny 1

advertisement
63m
63
m
50
m
V/
m
20
m
A/
m
V/m
20
10
m
A/
m
V/
117m
10
V/m
10
LEGENDA:
m
A/
40
m
V/m
30
V/
20
10A
/m
V/
30
20A
/m
V/m
50
V/m
40
V/
40
40A
/m
5A
/
m
linia pola elektrycznego
50V/m
linia pola elektrycznego 40V/m
linia pola elektrycznego 30V/m
linia pola elektrycznego 20V/m
linia pola elektrycznego 10V/m
Natężenie naturalnego pola elektrycznego: 120V/m
Dopuszczalna wartość pola elektrycznego: 10kV/m
linia pola magnetycznego 40A/m
linia pola magnetycznego 20A/m
linia pola magnetycznego 10A/m
linia pola magnetycznego 5A/m
Natężenie naturalnego pola magnetycznego: 16-56A/m
Dopuszczalna wartość pola magnetycznego: 60A/m
/m
5A
Download