Polish Studies

advertisement
Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
Koordynator: dr hab. Joanna Senderska [email protected]
FILOLOGIA POLSKA/POLISH STUDIES
Courses in English (2017/18)
Semestr zimowy/Winter term
Lp.
1.
2.
Przedmiot
Historia i kultura
Żydów w regionie
świętokrzyskim
Lingwistyka
kulturowa
Course
The history and
culture of Jews in
the Świętokrzyskie
region
Cultural linguistics
Kod przedmiotu /
Course unit code
Rok
studiów
Course
type
Liczba godzin/
Amount of
hours
225-1FILPL-F128-HKŻVII
III r I°
lecture
15
223-1ESK-C24-LK
I r I°
lecture
30
Punkty ECTS/
Credits
Forma
zaliczenia
Assessment
method
11
ZO
2
ZO
1
The complete list of courses
Przedmioty
Lektorat języka obcego
Lektorat języka obcego
Wychowanie fizyczne
Technologia informacyjna
Ochrona własności
intelektualnej
Od Sumerów do
polimerów. Dzieje
cywilizacji i techniki
Od Adama i Ewy do
małżeństw XXI w. Historia
rodziny na przestrzeni
dziejów
HLP/staropolska/oświece
1
2
Studia I stopnia
Semestr zimowy/winter semester
Kod przedmiotu/ Course
Rok języ
unit code
stud k
iów
Courses
1
Foreign language course
Foreign language course 2
Physical education
Information Technology
Protection of intellectual
property
From Sumer to polymers.
The history of the
civilization and
techniques
From Adam and Eve to
marriages XXI century.
Family history over the
centuries
History of Polish
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
I
II
II
Pl
I
Pl
I
Pl
222-7MSJO-A01-LJO-IX
222-7MSJO-A01-LJO-IX
813-8MSWF-A02-WF-IX
481-1FILPL-A03-TI-IX
99-1FILPL-A04-OWI-IX
Course
type
Liczba
godzin/
amount of
hours
Punkty
ECTS/
Credits
Forma
zaliczenia/
Assessment
method
lektorat
lektorat
ćw.
w
30
30
30
30
15
2
2
1
1
1
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
225-1FILPL-A08-DC-IX
I
Pl
w
30
1
ZO
225-1FILPL-A09-HR-IX
II
Pl
w
30
2
ZO
w, ćw
45
2
ZO (ćw), Z
MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY
222-1FILPL-C10-HLS-IX
I
Pl
English/German/Russian/French.
English/German/Russian/French.
2
nie
HLP/ pozytywizm/MP
Polska literatura
współczesna
Teoria literatury
Teoria literatury
Historycznojęzykowa
analiza tekstów
literackich
Literatura popularna
Literatura dla dzieci i
młodzieży
Literatura powszechna
Literatura powszechna
Nauki pomocnicze
filologii polskiej
Wiedza o kulturze
Wiedza o sztuce
Język łaciński
Gramatyka opisowa
języka polskiego
Gramatyka opisowa
języka polskiego
Językoznawstwo ogólne
Dialektologia
Elementy leksykologii i
leksykografii
Praktyczna stylistyka
Poprawna polszczyzna
literature: Old Poland/
Enlightenment
History of Polish
literature: Positivism/
Young Poland
Contemporary Polish
Literature
Theory of literature
Theory of literature
Historical and Linguistic
Analysis of Literary Works
Popular literature
Literature for children
and young people
World literature
World literature
Auxiliary sciences of
Polish philology
Culture studies
Art studies
The Latin language course
Descriptive grammar of
the Polish language
Descriptive grammar of
the Polish language
General linguistics
Dialectology
Elements of lexicology
and lexicography
Practical stylistics
Correct Polish
(w)
222-1FILPL-C12-HLP- IX
II
Pl
w, ćw
45
2
ZO (ćw), Z
(w)
222-1FILPL-C12-PLW- VII
III
Pl
w, ćw
45
2
222-1FILPL-C15-TL- IX
222-1FILPL-C15-TL- IX
222-1FILPL-C14-HATL-VII
I
II
III
Pl
Pl
Pl
ćw
ćw
ćw
30
15
30
2
2
1
ZO (ćw), Z
(w)
ZO
ZO, E
ZO
222-1FILPL-C15-LP-VII
222-1FILPL-C16-LDDM-VII
III
III
Pl
Pl
ćw
ćw
30
30
2
1
ZO
ZO
222-1FILPL-C19-LP- IX
222-1FILPL-C19-LP- IX
99-1FILPL-C21-NP- IX
I
II
I
Pl
Pl
Pl
ćw
ćw
ćw
15
15
30
1
1
2
ZO
ZO
ZO
22-1FILPL-C22-WOK- IX
225-1FILPL-C25-WOS- IX
222-1FILPL-C26-JŁ- IX
223-1FILPL-C27-GO- IX
I
I
I
I
Pl
Pl
Pl
Pl
ćw
ćw
ćw
w, ćw
30
30
30
30
2
2
2
2
223-1FILPL-C27-GO- IX
II
Pl
ćw
30
2
ZO
ZO
ZO
ZO (ćw), Z
(w)
ZO, E
223-1FILPL-C29-JO-IX
223-1FILPL-C28-D-VII
223-1FILPL-C31-EL- IX
I
III
I
Pl
Pl
Pl
w
ćw
ćw
30
15
15
2
1
1
E
ZO
ZO
223-1FILPL-C33-PS- IX
223-1FILPL-C34-PP- IX
II
I
Pl
Pl
ćw
ćw
20
30
1
2
ZO
ZO
3
Zagadnienia pisowni
polskiej i interpunkcji
Wykład monograficzny
Kognitywizm
Wykład kulturoznawczy
Analiza tekstu kultury
Polish spelling and
punctuation
Monographic lecture
Cognitivism
Lecture on the science of
culture
Analysis of cultural text
223-1FILPL-C35-ZP- IX
II
Pl
ćw
15
1
ZO
222-1FILPL-C36-WM- IX
223-1FILPL-C37-K- IX
22-1FILPL-C38-WK- IX
I
I
I
Pl
Pl
Pl
w
w
w
30
30
30
1
2
1
ZO
ZO
ZO
22-1FILPL-C39-ATK- IX
II
Pl
MODUŁ DYPLOMOWY
22-1FILPL-E40-SL-IX
II
Pl
22-1FILPL-E40-SL-VII
III
Pl
MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE
32-1FILPL-D86-AZM- IX
I
Pl
ćw
30
1
ZO
Seminarium licencjackie
Seminarium licencjackie
Bachelor seminar
Bachelor seminar
ćw
ćw
30
30
2
2
ZO
ZO
Analiza zawartości
mediów (wybór
zagadnień)
Podstawy lingwistyki
tekstu
Językoznawstwo
normatywne
Formy wypowiedzi w
praktyce językowej
Podstawy edytorstwa
książkowego
Podstawy edytorstwa
prasowego
Historia książki i druku
Analysis of the contents
of the media (selected
issues)
The basics of text
linguistics
Prescriptive linguistics
ćw
30
2
ZO
223-1FILPL-D90-PLT-VII
III
Pl
ćw
15
4
ZO
223-1FILPL-D91-JN- IX
II
Pl
ćw
30
4
E, ZO
Forms of expression in
language practice
The basics of book editing
223-1FILPL-D92-FW- IX
I
Pl
ćw
30
2
ZO
229-1FILPL-D94-PEK- IX
II
Pl
w
15
4
ZO
99-1FILPL-D95-PEP- IX
II
Pl
w
15
4
ZO
225-1FILPL-D96-HKD-VII
III
Pl
w
15
4
ZO
Redakcja techniczna
The basics of press
editing
The history of books and
printing
Technical editing
99-1FILPL-D99-RT-VII
III
Pl
ćw
15
4
ZO
Adiustacja językowostylistyczna tekstu
Komputerowa redakcja
tekstu i formatowanie
Linguistic and stylistic
text adjustment
Computer editing and
formatting of text
223-1FILPL-D100-AJS-VII
III
Pl
ćw
30
4
ZO
489-1FILPL-D102-KRT-VII
III
Pl
ćw
30
4
ZO
4
Multimedia w życiu
współczesnego człowieka
Podstawy
psychografologii
Dziedzictwo kulturowe
regionu
Historia i kultura Żydów
w regionie
świętokrzyskim
Książka artystyczna
Podstawy public relations
Dziedzictwo językowe i
kulturowe Słowian
Dziedzictwo językowe i
kulturowe antyku greckorzymskiego
Teoria kultury
Kultura słowa
Multimedia in the lives of
contemporary people
The basics of
psychographology
The cutltural heritage of
the region
The history and culture of
Jews in the
Świętokrzyskie region
Artist's Book
Podstawy public relations
Cultural and Linguistic
Heritage of Slavs
Cultural and Linguistic
Heritage of Greco-Roman
Antiquity
Theory of culture
Culture of the word
MODUŁ FAKULTATYWNY
32-1FILPL-F125-MWŻ-VII III
Pl
w
15
1
ZO
99-1FILPL-F126-PP-VII
III
Pl
w
15
1
ZO
22-1FILPL-F127-DKR-VII
II
Pl
w
15
1
ZO
III
Pl/
En
w
15
1
ZO
21-1FILPL-F129-KA-VII
342-1FILPL-F130-PPR-VII
229-1FILPL-F132-DS-IX
III
III
II
Pl
Pl
Pl
w
w
w
15
15
15
1
1
1
ZO
ZO
ZO
229-1FILPL-F133-DA-IX
II
Pl
w
15
1
ZO
22-1FILPL-F134-TK-IX
22-1FILPL-F135-KS-IX
II
II
Pl
Pl
w
w
15
15
1
1
ZO
ZO
225-1FILPL-F128-HKŻ-VII
5
Przedmioty
Courses
Lektorat języka obcego
Lektorat języka obcego
Wychowanie fizyczne
Przedsiębiorczość z
elementami coachingu
Filozofia
Foreign language course 3
Foreign language course 4
Physical education
Entrepreneurship and
coaching
Philosophy
HLP/staropolska/oświece
nie
History of Polish
literature: Old Poland/
Enlightenment
History of Polish
literature: Romanticism
History of Polish
literature: Positivism/
Young Poland
History of Polish
Literature – the Interwar
Period
Contemporary Polish
HLP/romantyzm
HLP/ pozytywizm/MP
HLP/międzywojnie
Polska literatura
3
4
Studia I stopnia
Semestr letni/summer semester
Kod przedmiotu/ Course
Rok
unit code
studiów
Course
type
Liczba
godzin/
amount of
hours
Punkty
ECTS/
Credits
Forma
zaliczenia/
Assessment
method
222-7MSJO-A01-LJO-IX
222-7MSJO-A01-LJO- IX
813-8MSWF-A02-WF- IX
349-1FILPL-A05-P- IX
lektorat
lektorat
w
30
30
30
15
2
2
1
1
ZO
ZO, E
ZO
ZO
226-1FILPL-A06-F-IX
I
Pl
MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY
222-1FILPL-C10-HLS- IX
I
Pl
w
30
2
E
w, ćw
30
3
ZO (ćw), Z
(w), E
222-1FILPL-C11-HLR- IX
I
Pl
w, ćw
45
4
ZO, E
222-1FILPL-C12-HLP- IX
II
Pl
ćw
15
3
ZO, E
222-1FILPL-C13-HLM- IX
II
Pl
w, ćw
45
4
ZO, E
222-1FILPL-C12-PLW-VII
III
Pl
ćw
30
4
ZO, E
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
I
II
II
I
Pl
English/German/Russian/French.
English/German/Russian/French.
6
współczesna
Teoria literatury
Literatura powszechna
Literature
Theory of literature
World literature
222-1FILPL-C15-TL- IX
222-1FILPL-C19-LP- IX
I
I
Pl
Pl
ćw
ćw
15
15
1
1
ZO
ZO
Literatura powszechna
World literature
222-1FILPL-C19-LP- IX
II
Pl
ćw
15
1
ZO
Analiza utworu
literackiego
Wiedza o teatrze
Wiedza o filmie
Język łaciński
Analysis of literary work
222-1FILPL-C20-AUL- IX
I
Pl
ćw
30
2
ZO
Theatre studies
212-1FILPL-C23-WOT- IX
Film studies
213-1FILPL-C24-WOF- IX
The Latin language course 222-1FILPL-C26-JŁ- IX
I
I
I
Pl
Pl
Pl
ćw
ćw
ćw
30
30
30
2
2
3
ZO
ZO
ZO, E
Gramatyka opisowa
języka polskiego
Descriptive grammar of
the Polish language
223-1FILPL-C27-GO- IX
I
Pl
w, ćw
45
2
ZO (ćw), Z
(w)
Gramatyka historyczna
języka polskiego
Historical grammar of the
Polish language
223-1FILPL-C28-GH- IX
II
Pl
w, ćw
40
3
ZO (ćw), E
Komunikacja językowa
Linguistic communication
223-1FILPL-C32-KJ- IX
I
Pl
ćw
30
2
ZO
ćw
ćw
30
30
2
3
ZO
ZO
ćw
30
2
ZO
Seminarium licencjackie
Seminarium licencjackie
Bachelor seminar
Bachelor seminar
Język wypowiedzi
dziennikarskiej
Podstawy edytorstwa
naukowego
Adiustacja językowostylistyczna tekstu
Korekta wydawnicza
Komputerowa redakcja
Language of journalistic
discourse
The basics of academic
editing
Linguistic and stylistic
text adjustment
Editing
Computer editing and
MODUŁ DYPLOMOWY
22-1FILPL-E40-SL-IX
II
Pl
22-1FILPL-E40-SL-VII
III
Pl
MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE
321-1FILPL-D81-JWD- IX
I
Pl
229-1FILPL-D93-PEN-IX
I
Pl
w
15
3
ZO
223-1FILPL-D100-AJS-IX
II
Pl
ćw
30
4
ZO
229-1FILPL-D101-KW- IX
489-1FILPL-D102-KRT- IX
II
II
Pl
Pl
ćw
ćw
15
30
4
5
ZO
ZO
7
tekstu i formatowanie
Prawo autorskie, prasowe
i wydawnicze
Redakcja merytoryczna
Komputerowa redakcja
tekstu i formatowanie
Praktyki zawodowe w
wydawnictwie lub
redakcji
formatting of text
Copyright, press and
publishing law
Content editing
Computer editing and
formatting of text
Apprenticeship in a
publishing or an editing
company
38-1FILPL-D97-PAPW-VII
III
Pl
w
15
4
ZO
229-1FILPL-D98-RM-VII
489-1FILPL-D102-KRT-VII
III
III
Pl
Pl
ćw
ćw
30
60
4
7
ZO
ZO, E
22-1FILPL-D103-PZ-VII
III
Pl
ćw
45
8
ZO
8
Przedmioty
Courses
Język obcy
Coaching
przedsiębiorczości i marki
osobistej
Foreign language course 5
Business coaching and
personal branding
Literatura polska wobec
literatur europejskich
Najnowsza literatura
polska
Współczesna literatura na
świecie
Korespondencja sztuk w
kulturze
Historia języka polskiego
Współczesna polszczyzna
Metodologia badań
językoznawczych
Negocjacje
5
Polish literature versus
European literature
Contemporary Polish
literature after 1989
Contemporary world
literature
Contemporary world
literature
History of the Polish
language
The contemporary Polish
language
Methodology of linguistic
research
Negotiations
Studia II stopnia
Semestr zimowy/winter semester
Kod przedmiotu/ Course
Rok języ
unit code
stud k
iów
Course
type
Liczba
godzin/
amount of
hours
Punkty
ECTS/
Credits
Forma
zaliczenia/
Assessment
method
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
222-7MSJO-A01-JO-X
I
349-1FILPL-A03-CP-X
I
Pl
lektorat
ćw
30
28
1
1
ZO
ZO
MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY
222-1FILPL-C06-LPWL-X
II
Pl
w, ćw
40
3
222-1FILPL-C07-NLP-X
II
Pl
ćw
30
3
ZO (ćw), Z
(w)
ZO
222-1FILPL-C08-WLŚ-X
I
Pl
ćw
30
3
ZO
225-1FILPL-C11-KS-X
II
Pl
ćw
30
3
ZO
223-1FILPL-C13-HJP-X
I
Pl
w, ćw
45
4
ZO, E
223-1FILPL-C14-WP-X
I
Pl
w, ćw
45
4
ZO, E
223-1FILPL-C17-MBJ-X
I
Pl
ćw
30
3
ZO
32-1FILPL-C18-N-X
II
Pl
ćw
20
1
ZO
English/German/Russian/French.
9
Konwersatorium
literaturoznawcze
Konwersatorium
językoznawcze
Konwersatorium
kulturoznawcze
Analiza tekstu wizualnego
Literary studies seminar
222-1FILPL-C19-KL-X
II
Pl
ćw
30
2
ZO
Linguistics
223-1FILPL-C20-KJ-X
I
Pl
ćw
30
2
ZO
Cultural seminar
22-1FILPL-C21-KK-X
I
Pl
ćw
30
2
ZO
Visual text analysis
225-1FILPL-C22-ATW-X
II
Pl
ćw
30
1
ZO
Seminarium magisterskie
Master seminar
MODUŁ DYPLOMOWY
22-1FILPL-E23-SM-X
I
Pl
ćw
30
5
ZO
Strategie promocji
instytucji kultury
Media społecznościowe wybrane zagadnienia
Sposoby gromadzenia
informacji (wybrane
zagadnienia)
Film współczesny i sztuki
audiowizualne
Teatr współczesny i sztuki
widowiskowe
Media społecznościowe
Sztuka w przekazach
medialnych
Kierunki filmu
współczesnego
Kierunki teatru
współczesnego
Analiza współczesnych
tekstów kultury
Warsztat pracy
Strategies in promoting
cultural institutions
Social media – selected
problems
Information gathering
techniques (selected
aspects)
Contemporary film and
audiovisual arts
Contemporary theatre
and shows
Social media
Art in the message of the
media
Directions in
contemporary film
Movements in
contemporary theatre
Analysis of contemporary
cultural texts
Copywriter’s workshop
MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE
349-1FILPL-D25-SPIK-X
I
Pl
ćw
30
2
ZO
32-1FILPL-D26-MS-X
I
Pl
ćw
15
2
ZO
32-1FILPL-D27-SGI-X
I
Pl
ćw
15
2
ZO
213-1FILPL-D29-FWSA-X
I
Pl
w, ćw
45
3
212-1FILPL-D30-TWSW-X
I
Pl
w, ćw
45
3
32-1FILPL-D93-MS-X
225-1FILPL-D95-SWPM-X
II
II
Pl
Pl
ćw
w
30
30
2
3
Z (w), ZO
(ćw)
Z (w), ZO
(ćw)
ZO
E
213-1FILPL-D96-KFW-X
I
Pl
w, ćw
45
3
212-1FILPL-D97-KTW-X
I
Pl
w, ćw
45
3
22-1FILPL-D98-AWTK-X
II
Pl
ćw
30
3
ZO (ćw), Z
(w)
ZO (ćw), Z
(w)
ZO
342-1FILPL-D99-WPC-X
I
Pl
ćw
30
3
ZO
10
copywritera
Kreowanie kampanii
internetowych
Media regionalne i
środowiskowe
Warsztaty animacji
kultury medialnej
Analiza przekazu
reklamowego
Biblia w literaturze
Dziecko i dzieciństwo w
literaturze i kulturze
Creating Internet
campaigns
Local and environmental
media
Workshops of animation
of media culture
Analysis of advertising
message
The Bible in literature
Child and childhood in
literature and culture
342-1FILPL-D101-KKI-X
II
Pl
ćw
20
2
ZO
32-1FILPL-D103-MRŚ-X
II
Pl
ćw
15
2
ZO
321-1FILPL-D104-WA-X
II
Pl
ćw
15
2
ZO
342-1FILPL-D105-APR-X
II
Pl
ćw
20
2
ZO
Pl
Pl
w
w
15
15
1
1
ZO
ZO
MODUŁ FAKULATYWNY
222-1FILPL-F108-BWL-X
I
222-1FILPL-F110-DID-X
I
11
Przedmioty
Courses
Język obcy
Język obcy
wychowanie fizyczne
Nowe media
Etykieta językowa
Foreign language course 6
Foreign language course 7
Physical education
New media
Linguistic etiquette
Literatura polska wobec
literatur europejskich
Najnowsza literatura
polska
Współczesna literatura na
świecie
Teoria tekstu w
perspektywie
antropologicznej
Metodologia badań
literackich
Korespondencja sztuk w
kulturze
Polish literature versus
European literature
Contemporary Polish
literature after 1989
Contemporary world
literature
Theory of text in the
anthropological
perspective
Methodology of literary
research
Correspondence of the
arts in culture
6
7
Studia II stopnia
Semestr letni/summer semester
Kod przedmiotu/ Course
Rok języ
unit code
stud k
iów
MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY
222-7MSJO-A01-JO-X
I
222-7MSJO-A01-JO-X
II
813-8MSWF-A02-WF-X
I
PL
32-1FILPL-A04-NM-X
I
Pl
223-1FILPL-A05-EJ-X
II
Pl
MODUŁ PODSTAWOWY/KIERUNKOWY
222-1FILPL-C06-LPWL-X
II
Pl
Course
type
Liczba
godzin/
amount of
hours
Punkty
ECTS/
Credits
Forma
zaliczenia/
Assessment
method
lektorat
30
ćw
ćw
30
30
20
1
1
1
2
2
ZO
E
ZO
ZO
ZO
ćw
30
4
ZO, E
222-1FILPL-C07-NLP-X
I
Pl
w, ćw
40
3
222-1FILPL-C08-WLŚ-X
I
Pl
ćw
15
2
ZO (ćw), Z
(w)
ZO
222-1FILPL-C09-TT-X
II
Pl
ćw
30
3
ZO
222-1FILPL-C10-MBL-X
I
Pl
ćw
30
3
ZO
225-1FILPL-C11-KS-X
II
Pl
ćw
30
3
ZO
English/German/Russian/French.
English/German/Russian/French.
12
Kultura języka polskiego
Estetyka wypowiedzi
Regionalne odmiany
polszczyzny
Culture of the Polish
language
Discoursal correctness
Regional varieties of the
Polish language
223-1FILPL-C12-KJP-X
II
Pl
ćw
30
3
ZO
223-1FILPL-C15-EW-X
223-1FILPL-C16-ROP-X
I
I
Pl
Pl
ćw
ćw
20
15
1
2
ZO
ZO
ćw
ćw
30
30
5
10
ZO
ZO
15
1
ZO
30
4
E, ZO
15
1
ZO
45
4
ZO
20
3
ZO
30
4
15
45
2
4
E (w), ZO
(ćw)
ZO
ZO
30
2
ZO
15
30
1
2
ZO
ZO
MODUŁ DYPLOMOWY
22-1FILPL-E23-SM-X
I
Pl
22-1FILPL-E23-SM-X
II
Pl
MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE 349-1FILPL-D24-SZIK-X
I
Pl
Seminarium magisterskie
Seminarium magisterskie
Master seminar
Master seminar
Strategie zarządzania
instytucjami kultury
Strategie promocji
instytucji kultury
Edukacja w przestrzeni
kulturowej
Praktyka w instytucjach
kultury
Podstawy zarządzania
projektem
Management strategies
w
of cultural institutions
Strategies in promoting
349-1FILPL-D25-SPIK-X
I
Pl
ćw
cultural institutions
Education in cultural
22-1FILPL-D33-EWPK-X
I
Pl
w
space
Practical training in
22-1FILPL-D35-PWIK-X
I
Pl
ćw
cultural institutions
The basics of project
22-1FILPL-D36-PZP-X
I
Pl
ćw
management
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY V - filologia polska, media i reklama
Selected problems of
32-1FILPL-D92-WPPM-X
I
Pl
w, ćw
work in the media
Sources of information
32-1FILPL-D94-ŹI-X
I
Pl
ćw
Apprenticeship in the
32-1FILPL-D100-PWM-X
II
Pl
ćw
media
Creating Internet
342-1FILPL-D101-KKI-X
II
Pl
ćw
campaigns
Creating image
342-1FILPL-D102-KW-X
II
Pl
ćw
Workshops of promotion, 342-1FILPL-D106-WPR-X
II
Pl
ćw
advertising and
marketing
MODUŁ FAKULATYWNY
Wybrane problemy pracy
mediów
Źródła informacji
Praktyka w mediach
Kreowanie kampanii
internetowych
Kreowanie wizerunku
Warsztaty promocji,
reklamy i marketingu
13
Antropologia kultury
literackiej
Języki świata
Anthropology of literary
culture
Languages of the world
22-1FILPL-F107-AKL-X
II
Pl
w
15
1
ZO
223-1FILPL-F109-JŚ-X
II
Pl
w
15
1
ZO
14
Download