Literatura do wykładu „Polityka pieniężna”

advertisement
Literatura do wykładu „Polityka pieniężna”.
Prowadzący: Michał Brzoza-Brzezina, Katedra Polityki Pieniężnej
Literatura obowiązkowa:
Brzoza-Brzezina, M. (2011). „Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne”, CH
Beck, Warszawa.
Rozdział 1: Polska polityka pieniężna w latach 1990–2010
Rozdział 7: Czy przystąpienie Polski do strefy euro może spowodować niestabilny boom i jak się
przed nim uchronić?
Sławiński, A. (2011). „Polityka pieniężna”, CH Beck, Warszawa.
Rozdział 5: Naturalna stopa bezrobocia (Michał Gradzewicz)
Rozdział 7: Oczekiwania inflacyjne (Tomasz Łyziak)
Literatura pomocnicza:
Zagadnienie
Polityka pieniężna podręczniki
Historia bankowości
centralnej
Strategia monetarna
- mnożnikowi model kreacji
pieniądza
Strategia BCI
- mechanizm transmisji
monetarnej
Literatura
1.
Bofinger, P. 2001. “Monetary Policy: Goals, Institutions,
Strategies and Instruments”, Oxford University Press.
2.
Kokoszczyński, R. 2004. „Współczesna polityka pieniężna w
Polsce”, PWE, Warszawa.
3.
Blinder, A. 2001. „Bankowość centralna w teorii i praktyce”,
CeDeWu
4.
Brzoza-Brzezina, M. (2011). „Polska polityka pieniężna. Badania
teoretyczne i empiryczne”, CH Beck, Warszawa.
5.
Sławiński, A. (2011). „Polityka pieniężna”, CH Beck, Warszawa.
1.
W.Morawski „Zarys powszechnej historii pieniądza i
bankowości”, Trio, Warszawa 2002.
G. Wójtowicz, A Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Twigger,
Warszawa 2003.
2.
1.
Polański, Z. 2003 w „System finansowy w Polsce” pod red.
B.Pietrzaka, Z.Polańskiego i B.Woźniak, PWN, (s. 116-122)
1.
Bernanke, S.B., Laubach, T., Mishkin, F.S., Posen, A. 1999.
„Inflation Targeting. Lessons from the International Experience“,
Princeton University Press, Princeton.
2.
RPP 2003 „Strategia polityki pieniężnej po 2003 r.“, Rada Polityki
Pieniężnej, NBP
3.
Mishkin, F.S., Schmidt-Hebbel, K, 2007. “DOES INFLATION
TARGETING MAKE A DIFFERENCE?”, NBER WP 12876.
4.
Sławiński, A. (2011). „Polityka pieniężna”, CH Beck, Warszawa –
Rozdział 2.
1.
M.Kapuściński, T.Łyziak, J.Przystupa, E.Stanisławska,
A.Sznajderska, E.Wróbel, 2014. Mechanizm transmisji polityki
pieniężnej w Polsce Co wiemy w 2013 roku?
2.
Bank of England 1999 “The Transmission Mechanism of Monetary
Policy”, The Monetary Policy Committee.
- bilansowe ujęcie kreacji
pieniądza
- zagadnienie neutralności
1.
Polański, Z. 2003 w „System finansowy w Polsce” pod red.
B.Pietrzaka, Z.Polańskiego i B.Woźniak, PWN. (s. 164-167)
1.
Brzoza-Brzezina, M. 2000. „Neutralność pieniądza, oczekiwania
inflacyjne a badanie mechanizmów transmisji w Polsce”, Bank i
Kredyt 3/2000.
- pułapka deflacyjna
1.
Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, Mateusz Szetela 2015.
„Czy Polsce grozi pułapka deflacyjna?”
Strategia kursowa
1.
F.S.Mishkin 2002 „Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków
finansowych”, Warszawa, PWN, rozdział 8.
2.
Sławiński, A. 2011. „Polityka pieniężna”, CH Beck, Warszawa –
Rozdział 6 (Michał Rubaszek).
Bilans płatniczy
1.
M.Rubaszek: Bilans płatniczy - dwa spojrzenia
Model nowokeynesowski
1.
Gali, J. 2008, Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle.
An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton
University Press.
Brzoza-Brzezina, M. 2011. „Polska polityka pieniężna. Badania
teoretyczne i empiryczne”, CH Beck, Warszawa – Rozdział 6.
2.
1.
Z. Polański „Polityka pieniężna NBP w drugiej połowie lat 90tych” Materiały i Studia NBP nr 72
2.
Polański, Z. 2003 w „System finansowy w Polsce” pod red.
B.Pietrzaka, Z.Polańskiego i B.Woźniak, PWN. (s. 149-162)
3.
Kokoszczyński, R. 2004. „Współczesna polityka pieniężna w
Polsce”, PWE, Warszawa.
4.
Brzoza-Brzezina, M. 2011. „Polska polityka pieniężna. Badania
teoretyczne i empiryczne”, CH Beck, Warszawa.
- polityka pieniężna EBC
1.
ECB 2011. “The Monetary Policy of the ECB”, European Central
Bank, Frankfurt.
- warunki członkostwa w
strefie euro
1.
2.
Traktat z Maastricht
Borowski, J., Brzoza-Brzezina, M., Szpunar, P. 2003. „Exchange
rate Regimes and Poland’s Participation in ERM II”, Bank i Kredyt
1/2003.
Borowski, J., Brzoza-Brzezina, M., 2004. Designing Poland's
Macroeconomic Strategy on the Way to the Euro Area, EUI
Working Paper 10/2004.
Mundell R.A. 1961, A Theory of Optimum Currency Areas,
“American Economic Review”, vol. 51, nr 4, s. 651–665.
Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy
euro, opracowanie pod red. J.Borowskiego, Narodowy Bank Polski
Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w
trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP 2009.
Brzoza-Brzezina, M. (2011). „Polska polityka pieniężna. Badania
teoretyczne i empiryczne” – rozdział 7.
DeGrauwe, P. 2012. “Economics of Monetary Union”, Oxford
University Press.
Polityka pieniężna NBP po
1990 r.
Europejska Unia
Gospodarcza i Walutowa
3.
- koszty i korzyści
1.
2.
3.
4.
5.
Download