Umowa sprzedaży samochodu

advertisement
Umowa sprzedaży samochodu
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(data)
(miejscowość)
.............................................................................................
............................................................................................,
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
.............................................................................................
............................................................................................,
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego)
zwanym dalej Kupującym.
§1
1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(typ: osobowy, ciężarowy; marka i model)
rok produkcji . . . . . . . . ., nr nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(wskazać rok)
(nr VIN)
nr rejestracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr karty pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sprzedawca oświadcza, że rzecz opisana w § 1 ust. 1 jest wolna od obciążeń i roszczeń na rzecz
osób trzecich.
3. Sprzedawca oświadcza, że rzecz opisaną w § 1 ust. 1 nabył w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
(data)
od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zgodnie z okazaną umową.
(imię, nazwisko / nazwa poprzedniego właściciela)
§2
1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność rzeczy opisanej w § 1 ust. 1, zaś Kupujący
tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
2. Strony niniejszym stwierdzają, że rzecz opisana w § 1 została Kupującemu wydana, a cena
uiszczona w gotówce w całości na rzecz Sprzedawcy.
§3
Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z rzeczą opisaną w § 1 ust. 1 zostały mu
wydane: . . . komplet/ty kluczyków, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa OC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ilość)
.............................................................................................
(ewentualnie inne dokumenty, np. faktury za naprawę, wymianę części)
§4
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu,
a w szczególności, że został poinformowany przez Sprzedawcę o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................
(wpisać ewentualne uszkodzenia czy wady samochodu – ewentualnie skreślić)
§5
1. Wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................
Sprzedawca
................
Kupujący
Download