ZAŁĄCZNIK do wniosku o finansowanie w części lub w całości

advertisement
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach art. 47 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Załącznik Nr 2
do Umowy nr …… z dnia ……. o dofinansowanie projektu pn...........................................................................................
dotyczy Modułu B
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY
WNIOSKODAWCA
SKRÓT NAZWY
……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
..... rok
Lp.
Zadanie/działanie
..... rok
..... rok
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
I
IV
VII
X
I
IV
VII
X
I
IV
VII
X
II
III
V
VI
VIII
IX
XI
XII
II
III
V
VI
VIII
IX
XI
XII
II
III
V
.........................................................................
Data, podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy
pieczęć firmowa Wnioskodawcy
VI
VIII
IX
XI
XII
Download