Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

advertisement
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych odbieranych przez Zakład Usług
Komunalnych Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce (wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w/s katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112,
poz.1206):
Lp.
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
1.
2.
20 01 01
20 01 02
Papier i tektura
Szkło
3.
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
4.
20 01 10
Odzież
5.
20 01 11
Tekstylia
6.
20 01 13*
Rozpuszczalniki
7.
8.
20 01 14*
20 01 15*
Kwasy
Alkalia
9.
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
10.
20 01 19*
11.
20 01 21*
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
12.
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
13.
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
14.
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
15.
20 01 27*
16.
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w
20 01 27
17.
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
18.
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
19.
2001 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
21.
20 01 33*
22.
20 01 34
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
23.
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne składniki (')
24.
20 01 36
25.
20 01 37*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,2001
23 i 20 01 35
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
26.
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
27.
20 01 39
Tworzywa sztuczne
28.
20 01 40
Metale
29.
20 01 41
Odpady zmiotek wentylacyjnych
30.
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
31.
20 01 99
Inne frakcje zbierane w sposób selektywny - zmieszane odpady z remontów
32.
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
33.
20 02 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie
34.
20 02 03
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
35.
20 03 01
Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
36.
20 03 02
Odpady z targowisk
37.
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
38.
20 03 04
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
39.
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
40.
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
41.
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
42.
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
43.
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
44.
15 01 03
Opakowania z drewna
45.
15 01 04
Opakowania z metali
46.
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
47.
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
48.
15 01 07
Opakowania ze szkła
49.
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
50.
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo
toksyczne i toksyczne)
51.
15 01 11*
52.
17 01 01
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbestu), włącznie z pustymi pojemnikami
Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów
53.
17 01 02
Gruz ceglany
54.
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
55.
17 01 07
56.
17 01 80
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
57.
1701 81
Odpady z remontów i przebudowy dróg
58.
17 01 82
Inne niewymienione odpady
59.
17 02 01
Drewno
60.
17 02 02
Szkło
61.
17 02 03
Tworzywa sztuczne
62.
17 03 02
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
63.
17 03 80
Odpadowa papa
64.
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
65.
17 04 02
Aluminium
66.
17 04 03
Ołów
67.
17 04 04
Cynk
68.
17 04 05
Żelazo i stal
69.
17 04 06
Cyna
70.
17 04 07
Mieszaniny metali
71.
17 04 09*
Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
72.
17 04 10*
Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne
73.
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
74.
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
75.
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03
76.
17 08 02
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
77.
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
Download