Rady Powiatu Ostrowskiego

advertisement
Uchwała Nr
/2011
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia
2011 roku
w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy
ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz.654).
Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje:
§1
Określa się zasady zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22
w Ostrowie Wielkopolskim.
§2
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. Zarząd Powiatu – Zarząd Powiatu Ostrowskiego.
2. Rada Powiatu – Radę Powiatu Ostrowskiego.
3. Rada Społeczna – Rada Społeczna przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22
4. ZZOZ – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Limanowskiego 20/22 prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ostrowski.
§3
Zbycie majątku trwałego nieruchomego przez ZZOZ wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu
i musi być poprzedzone opinią Rady Społecznej.
§4
1. Zbycie majątku trwałego ruchomego, którego wartość przekracza kwotę 5000 zł wymaga
każdorazowo zgody Zarządu Powiatu i musi być poprzedzone opinią Rady Społecznej.
2. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz w użyczenie majątku trwałego
nieruchomego na okres 3 lat i powyżej wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu.
3. W przypadku zawarcia kolejnej umowy, o której mowa w ust. 2 z tym samym podmiotem
na następny okres wymagana jest każdorazowo zgoda Zarządu Powiatu.
§5
Traci moc Uchwała Nr XIV/131/2000 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 kwietnia 2000 roku
w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia i wynajęcia majątku trwałego ruchomego
i nieruchomego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla którego organem
założycielskim jest Powiat Ostrowski.
§ 6
Traci moc Uchwała Nr XXVI/207/2009 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz
ich przeznaczenia i standardu przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolskim.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Ostrowskiego
Andrzej Leraczyk
UZASADNIENIE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawą o działalności leczniczej – samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne
użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie
ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach
określonych przez podmiot tworzący.
Podmiotem tworzącym dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego
20/22 w Ostrowie Wielkopolskim jest Rada Powiatu Ostrowskiego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Download