klasowka-3-poznajemy-proces-dysocjacji-jonowej-kwasow

advertisement
……………………………………………….. …………………..
imię i nazwisko ucznia
nr w dzienniku
………….
klasa
………………….
data
GRUPA A
Poznajemy proces dysocjacji jonowej kwasów
1. Uzupełnij zdania.
(3 p.)
Kwasy to …..................................., które w roztworze wodnym dysocjują na ............................................
............................................................................................................................................................................... .
Ogólne równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasów ma postać:
………..…..
HO
2
… H+ + … Rm–.
Roztwory kwasów jednakowo barwią wskaźniki, co jest związane z obecnością .................................
………………………… . Oranż metylowy pod ich wpływem przyjmuje barwę .................................. .
Roztwory te przewodzą prąd elektryczny, dlatego zaliczamy je do …………………………………....…….. .
2. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując odpowiednią nazwę anionu do wzoru kwasu.
(2 p.)
 anion chlorowy(VII)  anion węglanowy  anion siarczkowy  anion siarczanowy(IV)
 anion chlorkowy  anion siarczanowy(VI)  anion węglanowy(II)
Wzór sumaryczny
kwasu
HCl
H2SO3
H2CO3
Nazwa anionu
……………………
……………………
………………………
3. Uzupełnij równania dysocjacji jonowej kwasów.
(2 p.)
HO
HCl 2 …. H… + .… Cl…
HO
H2CO3 2 .… H… + .… CO3…
4. Sporządź opis słowny równań dysocjacji jonowej kwasów.
(2 p.)
HO
H3PO4 2 3 H+ + PO43–
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
HO
HNO3 2 H+ + NO3–
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
5. Wyjaśnij, co oznaczają poniższe znaki, stosowane w zapisie równań dysocjacji jonowej.
HO
2
(2 p.)
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
HO
2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
1
6. Napisz równania dysocjacji jonowej poniższych kwasów oraz podaj ich opis słowny.
(4 p.)
a) kwas siarkowodorowy
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
b) kwas siarkowy(VI)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
7. Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami oraz
równania reakcji chemicznych oznaczone cyframi.
(3 p.)
Wzory i nazwy substancji chemicznych:
U – …………………………………………………...
W – …………………………………………………..
X – …………………………………………………...
Y – …………………………………………………...
Z – …………………………………………………...
Równania reakcji chemicznych:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
2
……………………………………………….. …………………..
imię i nazwisko ucznia
nr w dzienniku
………….
klasa
………………….
data
GRUPA B
Poznajemy proces dysocjacji jonowej kwasów
1. Uzupełnij zdania.
(3 p.)
Dysocjacja jonowa kwasów to ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
Ogólne równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasów ma postać:
HO
HmIRm 2 ……… + ……….
Roztwory kwasów przewodzą prąd elektryczny, dlatego zaliczamy je do …………………………. . Takie
roztwory barwią wskaźniki na jednakowy kolor, ponieważ zawierają ........................................……………… .
Uniwersalny papierek wskaźnikowy pod ich wpływem przyjmuje barwę ...................................................... .
2. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując odpowiednią nazwę anionu do wzoru kwasu.
(2 p.)
 anion siarczkowy  anion fosforanowy(V)  anion siarczanowy(IV)
 anion azotanowy(V)  anion fosforanowy(III)  anion siarczanowy(VI)
Wzór sumaryczny
kwasu
H2 S
H3PO4
H2SO4
Nazwa anionu
……………………
……………………
………………………
3. Uzupełnij równania dysocjacji jonowej kwasów.
(2 p.)
HO
H2S 2 .… H… + …. S…
HO
HNO3 2 …. H… + …. NO3…
4. Sporządź opis słowny równań dysocjacji jonowej kwasów.
(2 p.)
H 2O
H2CO3  2 H+ + CO32–
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
HO
H2SO3 2 2 H+ + SO32–
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
5. Wyjaśnij, co oznaczają poniższe znaki, stosowane w zapisie równań dysocjacji jonowej.
HO
2
(2 p.)
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
HO
2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
6. Napisz równania dysocjacji jonowej poniższych kwasów oraz podaj ich opis słowny.
(4 p.)
a) kwas chlorowodorowy
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
b) kwas fosforowy(V)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
7. Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz nazwy substancji oznaczonych literami oraz równania
reakcji chemicznych oznaczone cyframi.
(3 p.)
Nazwy substancji chemicznych:
U – …………………………………………………...
W – …………………………………………………..
X – …………………………………………………...
Y – …………………………………………………...
Z – …………………………………………………...
Równania reakcji chemicznych:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4
Download