Korelacja pomiędzy badaniem anty

advertisement
diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostic
2010 • Volume 46 • Number 4 • 371-378
Praca oryginalna • Original Article
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA.
Problemy interpretacyjne wynikające z występowania
wyników fałszywie dodatnich bądź fałszywie ujemnych
w teście przesiewowym
Correlation between anty-HCV and HCV-RNA tests.
Interpretative problems arising from the occurrence
of false positive or false negative results in screening tests
Agnieszka Wierzbicka
Pracownia Biologii Molekularnej, Laboratorium Centralne, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Streszczenie
Cel: Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest ważnym patogenem człowieka, gdyż zakażonych jest nim już ponad 17 mln
ludzi na świecie. Diagnostyka obejmuje testy laboratoryjne, testy serologiczne, testy potwierdzenia – RIBA HCV, oraz testy
metodami biologii molekularnej: oznaczanie HCV-RNA (Real-Time PCR). Wiele problemów interpretacyjnych wynika z występowania wyników fałszywie dodatnich bądź fałszywie ujemnych w testach przesiewowych.
Metody: W pracy przedstawiono metody badawcze wykorzystywane w diagnostyce WZW C, oraz wyniki badań własnych na
grupie 300 osób, porównując wyniki testów serologicznych anty-HCV metodą immunoenzymatyczną (MEIA) w systemie
AxSYM z wykrywaniem HCV-RNA, metodą Real-Time PCR, w teście jakościowym firmy Roche Diagnostics. U 90 (30%)
badanych pacjentów z wyselekcjonowanych grup obserwowano wyniki fałszywie dodatnie bądź fałszywie ujemne wyniki
badań przesiewowych.
Wnioski: Stwierdzenie bądź wykluczenie WZW C powinno opierać się na szerokim panelu badawczym oraz obrazie klinicznym pacjenta, gdyż diagnostyka jest często trudna a wyniki badań niejednoznaczne, co wiąże się między innymi z występowaniem wyników fałszywie dodatnich bądź ujemnych w testach przesiewowych, w szczególnych grupach pacjentów: dializowanych, po przeszczepach, i na leczeniu immunosupresyjnym, u kobiet w ciąży, oraz osób zakażonych innymi wirusami,
np. wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).
Summary
Aim: Hepatitis C virus (HCV) is an important human pathogen, since it concerns 170 mln people worldwide. Its diagnostics
involves lab tests, serological tests, confirmation tests – RIBA HCV, and molecular assays for HCV-RNA (Real-Time PCR).
Numerous interpretative problems arise from the occurrence of false positive or false negative results in screening tests.
Methods: I have compared test methods used in the diagnostics of WZW C, and have included the results of my own
research, that compared serological anti-HCV tests by the microparticle enzyme immunoassay (MEIA) in the AxSYM system
with HCV-RNA detection, from Abbott, with the qualitative real-time PCR assay, from Roche Diagnostics. In 90 (30%) of examined patients from the selected groups, screen testing gave false positive or false negative results (n=300).
Conclusions: Confirmation or exclusion of WZW C should be based on all the available test methods and on patient’s clinical
symptoms, because the diagnostics is often difficult and findings ambiguous. This arises, among others, from the occurrence
of false positive or false negative results in screening tests, especially in atypical groups of patients: dialyzed, after transplants, immunosuppressive, women in pregnancy, and patients with Hepatitis B virus.
Słowa kluczowe: Wirusowe zapalenie wątroby typu C, diagnostyka serologiczna, anty HCV, badania przesiewowe, RIBA
test, HCV – RNA
Key words: Viral Hepatitis C, serological diagnostics, screen testing, anti-HCV, RIBA-test, HCV-RNA.
371
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne
Wstęp
Wykrywalność zakażeń jest bardzo niska, gdyż poziom
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest przyczyną wiru-
świadomości społecznej jest niski. Ponadto nadal dla wielu
sowego zapalenia wątroby typu C (WZW C). W 1989 r. po
osób nieznane są drogi zakażenia, a jednocześnie nie
raz pierwszy zidentyfikowano i opisano hepatitis C virus jako
udało się dotychczas uzyskać skutecznej szczepionki prze-
główny czynnik etiologiczny zapaleń wątroby non-A/non-B
ciwko WZW C. Działania profilaktyczne nacelowane na
(Choo i wsp. 1989) oraz raka i marskości wątroby [1]. Wirus
poprawę świadomości społecznej oraz prowadzenie badań
HCV może przebiegać bezobjawowo jako zakażenie utajo-
przesiewowych mogłoby poprawić sytuację epidemiolo-
ne. Wykazuje dużą wrażliwość na środki chemiczne i meto-
giczną w kraju. Według szacunków Światowej Organizacji
dy dezynfekcji, większą niż HBV, lecz mniejszą niż HIV.
Zdrowia (WHO) na całym świecie jest już ponad 170 mln
Osoby przewlekle zakażone wykazują podwyższone ryzyko
osób zakażonych HCV [19]. Przenoszenie parenteralne
powikłań odległych zakażenia, w tym przewlekłego zapale-
HCV znajduje odzwierciedlenie w dużej częstości zakażeń
nia, marskości oraz pierwotnego raka wątrobowokomórko-
wśród znanych grup ryzyka (np. uzależnieni od narkotyków)
wego (HCC).
jednak niepokojąco wzrasta odsetek zakażonych wśród
Większość (96%) zakażonych nie jest świadoma swojego
pacjentów ośrodków szpitalnych, opiekuńczych, pacjentów
stanu, ponieważ zazwyczaj przewlekła infekcja jest skąpo-
dializowanych, osób korzystających z dostępnych zabiegów
objawowa lub bezobjawowa i trwa latami. Eliminacja wirusa
pielęgnacyjnych, co przy dużej liczbie nosicieli może powo-
następuje u 15-30% chorych, głownie w przypadku objawo-
dować, iż na ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie
wego przebiegu ostrego WZW C. U pozostałych chorych
wątroby typu C narażony jest każdy, bez względu na płeć,
rozwija się zapalenie przewlekłe, a u 5-20% z nich może
wiek, status społeczny i materialny. Dzięki skutecznym kam-
dojść do marskości wątroby w ciągu 20-25 lat, związaną
paniom systematycznie wzrasta jednak liczba osób badają-
z poważnymi powikłaniami (wodobrzusze, żylaki przełyku,
cych się w kierunku WZW C.
żółtaczka, encefalopatia, zaburzenia krzepnięcia). Zapaleniu
wątroby, wywołanemu przez HCV, często towarzyszą cho-
Diagnostyka WZW C
roby autoimmunologiczne w tym autoimmunologiczne zapa-
WZW C najczęściej przebiega bezobjawowo, choć mogą
lenie wątroby (AIH), które znacznie pogarszają rokowanie
pojawiać się niespecyficzne objawy:
i czas przeżycia, oraz krioglobulinemia, występująca u po-
•
osłabienie i zmęczenie, ucisk w nadbrzuszu, utrata łak-
•
•
•
objawy depresji;
choroby nerek – rozplemowe zapalenie kłębuszków ner-
•
znacznie rzadziej żółtaczka [6].
nad 26% pacjentów przewlekle zakażonych HCV [2,3,6].
Źródłem zakażenia HCV jest człowiek a do transmisji może
dojść w czasie używania niedostatecznie wysterylizowanego sprzętu wielokrotnego użytku, powtórnego wykorzystywania narzędzi pierwotnie przeznaczonych do jednorazowego użytku, zakłuć, ekspozycji materiału zakaźnego na
nienia, zmęczenie, senność, apatia;
zespół suchości, objawy skórno-śluzówkowe;
kowych (MPGN);
błony śluzowe, podania zainfekowanych preparatów krwio-
U zakażonych HCV dość często występuje także nieznacz-
pochodnych itp. a także nieprzestrzegania standardów
nie powiększona śledziona (ok. 50%) i/lub wątroba (w obra-
higieny podczas procesów diagnostycznych i leczniczych.
zie USG).
Ocenia się, że około 55-60% do zakażenia mogło dość
Objawy te często są niecharakterystyczne i trudne do przy-
w ramach procedur związanych ze służbą zdrowia [1,4].
porządkowania konkretnej jednostce chorobowej, co przy
Innymi źródłami zakażeń może być wykonywanie zabiegów
wspomnianej niskiej świadomości społecznej, oraz niekiedy
pielęgnacyjnych i upiększających takich jak manikiur, pedi-
utrudnionym dostępie do specjalisty i szerokiej wielotorowej
kiur, tatuaże, kolczykowanie, akupunktura, oraz przeniesie-
diagnostyki może powodować bagatelizowanie objawów
nie zakażenia w populacji narkomanów poprzez stosowanie
chorobowych, lub też mylną ich interpretację. Należy pod-
środków odurzających drogą dożylną lub donosową. Do
kreślić, iż aktualnie dysponujemy szerokim wachlarzem ba-
połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku grupie ryzyka były
dań opierających się na badaniach pomocniczych, serolo-
także osoby, którym wykonywano transfuzje krwi, lub prze-
gicznych badaniach przesiewowych, testach potwierdzenia,
taczano preparaty krwiopochodne; jednak wprowadzone po
oraz technikach biologii molekularnej. Badania pomocnicze
2000 r. obowiązkowe badania materiału od dawcy prawie
obejmują najczęściej badania biochemiczne, mierzące po-
całkowicie zminimalizowało tę drogę infekcji [5]. Ważne jest
ziom aktywności enzymów wątrobowych takich jak amino-
także, iż obecnie zakażenie HCV jest zaliczane do chorób
transferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginia-
przenoszonych drogą płciową – ryzyko zakażenia przez
nowa (AST), gamma-glutamyl transpeptydaza (GGTP),
kontakty seksualne wynosi od 1,5%/rok, dla porównania
fosfataza zasadowa (ALP), dehydrogenaza mleczanowa
HIV 0,5% [2].
(LDH) oraz stężenie bilirubiny. Z uwagi na fakt, iż przewlekłe
W Polsce – wg danych Polskiej grupy Ekspertów HCV –
zapalenie wątroby typu C charakteryzuje się wahaniami
szacunkowa liczba zakażonych może wynosić nawet
aktywności transaminaz a około jedna trzecia pacjentów
730 000 osób, czyli 1,9% Polaków może być zakażonych
(20-40%) wykazuje prawidłowe ich wartości [1], należy
wirusem HCV (dane z października 2010 r.).
ostrożnie podchodzić do interpretacji szczególnie podczas
372
A. Wierzbicka
w surowicy znajdują się przeciwciała anty-HCV, to reagują
one z antygenowymi białkami wirusa znajdującymi się na
błonie. Zmiana koloru (reakcja barwna dzięki dodanemu
enzymowi) wskazuje na to, że przeciwciała zareagowały
z białkami.
Rekombinowane testy immunoblot (RIBA)
Są to testy uzupełniające do oznaczania przeciwciał antyHCV (RIBA) przeznaczone jako dodatkowe bardziej swoiste
testy do badania próbek ludzkiej surowiec lub osocza.
Rekombinowane testy immunoblot (RIBA) zawierają te
same antygeny HCV co testy EIA, a także dysmutazę nadtlenkową (SOD). Dodatni wynik testu RIBA definiowany jest
Rycina 1.
Związek pomiędzy rekombinowanymi białkami HCV w teście AxSYM HCV
version 3.0, a strukturalnymi i niestrukturalnymi białkami genomu HCV
(wg firmy Abbott).
HCr43 Rekombinowane białko HCV wykazujące ekspresję u Escherischa
coli, zawiera sekwencje białek strukturalnych rdzenia wirusa oraz białek niestrukturalnych NS3 (biorących udział w replikacji)
c200 Rekombinowane białko HCV wykazujące ekspresję u Saccharomyces
cerevisiae zawiera aminokwasy 1192-1931, które prawdopodobnie powodują
kodowanie regionów NS3 i NS4 genomu HCV.
c100-3 Rekombinowane białko HCV wykazujące ekspresję u Saccharomyces cerevisiae zawiera sekwencje niestrukturalnych białek NS3 i NS4.
NS5 Rekombinowane białko HCV wykazujące ekspresję u Saccharomyces
cerevisiae zawiera sekwencje niestrukturalnego białka NS5.
jako reaktywność na dwa lub więcej antygeny HCV, przy
braku reaktywności na SOD. Reaktywność na pojedynczy
antygen wirusa HCV lub reaktywność w szerokim zakresie
antygenów wraz z reakcją na SOD uznawane są za wyniki
nieokreślone („CHIRON RIBA HCV 3.0 SIA – paskowy test
immunoblot do oznaczania przeciwciała przeciwko wirusowi
zapalenia wątroby typu C” firmy Ortho Diagnostic – na podstawie ulotki producenta).
Badania mikroskopowe – Hybrydyzacja in situ
Wirus HCV rozprzestrzenia się w organizmie ludzkim za
pomocą kompleksów immunologicznych/krioglobulin i jest
diagnozowania fazy przewlekłej oraz u pacjentów bez klinicz-
znajdowany w wielu miejscach, m.in. w komórkach mózgu,
nej manifestacji objawów chorobowych. K Madaliński i wsp.
w tym w komórkach glejowych, w płynie mózgowo-rdzenio-
[16] w badaniach i poziomu anty-HCV i HCV-RNA u chorych
wym, w komórkach krwi obwodowej – makrofagach, limfocy-
z pierwotnym zespołem Sjögrena wykazali, iż u siedmiu pa-
tach T i B oraz w komórkach szpiku kostnego [5]. Najczulsze
cjentów, od których uzyskano dane badań biochemicznych
(na 20 chorych posiadających przeciwciała anty-HCV) wartość aktywności ALT przekroczona została tylko u 3 chorych
przy wartości prawidłowej < 30 IU/L, a średnia wartość ALT
u 7 chorych wynosiła 34.3 IU/L, czyli tylko nieznacznie przewyższała górną granice wartości referencyjnej.
Metody serologiczne
Dzisiejsza diagnostyka serologiczna wykorzystuje testy,
oparte na wykrywaniu przeciwciał anty-HCV. Są to testy EIA
(enzyme immunosorbent assay) – immunoenzymatyczne
drugiej i trzeciej generacji – pozwalają one wykrywać przeciwciała skierowane przeciwko antygenom wirusa typu C,
Rycina 2.
Obraz biopsji wątroby w mikroskopie świetlnym pokazujący pozytywnie oznakowane hepatocyty z infekcją HCV, przy użyciu hybrydyzacji in situ, powiększenie 20x [8]. (Majerowicz S i wsp., 2004)
które zwykle pojawiają się średnio po 80 dniach od zakażenia (zakres od 33 do 129 dni). Testy EIA-2 wprowadzono
już w 1990 r, jednak okazały się mało czułe [14]. Testy EIA-3
(testy trzeciej generacji) zostały zaakceptowane przez FDA
jako testy o większej czułości i specyficzności niż uprzednio
stosowane. Obecnie umożliwiają wykrywanie przeciwciał
anty-HCV przy czułości diagnostycznej od 99,4% do 99,9%.
Metoda immunoblottingu „Western blot”
Metodę immunoblottingu „Western blot" stosuje się jako tzw.
test potwierdzenia. Surowica inkubowana jest na nitrocelulozowych błonach, na których umieszczone są rozdzielone
białka wirusowe – c33c, NS5, C100p, c22p i 5-1-1p. Jeżeli
Rycina 3.
Obraz hepatocytów w mikroskopie elektronowym z ukazanymi wtrętami koloidowymi wewnątrz rER, przy użyciu hybrydyzacji in situ, powiększenie
60000x [8] (Majerowicz S i wsp., 2004)
373
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne
oznaczenie HCV RNA odnosi się do komórek jednojądrza-
komplementarnego DNA (cDNA), amplifikację docelowego
stch krwi obwodowej (badania PBMC), czy tkanek, które
cDNA na drodze PCR, oraz hybrydyzację kwasu nukleino-
mogą być miejscem replikacji czulszym niż surowica czy
wego do detekcji HCV-RNA w surowicy lub osoczu ludzkim.
osocze. Szczegółowe badania morfologiczne przeprowa-
Izolacja wirusa, oraz odwrotna transkrypcja, ampfllikacja
dzone przez Aldonę Kasprzak i wsp. [7] wykazały w biopun-
i detekcja odbywa się automatycznie w analizatorach
ktatach od chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu
COBAS AmpliPrep oraz Cobas Amplicor firmy Roche Diag-
C przede wszystkim zmiany w strukturze jąder hepatocytów,
nostics. Test umożliwia wykrycie RNA wirusa zapalenia
opisane po raz pierwszy: zmiany kształtu, obrzęk, hyper-
wątroby typu C (HCV) w ludzkim osoczu, już od 10 IU/ml
chromazję, zaburzenia struktury chromatynowej, zwiększe-
osocza.
nie liczby jąderek oraz uszkodzenia błony jądrowej.
Z każdą serią próbek przebadane zostały dostarczone
Amplifikacja, czyli namnożenie materiału genetycznego wi-
przez producenta kontrole ujemne i dodatnie, co weryfikuje
rusa umożliwia wykrycie już bardzo małej ilości cząsteczek
poprawność przebiegu reakcji. Badania wykonywano
wirusa w surowicy bądź osoczu. Reakcja łańcuchowa poli-
w jednym powtórzeniu.
merazy (PCR) w trakcie kilkugodzinnego pojedynczego pro-
Badania serologiczne i molekularne wykonywano z poje-
cesu enzymatycznego pozwala na powielenie (amplifikację)
dynczego pobrania (badania molekularne z kolejnej próbki
do
106-109
razy wyjściowej kopii odpowiedniego fragmentu
pobranej od tego samego pacjenta).
DNA (po odwrotnej transkrypcji RNA) o długości od kilkunastu
Prowadzone badania nie obejmowały testów immunoblot,
do kilkudziesięciu tysięcy par zasad. Każdy cykl w przybli-
gdyż w Szczecinie nie wykonuje się testów potwierdzenia:
żeniu podwaja liczbę segmentów docelowych DNA [20].
RIBA anty-HCV.
Przebadano 300 osób. W badaniach skoncentrowano się
Grupa badana i metody
na pacjentach z grup szczególnych – pacjenci z obniżoną
Porównano wyniki testów serologicznych anty-HCV z bada-
odpornością (n=26), po przeszczepach narządowych, diali-
niami HCV-RNA (metodą Real-Time PCR) wykonanych dla
zowani (n=150), z towarzyszącymi chorobami przewlekłymi
pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
(n= 21). wzięto także pod uwagę pacjentów z oddziałów
Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w latach 2009-2010.
dziecięcych (n=86), oraz kandydatów do zawodowej służby
Badania molekularne były poprzedzone przez badania sero-
wojskowej, którą stanowili młodzi mężczyźni, ze średnią
logiczne, tj. jakościowe oznaczanie obecności przeciwciał
wieku 28 lat (n=17). U dzieci rozpiętość wieku wynosiła od
anty-HCV w osoczu, bądź surowicy metodą immunoenzy-
4 m-cy do 17 lat.
matyczną (MEIA) w systemie AxSYM, firmy Abbott. Wynik
Jednocześnie porównano wielkość współczynników odcię-
każdego testu obliczany jest ze stosunku współczynnika
cia S/CO między pacjentami.
próbki do współczynnika odcięcia S/CO = Sample rate/
Cutoff rate, czyli ze stosunku wartości natężenia fluorescen-
Wyniki
cji badanej próbki do wartości natężenia fluorescencji punktu
Spośród przebadanych 300 osób zidentyfikowano 86 pa-
odcięcia (CO) dla każdej próbki badanej oraz próbki kontro-
cjentów, u których wykryto przeciwciała anty-HCV w teście
lnej (wg metodyki producenta). Obecność lub brak przeciw-
skriningowym a nie wykryto HCV-RNA w teście jakościo-
ciał anty-HCV w próbce określana jest poprzez porównanie
wym metodą Real-Time PCR, oraz 4 osoby, u których nie
wartości sygnału badanej próbki do sygnału dla wartości
wykryto przeciwciał anty-HCV a wykryto RNA wirusa w ba-
odcięcia (cutoff), określonej podczas uprzedniego przepro-
daniach molekularnych.
wadzania kalibracji. Próbki o wartościach S/CO<1 są uważa-
Wśród 23 z przebadanych 86 pacjentów oddziałów dziecię-
ne jako ujemne. Jeżeli wartość sygnału badanej próbki jest
cych, oraz poradni hepatologicznych dziecięcych SPWSZ
większa lub równa wartości odcięcia, próbka taka uważana
Szczecin nie wykryto HCV-RNA pomimo wykrycia przeciw-
jest za anty-HCV dodatnią – reaktywną (wg metodyki produ-
ciał anty-HCV o wartości współczynnika S/CO między 1,15
centa). Materiał do badań serologicznych stanowiła suro-
aż do 85,90 (wynik interpretowany jako dodatni). U 14 z tych
wica, uzyskana poprzez odwirowanie krwi żylnej pobranej do
23 pacjentów stwierdzono przebyte WZW C (u siedmiorga
probówki bez antykoagulantu. Krew pełną przechowywano
dzieci matek z przebytym lub czynnym WZW C), u 4 pacjen-
do czasu wykonania analizy w temp. 2-8°C. Badania wyko-
tów – współistniejącą chorobą nowotworową (białaczka), u 2
nano w jednym powtórzeniu.
pacjentów – niedoczynność tarczycy, u 2 pacjentów – cho-
Materiał do badań HCV-RNA stanowiło osocze, uzyskane
roby autoimmunologiczne (alergia,astma), oraz pojedynczo:
poprzez odwirowanie krwi pełnej pobranej na antykoagulant
histiocytoza X, zakażenie HSV, zakażenia CMV, zakażenie
EDTA. Osocze do czasu przeprowadzenia analizy przecho-
HBV, Toxoplazmoza, brak nerki, plastyka pęcherza, przepu-
wywano w sterylnych probówkach polipropylenowych
klina rdzeniowa, AIH, inne choroby wielonarządowe. Nie-
w temp. -20°C (wg zaleceń producenta). Badania wykonano
które z tych jednostek chorobowych współistniały ze sobą.
za pomocą testu „Cobas AmpliPrep/Cobas Amplicor HCV
Wśród 150 badanych pacjentów oddziałów Dializ, Nefrologii
v 2.0” firmy Roche Diagnostics. W teście tym wykorzystuje
i Transplantologii SPWSZ Szczecin i innych ośrodków diali-
się odwrotną transkrypcję docelowego RNA do generacji
zacyjnych u 26 nie wykryto HCV-RNA pomimo wystąpienia
374
A. Wierzbicka
przeciwciał anty-HCV o wartości współczynnika S/CO
wowe, oraz rzadziej testy metodami biologii molekularnej
między 1,01 aż do 70,12 (wynik interpretowany jako do-
w jednostkach posiadających wyspecjalizowane pracownie
datni), gdzie u dwóch z nich stwierdzono przebyte WZW C,
oraz sprzęt badawczy. Tymczasem obie metody mają ogra-
a u pięciu – koinfekcję z WZW B. U pozostałych 19 pacjen-
niczenia, wynikające z metodyki badań. Producenci testów
tów nie stwierdzono objawów klinicznych odpowiadających
przesiewowych podają w metodykach, iż żadna z obecnie
WZW C. U dwóch pacjentów wykryto natomiast HCV-RNA
dostępnych metod detekcji przeciwciał przeciw HCV nie daje
pomimo braku wykrycia przeciwciał anty-HCV (współczyn-
100% gwarancji wykrycia wszystkich potencjalnie zakaźnych
nik S/CO: 0,20 i 0,34).
jednostek we krwi lub zakażonych osobników. Negatywny
Wśród 26 pacjentów oddziału Nabytych Niedoborów Immu-
wynik testu nie wyklucza możliwości ekspozycji na HCV lub
nologicznych u dwóch pacjentów nie wykryto HCV-RNA
samej infekcji. Z danych polskiej fundacji „Pod prąd żółtej
pomimo wystąpienia przeciwciał anty-HCV o wartości
rzeki”, skupiającej osoby zakażone WZW C wynika, iż jeden
współczynnika S/CO 3,03 i 3,02 (wynik interpretowany jako
wynik ujemny oznaczenia HCV-RNA nie uprawnia do wyklu-
dodatni), gdzie u pacjenta nr 1 stwierdzono koinfekcję
czenia rozpoznania zakażenia lub potwierdzenia eliminacji
z WZW B u pacjenta nr 2 – przebyte WZW B oraz prawdo-
wirusa u chorego na zapalenie wątroby typu C, zwłaszcza
podobnie przebyte WZW C. U dwóch pacjentów wykryto
przy stwierdzonych przeciwciałach anty-HCV oraz pod-
HCV – RNA pomimo niewykrycia przeciwciał anty-HCV lub
wyższonych aminotransferazach. W takim przypadku trzeba
wykrycia przeciwciał anty-HCV o niskim współczynniku
okresowo kontrolować aktywność ALT i powtarzać RT-PCR.
S/CO (współczynnik S/CO odpowiednio: 0,62 i 1,27), gdzie
Wiele źródeł podaje szereg czynników powodujących fał-
u pacjenta nr 1 (koinfekcja HIV), współistniał głęboki niedo-
szywie dodatnie wyniki badań przesiewowych w kierunku
bór odporności z liczbą limfocytów CD4<200 kom/µl,
wykrycia HCV:
a u pacjenta nr 2 rzadki genotyp HIV 1 D (+), oraz CD
•
4<250 kom/µl.
U trzech pacjentów Hepatologicznej Poradni Konsultacyjnej
nie wykryto HCV-RNA pomimo wystąpienia przeciwciał
anty-HCV o wartości współczynnika S/CO od 1,11 do 16,01
(wynik interpretowany jako dodatni):
•
•
pacjent nr 2 (S/CO 2,20) – łuszczyca, choroba autoim-
•
pacjent nr 3 (S/CO 1,11) – fałszywie dodatni wynik WR,
pacjent nr 1 (S/CO 16,01) – po leczeniu WZW C,
munologiczna (pacjent przyjmował Prograf),
toczeń (w trakcie diagnozy), Zespół Stevensa-Johnsona, rumień, nadwrażliwość w wywiadzie.
W innych przypadkach:
•
u 7 pacjentów z oddziału Hematologii i Onkologii nie
wykryto HCV-RNA pomimo wystąpienia przeciwciał anty
– HCV o wartości współczynnika S/CO od 1,17 do 1,73
(wynik interpretowany jako dodatni)
•
•
u 1 pacjentki – nie wykryto HCV-RNA pomimo wykrycia
przeciwciał anty-HCV (współczynnik S/CO 1,12) – nie-
u pacjentów z obniżoną odpornością np. u pacjentów
z przewlekłą niewydolnością nerek, krioglobulinemią,
w przebiegu szpiczaka mnogiego;
•
•
•
•
w koinfekcji HIV, HBV;
w przewlekłej białaczce limfatycznej i innych chorobach
nowotworowych;
w reumatoidalnym zapaleniu stawów;
w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby (AIH), oraz
innych chorobach autoimmunologicznych (np. lupus
erythematosus systemicus);
•
w innych schorzeniach wątroby (hemosyderoza, hemo-
•
•
•
•
w następstwie szczepienia przeciwko grypie;
w innych chorobach towarzyszących (wymaga dalszych
•
obserwuje się ponadto wiele reakcji krzyżowych
chromatoza);
w przewlekłej sterydoterapii;
u ciężarnych;
badań);
z innymi antygenami.
powodzenia naturalnego rozrodu (udane zapłodnienie
Ujemny wynik w teście przesiewowym anty-HCV w zależ-
in vitro).
ności od wyniku testu na obecność wirusowego RNA może
u 10 pacjentów – nie wykryto HCV-RNA pomimo wykry-
wykluczać infekcję HCV, jeśli HCV-RNA jest ujemny, co ma
cia przeciwciał anty-HCV (współczynniki S/CO od 1,11
miejsce przede wszystkim u osób zdrowych, bez zaburzeń
do 9,0) – wywiad w kierunku WZW C ujemny, dodat-
układu odpornościowego. Natomiast ujemny anty-HCV oraz
kowe badania laboratoryjne w kierunku chorób wątroby
dodatni HCV-RNA świadczą o czynnej infekcji wirusowej,
– w normie.
prawdopodobnie u osoby z obniżoną odpornością.
Dodatni wynik w teście skriningowym może potwierdzić
Wśród 17 badanych mężczyzn (kandydatów do służby woj-
czynną infekcję w zależności od wyników testów potwier-
skowej) u 14 w badaniu przesiewowym wykryto przeciw-
dzenia czy oznaczenia HCV-RNA niemniej obserwuje się
ciała anty-HCV (S/CO od 1,3-4,0) natomiast nie wykryto
fałszywie dodatnie wynik testu ELISA z ujemnym HCV-RNA
HCV-RNA.
(tab. I) [5].
Duża grupa pacjentów posiada przeciwciała przeciwko
Dyskusja
HCV, jeszcze kilka lat po leczeniu/samowyleczeniu
W diagnostyce WZW typu C z wyżej wymienionych metod
i ustąpieniu objawów, wyjątkowo mogą się one utrzymywać
rutynowo stosuje się testy serologiczne – badania przesie-
przez całe życie.
375
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne
Tabela I
Interpretacja testów skriningowych anty-HCV i HCV-RNA w diagnostyce
infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C.
Wyniki badań
ujemny
ujemny
anty-HCV
HCV-RNA
Interpretacja
Wykluczenie zakażenie HCV
misji Lekarskiej), u których pomimo wystąpienia przeciwciał
anty-HCV nie stwierdzono cech ostrego, przewlekłego lub
przebytego WZW C, obecnie lub w wywiadzie, a wyniki
badań laboratoryjnych i przedmiotowych nie odbiegały od
normy (u jednego pacjenta stwierdzono alergię w testach
skórnych). Po wykonaniu badań HCV-RNA oraz pełnej diag-
dodatni
Potwierdzenie czynnej infekcji HCV
nostyki w kierunku chorób wątroby wszyscy zostali sklasyfi-
HCV-RNA
(prawdopodobnie u osoby z zaburze-
kowani przez lekarza orzekającego jako w pełni zdolni do
niami układu odpornościowego)
zawodowej służby wojskowej z adnotacją w dokumentacji
Wykluczenie zakażenia HCV
medycznej o nosicielstwie nieswoistych przeciwciał. Brak
dodatni
ujemny
anty-HCV
HCV-RNA
dodatni
(prawdopodobnie fałszywie dodatni
prawidłowo przeprowadzonej pełnej diagnostyki w takich
wynik testu anty-HCV), lub możliwość
przypadkach może skutkować uznaniem kandydata jako
przebycia infekcji HCV
niezdolnego do służby wg § 44 pkt. 9 (Dz. Ust. Nr 146 z dnia
Potwierdzenie czynnej infekcji HCV
16.12.1995 r.). W przypadku kandydata do ubezpieczenia na
HCV-RNA
życie prawidłowa interpretacja badań serologicznych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C może przesądzać o warunkach ubezpieczenia lub odrzuceniu wniosku.
Powyższe wnioski znajdują odzwierciedlenie w badaniach
Powyższa wiedza może pozwolić na uniknięcie niepotrzeb-
własnych i dotyczą one ozdrowieńców oraz pacjentów diali-
nej „stygmatyzacji” pacjentów jeszcze przed postawieniem
zowanych, po przeszczepach narządowych, gdzie występu-
ostatecznej diagnozy a co za tym idzie daje możliwość nie
je nieprawidłowe działanie układu odpornościowego.
wdrażania pochopnie niepotrzebnego leczenia, czy kosz-
U niektórych chorych pomimo stwierdzenia obecności
townych procedur medycznych.
wirusa we krwi nie obserwuje się wytworzenia przeciwciał,
Ponieważ u części pacjentów brak jest świadomości, co do
co skutkuje fałszywie ujemnymi wynikami badań przesiewo-
możliwości bycia nosicielem WZW C (zasada „mnie to nie
wych w kierunku wykrycia HCV. Powodem może być pozos-
dotyczy”), oraz objawy są niespecyficzne i trudne do przypi-
tawanie pacjenta w tzw. „okienku serologicznym”, czyli
sania WZW C, pacjent nie trafia do specjalisty, którego
w okresie pomiędzy zainfekowaniem a wytworzeniem się
wiedza, doświadczenie i możliwości pozwolą na zdiagnozo-
przeciwciał – trwa ono przeciętnie kilka miesięcy (najczęściej
wanie choroby. W wielu przypadkach testy laboratoryjne
między 10 a 14 tygodniem od zakażenia), a poszczególni
dają sprzeczne wyniki, a diagnostyka jest niepełna
pacjenci wykazują dość znaczne różnice w szybkości
lub/i oparta często tylko na badaniach przesiewowych, lub
wytworzenia się tych przeciwciał. U części osób zakażonych
innych niespecyficznych dla WZW C testach laboratoryj-
zachodzi zjawisko serokonwersji, tj. poziom przeciwciał
nych (np. ALT, AST, GGTP, ALP, LDH, BIL). Ponadto wielu
spada poniżej progu wykrywalności [5]. U pewnej grupy cho-
pacjentów nie reaguje na obecnie stosowane leczenie
rych nigdy nie dochodzi do wytworzenia się anty-HCV,
(w zależności od stanu pacjenta, przewlekłości choroby,
np. u pacjentów immunosupresyjnych, części dializowanych,
genotypu wirusa itp.) albo nie kończy leczenia z powodu
z agammaglobulinemią. Problem diagnostyczny stanowią
zbytniego nasilenia skutków ubocznych.
więc chorzy, u których nie są wytwarzane przeciwciała anty-
W Polsce i na świecie prowadzono wiele badań dotyczących
HCV np. z powodu nieprawidłowej czynności układu odpor-
korelacji pomiędzy badaniami serologicznymi a molekular-
nościowego. Osoby takie, choć faktycznie zakażone, nie są
nymi u różnych grup osób, przy czym skupiono się w nich
„wyłapywane” w badaniach epidemiologicznych [9]. W bada-
także na wielkości współczynnika S/CO testu przesiewo-
niach własnych brak wykrycia przeciwciał anty-HCV zaob-
wego. Oszacowanie wyniku ilościowego anty-HCV wyra-
serwowano u pacjentów zakażonych wirusem HIV, z uwagi
żonego jako proporcja S/CO daje dodatkowe istotne infor-
jednak na małą ilość badanych pacjentów nie są to wartości
macje, np. wszystkie wyniki wysoko dodatnie (S/CO>8)
istotnie statystycznie.
znajdują potwierdzenie w teście RIBA [5]. Przykładami takich
W badaniach autorów bydgoskich u dzieci z zakażeniami
badań są badania Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
mieszanymi HBV i HCV wykazano, iż częstość serokon-
w Warszawie z 2005 r. [11]. HCV-RNA wykryto u 18%
wersji w układzie HBeAg/anty-Hbe (utrata antygenu HBe
dawców krwi z przeciwciałami anty-HCV. Częstość wykrywa-
i pojawienie się we krwi przeciwciał Anty-HBe) występowała
nia HCV-RNA zależała od wartości S/CO testu przesiewo-
istotnie statystycznie częściej po nadkażeniu HCV, niż u nie
wego. Przy wartości współczynnika S/CO>4,0 HCV-RNA
leczonych dzieci z WZW B. Można przypuszczać, że nad-
wykryto u 65% osób. Niskie wartości S/CO w teście EIA
każenie HCV mobilizuje układ immunologiczny na drodze
szczególnie w populacji o niskim ryzyku zakażenia, jaką jest
uruchomienia kaskady cytokin [10].
grupa dawców krwi, z dużym prawdopodobieństwem
Ciekawą grupę stanowią także przytoczeni w artykule młodzi
reprezentują tzw. wyniki fałszywie dodatnie (tzw. BFP).
mężczyźni (roczniki 1968-1985) żołnierze lub kandydaci do
Wśród przyczyn wymienia się szczepienia przeciwko grypie
służby wojskowej (skierowani z Terenowej Wojskowej Ko-
czy obecność autoprzeciwciał. Do podobnych wniosków
376
A. Wierzbicka
doszli Zofia Moraczewska i wsp. [12] badając HCV-RNA wśród
ujemnych w testach przesiewowych, gdzie powyższe wyniki
polskich dawców krwi oraz preparatach osoczopochodnych.
nie zostają potwierdzone w metodach Western Blot lub diag-
W badaniach poza krajem na uwagę zasługują badania
nostyką molekularną. Współczynnik S/CO testu przesiewo-
indyjskie. W badaniach tych ustalony został algorytm postę-
wego anty-HCV może być pomocny w oszacowaniu ryzyka
powania z dawcami krwi w bankach krwi w bankach krwi.
infekcji.
Jeśli dawcy mieli dodatni wynik testu przesiewowego wg
autorów powinni być oni poinformowani w banku krwi o wysokim odsetku wyników fałszywie dodatnich, oraz o znaczeniu alternatywnych badań w wyspecjalizowanym laboratorium. W przypadku pozytywnego badania dawcy w drugim
ośrodku powinien on być skierowany do hepatologa celem
dalszej diagnostyki, w tym na dodatkowe testy anty-HCV
i HCV-RNA. Negatywne lub niejasne wyniki badań testów
immunoblot wymagałyby badania RNA. Badania indyjskie
ujawniły wysoki poziom fałszywie dodatnich wyników badań
przesiewowych wśród dawców krwi. Spośród 57 próbek
pozytywnych z banku 23 próbki (45%) dały wynik badania
negatywny krwi zarówno w teście MEIA AxSYM HCV
(Abbott) jak i w teście potwierdzenia LIA (INNO-LIA HCV Ab
III, Innogenetics) [13].
Także w badaniach amerykańskich Robert Dufour i wsp. [14]
w programie badawczym przebadali 17418 pacjentów. 2986
(17,1%) próbek było anty-HCV pozytywnych a 490 (16,4%)
miało współczynnik S/CO <3,7 (tzw. „nisko pozytywny”).
Wykorzystano testy przesiewowe III generacji anty-HCV
(Ortho Clinical Diagnostics). Test RIBA wykonano u 263
pacjentów z wynikiem nisko pozytywnym. Wyniki: 86% –
ujemne, 12% – nieokreślony, a tylko 2% – pozytywny. Zwrócono uwagę, iż współczynnik S/CO jest ważny w oszacowaniu ryzyka infekcji. Laboratorium powinno raportować
współczynnik S/CO wraz z rezultatami testu anty-HCV EIA
i zlecać uzupełniające testy RIBA w przypadku uzyskania
nisko pozytywnej wartości testu przesiewowego, aby wyeliminować wyniki fałszywie dodatnie.
W badaniach meksykańskich analizując wyniki badań dawców krwi autorzy doszli do wniosków, iż bardzo niski poziom
przeciwciał anty-HCV jest czynnikiem predykcyjnym fałszywie dodatnich rezultatów badań [15]. Do podobnych wniosków doszli badacze z Turcji i Chin [17,18].
Wnioski
Diagnostyka WZW C jest często trudna a wyniki badań niejednoznaczne. Wiąże się to z występowaniem nietypowych
grup pacjentów, np. dializowanych, po przeszczepach,
z wrodzonymi/nabytymi niedoborami odporności, lub z towarzyszącymi innymi jednostkami chorobowymi. W celu stwierdzenie bądź wykluczenia WZW C u nietypowych grup
pacjentów: dializowanych, po przeszczepach, z wrodzonymi
lub nabytymi niedoborami odporności, bądź towarzyszącymi
innymi chorobami należy stosować pełen panel badawczy, tj.
testy przesiewowe (poziom przeciwciał anty-HCV), testy
potwierdzenia (metody immunoblot), testy molekularne
(oznaczenie HCV-RNA), oraz testy biochemiczne mierzące
poziom enzymów wątrobowych. Należy zawsze pamiętać
o możliwości wystąpienia wyników fałszywie dodatnich bądź
Piśmiennictwo
1. Stefan Mauss, Jurgen K. Rockstroh, Hans Jager: Zapalenie
wątroby a zakażenie HIV; Urban & Partner, Wydanie I polskie,
Wrocław 2004:1- 6
2. Szczeklik A, Gajewski P. rozdz. Choroby wątroby; Choroby
wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków, Wydanie I; 2009:
514-523
3. Jabłońska J, Ząbek J, Loch T i wsp. Krioglobulinemia u chorych
zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Część I –
wybrane aspekty kliniczne. Hepatol Pol 1999; 6: 165-170.
4. Magdzik W. Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby typu B
i C w Polsce, z uwzględnieniem dzieci. Hepatol Pol 1997; 4
(supl.1): 5-9
5. Madaliński K. Badania przeglądowe zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C; Abbott Voice 2009; 2: 3-6
6. Jabłońska J, Ząbek J, Madaliński K i wsp. Pozawątrobowe
objawy zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, Reumatologia 2009; 47: 364-367
7. Kasprzak A, Biczysko W, Adamek A i wsp. Morphological
lesions detected by light and electron microscopes in chronic
type B hepatitis. Pol J Pathol 2003; 54: 129-142.
8. Majerowicz S, Grief C, Ferguson D i wsp. In situ hybridization
of hepatitis C virus RNA in liver cells of an experimentally infected
rhesus macaque. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 2004; 99: 629-631.
9. Wawrzynowicz-Syczewska M. Diagnostyka Serologiczna Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi. Abbott Voice 2005; 3(12): 3-9
10. Pawłowska M, Halota W. Zakażenia mieszane HBV i HCV
u dzieci z uwzględnieniem badań własnych. Przeg Epidemiol.
2003; 57: 459-464.
11. Brojer E. Badania serologicznych i molekularnych markerów HCV
u dawców krwi w Polsce. Przeg Epidemiol. 2005; 59: 511-517.
12. Moraczewska Z i wsp. Wykrywanie RNA HCV wśród polskich
dawców krwi oraz preparatach osoczopochodnych. Acta Haematologica Polonica 2000; 31: 391-397.
13. Raghuraman S, Subramaniam T, Daniel D i wsp. Occurrence of
False Positives during Testing for Antibodies to Hepatitis C
Virus among Volunteer Blood Donors in India. Journal of Clinical Microbiologyl 2003; 4: 1788-1790.
14. Dufour R D, Talastas M, Fernandez M i wsp. Low-Positive AntiHepatitis C Virus Enzyme Immunoassay Results: An Important
Predictor of Low Likelihood of Hepatitis C Infection. Clinical
Chemistry 2003; 49: 479-486.
15. Contreras AM, Mendez C i wsp. Very low hepatitis C antibody
levels predict false-positive results and avoid supplemental testing. Transfusion 2008 Dec; 48: 2540-2548.
16. Madaliński K, Godzi P, Zimmermann-Górska I i wsp. Anty-HCV
oraz HCV-RNA u chorych z pierwotnym zespołem Sjögrena.
Przegl Epidemiol 2009; 63: 299-304.
17. Klesi R, Ozdemir M, Kurtoglu MG i wsp. Evaluation and comparison of three different anti-hepatitis C virus antibody test based
on chemiluminescence and enzyme-linked immunosorbent
assay methods used in the diagnosis of hepatitis C infections in
Turkey. J Int Med Res 2009 sep-oct; 37: 1420-1429.
18. Rao HY, Ren FR, Guan WL i wsp. Evaluation of the performance of the Eiagen HCV test for detection of hepatitis C virus
infection. J Virol Methods 2009; 162: 203-207.
19. Patel K i wsp. Diagnosis and treatment of chronic hepatitis C
infection. BMJ 2006, 332: 1013-1017.
20. Bartkowiak J. Badania Molekularne w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych. Przegl Epidemiol 2003; 57:381-389.
377
Korelacja pomiędzy badaniem anty-HCV a HCV – RNA. Problemy interpretacyjne
Adres do korespondencji:
Laboratorium Centralne
Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony
Ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Tel. (91) 813 95 85
e-mail: [email protected]
(Praca wpłynęła do Redakcji: 2011-01-10)
(Praca przekazana do opublikowania: 2011-02-06)
378
Download