Regulamin wynagradzania pracowników PB

advertisement
Załącznik nr 12a do Regulaminu wynagradzania pracowników PB
WNIOSEK
o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych/ponad określony wymiar czasu pracy* ,1)
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
Rzeczywisty
czas pracy
od
godz.
do
godz.
Ilość godzin wykonanych
z dodatkiem
50%
Kierownik Działu
Oświadczam, że za pracę w wyżej wymienionych godzinach
pracownik/cy nie otrzymał/li dnia wolnego od pracy
………………………………………………………………….. …………………………….................
Data i podpis bezpośredniego przełożonego
Data i podpis
*) niewłaściwe skreślić
2) rektor, prorektor, dziekan, kanclerz, kierownik jednostki międzywydziałowej
1
100%
bez
razem
dodatku
Zatwierdzam do wypłaty2)
……………………...…
Data i podpis
Download