"Nowych Widnokręgach" w latach 1941-1946

advertisement
Głobaczew, Michaił
Bibliografia utworów literackich
opublikowanych w "Nowych
Widnokręgach" w latach 1941-1946
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 19/1, 75-81
1980
BIBLIOGRAFIA UTWORÓW LITERACKICH OPUBLIKOWANYCH W „NOWYCH
WIDNOKRĘGACH” W LATACH 1941—1946
Niniejsza Bibliografia nie przedstawia pełnej zawartości czasopisma „Nowe
Widnokręgi”, lecz tę jej część, która w rocznych spisach treści była określana przez
redakcję dwutygodnika jako „Beletrystyka, reportaż, poezja” . Sporządzając wykaz
treści literackiej miesięcznika z 1941 r., który nie był nigdy układany przez redakcję
„Nowych Widnokręgów”, autor brał za podstawę fakt przynależności zamieszczanych
utworów do jednej z tych kategorii.
Andrzejewski Jerzy, Warszawianka, 1945, nr 6.
Auerbach Rachela, Pani Janina z Miodowej, 1945, nr 13.
Baczko Henryk, Maryjka, 1944, nr 19.
Baliński Stanisław, Próby, 1943, nr 18.
Bartkowiak Kazimierz, Pieśń partyzantów, 1943, nr 13.
Bibrowski Zdzisław, Z partyzanckiego kraju do polskiej dywizji, 1943, nr 19.
Bielajew Władimir*, Marynarze polscy na ziemi radzieckiej, 1942, nr 10.
— Opowieści polskiego marynarza, 1942, nr 12, 13.
— Wszyscy powinni walczyć, 1944, nr 7.
— Jeńcy admirała Spee, 1944, nr 11/12.
Bielecki Wacław, Rozmowy z jeńcami. Śląsk, 1944, nr 5.
Bieliński Zdzisław, Znałem ich..., 1945, nr 1.
Bierkowicz Leonard, Noc w lesie, 1943, nr 11.
Bloch Jean Richard*, Tulon (fragmenty kroniki dramatycznej), 1944, nr 8
Błok Aleksander*, Warszawa (przeł. M. Jastrun), 1945, nr 15/16.
Boguszewska Helena, Danusia, 1945, nr 7.
— Wspomnienie o Halinie Górskiej, 1945, nr 17/18.
Borejsza Jerzy, Kartki z frontowego dziennika, 1942, nr 7, 10.
— Ziemia partyzancka, 1943, nr 1.
— Spoza brunatnej mgły, 1943, nr 3.
— Ludzie pierwszego frontu, 1943, nr 20.
— Pewien punkt oporu — zdobyty, 1943, nr 23.
Boy-Żeleński Tadeusz, Stendhal nieoczekiwany, 1941, nr 2.
Brandys Kazimierz, W łunach patosu, 1945, nr 14.
Bristiger Julia, 16 kwietnia 1936 roku, 1941, nr 4.
Broniewska Janina, Żelazo i chleb, 1941, nr 7.
— Drugi podmuch wojny, 1942, nr 5.
— Wrześniowe wędrówki, 1942, nr 10.
*
m ie n io n e
w ie r s z y .
U t w o r y o b c y c h a u t o r ó w t łu m a c z o n e n a
w t y c h p r z y p a d k a c h , g d y p o d a w a ło j e
j ę z y k p o ls k i. N a z w is k a t łu m a c z y z o s t a ły w y ­
c z a s o p is m o , m ia n o w ic ie p r z y p r z e k ła d a c h
76
M IC H A IŁ G Ł O B A C Z E W
—· Przed, wymarszem, 1944, nr 1/2.
— Wśród kościuszkowców, 1944, nr 6.
— W 3 Dywizji im. Romualda Traugutta, 1944, nr 7.
.
— Wielka mobilizacja, 1944, nr 9.
'
— Akceptanci i żyranci, 1944, nr 13.
Broniewski Władysław, Bagnet na broń, Żołnierz polski, Syn podbitego narodu...,
1941, nr 7.
— Via dolorosa, Róża Saronu, 1943, nr 23.
— Do domu, 19.45, nr 19/20.
Bronisławski Henryk, Warszawa, lipiec 1943, 1944, nr 1/2, 3.
Brontman L., W okopie, 1942, nr 6.
Brun Janina, Ze wspomnień partyzantki, 1945, nr 11/12.
Budzyński Jan, Pierwsze dni, 1944, nr 16.
Bujnicki Paweł, Miej ręce z żelaza, 1944, nr 23/24.
Bystrzycka Zofia, Wierzę, Pierwsze jaskółki, Niedzielny wieczór, W drodze na Za­
chód, 1944, nr 6.
— W marszu, 1944, nr 17.
Cierpiel Ludwik, Słowo żołnierza, 1944, nr 1/2.
Curie Ewa, Z podróży po Rosji, 1943, nr 23, 24.
Dankowska Maria, Prosta droga, 1943, nr 18.
Daszewska Stanisława, Serce Leningradu, 1943, nr 3.
— Wybawca, 1943, nr 5.
Dąbkowska Zofia, W walce z kalectwem wojennym, 1944, nr 7.
Dąbrowska Maria, Noce i dnie (fragment), 1944, nr 4.
Dłuski D., Kuźnia, 1943, nr 15.
Dobraczyński Jan, Ostatni odwrót, 1945, nr 15/16.
Dobrzyńska Hanna, Ałma-Ata, 1942, nr 6.
Drobner Bolesław, Obrazki z terenu, 1943, nr 19.
Drożdż-Satanowska Zofia, Przemiany, 1943, nr 11.
— Mur runął, 1943, nr 18.
— Trofim, 1943, nr 23.
— Jeszcze Polska nie zginęła, 1944, nr 14/15.
.
— Las i wojna, 1945, nr 1.
Drożdż-Satanowska Zofia i Milczarek Władysław, Zakochani w Pomorzu, 1945, nr
19/20.
Dziedzic Emil, Droga, 1941, nr 3, 4, 5/6.
E.N.**, List z Oszu, 1943, nr 19.
Eilstejn Helena, Kartki z pamiętnika, 1944, nr 9.
Erberg Oleg*, Opowiadanie lejtnanta, 1941, nr 7.
Erenburg Ilja*, Bréteuïl, 1942, nr 4.
Filipowicz Kornel, Zwycięstwo, 1945, nr 19/20.
Forbert Janina, Kapitan Edward, 1944, nr 23/24.
— Dziewięć godzin pod gruzami, 1945, nr 1.
Frey Jan, Kartki przesiąknięte bratnią krwią, 1944, nr 20.
Fuchs**, Slady wroga, 1943, nr 13.
Furmański Edward, Matce, 1944, nr 9.
Ginczanka Zuzanna, Przebudzenie, 1941, nr 1.
Gira Liudas, Polsce walczącej, 1942, nr 8.
Gorin Wsiewołod*, Dwaj z „Litzmannstadtu” , 1943, nr 4.
** P s e u d o n im lu b k r y p t o n i m n ie r o z s z y fr o w a n y .
„N O W E W ID N O K R Ę G I"
77
— Franc i Willi, 1943, nr 11.
— Patrioci, 1943, nr 12.
Górska Halina, Państwo Groedlów (z materiałów do powieści), 1941, nr 1.
— Józef Pochwała, 1941, nr 4.
— Siostra Józka Chińczyka, 1941, nr 5/6.
Grabowska Maria, Nad Manzanares i nad Wisłą, 1945, nr 2/3.
Gromkiewicz Jan, Pierwszy dzień niewoli, 1942, nr 10.
Gruszczyński Krzysztof, Powitanie Chełma, 1944, nr 17.
H.K.**, Od Druskienik do Karakulino, 1945, nr 4.
H. Leon**, Warszawski szofer w białoruskiej partyzantce, 1944, nr 14/15.
Hardy Kazimierz, Z ziemi zgliszcz i walki, 1944, nr 10.
— Z dziejów partyzantki na Lubelszczyźnie, 1944, nr 11/12.
Hertz L., Trzynaście dni w schronie, 1944, nr 10.
Hurwic Józef, List z Uralu, 1942, nr 15.
— Mydło bez tłuszczu, 1943, nr 12.
— Od Jekaterynburga do Swierdłowska, 1945, nr 1.
Huszcza Jan, Pieśń o Rzeczypospolitej, 1944, nr 5.
— Legenda o dzwonie wielkanocnym, 1944, nr 8.
— Modlitwa o powrót, 1944, nr 9.
— Nad „Panem Tadeuszem” , Uniwersytety, 1944, nr 10.
— Rocznik 1923, 1944, nr 11/12.
Huszczyńska Halina1, Monte Cassino, 1944, nr 11/12.
— Teatr na strychu, 1944, nr 20.
Inber Wiera*, O dzieciach leningradzkich, 1943, nr 21.
— Prawie trzy lata, 1945, nr 6, 8, 9/10.
_
Jastrun Mieczysław, Dom, Wspomnienie, 1941, nr 1.
— Jarosław Dąbrowski, 1941, nr 3.
— Dwa deszcze, List z Krzemieńca, 1941, nr 4.
— Sen nocy zimowej, 1944, nr 21.
— Uczeń, Wieść, Żydzi, Godzina strzeżona, 1944, nr 23/24.
— Cień, Na rodzinnych polach, 1945, nr 4.
— Maj, 1945, nr 11/12.
Joczys Aleksander, 25 września, 1942, nr 10.
Jóźwiak Kazimierz, Podróż do Foraby, 1943, nr 9.
Jurkowski Bogusław, Numer, litera, trójkąt, 1944, nr 8.
Juryś Roman, Powrót ze słonecznego Chodzeniu, 1945, nr 4.
Kieł**, Piosenka niemieckiego generała, 1943, nr 4.
Klimczak Stefan, Na warszawskim szlaku, 1944, nr 14/15.
Kobrzyński Łazarz, Noc w Calais, 1945, nr 17/18.
Kocwa Eugenia, Jedziemy na Dolny Śląsk, 1945, nr 15/16, 17/18.
Kolski Witold, Echa nad Donem, 1942, nr 11.
Konopnicka Maria, Kiedy widzisz skrę, Do granicy (fragment), Pan Balcer w Bra­
zylii (fragment), 1942, nr 16.
Konrad Paweł, Obrońcy życia, 1943, nr 5.
·
— Rozmowy z Frycami, 1943, nr 10.
—. Mykołka, 1943, nr 22.
— Fraszki, 1944, nr 4.
— Po tamtej stronie, 1944, nr 5.
Korn Rachel H.*, Do partyzanta (przeł. W. Słobodnik), 1944, nr 4.
1 P s e u d o n im H . K o s z u t s k ie j.
M IC H A IŁ G Ł O B A C Z E W
78
Koszutska Halina, Odwiedzamy uczonych polskich, 1944, nr 1/2.
— Ferie zimowe w Moskwie, 1945, 2/3.
Kożuch Piotr, Tęsknota za przyjacielem, 1941, nr 1.
— Nowe dłonie, Twarz dziewczyny, 1941, nr 5/6.
Kruczkowski Leon, Po powrocie, 1945, nr 5.
Kujtkowski Adam, Wytrwaj dumnie, 1942, nr 4.
Kwiecińska Zofia, Spotkanie, 1944, nr 20.
-
Lec Stanisław Jerzy, W miasteczkach, Młyn nad Seretem, 1941, nr 2.
— Idąc mostami, 1941, nr 4.
Leneman L., „Am Mikrofon — Hans Fritsche!” , 1945, nr 14.
— U progu Polski, 1945, nr 23/24.
Le Roy Achilles*, Nieśmiertelna Komuna (przeł. Z. Ginczanka), 1941, nr 3.
Łuczek Zofia, Zycie na niby, 1943, nr 22.
M.M.**, Szósta slucha, 1943, nr 23.
Maliszewski Aleksander, Pasta do podłogi, 1945, nr 11/12.
Mark B., Icchok Zawada, 1944, nr 22.
·
Maronowicz Zofia, Ziemia naszej przyszłości, 1945, nr 17/18.
Merz Emil, Na pasiece, 1943, nr 9.
Michajłow Włodzimierz, Komplety, 1944, nr 11/12.
Michel Luiza*, Na porażkę rewolucji (przeł. K. Drezdner), 1941, nr 3.
Mickiewicz Adam, Grażyna (fragment), 1942, nr 2.
Milsztejn Maria, Obrazki z Tatarii, 1944, nr 3.
Miłosz Czesław, Pieśń, 1945, nr 17/18.
Modzelewski Zygmunt, Kartki z pobytu w Lublinie, 1944, nr 18.
Morcinek Gustaw, W kopalni, 1943, nr 16.
Motykówna Lucyna, Od „plastyków” do „bloku śmierci” , 1945, nr 7.
— Azja Radziecka, 1945, nr 14.
Muszkat Marian, My Pierwsza Dywizja..., 1943, nr 13.
— Oni zwyciężą, 1944, nr 16.
.
Nacht Józef2, Geografia, Wrzesień 1939, 1943, nr 21.
Nagibin Jurij*, Linia, 1942, nr 12.
Narbutt Ignacy, Z dziejów walki wyzwoleńczej w kraju, 1944, nr 19, 20.
Ochab Edward, Z pola walki I Dywizji im. T. Kościuszki, 1943, nr 21.
Osmańczyk Edmund, Na pobojowisku, 1945, nr 7.
Paczkowski Jerzy, Do przyjaciela z tamtej strony Atlantyku, 1945, nr 21/22.
Parecki F., Legenda, 1941, nr 5/6.
Pasternak Leon, Komuna, 1941, nr 3.
— Pieśń antyhitlerowska, Partyzanci, Do broni, 1941, nr 7.
— Do wizji, 1942, nr 1.
— Ulica Kochanowskiego, 1942, nr 15.
— Bruk emigracji, 1943, nr 4.
— Droga, 1943, nr 10.
Piw.**, Zycie w polskim mieście Wrocławiu, 1945, nr 9/10.
Płatonow Andrzej*, Nocny lot, 1941, nr 7.
Polewoj Borys*, Szkoła nienawiści, 1942, nr 14.
Pomianowski Jerzy, Oto miasto — amfiteatr mojej klęski..., 1944, nr 8.
Porajewicz A., Meczet, 1941, nr 4.
Pottier Eugène*, Powstaniec (przeł. S.J. Lec), Nie zginęła, Komuna przeszła tędy
(przeł. A. Kosko), 1941, nr 3.
‘
P ie r w o t n e n a z w is k o J. P r u t k o w s k ie g o .
„N O W E W ID N O K R Ę G I”
79
Prawin Jakub, Dzień w Stalingradzie, 1942, nr 16.
Pruszyński Ksawery, Droga Wiodła przez Narvik (fragmenty), 1942, nr 3, 4.
— Odejścia i powroty, 1945, nr 23/24.
Przyboś Julian, W ucieczce, Ląd, Z morza na horyzont, 1941, nr 1.
— Dwie jesienie, Poza okno, Jak dziecko, gdy się uczy chodzić..., 1941, nr 2.
— Z pamięci, 1941, nr 4.
— Noc listopadowa, 1944, nr 18.
Puszkin Aleksander*, Pierzcha lotnych obłoków..., O powiernico urody zamierz­
chłej..., Nie śpiewaj przy mnie, urodziwa... (przeł. A. Ważyk), 1945, nr 21/22.
Putrament Jerzy, Zachód, 1941, nr 1.
— Ten i tamten brzeg mostu, 1941, nr 2.
— Rzeczywistość (fragment powieści), Przejście czołgów (ze zbioru Wojna na Za­
chodzie), Na dnie, 1941, nr 5/6.
— Noc nad Moskwą, Warszawa, Czerwonej Armii, 1941, nr 7.
— Wieczór, 1942, nr 3.
— (fragment powieści), 1942, nr 15.
— Partyzant, 1943, nr 9.
— Przedsmak, 1943, nr 17.
— Karabin, 1943, nr 20.
— Odjazd, 1944, nr 3.
— Kartki z podróży do kresu świtu, 1944, nr 4, 7.
— Dubno — Krzemieniec, 1944, nr 8.
— Święta kulo, 1944, nr 11/12.
— Poprawki historyczne, 1944, nr 13, 14/15.
Rajzman Samuel, Bunt w Treblince, 1944, nr 19.
Rudnicki Adolf, Józefów, 1941, nr 1.
— Koń, Na drogach, 1941, nr 4.
— W Cytadeli, 1941, nr 5/6.
— Karta znaleziona pod murem straceń, 1945, nr 15/16.
Rydel Lucjan, Jeńcy, 1942, nr 1.
Rylskij Maksym*, Do braci Polaków (przeł. L. Pasternak), 1943, nr 5.
Rzymowska Irena, Wspomnienia więzienne, 1944, nr 11/12.
Rzymowski Wincenty, Zmartwychwstańcy getta, 1944, nr 14/15.
S. J.**, Święto u rannych, 1943, nr 22.
Sac Igor, Bojownicy Czerwonej Armii, 1941, nr 7.
— Frajter Facherot, 1942, nr 11.
— Sylwetki niemieckie, 1943, nr 21, 22.
Sandauer Artur, Noc praworządności, 1945, nr 11/12.
Siedlecka Irena, Nie zapomnimy!, 1945, nr 1.
Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy (fragment), 1942, nr 2.
— Krzyżacy (fragment), 1943, nr 14.
Sigalin Józef, Obraz Lucjana, 1944, nr 19.
Simonow Konstantin*, W Stalingradzie, 1942, nr 11.
— Na starej drodze smoleńskiej, 1943, nr 7.
Slawin Lew*, Atak psychiczny, 1943, nr 15.
Słobodnik Włodzimierz, Cienie, 1941, nr 7.
— Jest w Polsce, Krajobraz Polski, 1943, nr 24.
— Dom w Ferganie, Na śmierć Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Na zburzenie przez
Niemców pomnika Mickiewicza w Krakowie, Zamość, Czołgi idą na zachód, 1944,
nr 1/2.
— Kadyr, 1944, nr 8.
M IC H A IŁ G Ł O B A C Z E W
80
— Pełnym głosem, 1944, nr 16.
— Ogród, staw i zagroda..., 1944, nr 18.
Słonimski Antoni, Sąd, 1942, nr 3.
Słowacki Juliusz, Lilia Weneda (fragmenty), 1942, nr 3.
— Z odpowiedzi na „Psalmy przyszłości” Z. Krasińskiego, 1943, nr 12.
— Uspokojenie, 1944, nr 22.
Sobolewski Zygmunt, Bohaterska Warszawa, 1942, nr 10.
Sokora Andrzej, Starszy strzelec Mróz, 1944, nr 3.
Sokorski Włodzimierz, Maszynista Stępniak, 1942, nr 7.
Sölm Helena, Angina pectoris, 1941, піг 1.
Stark Jerzy, W Warszawie i na Śląsku, 1946, nr 1/2.
Stasiewicz Michał, Z czymże przyjdę, jakże stanę przed Tobą..., 1943, nr 9.
Stephen3, Pochwała życia, 1944, nr 2.
Stijenski Radule*4, Do Polaków (przeł. J. Putrament), 1942, nr 7.
Strong Anna Luiza, Wrażenia lubelskie, 1945, nr 1.
Surkow Aleksiej*, Przykazanie mścicieli (przeł. J. Tuwim), 1943, nr 24.
Szatkowski Κ., Nawalenie z wałem, 1943, nr 23.
~
Szemplińska Elżbieta, List do Warszawy, 1942, nr 2, 3.
— Pytanie, 1942 nr 6.
— Szczęście rodziny Jesionów, 1942, nr 8.
— Wiadomość, 1942, nr 11.
— Jeniec, 1942 nr 13.
— Ulica Mokotowska, 1942, nr 15.
— Uśmiechnij się, 1943, łir 2.
— Na warszawskim froncie, 1943, nr 13, 16, 17, 18, 19.
— Pamiątka, 1943, nr 17.
— W przeddzień, 1944, nr 7.
Szenwald Lucjan, Józef Nadzieja pisze z Azji Środkowej, 1943, nr 13.
— Pożegnanie Syberii, 1943, nr 16.
— Młodym oficerom, 1943, nr 18.
—. Elegia na śmierć Mieczysława Kalinowskiego, 1943, nr 21.
— W stepie, 1944, nr 4.
— Przez linię frontu (fragment), 1944, nr 9.
Do Juliana Tuwima (fragment), 1944, nr 17.
Szewczenko Taras*, Testament (przeł. A. Ważyk), Z „Dziennika”, 1941, nr 3.
Szmaglewska Seweryna, Alegri ze słonecznej Grecji (fragment powieści Dymy nad
Birkenau), 1946, nr 1/2.
Szydłowski Stanisław, Polsko, ojczyzno moja, 1944, nr 14/15.
Tetmajer-Przerwa Kazimierz, Zbroja Zawiszy, 1943, nr 14.
— Do mego synka, 1943 nr 15.
Tuwim Julian, Modlitwa, 1942, nr 5.
— Śląsk śpiewa, 1943, nr 16.
— Kwiaty polskie (fragment), 1943, nr 19.
— Do „skazanych na wielkość” , 1945, nr 7.
■
·-
Vallès Jules*, Do kolumny (przeł. A. Ważyk), 1941, nr 3.
Verlaine Paul*, Zwyciężeni (przeł. M. Jastrun), 1941, nr 3.
/
Wasilewska Wanda, Przed dworem (fragment sztuki Opowieść o Bartoszu Głowac­
kim), 1941, nr 1.
8 P s e u d o n im J . P a ń s k ie g o .
4 P s e u d o n im R . M a r k o w ic ia .
„N O W E W ID N O K R Ę G I”
81
— Polacy w mundurach wroga, 1942, nr 1.
— W chacie, 1942, nr 2.
— Dezerter, 1942, nr 5.
— Piotr i Tatiana, 1942, nr 6.
— Płomień i próchno, 1942, nr 9.
— Dalekie loty, 1942, nr 12.
— Tęcza (fragmenty), 1942, nr 12, 13, 14, 16.
— Tęcza, 1943, nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
— Nieśmiertelność, 1944, nr 4.
— Przed dworem (przedruk), 1944, nr 6.
— Po prostu miłość, 1944, nr 14/15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23/24.
— Po prostu miłość (ciąg dalszy), 1945, nr 1/2, 3, 4.
Wasylewski Stanisław, Karolina Sobańska i jej otoczenie, 1941, nr 2.
Ważyk Adam, Radość radziecka, 1941, nr 1.
— Na temat reflektorów, 1941, nr 2.
— Biografia, 1941, nr 4.
— Do braci w niewoli, 1942, nr 2.
— Pieśń partyzantów, Odpowiedź, 1942, nr 3.
— Trzecia jesień, 1942, nr 11.
— Zwierzenia, 1942, nr 15.
— Gdzie sosna wielka, Spojrzenie, Doświadczenie, Serce granatu, 1943, nr 11.
— Poemat sprzężony, 1943, nr 14.
— Marsz I Korpusu, 1943, nr 22.
— Spoza gór i rzek (marsz I Korpusu), 1944, nr 1/2.
— W teatrze Korpusu, Sukmana, 1944, nr 6.
— Na śniegu, Czuwanie, 1944, nr 7.
— Ruiny Biełgorodu, 1944, nr 8.
— Przyjście, 1944, nr 18.
— Nike, 1944, nr 21.
Ważyk Adam i Pasternak Leon, Szopka noworoczna, 1943, nr 2.
Wende 3an Karol, Koncert F-moll, 1943, nr 19.
— Burza, 1943, nr 20.
— Burza (fragmenty powieści), 1944, nr 1/2.
Wilczek R., Dziewczyna znad Wisły w Fergańskiej Dolinie, 1943, nr 1.
Wionczek Mieczysław, Przechadzki drezdeńskie, 1945, nr 15/16.
Wróblewski Michał, Barykady (ze zbioru wierszy podziemnej Warszawy), Ulica
Marszałkowska, 1943, nr 17.
— O Januszu Korczaku, 1944, nr 8.
Zagościński Jan5, W drodze, 1944, nr 8.
Zarębińska Maria, Zina, 1945, nr 11/12.
Zbyszewska Blanka, Ostatni dzień, 1941, nr 1.
Żeromski Stefan, Wiatr od morza (fragment), 1944, nr 5.
5 P s e u d o n im J. H u s z c z y .
6 — K H P P z. 1/80
Download