Konspekt - skały osadowe - mineraologia - chwalczuk91

advertisement
Konspekt - skały osadowe.doc
(99 KB) Pobierz
Skały osadowe
Zasadniczo wyróżnia się wśród nich trzy podstawowe grupy:
 skały klastyczne (okruchowe)
 skały ilaste
 skały chemiczne i organogeniczne
Skały okruchowe
1. Skały piroklastyczne - utwory zbudowane w ponad 75% z piroklastów, które w przewadze
są produktami eksplozywnych erupcji wulkanicznych
ZWIĘZŁE


brekcje piroklastyczne
 aglomeraty
tufy (powstają w wyniku konsolidacji tefry lapillowej i popiołowej)
LUŹNE = TEFRA
W zależności od rozmiarów piroklastów wyróżnia się:
 bomby i bloki (>64 mm)
 lapilli (64 – 2 mm)
 grube ziarna popiołu (2 – 0,0625 mm)
 drobne ziarna popiołu = ziarna pyłu (<0,0625 mm)
Tufity
Skały okruchowe typu przejściowego, piroklastyczno – epiklastyczne. Zawierają oprócz
materiału piroklastycznego materiał osadowy (m.in. piasek, ił, szczątki organiczne). Powstają przy
jednoczesnym osadzeniu tych materiałów w środowisku wodnym.
Tufity są przeważnie warstwowane i wykazują strukturę drobnoziarnistą.
2. Skały epiklastyczne
Podział skał epiklastycznych


 skały gruboklastyczne (grubookruchowe) – frakcja psefitowa (żwirowa) > 2 mm
skały średnioklastyczne (średniookruchowe) – frakcja psamitowa (piaskowa) 2 – 0,0625
mm
skały drobnoklastyczne (drobnookruchowe) – frakcja aleurytowa (pyłowa) 0,0625 – 0,002
mm
Skały grubookruchowe
LUŹNE
Gruz – skała złożona głównie z ostrokrawędzistych okruchów o wielkości powyżej 2 mm. Mogą
być one złożone z jednego lub kilku rodzajów skał.
Żwir – skała złożona głównie z otoczaków.
ZWIĘZŁE
Brekcja – powstała na skutek konsolidacji gruzów. Tekstura tych skał jest najczęściej bezładna,
może być zbita lub porowata.
Zlepieniec – konglomerat, stanowi skonsolidowane żwiry.
Skały średniookruchowe
luźne – piasek,
zwięzłe – piaskowiec
Z uwagi na rozmiary ziaren piaski/piaskowce można podzielić na:
 gruboziarniste
 średnioziarniste
 drobnoziarniste

Makroskopowo wyróżnia się następujące typy piaskowców:
 piaskowce kwarcowe – o zdecydowanej przewadze kwarcu
 piaskowce arkozowe – zasobne w skalenie
szarogłazy – w szkielecie ziarnowym dominują okruchy skał i minerały blaszkowe
(muskowit, chloryt).
LUŹNE
Pył
Muł
ZWIĘZŁE
Pyłowiec – skała drobnoklastyczna o zawartości <15% objętości minerałów ilastych (ziarna frakcji
widoczne przy użyciu szkła powiększającego)
Mułowiec – skała drobnoklastyczna o zawartości 15 – 50% objętości minerałów ilastych (szorstki w
dotyku)
Skały drobnookruchowe
Skały ilaste
Stanowią dużą i zróżnicowaną grupę skał osadowych. Istnieją dwie definicje skały ilastej:
 geologiczna – skałę nazywa się ilastą jeśli w jej składzie ziarnowym występuje frakcja
iłowa (pelitową) czyli drobniejsza od 2 μm
 petrograficzna – skałę nazywa się ilastą jeśli zbudowana jest w ponad 50% z minerałów
ilastych
Wyróżnia się następujące grupy skał ilastych:
 iłowce
 łupki ilaste
 skały kaolinitowe

LUŹNE

Ił
skały smektytowe
ZWIĘZŁE
Iłowiec – skała drobnoklastyczna o zawartości > 50% objętości minerałów ilastych
Łupek ilasty – skała wykazująca oddzielność łupkową
Skały kaolinitowe
Skały zasobne w minerały grupy kaolinitu, mogą w nich także występować minerały grupy SiO2,
miki, illit i inne. Do tej grupy zalicza się kaoliny i tonsteiny.
Skały smektytowe
Utwory zasobne w minerały grupy smektytów, najczęściej montmorillonit. Przykładowa skała to
bentonit - powstaje on w wyniku podmorskiego wietrzenia materiału piroklastycznego. Mają one
mało zróżnicowany skład mineralny (smektyt, domieszki illitu i kaolinitu, kwarc).
Skały chemiczne i organogeniczne
1. Skały węglanowe
Skały utworzone ze scementowanych, klastycznych składników węglanowych lub z wytrąconych
bezpośrednio węglanów, zawierającą ponad 50% objętości skałotwórczych minerałów
węglanowych: kalcyt, aragonit, dolomit.

Podział skał węglanowych:
wapienie (zbudowane głównie z kalcytu i dolomitu) – burzą z kwasem solnym!

dolomity (zbudowane głównie z dolomitu) – burzą z kwasem solnym po sproszkowaniu!

Podział ze względu na mechanizm powstawania:
 pochodzenia chemicznego – powstają na drodze reakcji chemicznej węglanu wapnia
 pochodzenia organicznego – powstają z nagromadzenia szczątek organicznych, ich nazwy
pochodzą od budujących je organizmów
Wapienie pochodzenia chemicznego:
 wapienie masywne
 wapienie oolitowe
 martwice wapienne
Wapienie pochodzenia organogenicznego:
 muszlowce i zlepy muszlowe
 wapienie rafowe
 kreda pisząca

Dolomity
powstają tylko na drodze chemicznej – w wyniku procesu dolomityzacji (kalcyt przechodzi
w dolomit)
 skały białe, szare, żółtawe, brunatno-szare, niemal czarny, masywne, bezładne
2. Skały krzemionkowe
Skały utworzone głównie z autogenicznej krzemionki, zwykle w postaci chalcedonu i/lub kwarcu.

Podział skał krzemionkowych:
organogeniczne (powstałe z nagromadzenia na dnie basenu sedymentacyjnego
krzemionkowych szkieletów organizmów)
 chemiczne (powstałe z nieorganicznych osadów krzemionkowych)
Skały krzemionkowe organogeniczne
Wyróżniamy (wśród skał zwięzłych):
 diatomity
 radiolaryty
 spongiolity
Skały luźne zaliczane do tej grupy nazywają się ziemiami – ziemia okrzemkowa
Skały krzemionkowe chemiczne
 gejzeryty
 martwice krzemionkowe
 konkrecje krzemionkowe występujące wśród skał osadowych:
krzemienie o konturach wyraźnie zaznaczonych w stosunku do skały otaczającej
różniących się od nich barwą
czerty o nieostrych konturach i barwie zbliżonej do barwy skały otaczającej
3. Skały gipsowo – solne
Za ewaporaty uważa się skały pochodzenie chemicznego, na ogół łatwo rozpuszczalne, powstające
w wyniku wytrącania się wskutek intensywnego parowania w zbiorniku zamkniętym.
Do najważniejszych skał tej grupy należą:
 skały gipsowe
 skały anhydrytowe
 sole kamienne
Skały gipsowe - monomineralne utwory zbudowane z gipsu, zwykle wyraźnie krystaliczne, przy
czym wielkość i pokój kryształów mogą być bardzo różne – od drobnych, izometrycznych
(alabaster), po wielkie, kilkumetrowe, często zbliźniaczone; znane są także gipsy włókniste
Skały anhydrytowe - monomineralne skały zbudowane z anhydrytu, twardsze od gipsów i
drobnokrystaliczne, choć mogą być też włókniste lub ziemiste
Sole kamienne - monomineralna skała składająca się głównie z halitu, któremu towarzyszą
domieszki innych minerałów solnych i substancji ilastych
4. Kaustobiolity
Są to biogeniczne skały osadowe o zróżnicowanych cechach fizycznych i chemicznych. Powstają
one na skutek bardzo skomplikowanych procesów biochemicznych i chemicznych w obecności lub
braku tlenu i wody.
Wyróżniamy:
 kopalne paliwa stałe
kopalne paliwa płynne (głównie ropa naftowa)

Kopalne paliwa stałe

Zbudowane z flory lądowej:
 torfy – tkanka roślinna najlepiej zachowana, paliwo słabo uwęglone
 węgle brunatne – mniej widoczna tkanka roślinna, paliwo średnio uwęglone
węgle kamienne i antracyty – najmniej widoczne tkanki roślinne, paliwo bardzo uwęglone
Zbudowane z flory wodnej:
 sapropel
 węgle sapropelowe
Zbudowane z żywić i wosków:
 liptobiolity (np. bursztyn)
Plik z chomika:
chwalczuk91
Inne pliki z tego folderu:
KONSPEKT DO ZAJĘĆ 3.doc (289 KB)
 Konspekt - skały osadowe.doc (99 KB)
Konspekt - minerały skał osadowych.doc (41 KB)
 prezentacja.doc (89 KB)


Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
 górnictwo podziemne
gospodarka surowcami mineralnymi
 maszyny górnicze
 mechanika gruntów
 mechanika skał
Download