KARTY PRACY Matematyka Pakiet 2.

advertisement
GSP048
KARTY PRACY
Matematyka
Pakiet 2.
Imię i nazwisko ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasa
...............
Numer w dzienniku
.....................
matematyka
Instrukcja
• Uważnie czytaj teksty zadań i polecenia.
• Rozwiązania wpisuj długopisem lub piórem.
Nie używaj długopisu w kolorze czerwonym.
• W zadaniach, w których masz do wyboru kilka
odpowiedzi np. A, B, C lub D, otocz kółkiem
poprawną odpowiedź.
• Jeżeli się pomylisz, przekreśl źle wybraną
odpowiedź i otocz kółkiem poprawną.
• Odpowiedzi do zadań zapisz czytelnym pismem
w wyznaczonym miejscu.
Na rozwiązanie zadań masz 40 minut.
Życzymy powodzenia!
10
matematyka
Bierki
Bierki – to gra towarzyska, która polega na zbieraniu pojedynczych patyczków
z rozrzuconego stosu, bez poruszenia pozostałych. Wygrywa ten gracz, który uzyska
największą liczbę punktów, liczonych według rodzaju i liczby zebranych patyczków.
Są różne zestawy do gry w bierki.
25
15
10
5
pkt
pkt
pkt
pkt
Na zestaw bierek Janka składają się:
1
pkt
• 3 trójzęby po 25 punktów,
• 3 harpuny po 15 punktów,
• 3 wiosła po 10 punktów,
• 2 bosaki po 5 punktów,
3
• 23 oszczepy, każdy wart 1 punkt.
szt.
3
szt.
3
szt.
2 23
szt.
szt.
1. Ile punktów wart jest cały zestaw bierek Janka?
A. 32
B. 34
C. 173
D. 183
2. Ile razy więcej warte są 3 trójzęby od 1 bosaka?
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
3. O ile więcej warte są 2 trójzęby od 2 bosaków?
A. O 45 punktów.
B. O 40 punktów.
C. O 20 punktów.
D. O 5 punktów.
4. Długość pojedynczej bierki wynosi 17 cm, czyli
A. 1700 mm
B. 107 mm
C. 1,7 dm
D. 0,17 dm
5. Liczba oszczepów w zestawie bierek Janka zapisana znakami rzymskimi to
A. XIII
B. XVIII
C. XXIII
D. XXVIII
6. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 1, 5, 10, 15, 25 to
A. 1
B. 5
C. 75
D. 150
matematyka
7. Ile liczb pierwszych jest wśród liczb: 2, 3, 23?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
8. Ile liczb podzielnych przez 3 jest wśród liczb: 1, 5, 10, 15, 25?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
9. Prostopadłościenne pudełko na bierki Janka ma wymiary 19 cm × 5 cm × 1,5 cm.
a) Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o takich wymiarach.
b) Oblicz objętość prostopadłościanu o takich wymiarach.
10. Janek zebrał 4 bierki warte łącznie 75 punktów. Jakie bierki zebrał Janek?
matematyka
11. Janek grał w bierki ze znajomymi. Powiedział, że gra zakończyła się remisem i każda
osoba zebrała po tyle samo takich samych bierek. Czy to możliwe? Odpowiedź
uzasadnij.
25
15
10
5
pkt
pkt
pkt
pkt
3
szt.
3
szt.
3
szt.
1
pkt
2 23
szt.
szt.
Oto etykieta z zestawu bierek Kasi.
1 pkt.
5 10
15
25
pkt.
pkt.
pkt.
24
3 szt.3 szt.3 szt.3
szt.
szt.
pkt.
12. O ile bierek więcej jest w zestawie Kasi niż w zestawie Janka?
13. Ile punktów więcej wart jest zestaw bierek Kasi niż zestaw Janka?
14. Kasia grała w bierki ze znajomymi. Gra zakończyła się remisem. Każdy z uczestników gry
zebrał po tyle samo takich samych bierek. Z iloma osobami grała Kasia w bierki?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
matematyka
15. Wyróżniona część trójzębu ma kształt trójkąta
A. równobocznego.
B. równoramiennego.
C. prostokątnego.
D. rozwartokątnego.
16. Narysowany obok trójząb ma kształt
A. dziewięciokąta.
B. dwudziestopięciokąta.
C. dwudziestosiedmiokąta.
D. trzydziestotrzykąta.
17. Która z bierek nie jest figurą symetryczną?
A.
B.
C.
D.
E.
Bierki amerykańskie
Bierki japońskie
12 zł
Bierki polskie
10,50 zł
9 zł
Do świetlicy kupiono tyle samo zestawów bierek polskich co amerykańskich,
a zestawów bierek japońskich kupiono dwa razy więcej niż zestawów bierek
amerykańskich. Za wszystkie zestawy zapłacono 126 zł. Ile kupiono poszczególnych
zestawów bierek?
Mostovyi Sergii Igorevich/Shutterstock.com
18. W tabeli przedstawiono ceny trzech zestawów bierek.
Download