budowa ziemi, skaly

advertisement
BUDOWA ZIEMI
Skorupa kontynentalna
Płaszcz
Górny płaszcz
Astenosfera
Płaszcz
Jądro
wewnętrzne
Jądro zewnętrzne
Płaszcz
Skorupa
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Litosfera
Skorupa oceaniczna
ØSKORUPA KONTYNENTALNA
BUDOWA ZIEMI
płłaszcz
Górny p
Skorupa kontynentalna
25-70 km
Litosfera
Skorupa oceaniczna
7 km
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ØSKORUPA OCEANICZNA
BUDOWA ZIEMI
Lawa poduszkowa
Osady
Osady
Skorupa
oceaniczna
Bazalty
Gabra
Moho
płaszcz
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Perydotyty
BUDOWA ZIEMI
ØSKŁAD CHMICZNY SKORUPY ZIEMSKIEJ
K 2,6%
Mg 2%
Al8,1%
O2 46,6%
Na 2,8%
Ca 3,6%
Fe 5%
Si 27,8%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
pozostałe
1,5%
Skupienia mineralne
Szczotka krystaliczna kwarc
Skupienie włóknisteazbest
Skupienie
dendrytyczne
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Sekrecja agatowa
Konkrecja syderytowa
SKAŁ
SKAŁY MAGMOWE WYLEWNE
ØCYKL SKALNY
SKAŁY OSADOWE
SKAŁY MGMOWE GŁEBINOWE
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
SKAŁ
SKAŁY METAMORFICZNE
SKAŁ
SKAŁY MAGMOWE
GŁĘBINOWE
ŁĘBINOWE
Formy występowania skał magmowych
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Øskały magmowe, serie reakcyjne Bowena
skał
binowa skał
skała głę
głębinowa
skała wylewna
1200 °C
skał
a głę
binowa skał
a wylewna
skałPerydotyty
głębinowa
skałPikryty
Ca
oliwiny
Gabro
plagioklazy
pirokseny
1100 °C
amfibole
Dioryty
Na
1000 °C
muskowit
skal. alkaliczne
biotyt
kwarc
900 °C
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Bazalt
Andezyty
z
Granity
Ryolity
Występowanie skał magmowych w Polsce (Dolny Śląsk)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ØSkały okruchowe - frakcja
średnica ziarn
mm
frakcja
ɸ
psefitowa
(żwirowa)
256
-8
64
-6
skały piroklastyczne
skały terygeniczne
lużna
zwięzła
luźna
zwięzła
bloki
wulkaniczne
brekcje i
aglomeraty
wulkaniczne
głazowiska,
blokowiska
zlepieńce,
brekcje
bomby
wulkaniczne
żwiry, gruzy
lapille
2
-1
0,0625
4
0,0039
psamitowa
(piaskowa)
popioły
(piaski
wulkaniczn)
aleurytowa
(mułowa)
pyły
wulkaniczne
Tufy i tufity
piaski
piaskowce
pyły (muły)
pyłowce
(mułowce)
Iły
Iłowce
8
pelitowa
(iłowa)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Skały metamorficzne
Protolit
Skała
metamorficzna
osady ilaste lub
mułowcowo ilaste
fyllity,łupki
piaskowce
kwarcowe
kwarcyty
wapienie
marmury
granitoidy
gnejsy
bazaltoidy
zieleńce, amfibolity
Skały ultramaficzne
serpentynity
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Download