Zad1. Odcinek AB, gdzie i , jest średnicą okręgu wyznacz równanie

advertisement
Lista zadań kontrolnych 2
dla 3LD
Zad1. Odcinek AB, gdzie
i
, jest średnicą okręgu wyznacz równanie tego okręgu.
Zad2. Trójkąta prostokątnego o bokach długości
wpisano i opisano okrąg. Oblicz promienie tych
okręgów.
Zad3. Wyznaczyć długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt i okręgu opisanego na trójkącie
równobocznym o boku długości 6.
Zad4. Wyznacz równanie symetralnej odcinka A, B o współrzędnych
Zad5. Sprawdź czy trójkąt ABC jest prostokątny, jeśli:
.
Zad6. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50° (tak jak na
rysunku).
A.
B.
Miara kąta α jest równa
C.
D.
Zad7. Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy
A.
B.
C.
D.
Zad8. Oblicz wartość
oraz określ dominantę i medianę danych przedstawionych w tabeli
Wartość
Liczba wskazań
2
8
1
5
5
12
7
Zad9. Oblicz odchylenie standardowe następujących danych: 0, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 1.
.
Download