Sporządzenie aktu zgonu

advertisement
Sporządzenie aktu zgonu
Wymagane dokumenty:
1. karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
2. dokument tożsamości osoby zmarłej,
3. książeczka wojskowa osoby zmarłej,
4. do wglądu:
 dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon.
Opłaty:
- sporządzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu zgonu wydawane bezpośrednio po
sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy) - jest zwolnione z
opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca, w którym nastąpił zgon,
- dla Miasta i Gminy Frombork właściwy Urząd Stanu Cywilnego we Fromborku
(I piętro, pokój nr 10, tel. (0-55) 244 06 72)
Termin i sposób załatwienia sprawy:
- niezwłocznie
Uwagi:
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w
ciągu 24 godzin od zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a) małżonek lub dzieci zmarłego,
b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e) administrator domu, w którym nastąpił zgon,
f) jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, co do zgłoszenia zgonu jest
obowiązany szpital lub zakład.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986
r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr
9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
Download