tabela-ewidencja-zabiegow-ochrony-roslin, 80 kB

advertisement
Tabela. Ewidencja zabiegów ochrony roślin
Zastosowany
środek ochrony roślin
Lp.
1
Data
zabiegu
Roślina
(produkt
roślinny lub
przedmiot)
2
3
Źródło: PIORiN
Powierzchnia Powierzchnia,
uprawy roślin
na której
Numer
lub obiektu
wykonano
pola
zabieg (ha)
magazynowego
4
5
6
Nazwa
Dawka
(l/ha);
(kg/ha);
stężenie
(%)
7
8
Przyczyna
zastosowania
środka (nazwy
chorób,
szkodników,
chwastów itp.)
9
Uwagi
(informacje
istotne dla
wykonującego
zabieg np.
nawożenie,
faza
rozwojowa
rośliny,
warunki
pogodowe)
10
Download