Rodziny zastepcze - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie

advertisement
Rodziny zastępcze - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
powiat tatrzański
Karta informacyjna
dot. udzielania pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych
powiat tatrzański- Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania
Postępowanie administracyjne prowadzące do udzielenia pomocy
pieniężnej
Kogo dotyczy
Dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
którym zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinach
zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem,
zawodowych niespokrewnionych, wielodzietnych,
specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego
Wymagane dokumenty
1. Postanowienie sądu dot. umieszczenia w rodzinach
zastępczych,
2. Akt urodzenia dziecka,
3. Dokument poświadczający miejsce zameldowania dziecka,
4. Dokumenty poświadczające dochód dziecka:
- decyzje uprawniające do świadczeń rentowych:
- wyrok sądu o przyznanych alimentach,
- dokumenty poświadczające dochód z majątku dziecka
Formularze/wnioski do
pobrania
brak
Opłaty
brak
Jednostka/osoba
odpowiedzialna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
Tel.: (+48 018) 20 00 460
Fax: (018) 20 00 462 wew. 74
[email protected]
Barbara Gajecka- pok . nr 1b
Miejsce składania
dokumentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
Termin załatwienia
sprawy
niezwłocznie - nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia
wniosku
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr
64, poz. 593 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18
października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. nr 233,
poz. 2344)
Tryb odwoławczy
Postępowanie odwoławcze na zasadach określonych w kpa do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za
pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zakopanem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Opracował: Barbara Gajecka
Opublikował: Andrzej Kopytek
Zatwierdził: Małgorzata Janik-Trella
Źródło:PCPR
Download