Mądre i grzeczne czterolatki 09 - 13.09.2013

advertisement
MÄ…dre i grzeczne czterolatki 09 - 13.09.2013.doc
Â
TreĹ› ci
programowe
(25 KB) Pobierz
MÄ…dre i grzeczne czterolatki 09.09.2013 †“ 13.09.2013
Â
Â
Â
Â
Dzień
Aktywnoś ć
Cele gł ówne
tygodnia/ temat i dział alnoś ć
dnia
dziecka
Â
Â
Cele operacyjne
- Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem tekturowych kół ek.
- Zabawy muzyczno-ruchowe z róşnicowaniem tempa i wysokoś ci dźwięków.
- Zabawy ruchowe wedł ug pomysł u nauczyciela,
Nasza grupa
1. †ž Magiczne
Współ tworzenie sĹ‚ owa†•.
przyjaznej
atmosfery
w grupie
∠’ przestrzeganie
wspĂłlnie
ustalonych umĂłw i
zasad
regulujÄ…cych
współżycie
w grupie.
Rozwijanie relacji
pomiędzy
dzieć mi, opartych
na wzajemnym
szacunku i
akceptacji
- stosowanie form
grzecznoĹ› ciowych
względem siebie,
a takĹźe osĂłb
dorosł ych w
kaĹźdej sytuacji (w
domu,
w przedszkolu, na
ulicy).
(Nasze przedszkole.
Program edukacji
- †ž PiĹ‚ ka
do₦₂ †“
zabawa dydaktyczna.
Utrwalanie
znajomoĹ› ci imion
kolegĂłw.
Doskonalenie
spostrzegawczoĹ› ci
i pamięci.
- †ž Kto zmieniĹ‚
miejsce?†• †“
zabawa dydaktyczna.
- †ž Magiczne
sĹ‚ owa†• - nauka
krĂłtkiej rymowanki,
rozmowa na temat
zwrotĂłw
grzecznoĹ› ciowych,
- †ž Magiczne
sĹ‚ owa†• zabawa orientacyjno
†“ porzÄ…dkowa,
scenki dramowe z
wykorzystaniem
rekwizytĂłw,
- †ž WitajÄ…ce
siÄ™ rÄ…czki†•
†“ zabawa
ilustrujÄ…ca ruchem
Â
Â
Â
- utrwalanie
znajomoĹ› ci imion
kolegĂłw.
Doskonalenie
spostrzegawczoĹ› ci
wzrokowej i
pamięci.
Dziecko
Â
Â
- zna imiona
kolegĂłw
- rozumie
koniecznoś ć
stosowania
zwrotĂłw
grzecznoĹ› ciowych,
Â
Â
przedszkolnej
wspomagajÄ…cy
rozwĂłj
aktywnoĹ› ci
dzieci, Grupa
Edukacyjna S.A.
2009, s. 17, 19).
treś ć wiersza
Krzysztofa
SÄ…siadka.
Â
2. Kolorowy
talerzyk.
- †ž Budujemy
wieĹźe†• †“
indywidualne
tworzenie budowli z
dowolnych
klockĂłw.
- †ž Kolorowy
talerzyk†• przestrzenna praca
plastyczna,
ozdabianie
tekturowych
talerzykĂłw
wedł ug
wł asnego
pomysł u, z
wykorzystaniem
kolorowej bibuł y.
- †ž Bawimy siÄ™
w kelnera†• zabawa ruchowa z
elementami
ć wiczenia
rĂłwnowagi.
- †ž PiĹ‚ ka
parzy†• - zabawa
ruchowa z elementem
rzutu i chwytu.
- Ć wiczenia
ortofoniczne na
wyrazach †“
proszÄ™,
dziękuję,
przepraszam †“
Ĺ› piewanie słów
na róşne melodie.
- wdraĹźanie do
zachowania
czystoĹ› ci w
miejscu pracy,
rozwijanie
wyobraĹşni.
Â
Â
- wdraĹźanie do
zdrowej rywalizacji,
- potrafi
doprowadzić
pracę do koń ca,
umiejętnie
posł uguje się
klejem,
3. Bal u lalek.
- †ž Jaka to
zabawka i gdzie jest
jej miejsce?†•
†“ zabawa
dydaktyczna.
- wiÄ…zanie opisu
sł ownego z
przedmiotem.
WdraĹźanie do
odkł adania
Â
Â
Â
Â
- †ž ChcÄ™ siÄ™ z
tobÄ… bawić †•
†“ ilustrowanie
ruchem treĹ› ci
wiersza.
- †ž Bal u
lalek†• - uwaĹźne
sł uchanie utworu i
udzielanie
odpowiedzi na
pytania dotyczÄ…ce
jego treĹ› ci.
- †ž Polka
kĹ‚ anianka†• utrwalenie słów i
melodii piosenki.
†ž OdgĹ‚ osy†•
- zabawa
sł uchowa.
- †ž Zabawa z
imionami†• rozpoznawanie imion
wł asnych i
kolegĂłw na
wizytĂłwkach.
4.
†ž PrzyjÄ™cie
dla
pluszakĂłw†•.
zabawek na ich
stał e miejsca.
Â
Â
Â
Â
- rozwijanie
spostrzegawczoĹ› ci
sł uchowej.
- rozumie
koniecznoś ć
przestrzegania zasad
kulturalnego
zachowania siÄ™,
- †ž Mam pięć - utrwalanie
paluszkĂłw†• orientacji w
zabawa muzyczna,
schemacie
paluszkowa.
wł asnego ciał a,
- †ž PrzyjÄ™cie dla - rozwijanie
pluszakĂłw†• myĹ› lenia
zabawa dydaktyczna, przyczynowo- †ž Co
skutkowego,
schowaĹ‚ am?†• - Â
zabawa ruchowa,
Â
posĹ‚ ugiwanie siÄ™ Â
pojÄ™ciami †ž z
- utrwalanie imion
jednej/lewej strony, z kolegĂłw.
drugiej/prawej strony, Rozumienie i
za†•,
stosowanie w
- †ž Kwoka†• - zabawie pojÄ™cia
rozmowa na temat
obok. WdraĹźanie
wiersza J. Brzechwy. do przestrzegania
reguł zabawy.
†ž Zapraszamy†•
Â
Â
- rozumie pojęcie
z jednej, z drugiej
strony, za,
†“ zabawa
dydaktyczna.
- Zabawy w
piaskownicy.
5. Nakrycie
stoł u.
- †ž W kÄ…ciku
kuchennym†• prace porzÄ…dkowe,
uwaşne sł uchanie
i rozumienie
poleceń
nauczyciela,
- †ž Mam
chusteczkÄ™
haftowaną†• zabawa ruchowa ze
Ĺ› piewem,
- †ž Nakrycie
stoĹ‚ u†• - praca
plastyczna z
elementami
wycinania i
wyklejania,
- †ž PrzyjÄ™cie u
lalek†• - zabawa
tematyczna,
wykorzystywanie
zdobytych
umiejętnoś ci w
zabawie,
- †ž Duszki
LeĹ› ne†• piosenka.
- †ž GaptuĹ› †•
- zabawa muzyczno
†“ ruchowa,
- Zabawy dzieci
zabawkami
przyniesionymi z
domu.
Â
Â
Â
Plik z chomika:
Â
Â
- poznanie zasad
zabawy, nauka
tekstu i melodii,
- doskonalenie
umiejętnoś ci
posł ugiwania
siÄ™ klejem,
sprawnoĹ› ci
manualnej,
Â
- utrwalanie
sł ów i melodii
piosenki,
- rozumie
okreĹ› lenia: w
szeregu, obok siebie,
jeden za drugim,
Â
Â
Â
Â
Â
- zna i Ĺ› piewa
piosenkÄ™,
JoSzpula
Inne pliki z tego folderu:

Dziś w przedszkolu ś piew i tań ce 13- 17.01.2014.doc (21 KB)
 Jesienna szaruga 04.11- 08.11.2013.doc (39 KB)
 Grzyby 14 - 18.10.2013.doc (24 KB)
 Jesienna szaruga1 11.11- 15.11.doc (24 KB)
 JesieĹ„ daje nam owoce 23 - 27.09.2013.doc (24 KB)
Inne foldery tego chomika:
 3-latki
Diagnoza mał ego dziecka
 DzieĹ„ babci i dziadka
 karty pracy w j.angielskim
Kaşde dziecko to potrafi - Gry i zabawy z cał ego ś wiata


Zgł oś jeś li naruszono regulamin







Strona główna
AktualnoĹ› ci
Kontakt
Dla MediĂłw
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatnoĹ› ci
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawcĂłw
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download