UCHWAŁA Nr II/8/06

advertisement
UCHWAŁA Nr II/9/06
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 2 grudnia 2006 roku
w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Radą Gminy jako
pracodawcą i wójtem Gminy Tomaszem Słoką jako pracownikiem
w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 1i § 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebedących własnością pracodawcy (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz.
271 ze zm.)- Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Rada Gminy w Gowarczowie jako Pracodawca Wójta Gminy Gowarczów Tomasza
Słoki wyraża zgodę na zawarcie umowy cywilnoprawnej w sprawie używania do
celów służbowych samochodu osobowego stanowiącego własność prywatną Tomasza
Słoki według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w stosunku miesięcznym w
ilości 300 km..
§2
Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V/4/2003 Rady Gminy
w Gowarczowie z dnia 8 lutego 2003 roku w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej
pomiędzy Radą Gminy jako pracodawcą i wójtem Gminy Tomaszem Słoką jako
pracownikiem w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Skarbnikowi Gminy
Gowarczów.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Gowarczowie oraz na stronie internetowe BIP.
§5
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Konieczny
Załącznik nr l do uchwały nr II/9/06
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 2 grudnia 2006 roku.
UMOWA
używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
Rada Gminy w Gowarczowie jako pracodawca reprezentowana przez Przewodniczącego
Rady Gminy Sławomira Koniecznego oraz Pan Tomasz Słoka wójt Gminy Gowarczów jako
pracownik Gminy w dniu 2 grudnia 2006 roku zawieraj ą umowę cywilno-prawną w sprawie
używania przez Słokę Tomasza prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
następującej treści:
§ 1
Pracownik jest właścicielem samochodu osobowego marki DAEWOO o pojemności skokowej
silnika 1800 cm3, nr rej. TKN U 275.
§ 2
Pracownik zobowiązuje się używać samochodu prywatnego do celów służbowych
związanych z działalnością publiczna Gminy Gowarczów.
§ 3
Ustala się miesięczny limit przebiegu kilometrów najazdy lokalne (w granicach
administracyjnych ) na 300 km.
§ 4
Koszty używania pojazdu stanowiącego własność Wójta Gminy pokrywa Gmina według
obowiązującej stawki za l km przebiegu dla posiadanego przez Pana Tomasza Słokę samochodu
osobowego.
§5
Koszty używania pojazdu stanowiącego własność Wójta Gminy pokrywa Gmina
według obowiązującej stawki za 1 km przebiegu dla posiadanego przez Pana
Tomasza Słokę samochodu osobowego, określonych w § 2 ust.1 pkt.1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebedących własnością pracodawcy (tj.
Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 ze zm.)
§6
1. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje na podstawie złożonego pisemnego
oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy..
2. Kwotę ustalonego ryczałtu o którym mowa w ust. l zmniejsza się o jedną dwudziestą
drugą za każdy roboczy dzień nieobecności w miejscu pracy pracownika z powodu
choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej
8 godzin.
§7
Zwrot kosztów za podróż służbową (jazdy pozamiejscowe) prywatnym pojazdem następuje
na podstawie polecenia wyjazdu służbowego w wysokości iloczynu przejechanych
kilometrów przez obowiązującą stawkę za l km w wysokości o której mowa w § 4 umowy.
§8
1.Stawki za l km przebiegu pojazdu określone w § 4 ulegają zmianie na zasadach określonych
w §2 ust. 2 rozporządzenia powołanego w § 5 umowy.
2. W razie zmiany pojazdu o którym mowa w § 1, wymagana jest zmiana umowy w formie
aneksu.
§9
Umowa obowiązuje od 2 grudnia 2006 roku i jest zawarta na czas pełnienia przez Pana
Tomasza Słokę obowiązków Wójta.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia
Ministra Infrastruktury powołanego w § 5.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Pracownik
Tomasz Słoka
Pracodawca
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Konieczny
Załącznik nr 1 do umowy
używania samochodu prywatnego
do celów służbowych
z dnia 2 grudnia 2006 roku
OŚWIADCZENIE
Słoka Tomasz
Urząd Gminy Gowarczów
Wójt Gminy Gowarczów
Samochód marki DAEWOO
Nr rej. TKN U 275
Pojemność skokowa silnika1800 cm3
Oświadczam, że w miesiącu………………….. 200…roku używałem własnego
samochodu w celach służbowych do przejazdów lokalnych w ramach przyznanego limitu
przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.
Jednocześnie powiadamiam, że w/w miesiącu:
1. nie używałem własnego samochodu z powodu:
a) choroby,
…………….dni
b) urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, bezpłatnego,
…………….dni
c) pobytu w delegacji służbowej powyżej 8 godzin
……………..dni
d) awarii samochodu
……………..dni
razem
……………..dni
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk stwierdzam, że powyższe dane
są zgodne ze stanem faktycznym.
Gowarczów ………………………
…………………………………..
(podpis składającego oświadczenie)
Download